O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 461)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 25/1992V skladu z zakonom je občinski odlok o sprejemu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, če so bile v postopku njegovega sprejemanja izdelane strokovne rešitve in osnutek akta javno razgrnjeni ter je bila med javno razgrnitvijo zagotovljena javna obravnava, tako da so imeli občani možnost aktivne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Obtožba zoper predsednika vlade in ministre

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Vlada

, Pravna praksa, 25/1992Posamezni zbor republiške skupščine ne more biti upravičen predlagatelj obtožbe zoper predsednika vlade in ministre. Sklep US RS, št. U-I-127/92 z dne 22. 10. 1992, objavljen v Ur. l. RS, št. 52/92.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Usklajevanje plač v državnih organih

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Uprava

, Pravna praksa, 25/1992Sklep vlade o določitvi osnove za obračun plač, ki je določil osnovo za določen mesec in jo potem vzdrževal nespremenjeno ne glede na statistično izkazan porast povprečne plače v gospodarstvu, je nezakonit, ker zakon terja sprotno ugotavljanje osnove, ki pa ne sme pasti pod 50% povprečne plače v gos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Dopolnitev zazidalnega načrta

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1992Občinski odlok, s katerim se spreminjajo oziroma dopolnjujejo tekstualni deli veljavnih zazidalnih načrtov brez izpeljave zakonitega postopka, ni v skladu z zakonom. Odločba US RS, št. U-I-36/92 z dne 8. 10. 1992, objavljena v Ur. l. RS, št. 52/92.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Odpravljanje pristojnosti mesta

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 25/1992Ustanovitev sklada stavbnih zemljišč je izvirna pravica in dolžnost mesta Ljubljane, določena v mestnem statutu, in zato torej ni pravica in dolžnost ljubljanske občine. Enostransko in s tem samovoljno prevzemanje te pristojnosti mesta z ustanovitvijo občinskega sklada stavbnih zemljišč je v nasprot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Enakost volilne pravice

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 25/1992Niso v neskladju z ustavo in z zakonom o volitvah v državni zbor (ZVDZ) določbe zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZVE), po katerem so v velikosti volilnih okrajev po številu prebivalcev velike razlike, če so te razlike neizogibne glede na 3. in 4. odstavek 20. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Volitve sodnikov - skupščinski poslovnik

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Sodišča

, Pravna praksa, 25/1992Ustavno sodišče ni sprejelo pobude in ni začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. alinee prvega odstavka 177. člena poslovnika skupščine RS, ker je razmerje načela zakona o rednih sodiščih v 58. a in 62. členu drugače uredila vprašanje, ki ga je doslej urejala izpodbijana določba poslov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Spor o pristojnosti med mestom in občino

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1992Izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti po določbi 4. alinee 11. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije ni upravičen začeti postopek pred ustavnim sodiščem zaradi spora o pristojnosti med družbenopolitičnimi skupnostmi; tak postopek lahko začne s predlogom samo skupšč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Sodno in ustavnosodno varstvo ustavnih pravic posameznika

Vasilij Polič, 24.12.1992

Ustavno sodišče

Vasilij Polič, Pravna praksa, 25/1992Tega sestavka nisem napisal v nikogaršnjem imenu - z njim izražam le lastna stališča pravnika, ki je deloval v eni in deluje v drugi veji sodstva. Naj se šteje le kot pobuda za bodočo zakonodajno ureditev na obravnavanem področju. Veljavna zakonodaja Po 66. členu zakona o upravnih sporih (Ur. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Rekli - zapisali so

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Sodišča

, Pravna praksa, 25/1992Dušan Ogrizek:...S tem, da je neodvisnost sodnika ustavna kategorija, seveda ni zagotovljena realizacija ustavne zahteve, da sodno funkcijo izvršujejo neodvisni sodniki. Realizacija te ustavne zahteve je odvisna od sodnikov, ki morajo biti sposobni, da so kot sodniki neodvisni, odvisna pa je tudi od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Spor o obratovalnih stroških poslovne zgradbe

dr. Marijan Kocbek, 24.12.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 25/1992Podjetje ima poslovni prostor - samopostrežno trgovino - v večji novejši poslovni zgradbi. Manjši del te zgradbe o tudi stanovanja. Večinski del prerazličnih lastnikov. Zgradba ima urejeno individualno ogrevanje preko kotlovnice v tej zgradbi. Stanovalci so oblikovali hišni svet, pri delu katerega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Akt poslovanja organa

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1992Sklep občinskega IS o zaračunavanju stroškov v vsaki sklenjeni kupoprodajni pogodbi po 117. členu stanovanjskega zakona ni predpis, temveč akt poslovanja organa, za oceno ustavnosti in zakonitosti katerega ustavno sodišče ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-38/92 z dne 8. 10. 1992.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Delovno dovoljenje - zavrnitev podaljšanja

Branka Neffat, 24.12.1992

Delovna razmerja, Zaposlovanje in brezposelnost

Branka Neffat, Pravna praksa, 25/1992Kakšen bo delovnopravni in socialni položaj tujih delavcev, državljanov republik nekdanje SFRJ, ki so v skladu z zakonom o zaposlovanju tujcev pridobili posebna de1ovna dovoljenja z 12- mesečno veljavnostjo, če jim pristojna enota Zavoda za zaposlovanje RS ne podaljša delovnih dovoljenj in, če delav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

O neodvisnosti sodstva

Dušan Skok, 24.12.1992

Sodišča

Dušan Skok, Pravna praksa, 25/1992Pred tednom - 14. do 16. decembra - sta v Ljubljani Svet Evrope in Ministrstvo za pravosodje in upravo RS izpeljala zanimiv seminar o neodvisnosti sodstva. Ponudil je koristen splet informacij o uveljavljenosti neodvisnega sodstva v nekaterih evropskih državah ter o specifičnih problemih slovenskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Ali se lahko tožnik v razvezi izogne preživljanju mladoletnih otrok?

Rok Čeferin, 24.12.1992

Zakonska zveza in družinska razmerja

Rok Čeferin, Pravna praksa, 25/1992Teoretični problem, katerega opis je predmet tega sestavka, je najlažje razložiti z naslednjim praktičnim primerom. Tožnik je nasproti toženki vložil tožbo za razvezo zakonske zveze. Sodišče je zahtevku po razvezi zakonske zveze ugodilo in po uradni dolžnosti med drugim odločilo tudi, da je tožni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Sklep o višjih najemninah

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 25/1992Sklep izvršnega sveta, s katerim je le-ta povišal najemnine za najemna stanovanja v lasti občine, ni predpis, temveč akt gospodarskega poslovanja organa. Sodno varstvo najemnikovih pravic v zvezi z najemnino je urejeno v 66. členu stanovanjskega zakona. Za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov poslo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Mandat organov upravljanja - podaljšanje

mag. Anica Popovič, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 25/1992Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92), ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki, določa v 19. členu, da podjetje izbere način ali kombinacijo načinov preoblikovanja v skladu s tem zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Videant consules ne quid detrimenti res publica capiat

dr. Janez Kranjc, 24.12.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 25/1992Pričujoči rek ki se navadno citira v skrajšani obliki Videant consules, je povzet po Ciceronovem govoru pro Milone (70) in po prvem govoru zoper Katilino (I Cat. 4). Vsebinsko gre za pooblastilo konzulov, da ukreneta vse potrebno za rešitev države. V času izredne nevarnosti je namreč lahko rimski se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij

dr. Marijan Kocbek, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 25/1992Dolgo pričakovani zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je s svojimi določbami močno posegel tudi na statusnopravno področje, predvsem glede možnosti ustanavljanja kapitalskih družb v družbeni lastnini, statusnih sprememb podjetij z družbenim kapitalom, razpolaganja s sredstvi in družbenim kap...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Odslej: Pravniško društvo Maribor

mag. Vesna Kranjc, 24.12.1992

Društva, javni shodi, prireditve

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 25/1992Člani Društva pravnikov v gospodarstvu Maribor smo se 4. decembra zbrali na rednem občnem zboru društva. Veseli smo bili, da so se našega srečanja udeležili povabljeni gosti iz vodstva mariborske skupščine, Visoke pravne šole Maribor, pravosodnih institucij, območnega zbora odvetnikov, Zveze društev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Evropsko pravo - mit ali resničnost

Aleš Galič, 24.12.1992

Ostalo

Aleš Galič, Pravna praksa, 25/1992V okviru Svobodne katedre je 10. decembra na Pravni fakulteti v Ljubljani predaval prof. dr. Mirko Ilešič. Naslov predavanja: Evropsko pravo - mit ali resničnost izraža vprašanje, ki se postavlja ob današnjem vse pogostejšem govorjenju o Združeni Evropi, prelomni letnici 1992 in ob tem o evropskem p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Divje privatizacije v luči novega zakona

Branka Neffat, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 25/1992Zadnje srečanje članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana v letu 1992 se je odvijalo v dvorani ČGP Dela, kjer je številčna udeležba dokazala, da je bila tema "Divje privatizacije v luči novega zakona" pravilno izbrana. Uvod je podal Bojan Pečenko. V razpravi je bilo izraženih veliko pomis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Pravna revizija lastninjenja

dr. Lojze Ude, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, 4.3.1. Računovodstvo 4.3.2. Revizija

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 25/1992Mesec dni po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij seveda ni mogoče napraviti temeljite pravne analize določb novega zakona (členov 48-50), ki se nanašajo na finančno, računovodsko in pravno revizijo doslej opravljenih postopkov lastninjenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Pokojnine vojaških zavarovancev

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 25/1992Odločba odloka IS Skupščine RS, po kateri se vojaškim zavarovancem od l. 11. 1991 dalje izplačuje akontacija pokojnin v znesku, ki jim je pripadal za september 1991, ni v neskladju z 18. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS. Sklep US RS, št. U-I-6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Omejevanje pravice do pokojnine

Avtor ni naveden, 24.12.1992

Človekove pravice, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 25/1992V nasprotju z načelom enakosti pred zakonom (14. člen ustave) je norma, ki omejuje državljanu ustavno pravico do pokojnine glede na njegovo bivališče, saj je zagotovljena svoboda gibanja (32. člen). Odločbo US RS, št. U-I-70/92 z dne 5. 11. 1992, objavljena v Ur. I. RS, št. 55/92.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 19 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(461)

Leto objave

< Vsi
1992(461)
> Januar(13) > Februar(46) > Marec(44) > April(47) > Maj(44) > Junij(48) > Julij(47) > September(53) > Oktober(53) > November(16) > December(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ EF G HI J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov