O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 24
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 588)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Pogoji za pridobitev državljanstva z naturalizacijo

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 26/1993Določbe 5. točke prvega odstavka 10. člena zakona o državljanstvo RS, da mora prosilec za državljanstvo obvladati slovenski jezik v taki meri, da se lahko sporazumeva z okoljem, ni mogoče razlagati kot nepotrebne omejitve prosilčevih pravic in interesov, saj se mora prosilec vključiti v okolje, v ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Postopek sprejemanja prostorskega izvedbenega akta

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 26/1993V neskladju z zakonom so spremembe in dopolnitve določenega dolgoročnega plana občine, če neposredno prizadeti prebivalci krajevne skupnosti niso bili na primeren način obveščeni o javni obravnavi, ni pa jim bil tudi omogočen vpogled v grafično gradivo v domači krajevni skupnosti, kar je vse prizade...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Plačevanje RTV naročnine

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Javno obveščanje

, Pravna praksa, 26/1993Določba drugega odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija ne krši načela enakosti pred zakonom (14. člen ustave), ker določa le obveznost plačevanja RTV naročnine, ne pa tudi njene (enake) višine. Višino RTV naročnine določa s svojim aktom Svet RTV Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Retroaktivnost občinskega predpisa

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 26/1993Določba sklepa občinske skupščine o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po kateri se prispevek obravnava za nazaj, ni v skladu z ustavo. Odločba US RS, št. U-I-167/93, z dne 2. 12. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 26/1993V sporu, v katerem je tožeča stranka zvišala tožbeni zahtevek, s katerim uveljavlja nečisto denarno terjatev, je izhodišče za presojo dovoljenosti revizije tista vrednost spornega predmeta, ki je bila predpisana v določbi 2. odst 382. čl. ZPP, veljavni ob zvišanju zahtevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Usklajevanje razlik v ravneh pokojnin

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 26/1993Določba zakona, ki pooblašča nosilca javnih pooblastil za določanje primerov in načina usklajevanja razlik v ravneh pokojnin, uveljavljenih v posameznih obdobjih, ni v skladu z legalitetnim načelom, ki ga določa ustava v drugem odstavku 120. člena ustave in ki velja tudi za nosilce javnih pooblastil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Zakon o stavbnih zemljiščih

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 26/1993Po razveljavitvi 9. do 28. člena zakona o stavbnih zemljiščih ni več zakonskih ovir za pogodbeni prenos pravice uporabe, ki jo ima prejšnji lastnik po 13. in 16. členu v zvezi s 64. členom navedenega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Določanje plač direktorjev v zavodih

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Kolektivne pogodbe, Zavodi

, Pravna praksa, 26/1993Sklep vlade, ki določa merila za določitev sredstev za plače direktorjev javnih zavodov, ki se financirajo iz javnih sredstev in s tem tudi njih postavlja v položaj, ki je primerljiv s položajem drugih uporabnikov javnih sredstev, ni v neskladju z zakonom. Pooblastilo vladi za ureditev načina upo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Denacionalizacija

Nikola Todorović, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Nikola Todorović, Pravna praksa, 26/1993Pravni nasledniki so v zahtevku za denacionalizacijo zahtevali odškodnino za vrednost podjetja v času podržavljanja in dodatno tudi odškodnino za vrednost blagovne znamke. Ali se v denacionalizacijskem postopku lahko zahteva tudi odškodnina za vrednost blagovne znamke? Za premoženje v smislu z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Valorizacija denarnih kazni za prekrške

Zdenko Pavlina, 23.12.1993

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 26/1993Državni zbor Republike Slovenije je 23. novembra sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških. Zakon je objavljen v Ur. l. RS, št. 66/93, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je dne 11. decembra 1993.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Stečajni zakon

dr. Lojze Ude, 23.12.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 26/1993Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93) je v proceduri zastal predvsem zaradi določb o zmanjšanju števila pri dolžniku zaposlenih delavcev kot eni izmed metod finančne reorganizacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Pravniki in leto 1994

dr. Marko Ilešič, 23.12.1993

Kultura in umetnost

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 26/1993Prehod v novo koledarsko leto je priložnost, ki jo običajno uporabimo tudi za inventuro opravljenega dela in za razmišljanja o prihodnjih načrtih. Pogosto želimo potegniti črto pod staro in se prepričati, da bo v novem letu čisto drugače, predvsem pa mnogo boljše. Za pravnike je bilo leto 1993, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Davčne olajšave članov stanovanjskih zadrug

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Druge davščine in olajšave, Zadruge

, Pravna praksa, 26/1993Ni v neskladju z ustavo zakonska ureditev, na podlagi katere stanovanjske zadruge, ki gradbeni material zgolj organizirano kupujejo in nadzorujejo stanovanjsko gradnjo svojih članov, od 1/17-1992 dalje niso več oproščene plačila davka od prometa proizvodov Odločba US RS, št. U-I-52/93, z dne 18. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Prazniki in dela prosti dnevi v predstavništvih RS v tujini

Anton Novak, 23.12.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Zunanje zadeve in diplomacija

Anton Novak, Pravna praksa, 26/1993Katere praznike so upravičeni in dolžni praznovati delavci v predstavništvih Slovenije v tujini: praznike sprejemne države, praznike in dela proste dneve po slovenskem zakonu ali oboje? Po 41. členu Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih in 55. členu Dunajske konvencije o konzularnih odnosih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Zakonodajni postopek

dr. Albin Igličar, 23.12.1993

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 26/1993V prvi obravnavi predloga zakona v Državnem zboru opravijo poslanci splošno razpravo o bodočem zakonu. To razpravljanje zajema razloge za sprejem zakona ter načela in cilje zakonskega predloga. V tej fazi zakonodajnega postopka ni mogoče dajati amandmajev poslanci pa lahko ob koncu prve obravnave sp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

dr. Janko Rupnik, dr. Rafael Cijan, mag. Božo Grafenauer: Ustavno pravo - splošni del

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 26/1993Pravna fakulteta v Mariboru, je ta mesec izdala knjigo "Ustavno pravo - splošni del", ki obsega 228 strani, razdeljena pa je na štiri dele z naslednjimi poglavji: - prvi del: Pojem in razvoj ustavnosti; Mejniki ustavnosti; Nekateri teoretični problemi pojma ustavnosti; Ustavnost in politični sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

O delniški družbi

Damjan Belič, 23.12.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 26/1993Iz zakonske opredelitve delniške družbe (druga alinea tretjega odstavka 1. člena ZGD) izhajajo tri osnovne pravne značilnosti delniške družbe, to je delniški kapital, pravna osebnost in izključitev osebne odgovornosti delničarjev za obveznosti družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Lastninjenje po zakonu o gospodarskih javnih službah

mag. Miha Juhart, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 26/1993Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) je uzakonil sistem lastninskega preoblikovanja za področje, ki smo ga v prejšnjem sistemu povezovali s sistemom samoupravnega združevanja preko samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in opravljanjem dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Seminar: "Civilno in gospodarsko pravo v praksi"

mag. Viktor Planinšec, 23.12.1993

Ostalo

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 26/1993Društvo za civilnopravne znanosti in prakso Hrvatske je že devetič izvedlo v Opatiji 4. in 5. novembra letos posvetovanje pod gornjim naslovom. Vsebino so narekovali spremenjeni družbeni odnosi, zlasti vojne razmere in predvideni skorajšnji sprejem zakona o trgovskih društvih, ki bo predstavljal pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Kako lastniniti slovenska podjetja?

Damjan Belič, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Damjan Belič, Pravna praksa, 26/1993Toje priročnik, ki ga je izdal Gospodarski vestnik, napisali pa so ga strokovnjaki podjetja EUROIN FOND, ki se ukvarja s svetovanjem, organiziranjem in izpeljavo lastninskega preoblikovanja podjetij in Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Knjiga je namenjena predvsem praktični rabi, sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Predavanje Franka Emmerta

Miha Pogačnik, 23.12.1993

Ostalo

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 26/1993V organizaciji podiplomskega študija Katedre za mednarodnopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani je v petek, 3. decembra na Pravni fakulteti predaval ugledni strokovnjak za pravo Evropskih skupnosti Frank Emmert. Gospod Emmert, bivši Izvršni direktor Akademije za evropsko pravo pri Evropske...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Privatizacija

Bojan Pečenko, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 26/1993Pred dobrim letom dni (natančneje 5. decembra 1992) je stopil v veljavo zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Čeprav je bil v začetku predviden polletni predah pred dejanskim izvajanjem zakona, pa se zdi, da vsa pričakovanja vendarle niso izpolnjena, kljub nasprotnim mnenjem, da vse poteka po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Delniška družba

Jurij Nabergoj, 23.12.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jurij Nabergoj, Pravna praksa, 26/1993Domala v vseh družbenih podjetjih v teh dneh pospešeno pripravljajo programe lastninskega preoblikovanja in večina podjetij se bo preoblikovalo v delniške družbe. V sklopu programa je pri preoblikovanju v delniško družbo treba pripraviti "akt o lastninskem preoblikovanju z značilnostmi statuta" (5. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Zakon o splošnem upravnem postopku

Miklavž Pleničar, 23.12.1993

Upravni postopek in upravne takse

Miklavž Pleničar, Pravna praksa, 26/1993V naslovu navedena situacija je predvidena v drugem odstavku 87. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86) - v nadaljevanju ZUP, v zvezi z Ustavnim zakonom za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Evropska konvencija o izvajanju pravic otrok

Sonja Dražič, 23.12.1993

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Sonja Dražič, Pravna praksa, 26/1993Republika Slovenija je bila kot polnopravna članica Sveta Evrope v dnevih od 19. do 22. oktobra 1993 prvič prisotna na zasedanju strokovnega odbora ekspertov za družinsko pravo, ki je imelo kot poglavitno točko na dnevnem redu pripravo osnutka konvencije o izvajanju pravic otrok. Za izdelavo ozir...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 24 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(588)

Leto objave

< Vsi
1993(588)
> Januar(52) > Februar(23) > Marec(70) > April(53) > Maj(52) > Junij(44) > Julij(72) > September(82) > Oktober(45) > November(48) > December(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D Đ EF G H I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov