O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 76)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zakon o obligacijskih razmerjih

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1995Čeprav naročilnice oziroma pogodbe ni podpisala pooblaščena oseba, listini zavezujeta tistega, ki je naveden kot izdajatelj naročilnice oziroma kot pogodbena stranka, če so izpolnjeni pogoji iz 21. splošne uzance za blagovni promet (2. odst. 1107. člena ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zaplemba premoženja nemške narodnosti

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1995Ustavno sodišče ni pristojno za oceno ustavnosti predpisa, ki je odredil zaplembo premoženja nemške narodnosti, ker je ta prenehal veljati 14. 10. 1946 in zato ni postal del veljavnega prava Republike Slovenije. Sklep US RS, št. U-I-99/94 z dne 17. 11. 1994
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/1995Oblikovalna tožba je dovoljena, kadar tako določa materialno pravo. Če pa se preoblikovanje po materialnem pravu izvrši že s samo izjavo subjekta pravice, takšnega preoblikovanja ni mogoče zahtevati s tožbo, ker manjka za njeno dovoljenost ena od splošnih procesnih predpostavk - pravovarstveni inter...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ustavno sodišče RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1995Na seji 2. februarja 1995: * 1. in 3. odst.12. čl. zakona o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ur. list RS, št.10/93). * Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. list RS, št. 6/94).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ugovor vesti - včeraj in danes

Vasilij Polič, 23.2.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Vasilij Polič, Pravna praksa, 4/1995I. O PRAVICI DO UGOVORA VESTI V PREJŠNJI PRAVNI UREDITVI (pred 25. 6. 1991) Med javno razpravo o osnutku ustavnih amandmajev k takratni ustavi SR Slovenije v letu 1989 so nekatere institucije in posamezniki menili, da bi med določbe ustave o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana vklj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Pomanjkljiva vloga-ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1995Ustavno sodišče v skladu s 3. odstavkom 28. člena zakona o ustavnem sodišču ustavi postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti zakonske določbe, če pobudnik niti na poseben poziv sodišča ne navede, katero določbo izpodbija.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

K "Trajne delovne skupnosti" in lastninjenje

Stanislav Mauri, 23.2.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Stanislav Mauri, Pravna praksa, 4/1995V pp, št. 3/95 je bil v rubriki Vprašanja - Odgovori objavljen odgovor svetovalca na Agenciji za privatizacijo Andreja Simoniča na vprašanje: Ali se trajne delovne skupnosti svobodnih kulturnih delavcev (TDS SKD) lastninijo po ZLPP in ali veljajo za njih roki iz ZGD? Z odgovorom se ne strinjam.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Direktor

Mato Gostiša, 23.2.1995

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 4/1995Delavski svet je pooblastil tričlansko komisijo izmed članov delavskega sveta za sklenitev individualne pogodbe z direktorjem. Vsebina pogodbe je bila komisiji posredovana ustno, komisija je tako pogodbo tudi podpisala. Delavski svet z vsebino ni bil seznanjen, razprave ni bilo, prav tako tudi sklep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Direktor na dveh delovnih mestih

Mato Gostiša, 23.2.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 4/1995Kakšne so pravne osnove, da določena oseba, ki zaseda delovno mesto direktorja, istočasno zaseda še drugo delovno mesto, kot vodja? Veljavna zakonodaja ne vsebuje določil, ki bi izrecno dopuščale možnost, kakršna je omenjena v vprašanju. Istočasno pa zakonodaja v tem smislu tudi ne vsebuje kakršn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Spor glede količnikov plač v javnem zavodu

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Gospodarske javne službe (komunala), Plače v negospodarstvu

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995V vrtcu je zaposlenih nekaj delavk z višjo izobrazbo, ki opravljajo delo na različnih področjih: investicijsko vzdrževanje, zdravstveno-higiensko delo, pravniško-kadrovsko delo itd. Za vse te delavce je Ministrstvo za šolstvo in šport določilo enak osnovni koeficient v višini 2,65. Ker je ta koefici...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo

Metka Penko-Natlačen, 23.2.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 4/1995Komisija za razlago Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, oblikovana na podlagi 56. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, je v okviru svojih pristojnosti oblikovala posamezna mnenja in razlage o nekaterih določbah Splošne kolektivne pogodbe (v nadaljevanju SKP). Komisija pri svojem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji / 89

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/1995Po prodaji nepremičnine v stečajnem postopku z javnim zbiranjem ponudb in neposredno pogodbo (149. člen ZPPSL) so izključeni vsi zahtevki, temelječi na močnejši pravici tretjega ali nedobrovernosti kupca.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Uveljavljanje terjatev na podlagi pogodbe o zaposlitvi

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: V kakšnem času mora delavec uveljavljati denarne terjatve zaradi razlike pri plači, pri regresu za letni dopust itd.? Ali mora te terjatve oziroma pravice najprej uveljavljati v podjetju in šele nato zahtevati sodno varstvo, ali pa lahko uveljavlja terjatve neposredno na sodišču? Odgovor:...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1995Št. 10 - 18. 2.1995 V Alma-Ati odpira RS konzulat s častnim konzulom. Vlada RS je poleg tega sklenila še; z uredbo določa način razdelitve bilance in ugotavljanja deleža občin v družbenem kapitalu obstoječih veterinarskih zavodov, spremenila je uredbo o določitvi kmetijskih proizvodov, ki so obremen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1995Št. 9 - 17. 2. 1995 Državni zbor soglaša s statutom Agencije za trg vrednostnih papirjev, zato ga objavlja. Vlada RS objavlja tokrat tri akte: uredbo o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih vodotokih Proščka, Bače, Kneže .. za proizvodnjo električne energije; sklep o ustanovitvi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Mandatna pogodba

dr. Miha Juhart, 23.2.1995

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1995Kakšne so dolžnosti in pravice podjetja do poverjenika (trgovskega potnika), če ta preneha sodelovati pred iztekom pogodbenega roka? Ali je podjetje dolžno izplačati provizijo za posel, katerega je poverjenik sklenil v času pogodbe, realizira pa se po prenehanju pogodbe? Vsebina razmerja med podjetj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ali še velja?

Borut Šinkovec, 23.2.1995

Pravoznanstvo

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 4/1995Praksa pokaže, da na (na videz) tako enostavno vprašanje, ali nek predpis še velja ali pa se, četudi ne velja več, vendar še vedno uporablja (položaj, ki je pravno možen in pogost), ni vedno enostavnega, često pa tudi ne enotnega odgovora in stališča. Slednje ustvarja mučne položaje in gotovo slabi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Kateri organ je po 1. 1. 1995 pristojen za sklepanje zakonskih zvez?

mag. Vesna Rijavec, 23.2.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 4/1995Za sklenitev zakonske zveze je potrebno, da dve osebi različnega spola izjavita pred pristojnim organom na način določen z zakonom, svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo (16. čl. ZZZDR). Če zakonska zveza ni bila sklenjena pred pristojnim organom je podan eden izmed razlogov za neveljavnost zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ustanovljena Notarska zbornica Slovenije

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 4/1995Prvih 30 notarjev, ki jih je ob koncu minulega leta imenoval Državni zbor, je 15. februarja ustanovilo in konstituiralo svoje poklicno združenje - Notarsko zbornico Slovenije. Za prvega predsednika so izvolili Andreja Škrka in za podpredsednika Jožeta Dernovška (oba sta odvetnika v Ljubljani), izbra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ali spremeniti program lastninskega preoblikovanja po spremenjeni uredbi?

Branka Neffat, 23.2.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 4/1995V Ur. l. RS, št. 5/95 je bila objavljena UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZDELAVO OTVORITVENE BILANCE STANJA (v nadaljevanju uredba), veljati je začela 8.1.1995. Postavlja se vprašanje, kako uveljaviti in kako pristopiti k uveljavitvi uredbe v fazi lastninskega preoblikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zbogom prestopki

Alenka Leskovic, 23.2.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 4/1995Na nedavno končanem mednarodnem smučarskem prvenstvu pravnikov SKILEX "95 je organizator iz uradne uvrstitve izločil enega izmed zmagovalcev, ker ni sodnik, tožilec, odvetnik ali notar, temveč samo diplomirani pravnik. Za vse druge njegove kolege, ki prav tako ne delajo v pravosodju, so veljala drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Medicina in pravo II

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

, Pravna praksa, 4/1995Pravniško društvo Maribor in Slovensko zdravniško društvo Maribor sta izdali po lanski prvi še drugo strokovno knjigo "Medicina in pravo II - odgovornost zdravnika, medicinska napaka" z izbranimi poglavji s področja obeh strok. Delo je sad nekajletnega zanimivega sodelovanja mariborskega zdravniškeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Pravica do izrabe letnega dopusta

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: Delavka je bila na podaljšanem porodniškem dopustu do 5. 4. 1994, nato pa je prišla na delo, vendar je delala samo do 7. 7. 1994, ko je zbolela in se nato v letu 1994 ni več vrnila na delo. Ali ima pravico izrabiti celoten neizrabljen dopust za leto 1994 do 30. 6. 1995? Odgovor: Zakon o d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Kupoprodajna pogodba

dr. Miha Juhart, 23.2.1995

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1995Kupec ne izvrši svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku. Ali je prodajalec dolžan vrniti vplačani denar, razen are, ne glede na kupčevo zahtevo, če mu po izteku pogodbenega roka da naknadni rok za izpolnitev, pa kupec nanj ne odgovori? Odgovor na vprašanje je odvisen tudi od tega, ali se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava

dr. Franc Pernek, 23.2.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 4/1995Inflacija ima določen vpliv na davčno obremenitev davčnih zavezancev. Od stopnje inflacije je odvisna intenzivnost potreb po določenih spremembah v sistemu obdavčitve, da bi nevtralizirali oziroma zmanjšali učinke obdavčitve, tako za davčne zavezance, kakor tudi za aktivne davčne subjekte (za državo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(76)

Leto objave

< Vsi 1995 Februar

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov