O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Odločbe in sklepi ustavnega sodišča

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/1999Pred kratkim je Pravno informacijski center Ustavnega sodišča izdal 2. knjigo VII. letnika zbirke odločb in sklepov US, ki zajemajo ustavnosodno presojo od 1. junija do 31. decembra 1998: - V tem obdobju je US odločalo na 22 sejah in eni javni obravnavi. Od skupno 107 rešenih zadev jih je 51 rešilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Kazensko pravo: Kriminalitetna politika evropskih držav v tranziciji - pogled Sveta Evrope

dr. Damjan Korošec, 29.7.1999

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21-22/1999Izdajateljsko središče Sveta Evrope je nedavno objavilo obsežno analizo odzivov evropskih držav v tranziciji na gibanje obsega in strukture kriminalitete. V bistvu gre za razširjeno poročilo Sveta Evrope (Odbora Ministrov oziroma specializiranih strokovnih služb Sveta Evrope) o uresničevanju Priporo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Izkazan pravni interes - politične stranke

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o lokacijskem načrtu za garažno hišo ob vstopu v Mesto Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 39/97) se zavrže. Politična stranka izkazuje pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Urejanje prostora

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 21-22/1999Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 2/98 in 4/92) se razveljavi, kolikor se nanaša na naselje Idrsko v Občini Kobarid. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih mora vsebovati določitev mej obravnavanega območja, funkc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Akontacija dohodnine

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 21-22/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93, 1/95-odl. US, 7/95, 14/96-odl. US, 44/96, 68/96-odl. US, 82/97-odl. US in 36/99-odl. US) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Občinska taksa na posest psov

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 21-22/1999Odlok o občinski taksi na posest psov (Uradne objave Mestne občine Koper, št. 25/95) se razveljavi. Odlok o občinski taksi na posest psov je v nasprotju z 10. in 80. členom Zakona o varstvu okolja, ker gre dejansko za takso na posest psov, ne pa za takso zaradi obremenjevanja okolja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Prostorsko urejanje

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 21-22/1999Določba 76.a člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur. l. RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93 in 71/93) in določba četrtega odstavka 16.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Dedovanje kmetij

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Dedovanje

, Pravna praksa, 21-22/1999Določba 26. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur. l. RS, št. 70/95) se razveljavi. Dokler ne bo uveljavljena morebitna nova zakonska ureditev se za dedovanje kmetijskih gospodarstev v primerih, na katere se je nanašala razveljavljena določba iz prve točke tega izreka, uporabljajo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Zazidalni načrt - sprememba pogojev za graditev objektov

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Gradbeništvo

, Pravna praksa, 21-22/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Ur. l. RS, št. 87/97) se zavrne. Določbe zazidalnega načrta, ki na določeni parceli predvidevajo nekoliko drugačne izmere za izgradnjo stanovanjskega objekta, kot ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Pravniški državni izpit

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/1999Postopek za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 8. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur. l. RS, št. 13/94 in 71/94) se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Informatizacija sodnih postopkov

Roman Završek, 29.7.1999

Uprava

Roman Završek, Pravna praksa, 21-22/1999Smo na pragu 21. stoletja, dobe informacijske tehnologije, ko se vse vrti okoli svetovnega medmrežja (world wide web - www), ki omogoča hitrejši in cenejši prenos podatkov in ob tem zagotavlja tudi pravo mero varnosti tistim, ki poslujejo v medmrežju. Drugi izraz za medmrežje, ki sicer ni čisto ustr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Komunalna taksa na točilna mesta za prodajo pogonskega goriva

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 21-22/1999Točka 9 člena 1 in tarifna številka 9 Odloka o komunalnih taksah v Občini Videm (Uradne objave občine Videm, št. 1/97) se odpravita. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena navedenega Odloka se zavrne. Določbe občinskega odloka o uvedbi komunalne takse za točilna mesta za prodajo po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija - spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21-22/19991. Za odločanje o zahtevi A. P. K. za denacionalizacijo nepremičnin je pristojna Upravna enota Celje. Arondacijskega sporazuma, sklenjenega med arondacijskim postopkom, ni mogoče šteti za samostojni pravni posel, ki bi bil sklenjen neodvisno od arondacijskega postopka. Zato je Ustavno sodišče ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Lastninjenje športnih objektov

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21-22/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena (Ur. l. RS, št. 22/99) se zavrže. Izpodbijana določba sklepa, s katero občinski svet na podlagi določb Zakona o športu določi objekt...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: APP - sodelovanje delavcev pri upravljanju

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21-22/1999Tretji odstavek 63. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. l. RS, št. 48/94 in 58/95) je v neskladju z Ustavo, ker ne ureja načina in pogojev sodelovanja delavcev pri upravljanju Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. Ugotovljeno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Evropski sporazum o pridružitvi - 3 vprašanja

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 21-22/1999V zvezi z uveljavljenim Evropskim sporazumom o pridružitvi (v nadaljevanju ESP) in delovanjem Evropske unije se še nadalje odpira vrsta vprašanj. Na nekatera - tokrat tri - nudijo svoje poglede naši sodelavci: Tomaž Ilešič, Petra Jug in Primož Vehar. Pravna osebnost EU Ali je po Amsterdamski p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Določanje pokojnin slovenskim državljanom upokojenim v republikah nekdanje SFRJ

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 19-20/1999Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ur. l. RS, št. 45/92) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa načina odmere dodatka k pokojnini za tiste upravičence, ki so se upokojili po septembru 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Statut odvetniške zbornice Slovenije

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke 78. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/94) se zavrže. Določba 21. točke 77. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije ni v skladu z Zakonom o odvetništvu, kolikor ne določa, za katere določbe Kode...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Oddaja občinskih kadrovskih stanovanj izven razpisa

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Lokalna samouprava, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 19-20/1999Drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obv. razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Ureditveni načrt za območje T-3 Trzin center

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1999Odlok o ureditvenem načrtu območja T-3 Trzin center (Ur. vestnik občine Domžale, št. 10/97) ni v neskladju z Zakonom. Ureditev, da se dopolnilna gradnja v ureditvenih območjih z izgradnjo stanovanjskih blokov ureja z ureditvenim načrtom, ni v nasprotju z Zakonom. Ureditveni načrt, ki predvidev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Pogoji za izvolitev v sodniško funkcijo

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1999Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 203. in 381. člena Sodnega reda (Ur. l. RS, št. 17/95, 35/98 in 91/98) se ustavi. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Notarska tarifa - sprememba vrednosti točke

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Določba petega odstavka 11. člena Notarske tarife (Ur. l. RS, št. 28/95 in 31/96) ter Sklep o spremembi vrednosti točke (Ur. l. RS, št. 6/97 in 65/98) nista v neskladju z Ustavo in zakonom. Sklep o spremembi vrednosti točke se razveljavi. Določba podzakonskega akta, ki ne ponovi zakonske določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Vojaške pokojnine

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. l. RS, št. 2/92) se zavrne. O ustavni pritožbi je Ustavno sodišče odločilo s sklepom št. Up-5/96 z dne 27. 1. 1999.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Denacionalizacija: O uveljavljanju zahtevkov za nemožnost uporabe denacionalizacijskega premoženja

Jan Zobec, 8.7.1999

Denacionalizacija in lastninjenje

Jan Zobec, Pravna praksa, 19-20/1999Še enkrat, toda drugače: Opredelitev problema Po skoraj osmih letih od uveljavitve Zakona o denacionaliziji (ZDen, Ur. l. RS, št. 27/91 - 65/98) je v literaturi domala soglasno sprejeto stališče, da lahko upravičenec do denacionalizacije uveljavlja od zavezanca odškodnino (oziroma nadomestilo)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

WIPO - WTO - OZN - SE - ESČP - USZRN...

Eva Šekli, 8.7.1999

Človekove pravice

Eva Šekli, Pravna praksa, 19-20/1999Strokovna ekskurzija študentov ljubljanske pravne fakultete V zadnjih letih je postalo že kar tradicionalno, da študentje četrtega letnika pri predmetu pravo intelektualne lastnine teoretično znanje, pridobljeno pri predavanjih, dopolnijo in razširijo z ogledom nekaterih pomembnih institucij. Tak...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(29)

Leto objave

< Vsi 1999 Julij

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

ABCĆČ DĐEFGHI JK LMNOPQRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov