O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 147)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Župan - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/1997Župan občine ima na podlagi zakona o lokalni samoupravi položaj predlagatelja v postopku pred Ustavnim sodiščem, če splošni akt občine zadrži in zahteva oceno njegove ustavnosti ali zakonitosti. Če župan vloži pobudo za oceno zakonitosti občinskega predpisa, mora izkazati pravni interes za izpodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Popularne tožbe med volilnim postopkom

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1997V času volilnega postopka ni mogoče zagotoviti t. i. popularnih tožb, s katerimi bi vsak volivec izpodbijal odločitve, ki neposredno ne prizadevajo njegovih pravic. Sklep US RS, št. U-I-282/97 z dne 13. 11. 1997
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Plače vladnih funkcionarjev in poslancev

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1997Pobuda Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o poslancih (Ur. l. RS, št. 48/92) in Zakona o Vladi (Ur. l. RS, št. 4/93) se zavrže. Sindikat ne izkazuje pravnega interesa, ker zakona, ki ju izpodbija, ne urejata plač delavcev, katerih interese zastopa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Ocena zakona o konfiskaciji...

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1997Pobuda... za oceno ustavnosti Zakona o konfiskaciji premoženja in izvršitvi konfiskacije (Uradni list DFJ, št. 40/45) se zavrže. Ustavno sodišče praviloma ne more odločati o ustavnosti predpisov, ki so že pred vložitvijo pobude za začetek postopka ali pred vložitvijo pobude upravičenega predlagat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Zakon o kazenskem postopku: Hišna preiskava - navzočnost dveh prič

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/1997Pravno mnenje, sprejeto na občni seji 19. junija 1997 Ko hišno preiskavo odredi sodišče, morata biti pri njej po tretjem odstavku 216. člena ZKP obvezno navzoči dve polnoletni osebi kot priči, saj v takih primerih izjema, določena v tretjem odstavku 218. člena ZKP, ne velja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Gasilska društva - lastninska prvica

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Požarna varnost, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 24/1997Določba prvega odstavka 48. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 71/93) ni v neskladju z ustavo, če se razume tako, da pridobitev lastninske pravice na podlagi te določbe nima pravnih posledic za stranke v postopku po Zakonu o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91 in 31/93).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Statut mestne občine - določitev območja

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 24/1997Člen 1 Statuta Mestne občine Celje ni v neskladju z ustavo in zakonom. Ni v neskladju z ustavo, da člena 2 in 3 zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij določata območja občin po območjih naselij in da zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ni priložen graf...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Teorija prava (VIII): Razlaga ustave

dr. Marijan Pavčnik, 11.12.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 24/1997Za razlago in razumevanje ustave velja načeloma isto kot za vse druge splošne pravne akte. Razlika je "le" v tem, da je ustava hierarhično najvišji splošni pravni akt. Nad njo ni - vsaj s stališča državnega prava - nobenega normativnega pravnega akta, ki bi določal merila, kako jo je treba razlagati...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Harmonizacija slovenskega pravnega reda s predpisi Evropske unije

dr. Marko Ilešič, 11.12.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 24/1997Trije slovenski inštituti: (od katerih sta se prva dva tokrat prvič predstavila širši javnosti) Inštitut za statusnopravne raziskave, Inštitut za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani ter Inštitut za gospodarsko pravo v Mariboru, so v Termah Čatež 21. in 22. novembra priredili strokovno srečanje, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Pristojnost sodišča za odločanje o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 24/1997Pristojnost sodišča za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo ni podana, ker pravni temelj podržavljenja ni bil pravni posel iz 5. člena zakona o denacionalizaciji. Odločba US RS, št. U-II-252/97 z dne 13. 11. 1997, objavljena v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Omejitev normativne funkcije druge veje oblasti

dr. Janez Šinkovec, 11.12.1997

Ustavno sodišče

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 24/1997Več odločb Ustavnega sodišča je že obravnavalo omejeno normativno funkcijo druge veje oblasti (izvršilna in upravna) ter je odpravilo ali razveljavilo podzakonske akte, ker ta veja oblasti ni imela ustavne podlage za normiranje. Taki problemi pa se še vedno neprestano ponavljajo, zato jih poskušamo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Občinski odlok - medsebojna skladnost, veljavnost, urejanje prekrškov

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Lokalna samouprava, Prekrški

, Pravna praksa, 24/1997V Odloku o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997 (Ur. l. RS, št. 33/97) se odpravita 8. člen in 10. člen v delu, ki se glasi: "uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje". Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Odloka o začasnem fi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Neobjavljeni sklep ministra - veljavnost

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/1997Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi operativnih del v Ministrstvu za obrambo RS, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ni začel veljati in se ne sme uporabljati, ker ni bil objavljen v Uradnem listu RS. Sklep ministra, ki je po svoji vsebini predpis, a ni bil objavljen v Uradnem li...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Kandidiranje za Predsednika republike

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Predsednik republike

, Pravna praksa, 24/1997Členi 10 do 13 zakona o volitvah Predsednika republike niso v neskladju z ustavo. Zakonska ureditev, ki pogojuje kandidiranje na volitvah s podporo politične stranke, določenega števila poslancev Državnega zbora ali volivcev, ne pomeni omejitve volilne pravice, če ne preprečuje kandidature osebam...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

O fleksibilnem pojmovanju človekovih pravic

dr. Dragan Petrovec, 11.12.1997

Človekove pravice

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 24/1997Nekoliko neprimerno tujko sem namenoma pustil v naslovu, ker utegne izvirno besedilo "flexible notion of human rights" ustvariti bralcu več asociacij kot moj morebitni prevod o upogljivosti pravic (in zlasti ljudi). Besedna zveza je nastala ob soočenju vzhoda in zahoda, ob trku preizkušene na eni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Usklajevanje slovenske zakonodaje s pravnimi akti evropskih skupnosti

Miro Prek, 11.12.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Pravna praksa, 24/1997Za postopke usklajevanja slovenske zakonodaje s pravnimi akti evropskih skupnosti se je udomačil izraz harmonizacija. Čeprav je izraz morda praktičen, ne ustreza vsebini teh postopkov, hkrati pa lahko zavaja, zlasti ob uporabi drugih podobnih izrazov, kot so poenotenje, usklajevanje, približevanje, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Novela zakona o lokalni samoupravi

Vesna Juvan-Gotovac, 11.12.1997

Lokalna samouprava

Vesna Juvan-Gotovac, Pravna praksa, 24/1997Državni zbor Republike Slovenije je 30. oktobra 1997 po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS - Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št 70/97. Zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o lokalni samou...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Iz šeste novele zakona o delavcih v državnih organih

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24/1997Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO - Ur. l. RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I 4/93 in 70/97) je dobil 29. 10. 1997 že šesto novelo. Pri tem je treba upoštevati, da je od zadnje, pete spremembe ZDDO minilo skoraj pet let in da se je na tem področju v tem času veliko zgodilo: sprejeti s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

K "Pravice delavcev po zakonu o jamstvenem skladu RS in noveli stečajnega zakona"

Nataša Belopavlovič, 27.11.1997

Skladi

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 23/1997Rada bi prispevala nekaj misli oziroma pojasnil v zvezi z dilemami, ki jih je v svojem članku z naslovom "Pravice delavcev po Zakonu o jamstvenem skladu Republike Slovenije in noveli stečajnega zakona" v pp, št. 21/97, izpostavil sodnik Ivan Robnik. Namen oziroma okvir Zakona o jamstvenem skladu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Kršitev ustave s SKPgd

Alfred Ojcinger, 27.11.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 23/1997Z 2. odstavkom 17. člena Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Ur. list RS, št. 40/97: SKPgd) eklatantno krši določbe 14. in 87. člena ustave Republike Slovenije. Po navedeni določbi so starejši delavci izenačeni z delovnimi invalidi, torej s kategorijo delavcev, za katero velja a...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pravniško društvo Maribor: Jamstveni sklad RS

Aleš Kobal, 27.11.1997

Skladi, Društva, javni shodi, prireditve

Aleš Kobal, Pravna praksa, 23/1997V prostorih Pravne fakultete v Mariboru so se v mesecu novembru na svojem rednem srečanju zbrali člani društva, da bi prisluhnili Alenki Kočevar, ki je zbranim predstavila meseca maja sprejeti Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Ur. l.. RS, št. 25/97). Zakon je v širši javnosti - predvsem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Komentar ustave ZR Nemčije

mag. Pavla Sladič-Zemljak, 13.11.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Pavla Sladič-Zemljak, Pravna praksa, 22/1997Grundgesetz Kommentar, urednik: Horst Dreier, avtorji Horst Dreier et al., zvezek 1 členi 1-19, JCB Mohr, Tubingen 1996 Ustava opredeljuje republiko Slovenijo v 2. členu kot pravno in socialno državo. Pojem pravne države je fenomen, ki se je razvijal in se še vedno razvija, torej je produkt evolu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Presoja aktov društva

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 22/1997Registracijski pravilnik ter pravilnik o kriterijih ter najvišjih odškodninah pri prestopih igralcev Šahovske zveze Slovenije nista akta, izdana za izvrševanje javnih pooblastil, temveč akta internega značaja v zvezo združenih društev, s katerima se urejajo njihova notranja razmerja. Zato ustavno so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Novi ZDR na začetku zakonodajnega postopka

dr. Drago Mežnar, 13.11.1997

Uprava

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 22/1997Z objavo predloga zakona o delovnih razmerjih (ZDR - EPA 274 - II - prva obravnava) v Poročevalcu Državnega zbora, št. 50 z dne 24. oktobra 1997, se je tudi uradno začela dolgo pričakovana pot do sprejema predpisa, ki ga praksa z nestrpnostjo pričakuje in potrebuje že več kot pet let. Temeljni ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Praksa Ustavnega sodišča glede pravice do poštenega sojenja v pravdnem postopku

mag. Aleš Galič, 13.11.1997

Ustavno sodišče

mag. Aleš Galič, Pravna praksa, 22/1997V poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah v Ustavi RS zavzemajo pomembno mesto določbe, ki zagotavljajo temeljna procesna jamstva ne le v kazenskih, pač pa tudi v civilnih sodnih postopkih. Poleg tega pa je Ustava RS uvedla (Zakon o Ustavnem sodišču(*1) iz leta 1994 pa "operacionaliz...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(147)

Leto objave

< Vsi
1997(147)
> Januar(7) > Februar(13) > Marec(16) > April(26) > Maj(9) > Junij(9) > Julij(11) > September(11) > Oktober(10) > November(17) > December(18)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov