O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 193 / 193
Dokumenti od 4801 do 4824 (od skupaj 4824)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄9

Bliža se dan "D"...

Anton Tomažič, 23.5.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Anton Tomažič, Pravna praksa, 9/1991...in Evropa bo po nekaj desetletjih dobila novo državo - Republiko Slovenijo. Ta zgodovinski dan pa bo hkrati tudi dan "P", saj bo pomenil začetek NOVEGA PRAVNEGA SISTEMA. Pred nami pravniki je torej odgovorna in zahtevna naloga, da združimo, uporabimo in prikažemo vse teoretično znanje, praktične ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄9

Ustavni referendum...

Bojan Bugarič, 23.5.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Bojan Bugarič, Pravna praksa, 9/1991V okviru Svobodne katedre PF je 14. maja predaval mag. Igor Kaučič. Naslov predavanja je bil: Ustavni referendum - med politično demokracijo in manipulacijo. V prvem delu predavanja je mag. Kaučič prikazal nekatere splošne značilnosti referenduma. Referendum uvrščamo med polneposredne oblike demo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Soglasje IS k statutu elektro-podjetja

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Ustavno sodišče, Industrija in energetika

, Pravna praksa, 7/1991Ni v neskladju z drugim odstavkom 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije, h kateremu IS Skupščine RS sicer ni dal posebej oblikovanega soglasja, ker je iz vsebine kasnejših predpisov IS razvidno, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

O denacionalizaciji

Dušan Skok, 18.4.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

Dušan Skok, Pravna praksa, 7/1991Ljubljansko društvo je aprilsko "okroglo mizo" namenilo pogledu na osnutek zakona o denacionalizaciji. Zakonsko ureditev, kakršna je v sedanji fazi (ko se šele oblikuje predlog zakona) sta predstavila pravosodni minister dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Avtonomija univerze

dr. Lojze Ude, 18.4.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Višje in visoko šolstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 7/1991dr. Lojze Ude, dekan PF na slovesnosti ob Dnevu fakultete, 15. 4. 1991 ... Nekateri ta čas ponujajo ne le za odnos med državo, družbo in univerzo, temveč tudi za splošen princip urejanja odnosov v naši družbi kot odrešilno formulo prevladujočo vlogo države. Pravijo, da smo po demokratičnih volitvah...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Imenovanje sodnikov v nekaterih evropskih državah -primerjava ustavne ureditve

Jadranka Sovdat, 18.4.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 7/1991Način imenovanja sodnikov je eden od elementov, ki odraža položaj sodne veje oblasti v posamezni državni ureditvi. Ustavna ureditev tega vprašanja je v posameznih evropskih državah, za katere načelno velja, da opredeljujejo sodstvo kot samostojno in neodvisno vejo oblasti, različna. V nadaljevanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Objava občinskega akta

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 6/1991Sklep občinske skupščine o razširitvi odlagališča komunalnih odpadkov, sprejet kot splošni akt, ki ni bil objavljen v uradnem glasilu občine, ni začel veljati. Ker razširitve odlagališča občinska skupščina ni opredelila v dolgoročnem in srednjeročnem planu občine, navedeni sklep tudi ni v skladu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Organizacija občinskih upravnih organov

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 6/1991Ni v nasprotju z zakonom o notranjih zadevah in zakonom o temeljih sistema državne uprave ureditev, ki predvideva skupen organ za občo upravo in notranje zadeve, ne predvideva pa samostojnega upravnega organa za notranje zadeve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Denacionalizacija stanovanjskih objektov

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 5/1991V zadnjem obdobju smo ponovno priče temu, kako življenje prehiteva normativno dejavnost države in kako se vedno znova najdemo pred težavami, za katere je bilo v veljavi prepričanje, da so zanesljivo in popolno urejene. Delno je to res tudi glede denacionaliziranih stanovanjskih objektov, pravic imet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Svoboda opravljanja dejavnosti

Bojan Pečenko, 21.3.1991

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Pečenko, Bojan Pečenko, Pravna praksa, 5/1991Ekonomska teorija pojmuje podjetje kot temeljni tržni subjekt, ki je relativno samostojen na trgu, ki posluje v skladu z gospodarskim računom, je samozadosten in samostojno pridobiva dohodek oz. dobiček. Po zakonu o podjetjih je podjetje pravna oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost zaradi prid...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Državna suverenost Slovenije in njeni izvirni predpisi

Ferdo Blaznik, 21.3.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Ferdo Blaznik, Pravna praksa, 5/1991Republika Slovenija se je s sprejetjem deklaracije o suverenosti Republike Slovenije pričela dejansko uveljavljati kot suverena država. S sprejetimi ustavnimi amandmaji in ustavnimi zakoni (Ustavni zakon za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije) - Ur. list RS, št. 37/90; Usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pogoj za predsednika in člane predsedstva republike

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Predsednik republike

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo določba republiškega zakona, po kateri je lahko za predsednika oziroma člana predsedstva republike izvoljen samo državljan republike, ki ima stalno prebivališče na njenem območju. Sklep USJ, št. U-I-21/90 z dne 11. 4. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odpoklic delegatov

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska ureditev, ki daje volilcem možnost, da odpokličejo svojega delegata, če izgubi njihovo zaupanje. Sklep USJ, št. U-I-100/89 z dne 3. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Dolgoročni plan občine

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1991Dolgoročni plan občine, ki ne povzema obveznih izhodišč dolgoročnega plana republike, ni v skladu z zakonom. Odločba US RS, št. U-I-28/90 z dne 6. 12. 1990, objavljena v Ur. l. RS. št. 46/90
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Volitve v Zvezni zbor Skupščine SFRJ

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1991Ustavno sodišče je ocenilo, da v pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanjih zakonskih določb niso navedeni razlogi, ki kažejo na neustavnost zakonskih določb, ampak razlogi, ki napotujejo na neprimernost zakona. Sklep USJ, št. U-I-19/90 z dne 11. 4. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pravice do pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo ureditev v zakonu o pravdnem postopku, ki določa rok, v katerem lahko javni tožilec vloži zahtevo za varstvo zakonitosti, pri čemer ustavno sodišče ne ocenjuje, ali je dolžina tega roka primerno določena, ker je to stvar zakonodajne politike.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Delavci v državnih organih - kršitve delovnih obveznosti

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Ali poleg zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90) veljajo prejšnji samoupravni splošni akti, ki med drugim določajo tudi primere hujših kršitev delovnih obveznosti. Ali je možno neposredno uporabiti določbo 45. člena navedenega zakona, ki našteva hujše kršitve delovnih obvez...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Pokojninski sistem in varstvo človekovih pravic

dr. Lev Svetek, 21.2.1991

Človekove pravice, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 3/1991V Sloveniji smo sredi priprav na novi pokojninski zakon, ki naj bi združil vse dosedaj razpršene pokojninske norme na zveznem, republiškem in samoupravnem nivoju v en sam enotni pokojninski sistem. Ni čuda, da vlada za novi zakon izredno zanimanje, saj je področje pokojninskega in invalidskega zavar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Odškodnina zaradi nepravilne odločbe občinskega organa

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Lokalna samouprava, Obligacije

, Pravna praksa, 2/1991Pristojni občinski organ je izdal odločbo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev za opravljanje določene dejavnosti. V pritožbenem postopku je bila odločba odpravljena. Oškodovano podjetje ima pravico, zahtevati odškodnino za povzročeno škodo od družbenopolitične skupnosti, če se v kasnejšem postopku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Uporaba izrazov "varstvo" in "zaščita" v pravniterminologiji

dr. Vladimir Škerlak, 31.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ostalo

dr. Vladimir Škerlak, dr. Vladimir Škerlak, Pravna praksa, 2/1991Sodobni slovenski pravniški in tehniški strokovnjaki uporabljajo oba izraza v enakem pomenu. Na primer: Dr. Stojan Pretnar je na simpoziju na Brionih v dneh od 23.- 25. 10. 1989 govoril (in pisal) o varstvu intelektualne lastnine, dr. Marko Ilešič piše o varstvu osebnostnih pravic v računalniški ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Novi ustavni dopolnili

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 2/1991Skupščinski zbori so 24. januarja dali v javno razpravo osnutka dveh novih dopolnil k ustavi Republike Slovenije. Razprava bo trajala do 8. februarja 1991. Amandmaja sta posledica obveznosti iz zakona o plebiscitu, da skupščina v 6 mesecih od dneva razglasitve odločitve na plebiscitu sprejme ustavne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Prerezati popkovino

Anton Tomažič, 17.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Anton Tomažič, Pravna praksa, 1/1991Če je bila z deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije spočeta naša nova država, je razumljivo, da je bil v času "nosečnosti" tudi pravni red pod posebnimi pogoji. Čarobne formule, ki bi probleme prehoda od dvojne, zvezne in republiške, zakonodaje rešila kar čez noč, pač ni bilo mogoče izumiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Interne delnice in privatizacija

dr. Marijan Kocbek, 17.1.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 1/1991Pri privatizaciji oziroma transformaciji družbene lastnine s pomočjo tkim. "internih delnic" gre za pomembno vsebinsko razliko, če se izdajo interne delnice po zakonu o družbenem kapitalu, od izdaje delnic po zakonu o plačah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Za branilca pravic delavcev

mag. Anica Popovič, 17.1.1991

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 1/1991Družbeni pravobranilci samoupravljanja V Sloveniji so že novembra oblikovali mnenja in predloge do nekaterih odprtih vprašanj v osnutku ustave Republike Slovenije (o čemer so obvestili pravočasno, kot je treba, tudi ustavno komisijo). Pozorni so bili predvsem do določb III. poglavja ustavnega osnutk...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 191 192 193 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(4824)

Leto objave

2019(141) 2018(224) 2017(208) 2016(136)
2015(124) 2014(108) 2013(117) 2012(127)
2011(146) 2010(156) 2009(160) 2008(141)
2007(217) 2006(317) 2005(167) 2004(138)
2003(224) 2002(284) 2001(240) 2000(207)
1999(209) 1998(124) 1997(147) 1996(130)
1995(199) 1994(83) 1993(163) 1992(110)
1991(77)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov