O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 193 / 197
Dokumenti od 4801 do 4825 (od skupaj 4912)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Zakon o vladi RS - smernice ministrom

Avtor ni naveden, 23.4.1992

Vlada

, Pravna praksa, 8/1992Menimo, da bi bilo koristno v večji meri zagotoviti tudi enotno delovanje vlade ter se v ta namen poslužiti nekaterih pravil, ki veljajo v ZR Nemčiji (Geschäftsordnung der Bundesregierung - 11. maj 1951).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Denacionalizacija

Alojz Flack, 23.4.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 8/1992Ali lahko pravna oseba, ki so ji bili odvzeti gozdovi zahteva na podlagi zakona o denacionalizaciji vrnitev odvzetega premoženja? Po določbi 3. člena zakona o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/91) so upravičenci do denacionalizacije fizične osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Ustava Republike Slovenije

dr. Lojze Ude, 23.4.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 8/19921. Podlago za urejanje lastninskih razmerij daje že 2. člen ustave, ki določa, da je Republika Slovenija pravna in socialna država. Podlago za urejanje lastninskih razmerij daje tudi zadnji stavek prvega odstavka 5. člena ustave, ki določa, da država skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kult...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

O delu sveta Evrope

Avtor ni naveden, 23.4.1992

Človekove pravice, Znanost in raziskovalna dejavnost

, Pravna praksa, 8/1992Program se je začel izvajati v letu 1990. Svet Evrope ga uresničuje s posredovanjem znanja in izmenjavo izkušenj ter finančnimi investicijami. Obveščanje, sodelovanje in povezovanje so glavne smernice tega programa. E.A.S.T. (European Advanced Studies and Training in Sience and Technology) pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Obisk dr. Krügerja - varstvo človekovih pravic

mag. Vid Jakulin, 23.4.1992

Človekove pravice

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 8/1992Na povabilo Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bil v Ljubljani 13. in 14. aprila na delovnem in prijateljskem obisku dr. Hans-Christian Krüger, ki je tajnik Komisije za človekove pravice Evropskega sveta, priznan pravni strokovnjak in eden od najboljših poznavalcev judikatu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Pravni interes kot procesni pogoj

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 7/1992Ustavno sodišče ni sprejelo pobude za oceno zakonitosti (občinskega odloka), ker pobudnik ni izkazal svojega pravnega interesa. Sklep US RS št. U-I-93/91 z dne 13. 2. 1992 Pobude za oceno izpodbijanih določb zakona sodišče ni sprejelo, ker pobudnik ni izkazal pravnega interesa v skladu s 162. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Sklep o sprejemu študije

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 7/1992Ustavno sodišče ni pristojno za oceno sklepa IS občinske skupščine o sprejetju študije lokacij, ki po svoji vsebini ni predpis. Sklep US RS, št. U-I-101/91 z dne 13. 2. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

OD delavcev in funkcionarjev v državni upravi

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1992Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije v času veljavnosti določbe zakona, ki je določala, da je osnova za obračun osebnih dohodkov funkcionarjev in delavcev v državnih organih v zakonu opredeljen osebni dohodek, zmanjšan za odstotek, ki ga določi izvršni svet glede na proračunske možnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Urejanje zakonske materije s podzakonskim aktom

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 7/1992Ni v skladu z zakonom določba podzakonskega predpisa, ki nalaga obveznost plačila celotnega ali polovičnega zneska vrednosti zdravil določenim kategorijam uporabnikov zdravstvenega varstva, ki jim po zakonu ni mogoče določiti prispevka v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva. Ustavn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Ustava Republike Sovenije

dr. Lojze Ude, 9.4.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 7/1992Ustava Republike Slovenije v III. poglavju vsebuje določbe o gospodarskih in socialnih razmerjih, posamezne opredelitve o funkcijah države (posebej na področju družbenih dejavnosti in socialne varnosti) pa ureja tudi v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (na primer v členih 51., ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Valorizacija nadomestila - pristojnost IS občine

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 7/1992Ni v neskladju z zakonom določba občinskega odloka, po kateri izvršni svet ugotavlja valorizirano vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prav tako ni kršeno ustavno načelo o prepovedi retroaktivnosti, če izvršni svet to vrednost točke ugotovi v teku trimesečja, za katerega toč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Prof. Finžgar o preoblikovanju družbene lastnine

mag. Miha Juhart, 19.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 5-6/1992V okviru Svobodne katedre Pravne fakultete v Ljubljani smo četrtek,12. marca, poslušali predavanje akademika in zaslužnega profesorja dr. Alojzija Finžgarja z naslovom "Preoblikovanje družbene lastnine v drugo obliko lastnine". Izjemno aktualne in široko zastavljene teme se je akademik prof. Finžgar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Ureditev človekovih pravic - vključno s pravicami manjšin - na ozemlju RS

Biserka Videtič, 19.3.1992

Človekove pravice

Biserka Videtič, Pravna praksa, 5-6/1992Človekove pravice so glavna prvina določb, ki normirajo sodelovanje Republike Slovenije v evropskem in svetovnem prostoru in njeno aktivno sodelovanje pri izpopolnjevanju mednarodnega sistema človekovih pravic kot sestavnega dela sodobnega demokratičnega sveta. Nova ustava Republike Slovenije prizna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄5-6

Mednarodne pogodbe s področja človekovih pravic

Avtor ni naveden, 19.3.1992

Človekove pravice

, Pravna praksa, 5-6/1992I. Mednarodne pogodbe OZN 1. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 2. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 3. Fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah* 4. Drugi fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državlja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Zakon o denacionalizaciji pred US RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1992Pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije se vse bolj uveljavljajo spori, v katerih pobudniki (predlagatelji) uveljavljajo kršitev z ustavo zagotovljene enakosti pred zakonom. Splošno združenje za gospodarstvo je problem enakosti pred zakonom začelo kar dvakrat. V prvem primeru navaja, da gre v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Janez Breznik, Marko Prijatelj, Jože Sedonja: Zakon o denacionalizaciji s komentarjem

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1992V založbi Gospodarskega vestnika je nedavno izšel, kmalu po sprejemu, tudi že komentar zakona o denacionalizaciji. Avtorji so dokaj znani juristi, strokovni delavci Ministrstva za pravosodje in upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Točenje alkoholnih pijač v določenih obratih

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ustavno sodišče, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 4/1992V neskladju z ustavo je določba občinskega odloka po kateri je prepovedano točiti alkoholne pijače v obratih družbene prehrane, prostorih organizacij, kjer servirajo ali prodajajo kruh, slaščice in so prvenstveno temu namenjene. Odločba US RS, št. U-I-60/91 z dne 9. 10. 1992, objavljena v Ur. l. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Občinski odlok o ustanovitvi javnega podjetja

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1992Ker je izpodbijani odlok občinska skupščina med postopkom pred ustavnim sodiščem razveljavila in ni izkazalo, da le povzročil posledice, je ustavno sodišče postopek ustavilo. Sklep US RS, št. U-I-3/91 z dne 23. 1. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Pogoji za vložitev ustavne tožbe

dr. Arne Mavčič, 5.3.1992

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 4/1992Ustavne pravice in svoboščine, ki so predmet ustavnosodnega varstva, določa predvsem ustavna norma, včasih tudi zakonska norma (v primeru nemške ustavne tožbe), ki ureja njihovo varstvo z ustavno tožbo. Na ta način nekatere ustavne ureditve varujejo vse temeljne človekove pravice in svoboščine (6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Splošni akt, ki ne ureja izvrševanja javnih pooblastil

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1992Po spremembi ustave 23. decembra 1991 ustavno sodišče ni pristojno za oceno splošnih aktov, ki niso bili izdani v izvrševanju javnih pooblastil. Sklep US RS, št. U-I-62/91 z dne 6. 2. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Enako(prav)nost

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Človekove pravice

, Pravna praksa, 4/1992Izvedba načela enakosti zgodovinsko izhaja iz dveh temeljnih izhodišč: iz egalitarnega, naslonjenega na enakost lastnine oziroma na enakost vsem ljudem pripadajočih dobrin, in iz enakovrednostnega, naslonjenega na enako družbeno vrednotenje ljudi kot posameznikov, ne glede na številne pojavne oblike...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Plačilo anuitete za najeto posojilo

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Lokalna samouprava, Proračun

, Pravna praksa, 3/1992Ni v neskladju z zakonom odlok o proračunu občine, v katerem je plačilo anuitete za najeto stanovanjsko posojilo, zapadle v letu, za katero je proračun sprejet, predvideno v okviru proračunskih sredstev, namenjenih za stanovanjsko in komunalno dejavnost. Sklep US RS, št. U-I-47/91 z dne 12. 12. 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Oddaja vozil v uporabo vodilnih delavcev

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1992Pravilnik podjetja v družbeni lastnini, ki določa materialne pogoje za oddajo vozil podjetja v uporabo njegovim vodilnim delavcem tako za službene kot za privatne namene ter njihove medsebojne pravice in obveznosti glede uporabe vozil, ni v neskladju z ustavo in zakonom. Višina uporabnine, ki so jo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Predlog za zakonsko ureditev lastninskega in statusnega preoblikovanja podjetij v Sloveniji

dr. Rado Bohinc, 20.2.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 3/1992Privatizacija slovenskega gospodarstva naj bi potekala po naslednjem vrstnem redu in na naslednji način: 1. Sprejetje zakona o gospodarskih družbah Na njegovi podlagi bi se vsa podjetja morala v zakonsko določenem roku pretvoriti v eno od oblik kapitalskih družb (delniška družba ali družba z o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Javna glasila in svoboda izražanja

dr. Janez Šinkovec, 20.2.1992

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 3/1992Z javnimi glasili se uveljavlja ustavna pravica svobode izražanja. V 39. členu ustave Republike Slovenije je zapisano: "Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 192 193 194 ... 197 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(4912)

Leto objave

2019(229) 2018(224) 2017(208) 2016(136)
2015(124) 2014(108) 2013(117) 2012(127)
2011(146) 2010(156) 2009(160) 2008(141)
2007(217) 2006(317) 2005(167) 2004(138)
2003(224) 2002(284) 2001(240) 2000(207)
1999(209) 1998(124) 1997(147) 1996(130)
1995(199) 1994(83) 1993(163) 1992(110)
1991(77)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov