O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Poskus prekrška

Zdenko Pavlina, 26.12.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 25/1991Zakon o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83), ki je stopil v veljavo 1. 1. 1984, je opustil inkriminacij o poskusa prekrška glede na splošne določbe o pooblastilu za kaznivost poskusa pri kaznivem dejanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Namen kaznovanja

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/1991Ko učbenik kazenskega prava prikazuje zgodovinski razvoj namena kaznovanja, navaja, da danes prevladuje relativna teorija, po kateri je kazen sredstvo za dosego družbenega cilja - preprečevanje kriminalitete s specialno in z generalno prevencijo; kot najstarejšo pa omenja absolutno teorijo, po kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Pravica obdolženca do obrambe pred vojaškim sodiščem

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Sodišča, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23-24/1991USJ meni, da je obdolženec v kazenskem postopku pred vojaškim sodiščem prikrajšan pri pravici do obrambe, ki mu je zajamčena po določbi 182. člena ustave SFRJ, ker nima pravice, da bi si za zagovornika izbral odvetnika, ki ga sam želi, ne glede na to, da mu je, formalnopravno gledano, zagotovljen za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Ob množici prekrškov: dekriminacija, prenos v organskimandat

Zdenko Pavlina, 12.12.1991

Človekove pravice, Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 23-24/1991Že ob prenosu nekaterih kaznivih dejanj po spremembi republiškega kazenskega zakona na prekrške v jeseni leta 1989 je Republiški senat za prekrške v Ljubljani opozoril na preobremenitev občinskih sodnikov za prekrške ter pri tem predlagal, da se ob sprejemu novih republiških predpisov in občinskih o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Pravne posledice obsodbe

Marko Kambič, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Marko Kambič, Pravna praksa, 22/1991Pravne posledice obsodbe predstavljajo pri nas poseben, od kazni in varnostnih ukrepov ločen, institut kazenskega prava. Globoko posegajo v človekove pravice in včasih predstavljajo za obsojenca celo večje zlo kot izrečena kazen. Glede na spremenjene družbene razmere bi bilo potrebno ta institut pon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o prekrških kot sistemski zakon

Zdenko Pavlina, 28.11.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 22/1991Zakon o prekrških (objavljen v Ur. list SRS, št. 25/83, dne 21. 7. 1983), ki je pričel veljati 1. januarja 1984. leta ter je bil nebistveno spremenjen v letih 1985, 1987, 1990 in 1991 (Ur. list SRS, št. 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS št. 10/91), je sistemski zakon na področju prekrškov. Kot tak ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Kazenskopravna odgovornost v zvezi z varstvom pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 22/1991Tudi v kazenskem pravu se pogosto srečujemo z delovnimi nesrečami, v katerih žrtve, delavci, praviloma utrpijo hude posledice, ki se manifestirajo v obliki premoženjske škode ali telesne poškodbe, pri čemer se delovne nezgode v praksi dostikrat končajo tudi s smrtnim izidom. S tem v zvezi se postavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Odgovornost družbenopolitičnih skupnosti in njihovihorganov za prekrške

Zdenko Pavlina, 31.10.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 20/1991Pogosto v praksi prihaja do dilem o odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti (republike, občin, posebnih družbenih političnih skupnosti mesta, obale itd.) in njihovih organov (skupščin, izvršnih svetov, upravnih organov), drugih državnih organov (npr. javnih tožilstev, rednih sodišč itd.), organov ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Pravna oseba v postopku o prekršku

Franc Mazi, 31.10.1991

Prekrški

Franc Mazi, Pravna praksa, 20/1991Ob velikih spremembah zlasti na področju gospodarskega prava predstavlja izvajanje nekaterih določb zakona o prekrških (ZP) vedno bolj zapleteno pa tudi neracionalno delo. Nekatere določbe zakona, ki so bile naravnane na pregon nekdanjih samoupravnih organizacij, so v vedno večjem neskladju s status...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

40 let samostojnega delovanja sodnikov za prekrške vSloveniji

Avtor ni naveden, 31.10.1991

Sodišča, Prekrški

, Pravna praksa, 20/1991Pred tednom so sodniki za prekrške na slavnostnem zboru svojega strokovnega društva v Postojni proslavili zaokroženo obletnico začetka samostojnega delovanja organov za prekrške v naši republiki. Slavnost so združili s programom izobraževanja (skrajšani prispevek Franca Mazija, ki je bil podan v tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Čas storitve kaznivega dejanja - uporaba milejšega zakona

mag. Mira Polutnik-Špringer, 31.10.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 20/1991Vsaka pravna norma velja na določenem kraju v določenem času. Čas storitve kaznivega dejanja je pomembna kategorija, ki jo mora sodišče nedvomno upoštevati v zvezi z mnogimi vprašanji, ki se pojavljajo v kazenskem pravu v zvezi z npr. zastaranjem, zlasti pa tudi v zvezi s pravili o časovni veljavnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Denarne kazni za carinske prekrške

Janez Bolha, 17.10.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Janez Bolha, Pravna praksa, 19/1991Carinarnice kot prvostopni organi za postopek o prekrških v Republiki Sloveniji ( 1. odstavek l4. člena zakona o carinski službi-Uradni list R Slovenije, št. 1/91 z dne 25. 6. 1991) morajo od 25. 6. 1991 dalje pri odločanju o carinskih prekrških po 8.c členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnega ama...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Postopek o deviznih prekrških

Zdenko Pavlina, 17.10.1991

Prekrški, Devizno poslovanje

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 19/1991S potekom moratorija 7. oktobra 1991 sta na podlagi stališč in sklepov Skupščine Republike Slovenije z dne 2. 10. 1991 (Ur. l. RS, št. 16/I-91 ) dne 8. 10. 1991 stopila v veljavo, ter se s tem pričela uresničevati, zakon o kreditnih poslih s tujino (Ur. l. RS, št. 1/I-91 ) in zakon o deviznem poslov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Odgovornost družbenopolitičnih skupnosti in njihovihorganov za prekrške

Avtor ni naveden, 17.10.1991

Prekrški

, Pravna praksa, 19/1991Pogosto v praksi prihaja do dilem o odgovornosti družbenopolitčnih skupnosti (republike, občin, posebnih družbenih političnih skupnosti - mesta, obale itd.) in njihovih organov (skupščin, izvršnih svetov, upravnih organov), drugih državnih organov (npr. javnih tožilstev, rednih sodišč itd.), organov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Postopek za carinske prekrške

Zdenko Pavlina, 19.9.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 17/1991Skupna brionska deklaracija z dne 7. 9. 1991 je v točki II svojega aneksa določila, da bodo carine pobirali slovenski cariniki. Glede na to ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/I-1991) ni bil razveljavljen. V prvem od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Javna listina - potrdilo o odsotnosti z dela - 186/3 KZRS

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 17/1991Potrdilo o zdravstveno upravičeni odsotnosti z dela, ki ga je izdal zdravstveni center, je javna listina po 3. odstavku 186. člena KZ RS. (Sodba in sklep Višjega sodišča v Mariboru, opr št. Kp 328/90 z dne 24. 10. 1990 s zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, enote v Ptuju, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Kazenski zakon Republike Slovenije

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 17/1991Če si direktor delovne organizacije protipravno prilasti določene stvari, ki mu niso zaupane v zvezi z njegovim delom v delovni organizaciji, takega ravnanja ni moč opredeliti kot kaznivo dejanje poneverbe po členu 141 KZ RS, pač pa kot kaznivo dejanje tatvine, ker ni mogoče šteti, da mu je vse prem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Glavna obravnava, nenavzočnost obdolženca - 442/3 ZKP

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Če obdolženec ob prvem zaslišanju na glavni obravnavi odkloni zagovor, na naslednje glavne obravnave pa ne pride, čeprav je bil v redu povabljen, so ob ugotovitvi, da njegova navzočnost ni nujna, izpolnjeni pogoji za sojenje v nenavzočnosti. (Sodba Višjega sodišča v Mariboru, opr. št. Kp 447/90 z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Fotografije oškodovanca, ki jih posnamejo delavci organov za notranje zadeve ob sprejemu ovadbe, da bi z njimi potrdili ugotovitve o povzročenih telesnih poškodbah, niso taka obvestila, ki bi, zaradi oškodovančeve odpovedi pričevanju po 227. členu ZKP, morala biti glede na določbo 3. odstavka 83. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Obnova postopka - 400. in 401./1 člen ZKP

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Zahteva za obnovo kazenskega postopka zoper delno pravnomočno sodbo ni dovoljena. (Sklep Višjega sodišča v Mariboru, opr št. Kp 455/90 z dne 24. 10. 1990 v zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, enota v Slovenj Gradcu, opr. št. Ks 15/89 z dne 5. 7. 1990). Obtoženec je bil s sodbo prve st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Razvoj organov za postopek o prekrških v republikiSloveniji

Zdenko Pavlina, 5.9.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 16/1991Za ta razvoj sta značilni dve obdobji: Prvo obdobje zajema čas od 1945 leta do 1971 leta; drugo obdobje, ki se začne z uveljavitvijo XXX Ustavnega amandmaja v letu 1971 (Ur. l. SFRJ, št. 29/71), pa pomeni prelomnico v razvoju prava o prekrških, še posebej po sprejemu novega republiškega zakona o pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Potrebni izdatki in nagrada zagovornika

Avtor ni naveden, 5.9.1991

Prekrški

, Pravna praksa, 16/1991Republiški senat za prekrške v Ljubljani je na seji sodnikov dne 21. 6. 1990 sprejel načelno stališče, ki se glasi: Stroški obdolženčevega zagovornika niso stroški postopka o prekršku. Sprejem takega načelnega stališča je narekovalo dejstvo, da nekateri odvetniki-zagovorniki, ki se v postopkih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Denarna kazen za neizdan račun - izterjava na krahu samemali po postopku

Maja Pruša, 20.6.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Davek od dohodka pravnih oseb

Maja Pruša, Pravna praksa, 12/1991Zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91 ), h kateremu je skupščina Republike Slovenije dala soglasje, v 2. odstavku 66 člena določa, da se z denarno kaznijo 10.000,00 din kaznuje tudi fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja promet proizvodov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Uvajanje računalniških programov pri organih za postopeko prekrških v Republiki Sloveniji

Zdenko Pavlina, 6.6.1991

Prekrški, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 10-11/1991Na koncu prvega polletja lanskega leta je po poprej izdelanem idejnem projektu, ki je bil usklajen z določbami pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Ur. l. SRS, št. 16/86 in 16/88), izdelal računalniški programer Alojz Osrajnik računalniški program evidentiranja zadev o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

mag. Vid Jakulin: Varnostni ukrepi

mag. Mitja Deisinger, 6.6.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 10-11/1991V knjižni izdaji objavljeno delo "Varnostni ukrepi" mladega strokovnjaka za kazensko pravo, mag. Vida Jakulina, pomeni za tovrstno zvrst prava pomemben dosežek, ki bo imel vpliv na nadaljnji teoretični in praktični razvoj na tem področju. Delo predstavlja magistrsko nalogo, v okviru katere je avtor ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(2) 23-24(2) 22(3) 20(4)
19(3) 17(6) 16(2) 12(1)
10-11(3) 9(1) 8(3) 7(2)
6(1) 4(2) 2(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1991(37)
> Januar(2) > Marec(2) > April(3) > Maj(4) > Junij(4) > September(8) > Oktober(7) > November(3) > December(4)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJ K LM NOP QRSŠ T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov