O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄11

Pisna odločba o prekršku, ki že v izhodišču vsebuje obrazložitev

Jelka Lugarič, 14.3.2019

Prekrški

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 11/2019Z različnimi zakoni je predpisano, da morajo določeni subjekti, ki izvajajo dejavnost, predložiti letna poročila AJPES-u, ki zagotavlja njihovo javnost. AJPES je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb, ki zapovedujejo predložitev letnega poročila, kršitev določb o predložitvi letnih poročil v predpisanih rokih pa je opredeljena kot prekršek. Od preko 150.000 zavezancev za predložitev letnega poročila jih vsako leto okrog 5.000 ne izpolni predpisane obveznosti, zaradi česar ima AJPES z vodenjem prekrškovnih postopkov precej dela. To je zahtevno že za pravnike, še bolj pa za nas, ki nismo obiskovali pravne fakultete. Pogoste zakonske spremembe še povečujejo zahtevnost dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄11

Obstoj oškodovanca pri kaznivem dejanju ponarejanja listin

Košir Samo, Potisk Janja, 14.3.2019

Kazenski postopek

Samo Košir, Janja Potisk, Pravna praksa, 11/2019Vprašanje definicije oškodovanca postaja za državnotožilsko in sodno prakso vedno bolj pomembno. Razvoj ustavnosodne prakse in prava EU, bo de lege ferenda prej ali slej pripeljal do okrepitve položaja tega procesnega udeleženca v predkazenskem in kazenskem postopku. O problemu obstoja oškodovanca pri kaznivem dejanju ponarejanja listin zaenkrat ne obstaja poenotena sodna praksa, prakse Vrhovnega sodišča RS, ki bi se neposredno ukvarjala s tem vprašanjem, pa sploh ni. Obstoječe rešitve temeljijo na izhodišču, da mora za obstoj oškodovanca obstajati vzročna zveza med kaznivim dejanjem in ogrozitvijo ali kršitvijo osebne ali premoženjske pravice in da mora biti ogrozitev ali kršitev take pravice vsebovana že v opisu kaznivega dejanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄11

Poklicne prepovedi

Hinko Jenull, 22.3.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 11/2018Namen kazenskega postopka ni le, da se izreče primerna sankcija, povrne povzročena škoda oziroma odvzame korist, krivemu storilcu je treba tudi onemogočiti ponovitev kaznivega ravnanja. Tak preventivni učinek kazenske represije se, poleg začasne izločitve na podlagi prostostnih sankcij oziroma grožnje ob pogojnih obsodbah, zagotavlja z izrekanjem ustreznih varnostnih ukrepov in učinkovanjem pravnih posledic obsodbe. V obdobju obsežnega gospodarskega in finančnega kriminala je še posebej pomembno, da se z opisanima načinoma skušajo preprečiti zlorabe, ki jih omogoča delovanje v okviru določenega poklica, dejavnosti ali dolžnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄11

Javnost sojenja in posvečenost mrtvih

Hinko Jenull, 22.3.2018

Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 11/2018Zakon pooblašča sodišče, da v kazenskem postopku izključi javnost od celote ali dela glavne obravnave, če je to (med ostalim) potrebno zaradi varovanja morale, osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika ali če bi javnost škodovala interesom pravičnosti. Če so po oceni sodišča ti pogoji izpolnjeni, izključi javnost z obrazloženim sklepom, ki se sme izpodbijati samo v pritožbi zoper sodbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Novi standardi sodniške nepristranskosti v kazenskem postopku

dr. Boštjan Polegek, 23.3.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Sodišča

dr. Boštjan Polegek, Pravna praksa, 11/2017Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo v zadevi Up-57/14 z dne 26. januarja 2017 presodilo, da je objektivni vidik sodniške nepristranskosti kršen, kadar sodišče v vsaj delno isti sestavi v ločenih zaporednih postopkih presoja krivdo udeležencev pri kaznivem dejanju, izvršenem v okviru istega historičnega dogodka. Pri tem je sledilo že ustaljeni presoji Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), da je videz sodniške nepristranskosti okrnjen, kadar sodna odločba v prvem sojenju zoper posamezne udeležence vključuje nepogojno vrednotenje (objektivno prejudiciranje) konkretnih ravnanj drugih udeležencev, ki jim za ta ravnanja sodi isti sodnik v poznejšem ločenem postopku. Na tako stanje, ki je bilo predmet presoje v navedeni odločbi Ustavnega sodišča, se v aktualni sodni praksi navezujejo še drugi sorodni procesni položaji, ki zadevajo vprašanje sodniške nepristranskosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄11

Prekrški - deseti krog

Hinko Jenull, 17.3.2016

Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 11/2016Matične knjige, dedovanje, davki in prekrški so zadeve, ki se jim povprečni državljan težko izogne. Razumljiv je zato interes stroke in splošne javnosti za spremembe, ki jih oblast načrtuje na teh področjih. Ob koncu februarja je Vlada po rednem postopku v Državni zbor vložila deseto novelo Zakona o prekrških (ZP-1J), z uvodno oceno, da to področje "še vedno ni povsem stabilno", in napovedjo, da bo zakon rešil nekatera odprta sistemska vprašanja in dileme.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Začetek kazenskega postopka

Luka Vavken, 20.3.2014

Kazenski postopek

Luka Vavken, Pravna praksa, 11/2014V laični pa tudi strokovni javnosti pogosto slišimo, da se je zoper to ali ono bolj ali manj znano osebo javnega življenja začel kazenski postopek. Predstave večine ljudi so ob tem verjetno podobne; s takim "kriminalcem" se ukvarja policija, zoper njega je odrejeno pridržanje oziroma pripor, policija ga (po možnosti vklenjenega) privede na sodišče itd. Vendarle vprašanje, kdaj se začne kazenski postopek, ni vedno tako preprosto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Pravne ovire mednarodnega policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

Matjaž Šaloven, 21.3.2013

Kazenski postopek, Uprava

Matjaž Šaloven, Pravna praksa, 11/2013V Sloveniji že dlje časa prevladuje precejšnje nezaupanje javnosti do (ne)učinkovitosti sodstva, ki se je ob razglasitvi sodbe prvostopenjskega sodišča v zadevi Balkanski bojevnik še okrepilo. Poudariti je treba, da so v skoraj vseh pomembnejših in odmevnejših kazenskih postopkih prisotni mednarodni elementi zbiranja, pridobivanja in izmenjave dokazov, saj imajo kriminalne združbe obsežne mednarodne razsežnosti in zanje državne meje že dolgo niso več ovira. Namen tega prispevka ni ocenjevati omenjenega primera, ki sicer še ni pravnomočno končan, ampak opozoriti na nekatere pravne vidike, probleme in dileme, ki se prepletajo skozi predkazenske in kazenske postopke z mednarodnim elementom in ki lahko bistveno vplivajo na (ne)uspešnost teh postopkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Etika v zaporu - zaključek vsaj z ene strani

dr. Dragan Petrovec, 22.3.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 11/2012Nisem nameraval odgovarjati direktorju Podržaju, ker sem bil prepričan, da je bralcem o sebi in o meni povedal dovolj, in sem se povsem sprijaznil s tem, da ima zadnjo besedo. Poleg tega mi tudi priporoča molk. V nasprotju s tem priporočilom pa vrstico naprej zapiše, da bi bilo etično, če bi mu odgo
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Ponarejanje listin - zakonski znaki kaznivega dejanja

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2009Spravljanje listin v obtok oziroma njihova hramba z namenom uporabe predstavljata dve različni izvršitveni obliki kaznivega dejanja ponarejanja listin po tretjem odstavku 256. člena KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Ravnanje prekrškovnih organov in sodišč s spisi v postopku z zahtevo za sodno varstvo

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Prekrški

, Pravna praksa, 11/2008Petra Čas, mag. pravnih znanosti, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu Nuša Orel, univ. dipl. pravnica, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kočevju Na 2. dnevih prekrškovnega prava, ki so bili maja 2007 v Portorožu, sva predstavili del postopka prekrškovnih organov in sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Upravičeni predlagatelj pregona - kaznivi dejanji prikrivanja in zatajitve

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2008 Sodba in sklep I Ips 434/2007 z dne 10. januarja 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 947/2006) ZKP - prvi odstavek 52. člena, drugi odstavek 53. člena, prvi odstavek 352. člena KZ - peti odstavek 215. člena, prvi in četrti odstavek 221. člena Voznik oškodovane gospodarske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Opis kaznivega dejanja v izreku sodbe

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2008 Sodba I Ips 479/2007 z dne 10. januarja 2008 (v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani Ks 1322/2007) KZ - prvi odstavek 196. člena ZKP - 1. točka 372. člena Če je posamezen znak kaznivega dejanja dovolj določno opredeljen že v zakonu, ga sodišče v opisu konkretnega dejanskega stanu pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Obstoj prekrška - preizkus alkoholiziranosti in odklonitev strokovnega pregleda

Avtor ni naveden, 20.3.2008

Prekrški

, Pravna praksa, 11/2008 Sodba IV Ips 24/2007 z dne 12. aprila 2007 ZVCP - točka b četrtega odstavka 117. člena in 120. člen Če udeleženec cestnega prometa odkloni strokovni pregled alkoholiziranosti (v takem primeru se šteje, da se strinja s prvotno ugotovitvijo stopnje alkohola v krvi) pride v poštev le kaznovanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Peta novela Zakona o prekrških (ZP-1E)

Hinko Jenull, 20.3.2008

Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnik, vrhovni državni tožilec Zakon o prekrških (ZP-1)1 je bil v treh letih uporabe že petkrat spremenjen. Pogosto noveliranje je odraz prepričanja oblasti, da je učinkovitost pravosodja mogoče izboljšati s popravljanjem zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Tožilska policija - mit ali realnost

Miroslav Žaberl, 22.3.2007

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 11/2007univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. V PP, št. 1/2007, je Hinko Jenull celovito orisal problemske in glavne nevrotične točke takratnega predloga novel ZKP-H in ZDT-D, ki pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Res potrebujemo nove povezane zbirke o zapornikih?

Alenka Jerše, 22.3.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Kazenski postopek

Alenka Jerše, Pravna praksa, 11/2007univ. dipl. pravnica, raziskovalka pri Informacijskem pooblaščencu Nedavni primer v kazenski zadevi Stephena Casiraghija je med drugim osvetlil pomemben vidik vprašanja učinkovitosti kazenskega sistema ter s tem povezanega varstva in dostopa do osebnih podatkov. Ob tem se postavljata dve vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Vročitev plačilnega naloga - ali so kršitelji dovolj varovani?

Aleš Velkaverh, 22.3.2007

Prekrški

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 11/2007študent PF Univerze v Ljubljani Pravo o prekrških ima dva cilja: zagotavljati učinkovitost postopka in varovati pravice kršiteljev. Uravnotežiti oba nasprotujoča si cilja je zmeraj težko, včasih celo nemogoče, vendar ostaja vodilo oz. cilj pri sestavljanju in izvrševanju prekrškovnih zakonov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Pravica do zasebnosti - splošni interes javnosti

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 11/2007Sklep II Ips 720/2004 z dne 26. 10. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru Cp 3233/02) ZOR - člen 200 URS - člen 35 KZ - člen 102 Razkritje identitete storilca v zvezi s časovno odmaknjenim kaznivim dejanjem in po prestani kazni ni nujno v splošnem interesu javnosti in lahko pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Izvedba dokaza z branjem zapisnika o prisluhih pogovorov - soglasje strank

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2007Sodba I Ips 140/2005 z dne 21. 12. 2006 (zoper sodbo Okrožnega sodišča v Kopru K 147/2002) ZKP - člen Izvedba dokaza z branjem zapisnika o prisluhih pogovorov - soglasje strank Za branje zapisnika o prisluhih telefonskih pogovorov na glavni obravnavi ni potrebno soglasje obsojenca (stra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Pregled osebnega vozila

Avtor ni naveden, 22.3.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2007Sodba I Ips 252/2006 z dne 4. 10. 2006 (zoper sodbo Okrožnega sodišča v Kopru K 7/2004) ZKP - prvi in drugi odstavek 148. člena Policist izvede le pregled in ne preiskavo osebnega vozila, kadar se omeji le na prosto dostopne zunanje in notranje dele vozila, ne da bi pri tem posegel v celos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Sodbe VS:

Avtor ni naveden, 23.3.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 11/2006Sodba I Ips 287/2000 z dne 23. 12. 2005 (v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru K 168/99 in sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 541/99) KZ – tretji odstavek 183. člena Kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let Za obstoj kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Sodelovanje žrtev v kazenskem postopku

Dominika Švarc, 23.3.2006

Kazenski postopek

Dominika Švarc, Pravna praksa, 11/2006Sodelovanje žrtev v postopku je ena glavnih novosti v sistemu Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS). Podrobno je opredeljeno v njegovem statutu ter pravilih o postopku in dokazih. Predobravnavni senat MKS je črno-belo določbo tretjega odstavka 68. člena statuta 17. januarja letos prvič uporabil v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄11

Izvršitev odločbe o prekršku

Suzana Gril, 25.3.2004

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 11/2004Namen postopka o prekršku ni le v tem, da sodnik za prekrške po izvedenem dokaznem postopku izda odločbo o prekršku, da odločba postane pravnomočna in izvršljiva, temveč tudi, da se takšna odločba dejansko izvrši. In ravno izvršitev odločb -- predvsem tistih, s katerimi so izrečene denarne kazni -- ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄11

Zapiski: Zločin in kazen

Gorazd Bohte, 5.4.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 11/2001V nedeljo 1. aprila ob pol petih zjutraj se je 33-urna beograjska drama aretacije Slobodana Miloševića končala, sorazmerno mirno. Milošević se je na koncu predal, čeprav je še nekaj ur pred tem grozil, da raje ubije sebe in svojo družino, kot da bi se pustil odpeljati v zapor. Zaenkrat so mu odredil...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

2019(2) 2018(2) 2017(1) 2016(1)
2014(1) 2013(1) 2012(1) 2009(1)
2008(5) 2007(6) 2006(2) 2004(1)
2001(2) 1998(1) 1997(1) 1996(1)
1995(1) 1994(1) 1993(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG HIJ K L M NOP QR SŠ TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov