O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Problematika privolitve mladoletnega oškodovanca po drugem odstavku 287. člena KZ-1

Barbara Zobec, 7.6.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Zobec, Pravna praksa, 22/2018Kazenski zakonik (KZ-1) ne pozna splošnih norm o privolitvi oškodovanca, čeprav jo sicer sodobno kazensko pravo razume kot samostojni institut splošnega dela kazenskega prava. Institut je relativno bogato teoretično obdelan predvsem v nemški pravni teoriji, medtem ko pri nas tej problematiki do nedavnega ni bilo namenjeno veliko pozornosti. Eden redkih teoretikov, če ne celo edini, ki je privolitev oškodovanca znanstveno obdelal, je prof. Korošec. Tudi sodna praksa se s privolitvijo oškodovanca kot razlogom za izključitev protipravnosti v glavnem ni veliko ukvarjala, čeprav je šlo za posege v tiste dobrine, ki po naravi stvari na tak ali drugačen način sodijo v njegovo razpolagalno sfero. S takšnim ravnanjem pa se posameznik nedvomno nelegitimno - in mislim, da tudi protiustavno - omejuje pri odločitvah, pomembnih za razvoj njegove lastne osebnosti, nadalje se omejuje njegova pravna sposobnost odločati o sebi in o svoji usodi, jemljejo se mu pravica do samoodločbe, do svobodnega razvoja osebnosti in osebna avtonomija. Vse to pomeni poseganje v različne človekove pravice, ki jih zagotavlja 35. člen Ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Pritiski

Zvjezdan Radonjič, 7.6.2018

Ostalo, Kazenski postopek

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 22/2018Pravno javnost je treba seznaniti z odločitvijo Sodnega sveta z dne 8. maja 2018, ki se glasi: "Ravnanje sodnika, ki na državnega tožilca izvaja pritisk, da opravi določeno procesno ravnanje v posameznem postopku, ni v skladu s Kodeksom sodniške etike. Sodnik mora spoštovati neodvisnost položaja državnega tožilca kot stranke postopka." Odločitev je sprejeta na seji Komisije za etiko in integriteto, ki je organ v sestavi Sodnega sveta, vendar je pod odločitev podpisan Sodni svet neposredno (med glasovalci sicer ni bilo niti enega kazenskega pravnika, kar pa ne more zmanjšati vpliva in posledic sprejete odločitve). Ker je zadeva, v kateri je sodnik izvajal pritisk na državnega tožilca, pravnomočno zaključena, lahko navedemo ključne momente v zadevi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄22

Pravna oseba ni nosilka človekovih pravic in svoboščin

Avtor ni naveden, 7.6.2018

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/20181. Ustavna pritožba Banke Slovenije zoper odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 25686/2016 z dne 30. junija 2016, št. IV Kpd 25686/2016 z dne 30. junija 2016, št. IV Kpd 25686/2016 z dne 6. julija 2016 in št. III Kpd 29285/2016 z dne 22. julija 2016 se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄22

Sivo polje kaznovanja - pravičnost kaznovalnih odškodnin

Katja Piršič, 8.6.2017

Pravoznanstvo, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Katja Piršič, Pravna praksa, 22/2017Časi, ko je bilo odškodninsko pravo namenjeno izključno povrnitvi škode v obliki restitucije, kompenzacije in satisfakcije, so minili. Država z izvrševanjem podeljene kaznovalne funkcije ne zmore več učinkovito varovati temeljnih pravnih dobrin, saj navkljub jasnim določbam kazenskega ali prekrškovnega prava nekatera ravnanja posameznikov očitno posegajo v pravno zavarovane dobrine drugih, kljub temu pa so izvzeta iz sfere kaznivega in niso ustrezno sankcionirana. Iz tega razloga je treba zaščito elementarnih dobrin družbe s prenosom težišča kaznovanja in prevencije zagotoviti v sklopu izravnalne funkcije odškodninsko-pravnega področja. V osrčju slednjega dandanes sicer še vedno prevladujeta oškodovanec in njegov pravni položaj, kar pa bi bilo treba spremeniti s postopnim uvajanjem kaznovalnih odškodnin, ki se kot zelo priročne izkažejo v primerih "stavke" kriminalitetno-penalnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Vse več tožb proti novinarjem

Anita Lulić, 4.6.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Anita Lulić, Pravna praksa, 22/2015"Število postopkov zoper novinarje in medije strmo raste. Vsota civilnih in kazenskih postopkov je dosegla število 127. Največ je odškodninskih tožb in skupna višina vseh civilnopravnih zahtevkov je 3,2 milijona evrov. Po podatkih Društva novinarjev Slovenije je prišlo do obsodilne sodbe le v šestih primerih, od tega pa so postale zadeve pravnomočne v le štirih primerih," je na okrogli mizi v okviru seminarja Novinarji v sodnih postopkih - med legitimnostjo in discipliniranjem 21. maja na PF Univerze v Ljubljani povedal novinar Dnevnika Primož Cirman in pojasnil, da to razmerje kaže, da so tožbe večinoma namenjene pritisku na novinarje, "saj so mediji ekonomsko precej bolj ranljivi, hkrati pa so se osebe z vplivom v politiki in gospodarstvu začele zavedati, kakšen vpliv imamo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Prosta presoja dokazov in prepoved dokaznih pravil pri korupcijskih deliktih

mag. Andrej Ferlinc, 4.6.2015

Kazenski postopek

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 22/2015Večina korupcijskih dejanj je prikritih, saj jih prežema stroga konspirativnost. To ne more povzročiti, da bi za dokazovanje korupcijskih kaznivih dejanj veljali nižji ali drugačni standardi kot za druga kazniva dejanja. Kljub temu pa je potreben premislek, katere dokaze in dejstva morajo pravosodni organi ugotoviti, da izpolnijo zahtevo o obstoju posameznih zakonskih znakov. Jedra zakonskega dejanskega stanu so pri kaznivem dejanju jemanja podkupnine po 261. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) in pri dajanju podkupnine po 262. členu KZ-1 bodisi sprejem nedovoljene nagrade, darila ali katere druge koristi bodisi sprejem obljube ali ponudbe take koristi. Če pa gre za dajanje podkupnine po 262. členu KZ-1 ali nedovoljeno dajanje daril po 242. členu KZ-1, so izvršitvena dejanja ponujanje ali dajanje darila ali katere druge koristi. Tudi pri teh kaznivih dejanjih KZ-1 enakopravno s temi oblikami obravnava tudi obljubo darila, nagrade ali katere druge koristi. Enaka izvršitvena dejanja tvorijo jedro zakonskega dejanskega stanu tudi pri kaznivih dejanjih sprejemanja ali dajanja koristi ali daril za nezakonito posredovanje po 263. in 264. členu KZ-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Metoda in resnica v kazenskem postopku

dr. Rok Svetlič, 5.6.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Rok Svetlič, Pravna praksa, 22/2014Danes je družbeno razpoloženje za sodstvo zelo neugodno. Na eni strani postaja vse bolj zavezujoč tisti način mišljenja, ki ima svoje mesto v strogi znanosti. Fiziku, denimo, nikoli ne smemo zaupati kot osebi, vse njegove trditve morajo imeti neizpodbiten dokaz. Ta vzorec se zdaj skuša prenesti na sodno odločanje. Na drugi strani je še vedno živo kulturnozgodovinsko izročilo, po katerem je pravo instrument vladajočega razreda za podrejanje in nič drugega. Če dodamo še ekscesno stopnjo nezaupanja v sodstvo, nastopi konstelacija, ki nevarno otežuje delo sodišč. Eden od simptomov zanjo je naraščanje obsega obrazložitev, ki se v izjemnih primerih raztezajo že na stotinah strani. S tem obrazložitev neizogibno zgreši svoj namen: sodba mora izkazati pojmovno kvaliteto, do katere nikoli ne bomo prišli z empirično kvantiteto. Na ravni razlage pravnih aktov je že dolgo uveljavljeno spoznanje, da sodnik ni subsumpcijski avtomat. Prav to - mehanskost njegovega dela - danes pričakujemo v dokaznem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Financiranje lastnih delnic kot kaznivo dejanje

Barbara Gabrovec, 5.6.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Gabrovec, Pravna praksa, 22/2014Slovensko pravo ne pozna posebnega kaznivega dejanja, ki bi se nanašalo na prepoved finančne pomoči, zagotovljene s strani družbe drugemu pri pridobivanju njenih delnic. Pravzaprav nobena določba Kazenskega zakonika (KZ-1) v svojem besednem zapisu ne vsebuje izraza "lastne delnice". Zato je treba prepovedano finančno pomoč iz prvega odstavka 248. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podrediti znakom kaznivega dejanja, vsebovanim v določbi KZ-1, ki kot kaznivo dejanje določa širši spekter prepovedanih ravnanj. Tako kaznivo dejanje je zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti iz 240. člena KZ-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Kazenska in odškodninska odgovornost - oškodovanec v kazenskem postopku - premoženjskopravni zahtevek

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Vprašanja odškodninske odgovornosti ni mogoče enačiti z vprašanjem kazenske odgovornosti in povezano s tem se tudi drugače presoja vzročna zveza med ravnanjem storilca in nastalo prepovedano posledico po pravilih kazenskega prava in spet drugače po pravilih odškodninskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Predlog ZKP-K

Irena Vovk, 9.6.2011

Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2011Poglavitni novosti predloga novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K), ki jo je 2. junija na seji sprejela Vlada, sta uvedba nove vmesne faze kazenskega postopka, in sicer po pravnomočnosti obtožnice in pred razpisom glavne obravnave - t. i. predobravnavni narok, in uvedba sporazuma o priznanju krivde.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Vinjete, in ne kazenske točke

Andreja Tratnik, 9.6.2011

Prekrški

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 22/2011V času, ko se nam obeta začetek veljavnosti novih cestnoprometnih predpisov, je bil seminar o varnosti cestnega prometa, ki je v četrtek, 2. junija 2011, potekal na PF Univerze v Ljubljani, nedvomno aktualen. Na njem so referenti predstavili glavne poudarke dvoletnega raziskovalnega projekta na to temo, ki ga je vodil dr. Dragan Petrovec z Inštituta za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Alternativni način izvršitve globe

Avtor ni naveden, 9.6.2011

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2011Sedmi odstavek 19. člena Zakona o prekrških ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

Varnostni ukrepi obveznega psihiatričnega zdravljenja neprištevnih in bistveno zmanjšano prištevnih storilcev kaznivih dejanj - razlaga 376. člena KZ-1

Avtor ni naveden, 3.6.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2010Po uveljavitvi Zakona o duševnem zdravju še ni bil sprejet zakon, ki bi urejal ukrepe obveznega psihiatričnega zdravljenja neprištevnih in bistveno zmanjšano prištevnih storilcev kaznivih dejanj. Za izrekanje varnostnih ukrepov neprištevnim in bistveno zmanjšano prištevnim storilcem kaznivih dejanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

Kaznivo dejanje kršitve pravic iz socialnega zavarovanja v praksi

dr. Blaž Kovačič-Mlinar, 3.6.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Blaž Kovačič-Mlinar, Pravna praksa, 22/2010Kdor je zadnje čase vsaj površno spremljal tiskane in elektronske medije, je gotovo zasledil prispevke o tem, da so delavci različnih družb šele po uvedenem stečajnem postopku ugotovili, da jim delodajalec že več let ni plačeval prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, če...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) - Genocid

dr. Damjan Korošec, 4.6.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 22/2009Potem ko pojem genocid prvič v obtožnici in s tem po podatkih, ki so na voljo, prvič v pravnem dokumentu uporabi tožilec Mednarodnega vojaškega sodišča v Nürnbergu in ga v nekaj sodbah takoj po drugi svetovni vojni uporabi Vrhovno sodišče Poljske, najde genocid pot v prvi klasičen mednarodnopravni d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Za parcialne spremembe

Simona Toplak, 5.6.2008

Kazenski postopek

Simona Toplak, Simona Toplak, Pravna praksa, 22/2008"Osnutek novega Zakona o kazenskem postopku posega v njegovo tradicionalno strukturo z namenom, da postane ta v večji meri akuzatoren oz. adversaren ter zato hitrejši in učinkovitejši," je na majskem srečanju Pravniškega društva v Mariboru pojasnil profesor na PF Univerze v Mariboru, sicer pa tudi s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Kritična točka kazenskega postopka

Janko Marinko, 7.6.2007

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 22/2007univ. dipl. pravnik, višji sodnik, dodeljen na Vrhovno sodišče RS Slovenski kazenski postopek je že vse od sprejema novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v letu 1994 predmet kritik in pobud za temeljito prenovo. Posamezni ustavnopravni in zakonodajni posegi so že precej spremenili fizionomi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

Izgon tujca iz države

Nataša Skubic, 7.6.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 22/2007Za začetek na kratko obnovimo nekaj temeljnih značilnosti kazenskopravnega instituta izgona tujca iz države. Gre za eno izmed štirih vrst kazni, ki se lahko izrečejo kazensko odgovornim storilcem kaznivih dejanj. Izreči se sme samo kot stranska kazen ob kazni zapora, denarni kazni ali pogojni obsodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Odvetniki kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev

Vlasta Nussdorfer, 15.6.2006

Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 22/2006Prednosti zagovornikov pred tožilci so, da svoje stranke največkrat zastopajo od prvega pooblastila do zaključka sojenja na zadnji stopnji. To nesporno pomeni tesnejšo povezavo, močan interes za uspeh in spremljanje celotnega postopka. V posebnih primerih, ko gre za mladoletne oškodovance, je država...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Trpki nauki zadeve Outreau?

Janko Marinko, 15.6.2006

Sodišča, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 22/2006Izkušnje francoskega in nemškega sodstva nam kažejo, da se sodstvo povsod spoprijema z vprašanji, ki zadevajo prav bistvo sojenja – kako zagotoviti pravilnost odločitve v konkretni zadevi. Ta vprašanja se vedno vpisujejo v širši kontekst, kjer posega politika, ki pa zelo slabo zaznava prav te, bistv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Kriminaliteta in kazenskopravne informacije v Evropi

Ivanka Sket, 8.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Ivanka Sket, Pravna praksa, 22/20048. srečanje WCJLN Na Pravni fakulteti v Ljubljani je med 7. in 9. junijem potekala mednarodna konferenca združenja World Criminal Justice Library Network (WCJLN), ki jo je organiziral Inštitut za kriminologijo pri ljubljanski PF. Tema tokratnega srečanja je bila "Kriminaliteta in kazenskopravne i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Naklep in malomarnost

dr. Marko Novak, 8.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 22/2004Ni ga pravnika, ki ne bi poznal izrazov naklep in malomarnost kot oblik krivde. S tema pojmoma se bodoči strokovnjak seznani podrobno na pravni fakulteti, za uspešno opravljen pravniški državni izpit pa mora njuni definiciji kandidat znati tako rekoč na pamet. Če bi malce karikirali, bi lahko rekli,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄22

Vpliv terorizma na letalsko industrijo

Matic Novak, 20.6.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zračni promet

Matic Novak, Pravna praksa, 22/2002Dogodki 11. septembra 2001, ko so Združenedržave Amerike doživele najhujši teroristični napad doslej, predvsem pa njegove posledice, še danes vplivajo na gospodarstva in politiko vseh svetovnih velesil. O tem, kakšne posledice pa je imel teroristični napad na svetovno in zlasti na ameriško letalsko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Kazenskopravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti

Andrej Ferlinc, 12.11.1998

Kazenski postopek, Cestni promet

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 22/1998Po daljšem času so nas založniki obogatili tudi z delom s področja kazenskega prava. Javno objavo je namreč doživela doktorska disertacija dr. Zlatana Dežmana "Kazensko pravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti". Ko bralec prebira naslov in se s tem seznani z okvirom zač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

K "Ustavnost predkazenskih postopkov"

dr. Janez Šinkovec, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22/1997V prilogi pp, št. 20/97 je g. Janko Marinko polemiziral z mojim člankom o ustavnosti predkazenskih postopkov (glej prilogo pp, št. 17-18/97). V njem sem razlagal odločbe Ustavnega sodišča republike Slovenije in sem le v enem primeru navedel ameriške ugotovitve o metodah policijskega uvodnega preisko...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

2018(3) 2017(1) 2015(2) 2014(2)
2012(1) 2011(3) 2010(2) 2009(1)
2008(1) 2007(2) 2006(2) 2004(2)
2002(1) 1998(1) 1997(2) 1991(3)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJK L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov