O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 71 / 71
Dokumenti od 1751 do 1775 (od skupaj 1775)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Postopek o deviznih prekrških

Zdenko Pavlina, 17.10.1991

Prekrški, Devizno poslovanje

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 19/1991S potekom moratorija 7. oktobra 1991 sta na podlagi stališč in sklepov Skupščine Republike Slovenije z dne 2. 10. 1991 (Ur. l. RS, št. 16/I-91 ) dne 8. 10. 1991 stopila v veljavo, ter se s tem pričela uresničevati, zakon o kreditnih poslih s tujino (Ur. l. RS, št. 1/I-91 ) in zakon o deviznem poslov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Odgovornost družbenopolitičnih skupnosti in njihovihorganov za prekrške

Avtor ni naveden, 17.10.1991

Prekrški

, Pravna praksa, 19/1991Pogosto v praksi prihaja do dilem o odgovornosti družbenopolitčnih skupnosti (republike, občin, posebnih družbenih političnih skupnosti - mesta, obale itd.) in njihovih organov (skupščin, izvršnih svetov, upravnih organov), drugih državnih organov (npr. javnih tožilstev, rednih sodišč itd.), organov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Javna listina - potrdilo o odsotnosti z dela - 186/3 KZRS

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 17/1991Potrdilo o zdravstveno upravičeni odsotnosti z dela, ki ga je izdal zdravstveni center, je javna listina po 3. odstavku 186. člena KZ RS. (Sodba in sklep Višjega sodišča v Mariboru, opr št. Kp 328/90 z dne 24. 10. 1990 s zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, enote v Ptuju, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Postopek za carinske prekrške

Zdenko Pavlina, 19.9.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 17/1991Skupna brionska deklaracija z dne 7. 9. 1991 je v točki II svojega aneksa določila, da bodo carine pobirali slovenski cariniki. Glede na to ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/I-1991) ni bil razveljavljen. V prvem od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Kazenski zakon Republike Slovenije

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 17/1991Če si direktor delovne organizacije protipravno prilasti določene stvari, ki mu niso zaupane v zvezi z njegovim delom v delovni organizaciji, takega ravnanja ni moč opredeliti kot kaznivo dejanje poneverbe po členu 141 KZ RS, pač pa kot kaznivo dejanje tatvine, ker ni mogoče šteti, da mu je vse prem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Glavna obravnava, nenavzočnost obdolženca - 442/3 ZKP

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Če obdolženec ob prvem zaslišanju na glavni obravnavi odkloni zagovor, na naslednje glavne obravnave pa ne pride, čeprav je bil v redu povabljen, so ob ugotovitvi, da njegova navzočnost ni nujna, izpolnjeni pogoji za sojenje v nenavzočnosti. (Sodba Višjega sodišča v Mariboru, opr. št. Kp 447/90 z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Fotografije oškodovanca, ki jih posnamejo delavci organov za notranje zadeve ob sprejemu ovadbe, da bi z njimi potrdili ugotovitve o povzročenih telesnih poškodbah, niso taka obvestila, ki bi, zaradi oškodovančeve odpovedi pričevanju po 227. členu ZKP, morala biti glede na določbo 3. odstavka 83. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Obnova postopka - 400. in 401./1 člen ZKP

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Zahteva za obnovo kazenskega postopka zoper delno pravnomočno sodbo ni dovoljena. (Sklep Višjega sodišča v Mariboru, opr št. Kp 455/90 z dne 24. 10. 1990 v zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, enota v Slovenj Gradcu, opr. št. Ks 15/89 z dne 5. 7. 1990). Obtoženec je bil s sodbo prve st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Razvoj organov za postopek o prekrških v republikiSloveniji

Zdenko Pavlina, 5.9.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 16/1991Za ta razvoj sta značilni dve obdobji: Prvo obdobje zajema čas od 1945 leta do 1971 leta; drugo obdobje, ki se začne z uveljavitvijo XXX Ustavnega amandmaja v letu 1971 (Ur. l. SFRJ, št. 29/71), pa pomeni prelomnico v razvoju prava o prekrških, še posebej po sprejemu novega republiškega zakona o pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Potrebni izdatki in nagrada zagovornika

Avtor ni naveden, 5.9.1991

Prekrški

, Pravna praksa, 16/1991Republiški senat za prekrške v Ljubljani je na seji sodnikov dne 21. 6. 1990 sprejel načelno stališče, ki se glasi: Stroški obdolženčevega zagovornika niso stroški postopka o prekršku. Sprejem takega načelnega stališča je narekovalo dejstvo, da nekateri odvetniki-zagovorniki, ki se v postopkih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Denarna kazen za neizdan račun - izterjava na krahu samemali po postopku

Maja Pruša, 20.6.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Davek od dohodka pravnih oseb

Maja Pruša, Pravna praksa, 12/1991Zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91 ), h kateremu je skupščina Republike Slovenije dala soglasje, v 2. odstavku 66 člena določa, da se z denarno kaznijo 10.000,00 din kaznuje tudi fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja promet proizvodov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Najvišja denarna kazen, ki se lahko izterja na krajuprekrška za dva ali več prekrškov,...

Janez Bolha, 6.6.1991

Prekrški

Janez Bolha, Pravna praksa, 10-11/1991...storjenih v steku Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Ur. l. R Slovenije št. 5/90) je spremenil 24l. člen zakona o prekrških med drugim tako, da je črtal njegov drugi odstavek, ki je prepovedoval izterjavo denarne kazni za dva ali več prekrškov, storjenih v steku, takoj na kr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Uvajanje računalniških programov pri organih za postopeko prekrških v Republiki Sloveniji

Zdenko Pavlina, 6.6.1991

Prekrški, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 10-11/1991Na koncu prvega polletja lanskega leta je po poprej izdelanem idejnem projektu, ki je bil usklajen z določbami pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Ur. l. SRS, št. 16/86 in 16/88), izdelal računalniški programer Alojz Osrajnik računalniški program evidentiranja zadev o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

mag. Vid Jakulin: Varnostni ukrepi

mag. Mitja Deisinger, 6.6.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 10-11/1991V knjižni izdaji objavljeno delo "Varnostni ukrepi" mladega strokovnjaka za kazensko pravo, mag. Vida Jakulina, pomeni za tovrstno zvrst prava pomemben dosežek, ki bo imel vpliv na nadaljnji teoretični in praktični razvoj na tem področju. Delo predstavlja magistrsko nalogo, v okviru katere je avtor ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄9

Vloga kazenskega prava v novih tržnih gospodarstvih

mag. Mitja Deisinger, 23.5.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 9/1991V Popovem na Poljskem je bi1 od 22. do 26. aprila 1991 mednarodni seminar pod naslovom: "Gospodarski kriminal v novih tržnih gospodarstvih: vloga kazenskega prava". Seminar so organizirali Medregionalni institut Združenih narodov za kriminološke in pravosodne raziskave(UNICRI) iz Rima, Ministrstvo z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Spremembe in dopolnitve zakona o prekrških

Zdenko Pavlina, 2.5.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 8/1991Skupščina RS je sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/91 z dne 14. 3. 1991. Ta zakon je stopil v veljavo osmi dan po objavi, to je dne 22. 3. 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Uporaba republiškega zakona v postopkih zoper storilceprekrškov, določenih v zveznih predpisih

Zdenko Pavlina, 2.5.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 8/1991Vse do 23. 1. 1991 so sodniki za prekrške v Republiki Sloveniji na prvi in drugi stopnji na podlagi določb 12. točke l. odstavka 281. člena Ustave SFRJ (zvezne ustave) in 11. točke 1. odstavka 281. člena Ustave Republike Slovenije (republiške ustave) vodili postopek o prekrških proti storilcem prekr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

O gospodarski kriminaliteti

mag. Vid Jakulin, 2.5.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Vid Jakulin, mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 8/1991Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bilo od 16.-18. aprila 1991 posvetovanje o problemih gospodarske kriminalitete. Organizirala ga je katedra za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo in Direktoratom za pravne zadeve Sve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

O gospodarski kriminaliteti

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 7/1991Katedra za kazenskopravne znanosti pri ljubljanski PF je 16. do 18. aprila pripravila v Ljubljani mednarodno posvetovanje o problemih gospodarske kriminalitete - s sodelovanjem ekspertov Direktorata za pravne zadeve Sveta Evrope. Na posvetovanju so bili predstavljeni večinoma po strokovnjaki iz t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

215. člen ZKP - Vrnitev zaseženih predmetov

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 7/1991Predmete, ki jih zasežejo organi za notranje zadeve v predhodnem postopku in niso bili izročeni v hrambo sodišču, so po ustavitvi postopka dolžni vrniti obdolžencu organi za notranje zadeve, ne pa sodišče. (Problem je sprožilo Temeljno sodišče v Ljubljani). Pooblaščene uradne osebe organov za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Kazensko pravo

Avtor ni naveden, 4.4.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 6/1991Televizijski signal iz omrežja kabelske televizije ne predstavlja premične stvari v smislu 9. odst. 45. člena KZ RS. (Predlog je podalo Temeljno sodišče v Novem mestu, enota v Novem mestu). S širitvijo omrežja kabelske televizije so se začele širiti tudi različne zlorabe ko posamezniki ki se n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Predpisovanje smrtne kazni

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/1991V neskladju z ustavo je zakonska ureditev (KZ SR Srbije in KZ SR Makedonije), ki predpisuje smrtno kazen za navadni umor, storjen v steku ali povratku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odločba o prekršku po skrajšanem postopku

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Prekrški

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, ki predvideva sprejetje odločbe o prekršku po skrajšanem postopku, če obdolženec ne želi uveljaviti zajamčene pravice do obrambe, oziroma ne želi biti zaslišan in si vzeti zagovornika in zaradi tega tudi ne izpodbija odločbe. Sklep USJ, št. U-I-62/89 z dn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Strogo kazenskopravno varstvo na področju računalništva vZDA

Miha Trampuž, 31.1.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Poštni promet in telekomunikacije

Miha Trampuž, Pravna praksa, 2/1991O znamenjih bolj dosledne in stroge kaznovalne politike v ZDA na področju kaznivih dejanj v zvezi z računalništvom poroča revija Computerworld.(*1) Sodišče v Atlanti (Zvezna država Georgia) je trem polnoletnim (od 22 do 24 let) računalniškim "hacker-jem" izreklo nepogojne zaporne kazni dvakrat po 14...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 1/19913. odst. 76. člena ZKP v zv. s. 1. odst. 435. čl. ZKP Nepopolna in nesposobna za obravnavanje je tudi zasebna tožba, ki jo je vložil zasebni tožilec sam in na njej ni njegovega podpisa. (Sklep Višjega sodišča v Mariboru, opr. št.
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 69 70 71 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(27) 48(22) 47(21) 46(32)
45(18) 45-46(7) 44(28) 44-45(3)
43(23) 43-44(4) 42(8) 42-43(5)
41(6) 41-42(23) 40(2) 40-41(9)
39(11) 39-40(16) 38(28) 38-39(6)
37(27) 36(34) 36-37(14) 35(34)
35-36(1) 34(38) 34-35(1) 33(29)
33-34(6) 32(15) 32-33(2) 31(6)
31-32(29) 30(8) 30-31(17) 29(4)
29-30(20) 28(31) 28-29(8) 27(32)
27-28(5) 26(34) 26-27(3) 25(23)
25-26(1) 24(25) 24-25(32) 23(35)
Več...

Leto objave

2019(75) 2018(78) 2017(61) 2016(46)
2015(70) 2014(60) 2013(53) 2012(65)
2011(90) 2010(82) 2009(86) 2008(112)
2007(107) 2006(121) 2005(77) 2004(70)
2003(77) 2002(54) 2001(38) 2000(31)
1999(45) 1998(37) 1997(51) 1996(50)
1995(36) 1994(22) 1993(23) 1992(21)
1991(37)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov