O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Stranpoti dokazovanja nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja

Leskovec Borut, Kovačič Gregor, 26.3.2020

PRORAČUN, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Pravna praksa, 12/2020Vsi naročniki na splošnem področju morajo v razpisno dokumentacijo kot obvezni razlog za izključitev ponudnika vključiti tudi pogoj nekaznovanosti, ki velja tako za gospodarski subjekt kot tudi za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, in za osebe, ki imajo pri gospodarskem subjektu pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄11

Pisna odločba o prekršku, ki že v izhodišču vsebuje obrazložitev

Jelka Lugarič, 14.3.2019

Prekrški

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 11/2019Z različnimi zakoni je predpisano, da morajo določeni subjekti, ki izvajajo dejavnost, predložiti letna poročila AJPES-u, ki zagotavlja njihovo javnost. AJPES je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb, ki zapovedujejo predložitev letnega poročila, kršitev določb o predložitvi letnih poročil v predpisanih rokih pa je opredeljena kot prekršek. Od preko 150.000 zavezancev za predložitev letnega poročila jih vsako leto okrog 5.000 ne izpolni predpisane obveznosti, zaradi česar ima AJPES z vodenjem prekrškovnih postopkov precej dela. To je zahtevno že za pravnike, še bolj pa za nas, ki nismo obiskovali pravne fakultete. Pogoste zakonske spremembe še povečujejo zahtevnost dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄14

Novela Zakona o občinskem redarstvu

dr. Roman Lavtar, 6.4.2017

Prekrški

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 14/2017S 1. januarjem 2007 je začel veljati Zakon o občinskem redarstvu (ZORed), ki je celovito in sistemsko uredil organizacijo ter določil delovno področje in naloge občinskega redarstva. Opredelil je tudi pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih oseb občinskega redarstva, pooblastila, uniforme ter označbe in opremo. Pred tem so področje dela občinskih redarstev urejali le Zakon o varnosti cestnega prometa ter podzakonski akti, občinski odloki in pravilniki. Zaradi potrebe po poenotenju normativne ureditve občinskih redarstev na območju celotne Slovenije je bil ZORed uvod v sistemsko ureditev, kar je postopno vodilo v širitev nalog in pristojnosti občinskih redarstev z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o pravilih v cestnem prometu, Zakonom o cestah in Zakonom o zaščiti živali. ZORed je tako prvič celovito uredil pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Po desetih letih je februarja letos doživel prvo posodobitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Vse več tožb proti novinarjem

Anita Lulić, 4.6.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Anita Lulić, Pravna praksa, 22/2015"Število postopkov zoper novinarje in medije strmo raste. Vsota civilnih in kazenskih postopkov je dosegla število 127. Največ je odškodninskih tožb in skupna višina vseh civilnopravnih zahtevkov je 3,2 milijona evrov. Po podatkih Društva novinarjev Slovenije je prišlo do obsodilne sodbe le v šestih primerih, od tega pa so postale zadeve pravnomočne v le štirih primerih," je na okrogli mizi v okviru seminarja Novinarji v sodnih postopkih - med legitimnostjo in discipliniranjem 21. maja na PF Univerze v Ljubljani povedal novinar Dnevnika Primož Cirman in pojasnil, da to razmerje kaže, da so tožbe večinoma namenjene pritisku na novinarje, "saj so mediji ekonomsko precej bolj ranljivi, hkrati pa so se osebe z vplivom v politiki in gospodarstvu začele zavedati, kakšen vpliv imamo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Dopustnost zahteve za varstvo zakonitosti pri izpodbijanju odločbe o stroških v postopku o prekršku

Tina Lesar, 3.4.2014

Prekrški

Tina Lesar, Pravna praksa, 13/2014Vrhovno državno tožilstvo je od prekrškovnih organov prejelo več pobud za zahtevo za varstvo zakonitosti v primerih ustavljenih postopkov zoper storilce prekrškov. Iz pobud je izhajalo, da so okrajna sodišča pri odločanju o zahtevah za sodno varstvo zoper sklepe prekrškovnih organov o stroških postopka ob podobnih dejanskih stanovih različno presojala. V večini primerov so zahtevam za sodno varstvo delno ugodila, zagovornikom priznala nagrade po tarifah, ki jih prekrškovni organ ni priznal, prisodila so zakonite zamudne obresti, ki začnejo teči naslednji dan po poteku tridesetih dni, odkar je zagovornik vložil stroškovnik pri pristojnem organu, ter pri odmerjanju višine nagrad v razponu upoštevala okoliščine na strani odvetnika, ki jih je prvič zatrjeval šele v zahtevi za sodno varstvo. Vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti je Vrhovno sodišče zavrglo z argumentacijo, da tožilec izpodbija zgolj odločitev sodišča o odmeri stroškov postopka o prekršku, iz tega razloga pa zahteva ni dovoljena. Menim, da bi glede na veljaven normativni okvir Vrhovno sodišče lahko odločilo tudi drugače in s tem preprečilo, da (nekatera) okrajna sodišča napačno razlagajo Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Odvzem premoženja nezakonitega izvora

Andreja Lang, 21.7.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andreja Lang, Pravna praksa, 28-29/2011Analize mednarodnih organizacij kažejo, da je globalni čezmejni tok premoženja, pridobljenega s kriminalnimi dejavnostmi, približno 1.500 milijard dolarjev letno. Temu je treba dodati še približno 30 odstotkov mednarodnih pomoči, namenjenih državam v razvoju, torej okrog 30 milijard dolarjev, kolikor je ocenjeno, da jih letno izgine. Glede na tehnične možnosti se nezakonito premoženje skozi mednarodni finančni sistem skoraj nesledljivo premika iz jurisdikcije v jurisdikcijo. Državni nadzorni mehanizmi so v boju z mednarodnim organiziranim kriminalom vse bolj neučinkoviti, zato je vse večji pritisk na institute kazenskega prava, ki se vse bolj zaostrujejo in v želji po vse večji učinkovitosti povezujejo z instituti civilnega prava ter posledično nižjimi dokaznimi standardi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄46

Kaznomanija

Alenka Leskovic, 25.11.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 46/2010Ko je pred tremi leti nastajal nov kazenski zakonik, je velika večina prebivalcev Slovenije podprla uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Ta podatek ni bil presenetljiv, saj so ljudje po naravi maščevalni in krvoločni. Mnogi bi za Trobce, Plute in njim podobne radi uvedli tudi smrtno kazen. Ker Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin predpisuje spoštovanje nedotakljivosti človekovega življenja, si avtorji novega kazenskega zakonika te kazni niso mogli omisliti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Počen balon

Alenka Leskovic, 13.11.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 44/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Zakon o občinskem redarstvu

mag. Roman Lavtar, 18.1.2007

Prekrški

mag. Roman Lavtar, Pravna praksa, 2/2007mag. politoloških znanosti, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Državni zbor Republike Slovenije je po precej polemični razpravi konec leta 2006 sprejel Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),1 ki prvikrat, odkar imamo v Republiki Sloveniji moderno lokaln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Obrnjeno dokazno breme v kazenskem postopku

Matija Longar, 11.1.2007

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 1/2007univ. dipl pravnik, LL.M., pravni sodelavec na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlen. Vos proti Franciji, št. 10039/03, 5. december 2006 Domneva nedolžnosti je eno izmed temeljnih načel kazenskega postopka, ki je v pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Kam bi del?

Alenka Leskovic, 14.12.2006

Prekrški, Cestni promet

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 48/2006Do konca maja 2007 mora državni zbor vnovič spremeniti Zakon o varnosti cestnega prometa, ki je bil z oznako ZVCP-1D zadnjič dopolnjen oktobra letos.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Osebni pregled obiskovalcev v zaporu

Matija Longar, 9.11.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 43/2006univ. dipl pravnik, LL.M., pravni sodelavec na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlen. Wainwright proti Združenemu kraljestvu, št. 12350/04, 26. september 2006 Osebni pregled (strip search) ponavadi ne pomeni kršitve prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Podaljševanje pripora

Matija Longar, 27.7.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 29-30/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Svipsta proti Latviji, št. 66820/01, 9. marca 2006 Praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) kaže, da je osebna svoboda posameznika na lestvici vrednot uvrščena zelo visoko in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku

Matija Longar, 11.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 17/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Perez proti Franciji, št. 47287/99, 12. februarja 2004 Člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) varuje pravico posameznika, da o njegovih civiln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Naloge občinskega redarja – nov pravilnik

mag. Roman Lavtar, 16.2.2006

Lokalna samouprava, Prekrški

mag. Roman Lavtar, Pravna praksa, 6/2006Sredi novembra lani sta bila v Uradnem listu1 na podlagi zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB2) objavljena dva nova podzakonska predpisa, ki vplivata na opravljanje nalog občinskih redark in redarjev. Prvi predpis ureja pogoje za opravljanje nalog občinskih redarjev, drugi pa enotno unifor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

MLADOLETNO PRESTOPNIŠTVO: Prevzgojni dom Radeče

Cvikl Lana, Lesjak Primož, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/2005V okviru izdelave seminarske naloge o problematiki mladoletniškega prestopništva sva novembra 2004 obiskala prevzgojni dom Radeče in opravila pogovore z direktorjem, vzgojiteljico ter tremi gojenci. Gre za edini prevzgojni dom v Sloveniji. Namen prevzgojnega doma je izvrševanje zakonsko predvidenega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Nova vloga občinskega redarstva

mag. Roman Lavtar, 4.11.2004

Lokalna samouprava, Prekrški

mag. Roman Lavtar, Pravna praksa, 36/2004Sredi avgusta je začel veljati nov zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki med drugim prinaša nekatere novosti v delo občinskih redarjev. Zakon določa, da občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa, razen na državnih cestah zunaj naselja, izvajajo nadzor ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄15-16

Nepošteno sojenje in smrtna kazen

Matija Longar, 24.4.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 15-16/2003Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XXI.) V devetdesetih letih preteklega stoletja se je zaradi dogodkov v Turčiji vsem vtisnil v spomin Abdullah Öcalan, ki je bil vodja gibanja za ustanovitve kurdske države. Gospoda Öcalana so v začetku leta 1999 turške oblasti zaradi domnevnih tero...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄9

Prekrški: Točenje alkoholnih pijač mladoletnikom

Robert Lainšček, 13.3.2003

Prekrški, Gostinstvo in turizem

Robert Lainšček, Pravna praksa, 9/2003Zakon o omejevanju porabe alkohola (Ur. l. RS, št. 15/03, v nadaljevanju: ZOPA) je v prehodnih in končnih določbah določil, da z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe tretjega odstavka 9. člena in 16. točka 11. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Primer Joško Joras

Alenka Leskovic, 3.10.2002

Prekrški

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 35/2002Pisni odmev gospoda Franca Stanonika,tiskovnega predstavnika Ministrstva za pravosodje, na kolumno z naslovom "Primer Joško Joras" (objavljen v pp, št. 32/02) dokazuje, da o isti stvari govoriva iz dveh zornih kotov. Po mnenju ministrstva se v Sloveniji niti teoretično ne bo mogel zgoditi primer Jor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Primer Joško Joras

Alenka Leskovic, 5.9.2002

Prekrški

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 31/2002Odvzem prostosti Jošku Jorasu je temeljitorazburil slovensko javnost. Niso se oglasili le politiki, temveč se je prebudila tudi civilna družba. Iz anonimnosti so stopili celo politični prvaki iz prve polovice devetdesetih let, saj ljudem preprosto ne gre v glavo, da se človek lahko znajde v zaporu z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Enakost orožij

Alenka Leskovic, 27.6.2002

Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 23/2002Praoče slovenskega ZKP je jugoslovanskizakonik o kazenskem postopku, kakor je nastal po pomembni noveli iz leta 1967, nas je spomnil dr. Zvonko Fišer v svojem uvodnem komentarju h kazenskemu procesnemu zakonu, ki je v knjižni obliki izšel spomladi letos.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Novela ZKP-D

Andreja Lang, 17.1.2002

Kazenski postopek

Andreja Lang, Pravna praksa, 1-2/2002Vročanje, kontrola sporočil, pridobitev zaupnih podatkov, odstop zadeve v poravnavanje ... Državni zbor je 21. 12. 2001 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku(*1) (v nadaljevanju ZKP-D) in hkrati sprejel tudi dodatni sklep, s katerim zahteva od vlade, da predloži pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Zakaj je toliko zapornikov?

Alenka Leskovic, 28.9.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 26/2000V Sloveniji le redka raziskovalna dela zagledajo luč sveta v knjižni obliki. Raziskava Inštituta za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti sodi med redke izjeme, saj je objavljena v vsem dostopni knjižni publikaciji z naslovom Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in proc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Smrt pravne osebe

Alenka Leskovic, 11.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 32/1999Brez večjega odmeva v javnosti je zadnje dni oktobra začel veljati zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. S tem je Mitja Deinsinger uresničil svoje zamisli iz začetka devetdesetih let, ko je nastajala nova kazenska zakonodaja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
48(1) 46(1) 44(1) 43(1)
36(1) 35(1) 32(1) 31(1)
29-30(1) 28-29(1) 26(1) 25(1)
23(1) 22(1) 21-22(1) 17(1)
15-16(1) 14(1) 13(1) 12(1)
11(2) 9(1) 6(1) 5(1)
4(2) 2(1) 1(1) 1-2(1)

Leto objave

2020(1) 2019(1) 2017(1) 2015(1)
2014(1) 2011(1) 2010(1) 2008(1)
2007(2) 2006(5) 2005(1) 2004(1)
2003(2) 2002(4) 2000(1) 1999(3)
1996(1) 1995(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKL MNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov