O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 71 / 72
Dokumenti od 1751 do 1775 (od skupaj 1797)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Predlog za novelo zakona o prekrških

Zdenko Pavlina, 3.9.1992

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 16/1992V številki 15 Poročevalca z dne 27. 7. 1992 je bil objavljen predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, s predlogom zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje in upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Svet Evrope in problemi kriminalitete

dr. Alenka Šelih, 23.7.1992

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 15/1992Vprašanja kriminalitete so bila od začetka delovanja Sveta Evrope (SE) med tistimi, na področju katerih je bil Svet posebej aktiven. To dokazuje obsežna zakonodajna in strokovna dejavnost Sveta, ki se kaže v vrsti ratificiranih konvencij SE, priporočil Sveta ministrov, Evropskih poklicnih pravil za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Kazensko procesno pravo

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/1992Umik zasebne tožbe Izjava o umiku zasebne tožbe, ki jo da odvetnik kot pooblaščenec zasebnega tožilca v mejah pooblastila, ima enake pravne učinke, kot če bi jo dal sam zasebni tožilec. Če je taka izjava posledica nesporazuma, do katerega je prišlo med pooblaščencem in zasebnim tožilcem, to ni ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Kazensko procesno pravo

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/1992O nadomestitvi denarne kazni, ki je ni mogoče prisilno izterjati, z zaporom (3. odst. 39. člena KZ SFRJ), odloča izvenobravnavni senat iz 6. odstavka 23. člena KZP. Sklep Višjega sodišča v Kopru z dne 29. 10. 1991, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

Pravni položaj obdolženca - po osnutku zakona o kazenskem postopku

mag. Zlatko Dežman, 9.7.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 14/1992Temeljno značilnost razvoja našega kazenskega procesnega prava predstavlja kontinuiteta v prizadevanju, da bi izboljšali pravni položaj procesnih udeležencev, še zlasti obdolženca. Tej osrednji težnji pa še zlasti sledi osnutek zakona o kazenskem postopku, katerega delovno gradivo je bilo izoblikova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

Kazensko pravo

Avtor ni naveden, 9.7.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 14/1992Če osebi, ki živita v zunajzakonski skupnosti v stanovanju obeh, uživata skupaj mamilo, tista od njiju, v katere stanovanju sta oba ob tej priložnosti, ne stori kaznivega dejanja omogočanja uživanja mamil po 1. odstavku 246. člena KZ SFRJ v obliki dajanja stanovanja na razpolago za uživanje mamil.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Kriminaliteta v zvezi z računalniki

mag. Vid Jakulin, 25.6.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 12-13/1992Računalništvo kot veda se zelo hitro razvija. Temu razvoju z manjšim zamikom sledi uporaba računalnikov v vsakdanjem življenju. Nenehno izpopolnjujejo računalniško opremo in računalniške programe na tržišče prihajajo vedno boljši računalniki z vedno večjimi zmogljivostmi, vzpostavljajo velike računa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Odvzem premoženjske koristi

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 7/1992Obdolžencu se naloži plačilo denarnega zneska, pridobljenega s storitvijo kaznivega dejanja, ne da bi ta znesek valorizirali in povečali z zamudnimi obrestmi za čas od pridobitve te koristi do izdaje sodbe. (Sodba Višjega sodišča v Celju opr. št. Kp 429/90 z dne 15. 1. 1991 v zvezi s sodbo Temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Prisilna izterjava denarne kazni, izrečene tujcu z odločbo sodnika za prekrške

Maja Pruša, 5.3.1992

Sodišča, Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 4/1992Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir. Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen, se izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni (253. člen zakona o prekrških).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄1

Vpliv 19. člena nove ustave RS na položaj osumljenca v (pred)kazenskem postopku

Rok Čeferin, 16.1.1992

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Rok Čeferin, Pravna praksa, 1/1992Še veljavni zakon o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) omogoča obdolžencu bolj ali manj učinkovito obrambo v kazenskem postopku. Tako mu daje pravico do pomoči zagovornika, pravico do pasivne obrambe z molkom, proti obdolžencu se ne smejo uporabiti sila, grožnja ali druga podobna sredstva, vsak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Namen kaznovanja

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/1991Ko učbenik kazenskega prava prikazuje zgodovinski razvoj namena kaznovanja, navaja, da danes prevladuje relativna teorija, po kateri je kazen sredstvo za dosego družbenega cilja - preprečevanje kriminalitete s specialno in z generalno prevencijo; kot najstarejšo pa omenja absolutno teorijo, po kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Poskus prekrška

Zdenko Pavlina, 26.12.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 25/1991Zakon o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83), ki je stopil v veljavo 1. 1. 1984, je opustil inkriminacij o poskusa prekrška glede na splošne določbe o pooblastilu za kaznivost poskusa pri kaznivem dejanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Ob množici prekrškov: dekriminacija, prenos v organskimandat

Zdenko Pavlina, 12.12.1991

Človekove pravice, Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 23-24/1991Že ob prenosu nekaterih kaznivih dejanj po spremembi republiškega kazenskega zakona na prekrške v jeseni leta 1989 je Republiški senat za prekrške v Ljubljani opozoril na preobremenitev občinskih sodnikov za prekrške ter pri tem predlagal, da se ob sprejemu novih republiških predpisov in občinskih o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Pravica obdolženca do obrambe pred vojaškim sodiščem

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Sodišča, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23-24/1991USJ meni, da je obdolženec v kazenskem postopku pred vojaškim sodiščem prikrajšan pri pravici do obrambe, ki mu je zajamčena po določbi 182. člena ustave SFRJ, ker nima pravice, da bi si za zagovornika izbral odvetnika, ki ga sam želi, ne glede na to, da mu je, formalnopravno gledano, zagotovljen za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Kazenskopravna odgovornost v zvezi z varstvom pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 22/1991Tudi v kazenskem pravu se pogosto srečujemo z delovnimi nesrečami, v katerih žrtve, delavci, praviloma utrpijo hude posledice, ki se manifestirajo v obliki premoženjske škode ali telesne poškodbe, pri čemer se delovne nezgode v praksi dostikrat končajo tudi s smrtnim izidom. S tem v zvezi se postavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o prekrških kot sistemski zakon

Zdenko Pavlina, 28.11.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 22/1991Zakon o prekrških (objavljen v Ur. list SRS, št. 25/83, dne 21. 7. 1983), ki je pričel veljati 1. januarja 1984. leta ter je bil nebistveno spremenjen v letih 1985, 1987, 1990 in 1991 (Ur. list SRS, št. 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS št. 10/91), je sistemski zakon na področju prekrškov. Kot tak ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Pravne posledice obsodbe

Marko Kambič, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Marko Kambič, Pravna praksa, 22/1991Pravne posledice obsodbe predstavljajo pri nas poseben, od kazni in varnostnih ukrepov ločen, institut kazenskega prava. Globoko posegajo v človekove pravice in včasih predstavljajo za obsojenca celo večje zlo kot izrečena kazen. Glede na spremenjene družbene razmere bi bilo potrebno ta institut pon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

40 let samostojnega delovanja sodnikov za prekrške vSloveniji

Avtor ni naveden, 31.10.1991

Sodišča, Prekrški

, Pravna praksa, 20/1991Pred tednom so sodniki za prekrške na slavnostnem zboru svojega strokovnega društva v Postojni proslavili zaokroženo obletnico začetka samostojnega delovanja organov za prekrške v naši republiki. Slavnost so združili s programom izobraževanja (skrajšani prispevek Franca Mazija, ki je bil podan v tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Pravna oseba v postopku o prekršku

Franc Mazi, 31.10.1991

Prekrški

Franc Mazi, Pravna praksa, 20/1991Ob velikih spremembah zlasti na področju gospodarskega prava predstavlja izvajanje nekaterih določb zakona o prekrških (ZP) vedno bolj zapleteno pa tudi neracionalno delo. Nekatere določbe zakona, ki so bile naravnane na pregon nekdanjih samoupravnih organizacij, so v vedno večjem neskladju s status...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Odgovornost družbenopolitičnih skupnosti in njihovihorganov za prekrške

Zdenko Pavlina, 31.10.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 20/1991Pogosto v praksi prihaja do dilem o odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti (republike, občin, posebnih družbenih političnih skupnosti mesta, obale itd.) in njihovih organov (skupščin, izvršnih svetov, upravnih organov), drugih državnih organov (npr. javnih tožilstev, rednih sodišč itd.), organov ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Čas storitve kaznivega dejanja - uporaba milejšega zakona

mag. Mira Polutnik-Špringer, 31.10.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 20/1991Vsaka pravna norma velja na določenem kraju v določenem času. Čas storitve kaznivega dejanja je pomembna kategorija, ki jo mora sodišče nedvomno upoštevati v zvezi z mnogimi vprašanji, ki se pojavljajo v kazenskem pravu v zvezi z npr. zastaranjem, zlasti pa tudi v zvezi s pravili o časovni veljavnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Odgovornost družbenopolitičnih skupnosti in njihovihorganov za prekrške

Avtor ni naveden, 17.10.1991

Prekrški

, Pravna praksa, 19/1991Pogosto v praksi prihaja do dilem o odgovornosti družbenopolitčnih skupnosti (republike, občin, posebnih družbenih političnih skupnosti - mesta, obale itd.) in njihovih organov (skupščin, izvršnih svetov, upravnih organov), drugih državnih organov (npr. javnih tožilstev, rednih sodišč itd.), organov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Postopek o deviznih prekrških

Zdenko Pavlina, 17.10.1991

Prekrški, Devizno poslovanje

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 19/1991S potekom moratorija 7. oktobra 1991 sta na podlagi stališč in sklepov Skupščine Republike Slovenije z dne 2. 10. 1991 (Ur. l. RS, št. 16/I-91 ) dne 8. 10. 1991 stopila v veljavo, ter se s tem pričela uresničevati, zakon o kreditnih poslih s tujino (Ur. l. RS, št. 1/I-91 ) in zakon o deviznem poslov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄19

Denarne kazni za carinske prekrške

Janez Bolha, 17.10.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Janez Bolha, Pravna praksa, 19/1991Carinarnice kot prvostopni organi za postopek o prekrških v Republiki Sloveniji ( 1. odstavek l4. člena zakona o carinski službi-Uradni list R Slovenije, št. 1/91 z dne 25. 6. 1991) morajo od 25. 6. 1991 dalje pri odločanju o carinskih prekrških po 8.c členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnega ama...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Glavna obravnava, nenavzočnost obdolženca - 442/3 ZKP

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Če obdolženec ob prvem zaslišanju na glavni obravnavi odkloni zagovor, na naslednje glavne obravnave pa ne pride, čeprav je bil v redu povabljen, so ob ugotovitvi, da njegova navzočnost ni nujna, izpolnjeni pogoji za sojenje v nenavzočnosti. (Sodba Višjega sodišča v Mariboru, opr. št. Kp 447/90 z...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 70 71 72 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(1797)

Leto objave

2020(15) 2019(82) 2018(78) 2017(61)
2016(46) 2015(70) 2014(60) 2013(53)
2012(65) 2011(90) 2010(82) 2009(86)
2008(112) 2007(107) 2006(121) 2005(77)
2004(70) 2003(77) 2002(54) 2001(38)
2000(31) 1999(45) 1998(37) 1997(51)
1996(50) 1995(36) 1994(22) 1993(23)
1992(21) 1991(37)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov