O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Služnost stanovanja in stroški upravljanja

dr. Anita Dolinšek, 24.7.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 29-30/2014Na začetku leta je bilo v pričakovanju novega davka na nepremičnine sklenjenih veliko pogodb o ustanovitvi osebne služnosti stanovanja. Upravniki večstanovanjskih hiš so v dvomih, kako obravnavati imetnike služnostne pravice stanovanja in katere stroške lahko od njih izterjajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Subsidiarna odgovornost države za obratovalne stroške najemnika

dr. Anita Dolinšek, 10.7.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 27/2014Lastniki stanovanj so na podlagi določil petega odstavka 24. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) subsidiarno odgovorni za obratovalne stroške najemnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pasivna legitimacija upravnikov v sporih z dobavitelji

dr. Anita Dolinšek, 12.6.2014

Civilni sodni postopki

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 23/2014Ali je upravnik večstanovanjske stavbe pasivno legitimiran v postopkih za izterjavo terjatev čistilnega servisa, ki opravlja storitve čiščenja v večstanovanjski stavbi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Dogovor glede delitve obratovalnih stroškov

dr. Anita Dolinšek, 5.6.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 22/2014Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb določa, kako se delijo obratovalni stroški v večstanovanjski stavbi. • Ali se lahko etažni lastniki v pogodbi o medsebojnih razmerjih glede delitve teh stroškov dogovorijo drugače?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Razpolaganje z zahtevkom za izterjavo sredstev rezervnega sklada

dr. Anita Dolinšek, 29.5.2014

Civilni sodni postopki

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 21/2014Upravnik večstanovanjske stavbe je za izterjavo sredstev rezervnega sklada v imenu etažnih lastnikov na Centralni oddelek za verodostojno listino (COVL) vložil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kot upnike je (tako kot zahteva računalniška aplikacija) navedel poimensko etažne lastnike. Etažni lastnik, zoper katerega je bil predlog za izvršbo vložen, je vložil ugovor. O zahtevku bo odločalo sodišče v pravdnem postopku. Eden od etažnih lastnikov, naveden na strani upnikov oziroma tožeče stranke, želi tožbo umakniti, saj "se noče tožiti s sosedom". • Ali lahko posamezni etažni lastnik sam umakne tožbo, glede na to, da je naveden kot eden od tožnikov, in kako naj ravna upravnik v tem primeru?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

Dolžnost upravnikov obveščati dobavitelje o spremembi podatkov

dr. Anita Dolinšek, 22.5.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 20/2014Ali je upravnik dolžan dobaviteljem sporočati spremembe, ki mu jih posredujejo etažni lastniki ali najemniki (na primer spremembe podatkov o številu oseb, lastništvu, namembnosti posameznega dela in površini), zlasti v primerih, ko dobavitelji na podlagi upravnikovih razdelilnikov sami izdajajo račune etažnim lastnikom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Dolžnost upravnika zalagati sredstva za plačilo skupnih obratovalnih stroškov

dr. Anita Dolinšek, 15.5.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 19/2014Ali je upravnik večstanovanjskega objekta zavezan zalagati lastna sredstva za plačilo terjatev dobaviteljev, da lahko objekt normalno deluje (na primer stroške skupne elektrike)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄38

Pogodba o medsebojnih razmerjih

mag. Anita Dolinšek, 3.10.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 38/2013Veljavna predpisa - tako Stvarnopravni zakonik (SPZ) kot tudi Stanovanjski zakon (SZ-1) - nalagata etažnim lastnikom obveznost, da sklenejo pogodbo o medsebojnih razmerjih. SZ-1 vsebuje celo kazensko določbo, ki predvideva sankcijo v primeru nesklenitve. Kljub taki normativni ureditvi praksa kaže, da pogodbe o medsebojnih razmerjih niso sklenjene. Razlogov za tako stanje je več, najpomembnejši pa je gotovo ta, da pravna narava te pogodbe ni povsem dorečena. Vprašanje je, ali gre pri tej pogodbi za pogodbo obligacijskega ali stvarnega prava. Od odgovora na to vprašanje je odvisen kvorum, potreben za podpis pogodbe. Če gre namreč za pogodbo, ki ima značaj pogodbe stvarnega prava, je potrebno strinjanje vseh (etažnih) lastnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Odločanje etažnih lastnikov

mag. Anita Dolinšek, 29.3.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 12/2012Institut etažne lastnine je, zgodovinsko gledano, razmeroma nov pojem tako v našem kot tudi v primerljivih pravnih redih, zlasti nemškem in avstrijskem. Nastal je šele z začetkom izgradnje posameznih delov stavb, ki so dobivali svojo subjektiviteto in so lahko postali samostojen predmet lastninske pravice. Ugotovimo lahko, da se v našem pravnem redu stvarnopravni položaj etažnega lastnika počasi ureja. V praksi pa se vse bolj kažejo problemi, ki so povezani s položajem etažnega lastnika kot člana posebne skupnosti, ki ji kot lastnik posameznega dela nepremičnine pripada. Etažni lastnik kot lastnik posameznega dela namreč nujno prihaja v odnos s preostalimi etažnimi lastniki, saj so glede skupnih delov in naprav etažni lastniki v solastniškem razmerju. Poleg tega so etažni lastniki tudi skupni lastniki sredstev rezervnega sklada. Kadar je na isti stvari solastnina (ali skupna lastnina) več subjektov, to nujno zahteva dogovarjanje solastnikov (skupnih lastnikov) glede upravljanja te stvari. In tu naletimo na probleme. Upravljanje v tem kontekstu namreč pomeni skrb za vzdrževanje stvari, za njeno ohranitev in zagotovitev njene funkcionalnosti in s tem v zvezi načrtovanje in sprejemanje odločitev. Pod upravljanje, ki presega posle rednega upravljanja, štejemo tudi odločitve v zvezi z razpolaganjem s solastnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Izvrševanje pogodb v primeru podjetnikove smrti

mag. Anita Dolinšek, 21.12.2006

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 49-50/2006mag. pravnih znanosti, Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. Podjetniki vstopajo pri svojem delovanju kot gospodarski subjekti v različna pogodbena razmerja. Po veljavni zakonodaji je podjetnik fizična oseba; njegovo »podjetniško« in zasebno premoženje ni ločeno. Ob smrti fizične osebe, torej tudi po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

O odpovedi pravnemu sredstvu zoper odločbe geodetske uprave

Anita Dolinšek, 16.6.2005

Geodetske službe

Anita Dolinšek, Pravna praksa, 24/2005Geodetska uprava je organ v sestavi ministrstva za okolje in prostor. Kot upravni organ mora pri izdajanju svojih odločb postopati skladno z določili splošnega upravnega postopka, zapisanimi v Zakonu o splošnem upravnem postopku(*1). Postopati mora tudi po ZENDMPE(*2) ,ki ureja evidentiranje nepremi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju tudi med zakonci – zakaj pa ne?

Anita Dolinšek, 11.12.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Dedovanje

Anita Dolinšek, Pravna praksa, 45/2003Po določilu 137. člena sedaj veljavnega Zakona o dedovanju/ZD/ (Ur. l. SRS, št. 15/76 in 23/78, Ur. l. RS, št. 17/91, 13/94, 40/94 - odločba US RS, št. U-I-3/93, 82/94, 117/00 – odločba US RS, št. U-I-330/97, 67/01 in 83/01) se lahko sklene sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju samo med predniki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Vloga notarja pri ugotavljanju sposobnosti testiranja

mag. Anita Dolinšek, 4.9.2003

Odvetništvo in notariat

mag. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 30/2003Po uveljavitivi zakona o notariatu (ZN) je notar med drugim pristojen tudi za sestavljanje oporok najvišje obličnosti, to je oporok v obliki notarskega zapisa (čl. 46 ZN). Pri zapisu take oporoke mora notar ne le paziti, da oporoka po obliki ustreza določbam ZN, ampak tudi, da je oporočitelj oporočn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(13)

Leto objave

2014(7) 2013(1) 2012(1) 2006(1)
2005(1) 2003(2)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČD ĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: D

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov