O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄45

Predlog dopolnitev zakonodaje za premagovanje prekarnosti

dr. Rado Bohinc, 21.11.2019

Delovna razmerja

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 45/2019Zakonodaja, ki omogoča množično izigravanje in širjenje pojava nedopustne prekarnosti, ni dobra. Širitev t. i. netipičnih oblik opravljanja dela in t. i. gibkost trga dela žal spremlja povečano pravno in socialno tveganje za osebe, ki opravljajo delo v takih oblikah (razmerjih). Prekarnost je treba zakonsko opredeliti kot razmerje med osebo, ki opravlja delo, in naročnikom dela, ki v nasprotju s predpisi in splošno sprejetimi domačimi in mednarodnimi standardi na področju dela neupravičeno ne zagotavlja dostojnega dela in ne omejuje obvladljivih socialnih tveganj za osebo, ki delo opravlja. Poleg splošne opredelitve prekarnosti (generalne klavzule) in njenih najbolj značilnih pojavnih oblik (ravnanj), ki pomenijo prekarnost, bi za neposredno odpravo prekarnega razmerja moral zakon določiti splošno prepoved prekarnih razmerij pri opravljanju dela in sankcijo ničnosti ter določiti pooblastila inšpekciji dela z izdajo konstitutivne odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄30-31

Prepoved dela upokojencev - protiustavna in družbeno škodljiva

dr. Rado Bohinc, 22.8.2019

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 30-31/2019Slovenska vlada zamuja z uresničitvijo zaveze iz koalicijskega sporazuma, ki se glasi: "Upokojencem bomo po izpolnitvi pogojev starosti in pokojninske dobe za starostno pokojnino (ob upoštevanju ustreznih varovalk) ob ponovni vključitvi v delovno aktivnost omogočili prejemanje celotne pokojnine ob pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialna zavarovanja. Uveljavitev ukrepa se predvideva z januarjem 2019."
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

Ureditev nasprotja interesov direktorjev z interesi gospodarske družbe

dr. Rado Bohinc, 27.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 41-42/2011Ureditev nasprotja (kolizije, navzkrižja) interesov direktorjev gospodarskih družb v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je šibka, še zlasti če jo primerjamo z ureditvami v nekaterih državah članicah EU. Omejena je na ureditev prepovedi konkurenčne dejavnosti in zapoved varovanja poslovne skrivnosti ter na izrecno prepoved opravljanja pridobitne dejavnosti za člane organov vodenja in nadzora brez soglasja nadzornega organa (nadzornega sveta ali upravnega odbora). Tudi po noveli ZGD-1D z dodatno ureditvijo dolžnosti pridobitve soglasja in obveščanja glede poslov z družbami v solastništvu direktorjev se razmere glede tega niso bistveno izboljšale. Novela ZGD-1D si je zadala za cilj urediti odpravo nasprotja interesov direktorjev z interesi družbe. To je sicer korak v pravo smer, vendar, ali se je posrečil?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Zakon o RTV - začetek kaosa v sistemu oseb javnega prava?

dr. Rado Bohinc, 27.5.2010

JAVNO OBVEŠČANJE

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 21/2010Pri spreminjanju Zakona o RTV je eno od središčnih vprašanj, kakšen naj bo pravni status sedanjega javnega zavoda RTV. Predlagatelji sprememb zakona izhajajo iz prepričanja, da RTV ne more biti več javni zavod, saj je to za današnji čas in za razvoj radiodifuzne dejavnosti v svetu preživela statusna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Trije predlogi za boljše korporativno upravljanje

dr. Rado Bohinc, 26.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 46/2009Pravil o navzkrižju interesov med menedžmentom in nadzorniki v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ni. Kljub evropskemu priporočilu,1 da se to vprašanje lahko uredi z zakonom, zakon to snov povsem prepušča kodeksu.2 Glede na to, da so priporočila kodeksa nesankcionirana, stanje na tem področju ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Predlog ZGD-1: enotirni sistem in neizvršni direktorji

dr. Rado Bohinc, 27.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 41/2005V Poročevalcu DZ RS, št. 85 z dne 19. oktobra 2005 je objavljen predlog zakona o gospodarskih družbah – ZDG-1 (prva obravnava – EPA 479). Predlog ZGD-1 je dvanajst let starejši od svojega soimenjaka, ki velja od leta 1993. Zadnja novela nosi črko H, novela G pa bi bila preobsežna! Stari ZGD ni več z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄34

Razmejitev nadzora med ministrom in tožilcem

dr. Rado Bohinc, 9.8.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 34/2005Dolžnost pravne stroke je tudi opozarjati na pravilno uporabo prava, zlasti, če gre za tako občutljiva razmerja, kot so razmerja v policijskih postopkih. Novela zakona o policiji iz leta 2003 (Zpol-B)1 je v delu, ki se nanaša na razmerje med ministrstvom za notranje zadeve (MNZ) in policijo, prinesl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Odškodninska odgovornost direktorjev

dr. Rado Bohinc, 14.9.2000

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 24-25/2000Odškodninska odgovornost direktorjev gospodarskih družb je v našem pravu solidno urejena. Poleg splošnih pravil iz obligacijskega zakona (ZOR), ki se uporablja glede predpostavk za nastanek odškodninske obveznosti, je razmeroma jasna tudi ureditev korporacijske in odškodninske obveznosti v zakonu o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Pravo in družba: med slovensko in ameriško izkušnjo

dr. Rado Bohinc, 10.2.2000

Pravoznanstvo

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 4/2000Ameriška pravna teorija in stroka, organizirana v pravniških organizacijah ter v državnih ekspertnih komisijah, imata odločilen vpliv na oblikovanje prava in je nadvse pomemben steber mogočne pravne zgradbe, ki jo oblikujejo običajno pravo, zakonodajalci zvezne in vseh 50 držav ter zvezna in državna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Kdo nadzoruje nadzornike

dr. Rado Bohinc, 26.6.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 12/1998V stiskah, ki jih ta čas preživlja slovenski pravni sistem, ki ga želimo na hitrico napraviti evropskega, politika pa vanj ne verjame, saj ustanavlja hitre komisije za pregon kriminalcev, objavlja medijske pozive k splošnemu ovaduštvu, ko ustavno sodišče postaja močnejša delavnica prava od parlament...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Vezanost odločitev skupščine odvisne družbe na soglasje nadzornega sveta obvladujoče družbe

dr. Rado Bohinc, 26.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 12/1998Zastavlja se vprašanje, ali je skladna z zakonsko zasnovo razmerij med upravo in nadzornim svetom ter razmerij med obvladujočo in odvisno družbo statutarna ureditev, po kateri so odločitve skupščine odvisne družbe vezane na poprejšnje soglasje nadzornega sveta obvladujoče družbe. Pravna analiza m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Novela ZGD: Nižja zakonska odpravnina za direktorje

dr. Rado Bohinc, 16.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 7/1998Kaj prinaša novela? Novelirana 250. in 449. člen ZGD (Glej Ur. l. RS, št. 20/98) prinašata dvoje temeljnih sprememb v urejanje zakonske odpravnine za člane uprave delniške družbe, in sicer: * zakonska odpravnina je poslej določena kot največja in ne več kot najmanjša, kar spremeni ratio legis do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

D.d. in d.o.o. - sorodnosti in razlike

dr. Rado Bohinc, 19.3.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 5/1998Kateri obliki družbe dati prednost v posameznem primeru? Iz zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30 - 12/98 z dne 19. junija 1993, v nadaljevanju ZGD) navajamo nekaj splošnih značilnosti delniške družbe z omejeno odgovornostjo, sorodnosti in razlike med obema družbama: 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Pravna narava razmerij med članom nadzornega sveta in družbo

dr. Rado Bohinc, 22.1.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 1/1998Član nadzornega sveta se nahaja v pravnem razmerju z družbo, v katere nadzornem svetu je član. To je korporacijsko razmerje ki se razlikuje od pravnega razmerja, v katerem je z družbo član uprave, oziroma v katerem so z družbo zaposleni. Član nadzornega sveta z družbo, v katere nadzornem svetu je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Družba pooblaščenka - korporacijska oblika povezovanja

dr. Rado Bohinc, 24.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 25/1997Določbe Zakona o prevzemih (Ur. l. RS št. 47-2504/97 - ZPRE) glede dolžnosti prevzemne ponudbe za privatizirane nejavne družbe večjega obsega se ne uporabljajo, če gre za delnice, ki jih pridobi družba pooblaščenka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Zakon o prevzemih!

dr. Rado Bohinc, 18.9.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 17-18/1997Novost: Posebna revizija vodenja poslov družbe in delničarska odškodninska tožba Nedavno sprejeti zakon o prevzemih prinaša tudi vrsto novosti na področjih, ki nimajo nič skupnega s prevzemi. Ena teh je posebna revizija vodenja(*1) družbe, ki je domala dobesedno povzeta po nemškem AG, paragrafi 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Veljavnost prometa z delnicami iz notranjega odkupa

dr. Rado Bohinc, 27.3.1997

Obligacije, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 6/1997Po zakonu o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju: ZOR) mora biti pogodbena obveznost mogoča, dopustna in določena oz. določljiva (46. člen ZOR). Pogodba je nična zaradi predmeta, če je predmet obveznosti nemogoč, nedopusten, nedoločen ali nedoločljiv.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Združevanja, preoblikovanja in prevzemi družb

dr. Rado Bohinc, 30.10.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 21/1996PRIMERJALNA UREDITEV 1. FUZIJE, PREVZEMI IN RAZDELITVE V PRAVU EVROPSKE SKUPNOSTI Fuzije Tretja direktiva sveta Evropske skupnosti, štev. 78/855 z dne 9. oktobra 1978 ureja vprašanje fuzij delniških družb. Nanaša se izrecno na delniške družbe, ne pa na druge oblike niti kapitalskih niti ose...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Kaj storiti ob parlamentarni blokadi

dr. Rado Bohinc, 15.10.1992

Kultura in umetnost

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 19/1992Predlagam, da slovenska vlada, gospodarska zbornica, Agencija za prestrukturiranje in Sklad za razvoj, SDK ter Borza (eventualno sindikati) sprejmejo skupna stališča oz. dogovor o usmerjanju razvoja v obdobju do sprejema statusne in lastninske zakonodaje. Razlog za to pobudo je v parlamentarni bl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Predlog za zakonsko ureditev lastninskega in statusnega preoblikovanja podjetij v Sloveniji

dr. Rado Bohinc, 20.2.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 3/1992Privatizacija slovenskega gospodarstva naj bi potekala po naslednjem vrstnem redu in na naslednji način: 1. Sprejetje zakona o gospodarskih družbah Na njegovi podlagi bi se vsa podjetja morala v zakonsko določenem roku pretvoriti v eno od oblik kapitalskih družb (delniška družba ali družba z o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Lastninsko preoblikovanje - privatizacija

dr. Rado Bohinc, 1.8.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 15/1991Najnovejši predlog zakona ne nosi več naslova o privatizaciji, ampak o lastninskem preoblikovanju. Sprememba naslova je korektna. Dejansko ne gre za privatizacijo, vendar je to tudi ključna pomanjkljivost nove zasnove. Razmere terjajo privatizacijo. Najkrajše povedano, podjetja naj dobijo za prof...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Institut za management: Kaj je in kako deluje?

dr. Rado Bohinc, 7.3.1991

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 4/1991Slovenski inštitut za management je mešano podjetje, ustanovljeno z namenom zapolniti "vrzeli" pri praktični uporabi strokovnega znanja na različnih področjih gospodarjenja. Dejavnost Inštituta je široko zastavljena. Obsega raziskovalno delo, svetovanje, inženiring in posredovanje informacij na d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(22)

Leto objave

2019(2) 2011(1) 2010(1) 2009(1)
2005(2) 2000(2) 1998(5) 1997(3)
1996(1) 1992(2) 1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov