O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 81)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄31-32

Vinkulacija delnic

Damjan Belič, 25.8.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 31-32/2005Delniška družba je ob ustanovitvi v statutu pogojevala veljavnost prenosa delnic z dovoljenjem družbe. O dovoljenju odloča uprava družbe. Dovoljenje za prenos se sme odreči zaradi strateških interesov družbe. Nadzorni svet družbe na predlog uprave s posebnim aktom opredeli strateške interese (xy. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

GOSPODARSKE DRUŽBE: Povečanje osnovnega kapitala d.d. z izdajo novih delnic

Damjan Belič, 17.2.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 6/2005Kadar imamo opravka z nematerializiranimi delnicami - če se z njimi trguje na organiziranem trgu ali ne - o izdaji delnic ni mogoče govoriti pred njihovim vpisom na račune imetnikov v centralnem registru. Zato so stališča nekaterih uglednih avtorjev, da je lahko presečni dan za upravičenje do novih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v luči direktive EU 2003/41/EC

Damjan Belič, 23.10.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Damjan Belič, Pravna praksa, 36-37/2003Organi EU so 3. junija po nekajletnih pripravah sprejeli direktivo o aktivnostih in nadzoru nad institucijami, ki izvajajo pokojninske načrte za dodatno pokojninsko zavarovanje)(*1). Države članice EU morajo uskladiti nacionalno zakonodajo najkasneje do 25. septembra 2005. Cilj direktive je poenotit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Preoblikovanje d.d. v d.o.o.

Damjan Belič, 10.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 24/1998Družba se želi preoblikovati iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, za kar so tudi podani razlogi. Eden ob obstoječih družbenikov je medtem umrl. Zapuščinski postopek se je zavlekel. Ali lahko družba izpelje preoblikovanje, ne da bi čakali na pravnomočnost sklepa o dedovanju? Za pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Spremembe števila članov upravne družbe

Damjan Belič, 26.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 23/1998Statut delniške družbe določa, da ima uprava osem članov, katerih mandat traja pet let. Sedanji upravi mandat poteče konec leta 1999. Zaradi sprememb v organizaciji družbe bo skupščini družbe predlagano, da se število članov zmanjša. Postavlja pa se vprašanje vpliva take spremembe na mandat sedanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Uničenje delnic

Damjan Belič, 11.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 11/1998Delniška družba se je preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. V hrambi je imela delnice vseh delničarjev. Kakšen je postopek uničenja delnic? Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo je urejeno v 542. do 545. členu zakona o gospodarskih družbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Zakon o prevzemih - "skupno delovanje"

Damjan Belič, 11.6.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 11/1998Ali se za skupno delovanja šteje tudi uresničevanje glasovalne pravice, če ena oseba zastopa manj kot 50 delničarjev (61. člen Zpre), zastopa pa kljub temu več kot 25 odstotkov vseh glasovalnih pravic (60. člen)? Na straneh pp je bila že nekajkrat objavljena razlaga nekaterih določil zakona o pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Nezdružljivost funkcij v organih družbe

Damjan Belič, 30.4.1998

Delovna razmerja

Damjan Belič, Pravna praksa, 8/1998Ali je lahko delavec, ki ima s strani uprave družbe dano pisno pooblastilo za opravljanje določenih poslovnih dejanj, član nadzornega sveta delniške družbe, glede na določilo 1. odstavka 268 člena ZGD? V vprašanju omenjeni člen zakona o gospodarskih družbah določa nezdružljivost članstva v nadzor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Nagrajevanje članov uprave in nadzornega sveta z lastnimi delnicami

Damjan Belič, 16.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 7/1998Družba je v statutu oblikovala sklad lastnih delnic, s tem da sme pridobivati lastne delnice le za preprečitev hude, neposredne škode, ponudbo delavcem v odkup in nagrajevanje članov uprave in nadzornega sveta. Statut prav tako določa, da lahko člani uprave (ne pa tudi člani nadzornega sveta) partic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Organiziranje majhnih delničarjev za enotno glasovanje na skupščini d.d.

Damjan Belič, 16.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 7/1998Kakšne so možnosti glede na zakon o prevzemih, da se majhni delničarji organizirajo za enotno glasovanje, s tem da nimajo nobenega namena pri skupnem delovanju, da bi prevzeli družbo. Lastninska struktura v d. d. razdeljena na 40% delnic v lastni skladov in 60% delnic, ki jih imajo majhni delničarji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Zastopanje delničarjev na podlagi pravil notranjega odkupa

Damjan Belič, 19.3.1998

Obligacije

Damjan Belič, Pravna praksa, 5/1998Ali je (glede na 61., 62. člen in prehodne določbe zakona o prevzemih) možno, da vodja programa notranjega odkupa ali njegov namestnik zastopa delničarje z delnicami oznake C na skupščini družbe na podlagi pristopnih izjav k programu notranjega odkupa? Interna pravila to možnost dajejo, saj so razši...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

D.o.o. brez poslovodstva (zaradi nesreče)

Damjan Belič, 5.2.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 2/1998V d. o. o. je zaposlen samo direktor, ki je tudi edini ustanovitelj družbe. Doživel je težjo prometno nesrečo, zaradi katere je že dalj časa v komi. Družba je tako dejansko brez poslovodstva in ne more izpolnjevati svojih obveznosti, kot so plačevanje dospelih obveznosti, oddaja bilanc in podobno. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Član uprave d.d., ki ni vpisan v register, podpiše pogodbo...

Damjan Belič, 5.2.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 2/1998Ali delniško družbo zavezuje podpis pogodbe, ki jo je podpisal član uprave, ki ni vpisan v sodnem registru? Statut določa veččlansko upravo, vendar ne definira položaja oziroma pooblastil njenih posameznih članov. Glavni funkciji uprave sta vodenje poslov in zastopanje družbe. Uprava vodi delnišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Vpis delničarjev v KDD

Damjan Belič, 24.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 25/1997Kdaj je delniška družba dolžna vpisati delničarje v KDD in kakšne sankcije ji sledijo, če tega vpisa ne opravi? Uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih v 2. členu določa, da so med ostalimi dolžni izdati vse delnice v nematerializirani obliki tudi izdajatelji delnic, izdanih na podlagi z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Član v več kot treh nadzornih svetih

Damjan Belič, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 23/1997Kako lahko delniška družba ugotovi in zagotovi, da v njenem nadzornem svetu ni kateri od članov že v več nadzornih svetih, kot to dovoljuje zakon? Zakon o gospodarskih družbah v drugi alinei drugega odstavka 263. člena postavlja omejitev, da član nadzornega sveta ne more biti član nadzornega svet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Uveljavljanje ničnosti sklepov skupščine d.d.

Damjan Belič, 13.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 22/1997Delničar je pravilno in pravočasno s tožbo na sodišču uveljavljal ničnost skupščinskih sklepov. V času trajanja sodnega postopka je isti delničar vse svoje delnice odtujil. Ali je oseba, ki je bila v času vložitve tožbe na uveljavljanje ničnosti sklepov skupščine delničar družbe, pred dokončanjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Prijava delničarja kot pogoj za udeležbo na skupščini delniške družbe

Damjan Belič, 30.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 21/1997V statutu delniške družbe je navedeno kot pogoj za udeležbo na skupščini družbe, da delničar najkasneje 3 dni pred zasedanjem najavi svojo udeležbo. Ali morajo najaviti svojo udeležbo tudi člani nadzornega sveta in uprave ne glede na to, da jim daje pravico do udeležbe že ZGD? In še - ali morajo pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Ali zbrana pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini še veljajo?

Damjan Belič, 30.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 21/1997Vprašanje se pojavlja zaradi zakona o prevzemih, ki uvaja nekatere novosti pri zbiranju pooblastil in uresničevanju glasovalne pravice. Uresničevanje glasovalne pravice na podlagi pooblastila je urejeno v treh predpisih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Ločeno glasovanje članov nadzornega sveta d.d.

Damjan Belič, 16.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 20/1997Statut delniške družbe v členih, ki opredeljujejo delovanje nadzornega sveta, med drugim določa, da "glasovanje nadzornega sveta poteka ločeno, z navadno večino, na eni strani v okviru skupine članov nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje in na drugi strani v okviru skupine članov, ki zastopajo z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Objava izpodbojne tožbe zoper sklepe skupščine d.d.

Damjan Belič, 2.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 19/1997Skupščina delniške družbe je na seji med drugim sprejela sklep o spremembi članov nadzornega sveta, spremembi nagrad članom nadzornega sveta in spremembo statuta. V zvezi s temi sklepi je bila na skupščini najprej napovedana, nato pa tudi vložena izpodbojna tožba. Ali je uprava dolžna objaviti, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice

Damjan Belič, 10.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 13/1997Ali se mora delničar, ki je za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delniške družbe pooblastil pooblaščenca, prav tako prijaviti, če se želi zgolj udeležiti skupščine? Delničarji praviloma uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini. Ena izmed temeljnih pravic delničarja je,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Dokapitalizacija d.o.o. - razmerje med denarnim in stvarnim vložkom

Damjan Belič, 26.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 12/1997Družba, ki ima 3 milijione SIT osnovnega kapitala vplačanega v denarju, je sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala in sicer s stvarnim vložkom (poslovni prostor). Družbenika sta nepremičnino prenesla na družbo in je sedaj v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana družba. Registrsko sodišče je v p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Skupščina gospodarske družbe: Delničarski sporazum - odločanje po pooblaščencih - notarjeve naloge

Damjan Belič, 26.6.1997

Odvetništvo in notariat, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 12/1997Primer: Določeno število delničarjev je sprejelo in podpisalo delniški sporazum, katerega veljavnost je pet let, podpisniki pa lahko sporazum kadarkoli prekličejo. Podpisniki so tudi izvolili svoje pooblaščence za zastopanje na skupščini. Ali se lahko notar na seji skupščine odloči, da ne upoštev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Predstavniki delavcev v nadzornem svetu družbe

Damjan Belič, 12.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 11/1997Ali so predstavniki delavcev v nadzornem svetu družbe lahko tudi tisti, ki niso zaposleni v družbi, vendar jih svet delavcev v ta organ izvoli? Bistvo materije, ki ureja sestavo, pristojnosti in delovanje nadzornega sveta, je določeno v zakonu o gospodarskih družbah (ZGD).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Obveščanje delavcev - sklic zbora delavcev

Damjan Belič, 12.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 11/1997V delniški družbi so oblikovani vsi organi d. d., vključno s svetom delavcev. Uprava želi delavce obvestiti o poslovnih rezultatih za preteklo leto in je sama sklicala zbor delavcev. Ali je uprava sploh pristojna za sklic zbora delavcev? Pravica do obveščenosti je ena izmed pravic, ki jih daje za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(81)

Leto objave

2005(2) 2003(1) 1998(10) 1997(19)
1996(22) 1995(3) 1994(10) 1993(14)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov