O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Ravnanje članov komisije za izredni interni strokovni nadzor pri ocenjevanju postopkov zdravljenja

Mojca Beliš, 9.7.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 27/2009Ravnanje članov komisije za izredni interni strokovni nadzor, ki napačno ocenijo posamezne postopke pri zdravljenju pacienta in s tem omogočijo posameznim zdravnikom ali zdravstvenim zavodom, da se izognejo ugotavljanju odgovornosti, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji drugega člena Zakona o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Ravnanje sodnika v pravdi o lastninski pravici

Mojca Beliš, 2.7.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 26/2009Ravnanje sodnika v pravdi o lastninski pravici, v kateri na podlagi skrbne in natančne presoje dejanskega stanja ter uporabe prava odloči v korist tožeče stranke, ni kršitev dolžnega ravnanja niti omogočanje neupravičene koristi, kar so sicer zakonski znaki korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb državnega sklada, ki pri svojem delu ne izvajajo določil Uredbe Vlade RS

Mojca Beliš, 18.6.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 24-25/2009Ravnanje uradnih oseb državnega sklada, ki pri svojem delu ne izvajajo določil uredbe, ki jo je sprejela vlada in določa prodajo produktov iz koncesij na javni dražbi, pomeni opustitev dolžnega ravnanja in ustreza opredelitvi korupcije v smislu 3. alineje 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Oddaja nepremičnine občine v najem

Mojca Beliš, 18.6.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 24-25/2009Ravnanje uradnih oseb občine, ki oddajo nepremičnine v lasti občine v najem brez javnega razpisa, pomeni opustitev dolžnega ravnanja in ustreza opredelitvi korupcije v smislu 3. alineje 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄23

Izvedba javnega natečaja ministrstva za zasedbo prostih delovnih mest

Mojca Beliš, 11.6.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 23/2009Načelno mnenje št. 167, 29. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb javnega zavoda v postopku za izvedbo javnega naročila

Mojca Beliš, 28.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 21/2009Ravnanje odgovornih oseb v javnem zavodu, ki po avtorski pogodbi oddajo storitev v izvajanje zakonskemu partnerju svoje uslužbenke, ki potem to storitev izvede, njeni rezultati pa se uporabijo v nadaljnjem postopku za izvedbo javnega naročila, kjer je kot najugodnejši ponudnik izbrana gospodarska dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Neugotovitev popolnega dejanskega stanja v postopku podeljevanja koncesij

Mojca Beliš, 21.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 20/2009Načelno mnenje št. 165, 8. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb CSD pri urejanju izvrševanja roditeljske pravice in otrokovih pravic

Mojca Beliš, 7.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 18/2009Ravnanje uradnih oseb centrov za socialno delo, ki pri opravljanju strokovnih nalog za ureditev izvrševanja roditeljske pravice in stikov z otroki s pristransko obravnavo enemu od staršev omogočijo neupravičeno prednost v nadaljnjih postopkih, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2. člena Zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Organiziranje in nadzor nad izvajanjem programov socialnega varstva

Mojca Beliš, 2.4.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 13/2009Ravnanje uradnih oseb ministrstva, odgovornih za organiziranje in nadzor nad izvajanjem socialnega varstva, ki pri tem ravnajo v nasprotju s predpisi o socialnem varstvu in tako drugemu omogočijo neupravičeno korist, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji drugega člena Zakona o preprečevanju ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Javno naročanje v nasprotju s temeljnimi načeli

Mojca Beliš, 12.3.2009

PRORAČUN

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 10/2009Ravnanje uradne osebe v državnem organu, ki postopek javnega naročanja načrtuje in izvede v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja in upravljanja z zaupanimi javnimi finančnimi sredstvi ter tako drugemu omogoči korist, ustreza opredelitvi korupcije po tretji alineji 2. člena Zakona o prepre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Dodeljevanje radijskih frekvenc

Mojca Beliš, 12.3.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 10/2009Ravnanje uradnih oseb javne agencije, ki postopek za brezplačno dodelitev radijskih frekvenc izvedejo v nasprotju s predpisi in s tem drugemu omogočijo neupravičeno korist, ustreza opredelitvi korupcije po tretji alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Konflikt interesov direktorja javnega zavoda pri sklenitvi odplačne pogodbe

Mojca Beliš, 5.3.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 9/2009Ravnanje direktorja javnega zavoda, ki za sodelovanje v projektni skupini, zadolženi za pripravo strateško-razvojnega načrta zavoda, sklene odplačno pogodbo s samim seboj, pomeni konflikt interesov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Ravnanje naročnika pri oddaji javnega naročila po odprtem postopku in pri postopku s pogajanji

Mojca Beliš, 19.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 7-8/2009Ravnanje uradnih oseb naročnika, ki pri postopku oddaje javnega naročila za primer gradnje po neuspešno izvedenem rednem (odprtem) postopku zaradi nesprejemljivih ponudb ponudnikov nadaljujejo s postopki oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji, pri čemer je kljub še vedno nesprejemljivi ponu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Konflikt interesov v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje raziskovalnega programa

Mojca Beliš, 19.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 7-8/2009Sodelovanje recenzenta javne agencije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje raziskovalnega programa, v katerem je kot izvajalec izbrana raziskovalna ustanova, v kateri je recenzent zaposlen, pomeni konflikt interesov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Ravnanje uradnih oseb upravne enote pri izdaji dovoljenja za izkoriščanje mineralnih surovin

Mojca Beliš, 12.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 6/2009Ravnanje uradnih oseb na upravni enoti, ki v nasprotju z določili koncesijskega akta izdajo dovoljenje za izkoriščanje in izvajanje del pred sklenitvijo koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin ter s tem poslovnemu subjektu omogočijo neupravičeno izkoriščanje teh surovin, u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Volitve v organe neprofitne organizacije

Mojca Beliš, 12.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 6/2009Načelno mnenje št. 156, 14. januarja 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine

Mojca Beliš, 5.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 5/2009Ravnanje uradne osebe občine, ki odda v najem nepremičnino z neposredno pogodbo, najemniku pa dovoli oddajo tega objekta v podnajem, ne da bi pri tem upoštevala predpisani postopek in metode oddaje v najem, kot jih določata Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur. l. RS, št...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb občinske uprave

Mojca Beliš, 29.1.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 3-4/2009Ravnanje župana in drugih uradnih oseb občinske uprave, ki v nasprotju s pričakovano skrbnostjo in odgovornostjo pri opravljanju javnih funkcij in uradnih nalog vedoma ustvarijo pogoje, zaradi katerih bi občinski svet lahko sprejel odločitev, ki bi drugemu omogočila pridobitev neupravičene koristi, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kršitev dolžnega ravnanja v postopku izbire izvajalca po ZJN-1

Mojca Beliš, 29.1.2009

Uprava, PRORAČUN

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 3-4/2009Ravnanje naročnika po predpisih o javnem naročanju, ko kot edino merilo za izbor ponudnika določi najnižjo ceno, potem pa kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega, ki v roku za oddajo ponudi najvišjo ceno in pred izborom naknadno ponudi popust ter s tem postane cenovno najugodnejši ponudnik, nakn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad subjekti v lasti oz. v financiranju občine

Mojca Beliš, 22.1.2009

Upravni postopek in upravne takse

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 2/2009Situacija, ko inšpekcijski nadzor nad subjekti v lasti oz. v financiranju občine opravlja javni uslužbenec, ki je hkrati župan te občine, pomeni nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Dolžno ravnanje uradnih oseb občine pri pravnih poslih z nepremičninami

Mojca Beliš, 22.1.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 2/2009Ravnanje uradnih oseb občine, ki ob izdaji lokacijske informacije kršijo načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi iz 7. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) ter tako pravnim osebam v zasebni lasti omogočijo promet z nepremičninami, ne da bi ob tem občina imela možnost uvelja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄1

Članstvo poslanca v nadzornem svetu medobčinskega javnega sklada

Mojca Beliš, 15.1.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 1/2009Poslanec Državnega zbora je v smislu 20. in 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor, Ur. l. RS, št. 2/04) ter 12. člena Zakona o poslancih (ZPos, Ur. l. RS, št. 112/05) v povezavi z Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 (Ur. l. RS, št. 33/07) lahko član nadzornega sveta medobčinskega jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄49-50

Nezdružljivost funkcije poslanca s članstvom v nadzornem organu gospodarske družbe

Mojca Beliš, 18.12.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 49-50/2008Funkcija poslanca Državnega zbora je v smislu določbe 12. člena Zakona o poslancih -ZPos (Ur. l. RS, št. 112/05) v zvezi z določbo 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije - ZPKor, (Ur. l. RS, št. 2/04) in Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 (Ur. l. RS, št. 33/07) nezdružljiva s članstvom v na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄48

Članstvo poslanca v nadzornem svetu medobčinskega javnega sklada

Mojca Beliš, 11.12.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 48/2008Poslanec Državnega zbora je v smislu 20. in 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor, Ur. l. RS, št. 2/04) ter 12. člena Zakona o poslancih (ZPos, Ur. l. RS, št. 112/05) v povezavi z Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 (Ur. l. RS, št. 33/07) lahko član nadzornega sveta medobčinskega jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄48

Dolžno ravnanje uradnih oseb pri prodaji lastniških deležev RS

Mojca Beliš, 11.12.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 48/2008Ravnanje uradnih oseb ob prodaji lastniških deležev RS (delnic) v gospodarski družbi na način, da komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe RS, ki vodi postopek prodaje, pripravi strokovno utemeljen predlog prodaje vlagateljem, nato pa ga spremeni izključno na zahtevo neprist...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(44)

Leto objave

2009(22) 2008(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov