O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

Delujem v konkurenčnem okolju - sem naročnik?

Bratina Tanja, Drečnik Anja, 18.4.2019

PRORAČUN

Tanja Bratina, Anja Drečnik, Pravna praksa, 16/2019Subjekti se pogosto znajdejo v dilemi, ali izpolnjujejo pogoje za naročnika po javnonaročniški zakonodaji. In če da - ali so naročniki celo na več podlagah, ki jih za status naročnika opredeljuje javnonaročniška zakonodaja. Namen tega prispevka je izpostaviti temeljne poudarke in izhodišča, ki so se oblikovala predvsem na ravni EU v zvezi s tem, kdaj je nek subjekt naročnik na splošnem področju in tako dolžan pri vstopanju v razmerja z dobavitelji blaga ter izvajalci storitev in gradnje slediti pravilom javnega naročanja. Pri tem se bova osredotočili predvsem na določene vidike statusa druge osebe javnega prava, kjer se poraja največ dilem. Seveda pa lahko vsak subjekt, ki dvomi o tem, ali izpolnjuje pogoje, ki opredeljujejo naročnika po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), na ministrstvo, pristojno za javna naročila, torej Ministrstvo za javno upravo, poda predlog za ugotovitev statusa naročnika ter seveda v primeru nestrinjanja z odločbo ministrstva vloži pritožbo in nato po potrebi sproži druga pravna sredstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄49-50

Dolžna ravnanja naročnika pri sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila

Tanja Bratina, 19.12.2013

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 49-50/2013Naročnik mora spoštovati zakonska določila pri sprejemu odločitve o oddaji naročila, saj sicer tvega uspešen revizijski zahtevek. Naročnik ima na voljo dve sredstvi, s katerima sanira svojo odločitev. Prvo je dodatna obrazložitev, ki pa je vezana na s strani ponudnika vloženo zahtevo za dodatno obrazložitev. Z njo lahko naročnik odpravi pomanjkljivosti iz obrazložitve, v primeru ko izda neobrazloženo ali pa nejasno obrazloženo odločitev o oddaji naročila. Drugo sredstvo je sprememba odločitve in nadomestitev z novo, s katerim naročnik odpravi predhodno sprejeto nezakonito odločbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Ocenjena vrednost javnega naročila - varuh zakonitosti in temeljnih načel javnega naročanja

Tanja Bratina, 5.12.2013

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 47/2013Ocenjena vrednost je vrednost, ki jo mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in 18. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) izračunati zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. Gre torej za vrednost, ki jo mora naročnik določiti ob upoštevanju pravil javnega naročanja, saj so od nje odvisna nadaljnja ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, kot na primer pravilna izbira postopka, dolžnost objave obvestil glede javnega naročila v ustreznem mediju, vprašanje, ali je odpiranje ponudb javno, in podobno. Ocenjena vrednost pa je tudi izhodišče za presojo sorazmernosti določenih pogojev, ki jih za preverjanje ponudnikove usposobljenosti postavi naročnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Ali lahko naročnik samovoljno konča postopek javnega naročanja brez izbire?

Tanja Bratina, 12.7.2012

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 27/2012Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) omogoča naročniku, da konča postopek javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika, pri čemer se na prvi pogled zdi, da nima nikakršnih omejitev, razen nekaterih formalnih korakov, ko se za to odloči. Naročnik načeloma res uživa široko diskrecijo, vendar pa mora pri tej odločitvi spoštovati temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Omejujoča merila lekarniške mreže

Tanja Bratina, 24.5.2012

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 20/2012Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili in jo opravljajo javni zavodi ter na podlagi koncesije zasebniki. Gre za izrazito regulirano dejavnost, kar zahteva narava njene osnovne dejavnosti, ki je preskrba z zdravili, vendar so nekatere omejitve, predvsem tiste, ki se nanašajo na lekarniško mrežo, take, da posegajo v prosto konkurenco med lekarnami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Oblikovanje sklopov v postopkih javnega naročanja skozi prakso

Tanja Bratina, 22.3.2012

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 11/2012Pri ugotavljanju svojih potreb in sprejemanju odločitev o izvedbi postopka javnega naročanja naročniki vse premalo pozornosti dajejo pomembnemu vprašanju oddaje javnega naročila po sklopih. Pri gradnjah, blagu ali storitvah, po katerih naročnik povprašuje, se lahko s pripravo razpisne dokumentacije tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih, zagotovi večji krog potencialnih ponudnikov in s tem boljša poraba javnih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Kdaj priglasiti, to je zdaj vprašanje

Bratina Tanja, Mitić Aleksandra, 8.3.2012

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Aleksandra Mitić, Pravna praksa, 9/2012Priglasitev koncentracije Uradu RS za varstvo konkurence vsekakor ni zakonska dolžnost v koncentraciji udeleženih podjetij, ki bi se jo lahko lahkomiselno spregledalo. Razloga sta dva: zagrožene globe v višini do deset odstotkov letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu ter dejstvo, da podjetje do odločitve Urada ne sme izvrševati pravic in obveznosti iz koncentracije. Za pravočasno in pravilno izpolnitev te zakonske dolžnosti je zato bistvena opredelitev dogodkov, od katerih teče rok za priglasitev koncentracije Uradu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄22

Odprite si vrata do javnih naročil prek strokovnega dialoga

Tanja Bratina, 9.6.2011

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 22/2011Zagotavljanje konkurence med ponudniki in načelo enakopravne obravnave ponudnikov sta gotovo temeljni načeli, ki sta bistvo javnega naročanja, saj omogočata konkuriranje gospodarskih subjektov pri pridobitvi javnega naročila in tako zagotavljata cilj javnega naročanja, ki je gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev pri uresničevanju potreb javnega sektorja. Zato je pomembno, da ves postopek javnega naročanja poteka v duhu teh načel, k čemur nedvomno pripomore to, da ima naročnik, ko povprašuje po blagu, storitvi ali gradnji, potrebna znanja glede predmeta javnega naročila. Strokovni dialog je zagotovo primeren mehanizem, prek katerega se naročnik, preden sploh začne postopek javnega naročanja, seznani z razmerami na trgu in potrebnimi informacijami, ki so podlaga za oblikovanje razpisne dokumentacije, ki po eni strani zadovoljuje njegove potrebe, po drugi strani pa omogoča učinkovito konkurenco med ponudniki. Potencialni ponudniki lahko torej tudi sami pripomorejo k temu, da bodo uspešen konkurent preostalim ponudnikom in da ne bodo zaradi neenakopravne obravnave prikrajšani za posel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Popolna ponudba - vstopnica za uspešno konkuriranje pri javnem naročilu

Tanja Bratina, 14.4.2011

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 14/2011Popolno ponudbo opredeljuje Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) v podpoglavju Definicije pojmov, ki v 2. členu določa, da je popolna tista ponudba, ki je 1. pravočasna, 2. formalno popolna, 3. sprejemljiva, 4. pravilna in 5. primerna. Popolna ponudba je osnova za sodelovanje in konkuriranje pri pridobitvi javnega naročila, saj mora naročnik vse ponudbe, ki niso popolne, izločiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Zaveze Pošte Slovenije

Tanja Bratina, 3.7.2008

Varstvo konkurence, cene, Uprava

Tanja Bratina, Tanja Bratina, Pravna praksa, 26/2008Urad RS za varstvo konkurence je 22. junija 2006 proti Pošti Slovenije, d.o.o., s sklepom uvedel postopek ugotavljanja kršitve 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 82. člena Pogodbe o ES. Na podlagi zbranih dokumentov je namreč sklenil, da je podana verjetnost, da Pošta zlorablj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Zloraba prevladujočega položaja Telekoma Slovenije

Tanja Bratina, 24.4.2008

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Tanja Bratina, Pravna praksa, 16-17/2008Urad RS za varstvo konkurence je ugotovil, da je Telekom Slovenije kršil peti odstavek 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK), saj je pogojeval sklepanje pogodb za priključek ADSL s poprejšnjo vzpostavitvijo priključka ISDN.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Kaj prinaša predlog ZPOmK-1 pri postopkih omejevalnih ravnanj? (2)

Tanja Bratina, 6.12.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. pravnica, višja svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Učinkovitost delovanja organa je odvisna tudi od orodij, ki jih ima ta na voljo, zato predlog ZPOmK-11 v okviru preiskovalnega pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Kaj prinaša predlog ZPOmK-1 pri postopkih omejevalnih ravnanj? - (1.)

Tanja Bratina, 29.11.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 46/2007univ. dipl. pravnica, višja svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Nediscipliniranost podjetij, premalo natančna določila glede postopkovnih pravil Urada RS za varstvo konkurence, umeščenost Sloven...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Zloraba monopolnega položaja v predlogu KZ-1

Tanja Bratina, 8.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 43/2007univ. dipl. pravnica, višja svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Prenova Kazenskega zakonika je zagotovo zahteven projekt, med drugim zaradi raznovrstnosti področij, na katera se nanašajo pravne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Prva odločba o prekršku zaradi prepozne priglasitve

Tanja Bratina, 4.10.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 38/2007Zadeva št. 306-88/2007, 24. avgust 2007 Koroška trgovina, d.d., je 16. aprila 2007 pridobila nadzor nad družbo Vino Brežice, d.d., kar pomeni koncentracijo v smislu 11. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK).
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Koncentacija Heliosa in Belinke

Tanja Bratina, 4.10.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 38/2007Urad priglašeni koncentraciji, ki je nastala na podlagi pripojitve družbe Belinka Holding, d.d., k družbi Helios, d.d., ne nasprotuje. Ta koncentracija je v skladu s pravili konkurence. Urad je za potrebe presoje te koncentracije opredelil upoštevni trg kot: 1. trg lepil, proizvedenih na vodni os...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Pridobitev skupnega nadzora nad družbo DZS

Tanja Bratina, 13.9.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 35/2007urad za varstvo konkurence Zadeva, št. 306-84/2007, 29. avgust 2007 Urad je izdal odločbo, s katero priglašeni koncentraciji, ki je nastala na podlagi pridobitve skupnega nadzora družb Delo Prodaja, d.d., Tehniška založba Slovenije, d.d. (TZS), M1, d.d., in Fond Invest, d.d., nad družbo DZS, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Koncentracije Viator & Vektor s štirimi prevozniki

Tanja Bratina, 13.9.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 35/2007urad za varstvo konkurence Zadeva št. 306-91/2007, 7. avgust 2007 Urad RS za varstvo konkurence je na podlagi priglasitve koncentracij izdal odločbo, s katero je odločil, da so koncentracije družb 1. Skupina Viator & Vektor, d.d., in Izletnik Celje, d.d., 2. Skupina Viator & Vektor, d.d., in I...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

JKP Log ni zlorabilo prevladujočega položaja

Tanja Bratina, 23.8.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 31-32/2007Opr. št. odločbe 3073-11/2003-63, 13. julij 2007 Urad RS za varstvo konkurence je 18. maja 2004 izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je Javno komunalno podjetje Log zlorabilo prevladujoč položaj na upoštevnem trgu pogrebnih storitev, ki sodijo v gospodarsko javno službo občine Ravne na Koroške...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Kolosej je zlorabil prevladujoči položaj

Tanja Bratina, 23.8.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 31-32/2007Opr. št. odločbe 306-66/2006-52, 26. julij 2007 Urad je 16. avgusta 2006 na zahtevo družbe Blitz Film & Video Distribution, d.o.o., sprejel sklep, s katerim je proti družbi Kolosej kinematografi, d.o.o., uvedel postopek ugotavljanja domnevne kršitve 10. člena ZPOmK zaradi verjetnosti, da družba K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Ugotavljanje zlorabe prevladujočega položaja s strani Pošte Slovenije, d.o.o.

Tanja Bratina, 19.7.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 28/2007Urad RS za varstvo konkurence je 22. junija 2006 proti Pošti Slovenije, d.o.o., s sklepom uvedel postopek ugotavljanja kršitve 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK) in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi ES, saj je na podlagi zbranih dokumentov sklenil, da obstaja verjetnost, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Predlog ZPOmK in varstvo podatkov

Tanja Bratina, 8.3.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 9/2007univ. dipl. pravnica, svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Stališča, izražena v tem prispevku, niso nujno tudi stališča urada, kjer je avtorica zaposlena Zaradi narave postopkov pred Uradom RS za varstvo konkurence in Evropsko komisijo pogosto naletimo na vprašanji varovanja poslo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Prizanesljivost Evropske komisije in Urada RS za varstvo konkurence

Tanja Bratina, 18.1.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 2/2007univ. dipl. pravnica, svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Mnenja avtorice niso nujno tudi mnenja Urada RS za varstvo konkurence. »Karteli povzročajo resno škodo evropskemu gospodarstvu in hudo kršitev konkurenčnega prava. Učinkovit boj proti kartelom zahteva stroge sankcije, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Pred katero institucijo zaradi kršitev konkurenčnih pravil Skupnosti?

Tanja Bratina, 16.11.2006

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica, svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Vsa mnenja, predstavljena v prispevku, so mnenja avtorice in ne nujno Urada RS za varstvo konkurence. Evropska komisija je dala v okviru reforme in modernizacije konkurenčnega prava velik poudarek decentralizaciji svojih prist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Strožje globe

Tanja Bratina, 21.9.2006

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 36/2006Vsa mnenja, predstavljena v prispevku, so mnenja avtorice in ne nujno tudi urada. Kaznovanje kršiteljev konkurenčnopravnih določb o prepovedi omejevalnih ravnanj, tj. omejevalnih sporazumov (81. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti - PES) in zlorab prevladujočega položaja (82. člen PES), j...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(27)

Leto objave

2019(1) 2013(2) 2012(4) 2011(2)
2008(2) 2007(12) 2006(3) 2004(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov