O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄29-30

Izločitvena pravica na nepremičninah

Nadija Šuler, 21.7.2016

Civilni sodni postopki

Nadija Šuler, Pravna praksa, 29-30/2016Tako pri izločitveni pravici po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) kot pri ugovoru tretjega po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) gre za konflikt med lastninsko (po ZIZ lahko tudi drugo stvarno ali obligacijsko) pravico na eni strani in pravico upnika do poplačila terjatve na drugi. To pa še ne pomeni, da sta izločitveni upnik v stečajnem postopku in tretji, ki uveljavlja nedopustnost izvršbe po ZIZ, v enakem položaju, saj navedena zakona določata različne predpostavke za izločitveno tožbo v stečajnem postopku in za ugovor tretjega v izvršilnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄03-04

Solastnina: načini pridobitve in razpolaganje

Nadija Šuler, 21.1.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 03-04/2016Solastnina je posebna oblika lastnine, ki pomeni pravno oblast več oseb na isti nerazdeljeni stvari. Pri solastnini ni razdeljena stvar, temveč lastninska pravica. Solastnik pri uporabi, upravljanju in v nekaterih primerih tudi pri razpolaganju nujno vstopa v korelacijo s preostalimi solastniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Upravljanje in uporaba solastne stvari

Nadija Šuler, 7.1.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 1/2016Vsak solastnik je pri izvrševanju svoje pravice deloma omejen s pravicami preostalih solastnikov, kar se najbolj pokaže pri upravljanju, uporabi in posesti solastne stvari. Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar v solastnini. Pri upravljanju solastne stvari je pomembna razmejitev med posli rednega upravljanja in posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali

Nadija Šuler, 21.8.2014

Obligacije

Nadija Šuler, Pravna praksa, 31-32/2014Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali, se v marsičem razlikuje od splošne ureditve odškodninske odgovornosti v Obligacijskem zakoniku (OZ). Urejata jo Zakon o ohranjanju narave (ZON) in Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), ki sta v odnosu do OZ specialna predpisa. Splošne določbe OZ glede povzročitve in odgovornosti za škodo se uporabljajo, če ta zakona določenega področja ne urejata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo

Nadija Šuler, 27.3.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nadija Šuler, Pravna praksa, 12/2014Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) med listinami, ki so podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo, določa tudi pravnomočno sodno odločbo - sodbo in sklep. V tem prispevku se omejujem na sodne odločbe, vezane na izviren način pridobitve lastninske pravice, torej pravnomočne sodne odločbe, s katerimi je sodišče ugotovilo obstoj, spremembo oziroma prenehanje pravice, katere vknjižba se predlaga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄37

Lastninske oblike v agrarni skupnosti

Nadija Šuler, 26.9.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 37/2013Leta 1994 so nekdanje agrarne skupnosti, ki so obstajale pred drugo svetovno vojno, dobile možnost vnovične vzpostavitve in vrnitve premoženja njihovim članom. Zgodovinski razlogi so narekovali nastanek oziroma obnovitev raznolikih lastninskih in drugih upravičenj. Poglejmo si pobliže problematiko, povezano s skupno lastnino premoženja članov agrarne skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Pravno varstvo lizingojemalca pri finančni operaciji sale and lease back

Nadija Šuler, 5.9.2013

Plačilni promet, Obligacije

Nadija Šuler, Pravna praksa, 34/2013Ekonomski interes strank pri finančni operaciji sale and lease back je pravzaprav enak kot pri posojilni pogodbi, pri kateri je terjatev zavarovana z zastavno pravico ali prenosom lastninske pravice v zavarovanje. Dolžnik po posojilni pogodbi uživa zakonsko zaščito pred zlorabo upnika. Vsaj navidezno je drugače z lizingojemalcem, saj pogodbe o lizingu naš pravni red nikjer izrecno ne ureja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravna narava pogodbe o lizingu

Nadija Šuler, 18.7.2013

Obligacije

Nadija Šuler, Pravna praksa, 28/2013Pogodba o lizingu je verjetno pri nas najpogostejša inominatna pogodba. Posamezne določbe, vezane na tako pogodbo, najdemo v predpisih, ki ščitijo potrošnika, to sta Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) in Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot). Pravno naravo pogodbe določa predvsem njena vsebina. V njej se prepletajo elementi zakupne pogodbe in tudi prodaje na obroke, v vsakem primeru posebej pa je treba oceniti, kateri so prevladujoči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Zakup kmetijskih zemljišč kot neizrabljen proračunski vir

Nadija Šuler, 20.6.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 24-25/2013Sedanja in prejšnja vlada sta si prizadevali napolniti državni proračun in zmanjšati njegove odhodke. Vemo, da ukrepi, kakršnikoli že bodo, ne bodo priljubljeni, dotaknili pa se bodo bolj ali manj vsakega od nas. Pa se mi je ob povsem osebni izkušnji utrnilo spoznanje, da se država, ki si tako vneto prizadeva porazdeliti breme krize na vse državljane, ravnodušno odpoveduje možnosti prilivov v proračun. Gre za zakup kmetijskih zemljišč, tako tistih, ki so v njeni lasti in se oddajajo v zakup pod tržno ceno, kot tudi zasebnih zemljišč. Pri slednjih država dopušča, da mimo davčnih organov nastajajo de facto zakupna razmerja ali razmerja, ki so po svoji naravi podobna prekariju ali brezplačnemu užitku. Z gospodarnejšim ravnanjem in doslednim izvrševanjem predpisov bi lahko povečala proračunske prilive z višjim prihodkom iz lastnega premoženja ter s prihodkom iz naslova davka od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem, in tudi davka od kmetijske in gozdarske dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo

Nadija Šuler, 9.5.2013

Obligacije, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nadija Šuler, Pravna praksa, 18/2013Pri pravnoposlovni pridobitvi stvarnih pravic (predvsem lastninske pravice) se udeleženci pravnega prometa nedvomno zavedajo pomena vpisa te pravice v zemljiško knjigo in lahko rečemo, da je skrb za njihovo vknjižbo že utečena praksa. Drugače je z vpisovanjem obligacijskih pravic, čeprav so tudi zanje predpisani smiselno enaki postopki, vključno z vlogo notarja ob sestavljanju notarskega zapisa ali overitvi podpisa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Posledice abstraktne narave pravnega posla o pridobitvi lastnih delnic

Nadija Šuler, 7.2.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nadija Šuler, Pravna praksa, 5/2013Pravilo, določeno v četrtem odstavku 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), da je pravni posel o pridobitvi lastnih delnic, ki je v nasprotju s prvim in drugim odstavkom istega člena, ničen, pridobitev delnic s strani družbe pa ni neveljavna, je izjema od načela kavzalnosti pravnih poslov, uzakonjenega v 40. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Kljub specifični ureditvi pa to odstopanje v praksi ne privede do (bistveno) drugačnih posledic v primerjavi s kavzalnim pravnim poslom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Razlike med pogodbeno in zakonito predkupno pravico

Nadija Šuler, 4.10.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 38/2012Pogodbena predkupna pravica nastane izključno po volji strank pravnega posla in je tudi njeno uresničevanje odvisno od strank, podlaga za zakonito predkupno pravico pa je zakon in je stranki ne moreta izključiti. Izjema je predkupna pravica družbenika družbe z omejeno odgovornostjo za nakup poslovnega deleža po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Razlika med obema vrstama predkupne pravice pa ni samo v pravni podlagi in njeni (ne)dispozitivnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Sankcije v primeru kršitve predkupne pravice

Nadija Šuler, 26.7.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 29-30/2012Predkupna pravica pomeni omejitev lastninske pravice, ki ima podlago v 37. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ) in je lahko določena v javnem ali zasebnem interesu. Lahko je dogovorjena s pogodbo (pogodbena predkupna pravica) ali pa predpisana z zakonom (zakonita predkupna pravica). Slednja se bistveno pogosteje pojavlja pri prometu z nepremičninami kot s premičninami. Pogodbeno predkupno pravico v celoti ureja Obligacijski zakonik (OZ), zakonita predkupna pravica pa ni celovito obdelana v nobenem zakonu, temveč po delih v zakonih, ki pokrivajo različna področja, kot bom pojasnila v nadaljevanju. Posebna vrsta predkupne pravice je pravica družbenika družbe z omejeno odgovornostjo za nakup poslovnega deleža, določena v četrtem odstavku 481. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Gre za zakonito predkupno pravico, ki pa jo je mogoče izključiti z družbeno pogodbo. Med zakonito in pogodbeno predkupno pravico obstajajo številne razlike, predmet tega prispevka pa so razlike v sankcijah zaradi kršitve te pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Naknadna vplačila

Nadija Šuler, 10.5.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nadija Šuler, Pravna praksa, 18/2012Določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) o naknadnih vplačilih družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo so skope. Enako velja za sodno prakso in literaturo. Odsotnost sodne prakse je morda odraz dejstva, da je odločitev o naknadnih vplačilih v dispoziciji družbenikov, in ko se ti enkrat (soglasno) odločijo zanje, jo tudi uresničijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Izkazovanje večkratnega zaporednega prenosa upravičenja do pridobitve lastninske pravice na nepremičnini

Nadija Šuler, 27.11.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Nadija Šuler, Pravna praksa, 46/2008Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS)1 je prinesel kar nekaj olajšav za vknjižbo etažne lastnine, a je imel omejen časovni domet. Od poenostavitev, ki jih je dopuščal, je ostal v veljavi le 6. člen,2 po katerem se šteje, da je oseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Lastninska pravica tujcev na nepremičninah

Nadija Šuler, 13.11.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Nadija Šuler, Pravna praksa, 44/2008Tujci pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.1 Kadar pridobivajo v last nepremičnino na novo, so pogoji in postopek jasni, drugače pa je, ko sklepajo posle v zvezi z nepremičnino, ki jo že imajo v lasti al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Predkupna pravica solastnika na nepremičnini v koliziji z drugimi zakonitimi predkupnimi pravicami

Nadija Šuler, 18.9.2008

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Nadija Šuler, Nadija Šuler, Pravna praksa, 36/2008Zakonita pravica na nepremičninah ima v pravnem prometu pomembno vlogo, saj dejansko pomeni omejitev svobodne volje pri prodaji nepremičnin. Uvajajo jo številni zakoni, v nobenem predpisu pa ne najdemo norme, ki bi celovito urejala kolizijo predkupnih pravic. Tudi razmerje med predkupno pravico sola...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(17)

Leto objave

2016(3) 2014(2) 2013(6) 2012(3)
2008(3)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: Š

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov