O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄33

Pristojnost mestnih občin za vodenje registra upravnikov stavb

dr. Miloš Senčur, 7.9.2017

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 33/2017Senat Vrhovnega sodišča RS je v revizijskem postopku o pomembnem pravnem vprašanju, kdo je pristojen za vodenje registra upravnikov stavb, zaradi zmotne razlage materialnega prava sprejel povsem napačno stališče. V sodbi v zadevi X Ips 313/2014 z dne 15. februarja 2017 je namreč izhajal iz temeljne podmene, da gre pri nalogi vodenja registra upravnikov stavb (ter pri izdajanju odločb o izbrisu starega upravnika in vpisu novega upravnika v register), ki jo opravljajo mestne občine, za preneseno pristojnost v smislu drugega odstavka 140. člena Ustave RS. Ker je navedeno izhodišče napačno, so napačni tudi izrek in nosilni razlogi obrazložitve sodbe. Odločitev senata Vrhovnega sodišča pa obenem pomeni nedopusten poseg v ustavno načelo o zagotovitvi lokalne samouprave in položaj mestnih občin, ki so ustavna kategorija. Če bi se člani senata podrobneje seznanili vsaj z eno referenčno odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava vprašanja v zvezi z izvirnim in s prenesenim delokrogom lokalne samouprave, do take sodbe ne bi moglo priti. Iura novit curia?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Postopek podeljevanja Prešernovih nagrad je jasen

dr. Miloš Senčur, 6.2.2014

Kultura in umetnost

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 5/2014Pravo in kultura sta sicer dve različni stvari, a sta hkrati v nujni medsebojni zvezi. Prvo namreč predpisuje drugi določene načine in oblike ravnanja, po drugi strani pa sta kultura in njen razvoj nosilna družbena kategorija, iz katere svojo ustvarjalno moč nedvomno črpa tudi pravo. Koliko je slednje pri tem uspešno, običajno izvemo šele tedaj, ko s konkretnim življenjskim dogodkom nastopi tudi potreba po razlagi pravnih norm oziroma poskus opredelitve (tipičnega) pravnega okvira, v katerega naj spravimo ta dogodek. Bolj ko sta nam znana ideja in namen pravnih norm, ki jih moramo v konkretnem primeru uporabiti, njihova geneza in umeščenost v ožji in širši pravni sistem, večje so možnosti za objektivno pravilno rešitev konkretnega primera. Včasih pa so si razlage pravnih norm s strani njihovih uporabnikov tako diametralno nasprotne, da je morda povsem upravičeno na mestu tudi razmislek o spremembi pravne ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

(Državni) nadzor nad lokalno samoupravo

dr. Miloš Senčur, 4.10.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 38/2012Komisija za preprečevanje korupcije je nedavno ob primeru pravnomočne obsodbe župana Občine Trebnje na pogojno kazen zapora zaradi treh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja opozorila na problem (ne)učinkovitosti (državnega) nadzora nad delovanjem organov s področja lokalne samouprave. V tej zvezi komisija izpostavlja problem neobstoja zakonske ureditve oziroma pogojev, ki bi podobno kot pri državnih organih omogočali tudi razrešitve lokalnih funkcionarjev. Širše gledano se torej glede tega postavlja temeljno vprašanje, ali zakonska ureditev nadzora nad poslovanjem lokalnih skupnosti ustreza ustavnopravnemu okviru nadzora ali ga prebija ali pa gre morda celo za ureditev, ki je s tega vidika podnormirana. Pri poskusu osvetlitve problematike (notranjega in zunanjega) nadzora nad delovanjem lokalne samouprave je treba upoštevati vsaj dvoje: prvič, da je to področje že samo po sebi kompleksno, zaradi česar imamo opravka s problemom razsežnosti obsega in ciljev delovanja lokalne samouprave; in drugič, da sta z vprašanjem ustreznosti nadzora nad lokalno samoupravo povezani tudi vprašanji glede ustreznosti razmerij med (oblastnimi) organi s področja lokalne samouprave in ustreznosti razmerij med slednjo in državo. Izhajajoč iz teh splošnih ugotovitev, bodo zato v prispevku predvsem poudarki o tem, kaj je nujno treba upoštevati pri oblikovanju in vzpostavljanju oblik ter mehanizmov nadzora nad delovanjem lokalne samouprave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

Državni svet RS - še vedno (ne)potreben ustavni organ?

dr. Miloš Senčur, 12.4.2012

Ustavno sodišče

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 14/2012"Drugače kot s prvim domom, ki kot predstavniško telo ni sporen, saj brez njega ne gre, je z drugim domom, ki je le dopolnilo prvega, dodatna komplikacija sistema in strošek, nekaj, kar vlada in prvi dom ne marata, predvsem pa je brez njega mogoče shajati." S temi besedami lahko pojasnimo tudi današnje razpoloženje do Državnega sveta RS in aktualna prizadevanja nekaterih političnih strank v zvezi z njegovo nadaljnjo usodo. Državni svet kot drugi dom slovenskega parlamenta se je namreč (vnovič) znašel v kolesju argumentov za njegovo ukinitev in proti njej, ki se za zdaj odvija pretežno le na ravni političnih strank, manj pa v strokovni javnosti. Zato bi bilo spodobno in prav, da je vključena tudi slednja, saj gre navsezadnje za ustavno kategorijo in enega od temeljev državne ureditve. Na kratko bom prikazal stališča teorije v zvezi z dvodomno strukturo parlamenta ter vlogo in položaj Državnega sveta v sistemu delitve oblasti, kar naj bi vsaj deloma pripomoglo k treznejšemu premisleku glede hitrih političnih odločitev o vprašanjih, ki so ustavna vsebina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

Ali lahko župani kandidirajo na parlamentarnih volitvah in kakšne so posledice v primeru izvolitve?

Zagorc Saša, Senčur Miloš, 27.10.2011

Pravoznanstvo, Državni zbor in državni svet

dr. Saša Zagorc, dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 41-42/2011V nekaterih političnih krogih lahko zasledimo namigovanja, da naš pravni red dopušča izvoljenim poslancem, da se po izvolitvi odločijo, ali bodo prevzeli poslansko funkcijo ali ne. Če to drži, bi se nekateri funkcionarji, zlasti iz vrst županov, lažje odločili za kandidaturo za poslanca Državnega zbora, saj bi pripomogli k prepoznavnosti liste kandidatov, a hkrati ne bi bili dolžni vstopiti v poslanske vrste v primeru izvolitve. Ali to res drži?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Nadzorni odbor občine - njen samostojni organ ali zgolj odbor občinskega sveta?

dr. Miloš Senčur, 6.10.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 38/2011Upravno sodišče je v upravnem sporu med razrešenimi člani nadzornega odbora občine kot tožniki in občino kot toženko zavrglo tožbo prvih zoper sklep občinskega sveta občine o imenovanju novih članov nadzornega odbora, s katerim so bili tožniki predčasno razrešeni. Glavni razlog za zavrženje tožbe je sicer izražen v stališču, da izpodbijani sklep občinskega sodišča ni ne po vsebini ne po obliki akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati v upravnem sporu, vendar pa je sodišče hkrati zavzelo tudi stališče, da članom nadzornega odbora občine mandat poteče ex lege s prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta, čeprav je bil ta izvoljen na predčasnih volitvah. To stališče zastopa absolutno vezanost trajanja mandata nadzornega odbora na mandat občinskega sveta in ga s tem postavlja na raven delovnih teles občinskega sveta, kar pa ni v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi (ZLS). Če je mandat nadzornega odbora res brezpogojno vezan na mandat občinskega sveta, se upravičeno postavi vprašanje, ali ne bo zato v praksi onemogočen kakovosten, stalen in neodvisen nadzor nad delovanjem lokalne skupnosti pri porabi javnih sredstev, kar je navsezadnje tudi interes lokalnega prebivalstva. V prispevku bom s pomočjo logične, sistematične, historične in teleološke metode razlage ureditve, ki jo vsebuje ZLS, poskušal prikazati spornost navedenega stališča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Ustavnopravni vidiki občinskega premoženja (O posledicah „ankaranske“ odločbe v praksi

Miloš Senčur, 8.9.2011

Ustavno sodišče

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 34/2011Upravno sodišče je v upravnem sporu med Občino Ankaran in Mestno občino Koper (MOK) ugodilo zahtevi prve za izdajo začasne odredbe v zvezi z njeno tožbo zoper sklep župana koprske občine o objavi razpisa javne dražbe za prodajo nepremičnin, ki ležijo na območju naselja Ankaran. S sklepom Upravnega sodišča je bila izvršitev javne dražbe zadržana do pravnomočne odločitve v upravnem sporu. Obrazložitev sklepa temelji na ugotovitvi, da je bila na območju MOK z odločbo Ustavnega sodišča ustanovljena nova Občina Ankaran in da gre v tem primeru za še nerazdeljeno skupno premoženje, s katerim v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) opravljajo posle rednega upravljanja organi občine, na območju katere je premoženje, ob soglasju obeh občin z območja prejšnje občine. Tako stališče odpira več vprašanj, zlasti pa se zdi, da je z njim poseženo v spoštovanje ustavnega načela lokalne samouprave oziroma njenih bistvenih sestavin. V praksi bi to lahko v prihodnje pomenilo možnost nastanka neprijetnih posledic za delovanje konkretne lokalne skupnosti pri zadovoljevanju potreb in interesov lokalnega prebivalstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Ustavnopravna sestavljanka

Miloš Senčur, 18.8.2011

Pravoznanstvo

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 30-31/2011Eden od izvirnih grehov za stanje ob odstopu nekaj ministrov aktualne vlade je ravnanje Državnega zbora v zvezi s tem oziroma določba 234. člena njegovega poslovnika (PoDZ-1), ki ureja primere, ko ministru preneha funkcija med mandatno dobo državnega zbora in je treba imenovati novega. Taka poslovniška ureditev je ustavno sporna in ruši ravnovesje v ustavnem sistemu, ki temelji na načelu delitve oblasti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Postopek ustanavljanja novih občin

mag. Miloš Senčur, 27.5.2010

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 21/2010Ustavna zasnova lokalne samouprave še ni uresničena. V prispevku se bom omejil le na njen ozemeljski element, ker je bil pred kratkim deležen posebne pozornosti, je pa tudi osrednja vsebina predvidenih normativnih sprememb.1 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)2 naj bi bil spremenjen v tistem delu, ki d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Vrtiljak nezdružljivosti javnih funkcij

mag. Miloš Senčur, 8.10.2009

Uprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 39/2009V razmerju med zakonodajno vejo oblasti, ki jo v našem ustavnem sistemu predstavljata Državni zbor in Državni svet, ter oblastnimi organi na področju lokalne samouprave ima posebno mesto vprašanje združljivosti funkcije župana lokalne skupnosti in poslanca v Državnem zboru. Vodje poslanskih skupin p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Lokalna samouprava - kriza ali razkošje?

mag. Miloš Senčur, 5.2.2009

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Miloš Senčur, mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 5/2009Edina stalnica na področju urejanja lokalne samouprave v Sloveniji so spremembe, kljub temu pa se proces oblikovanja pokrajin nikakor ne more premakniti z mrtve točke. Čeprav je Slovenija ratificirala Evropsko listino lokalne samouprave (MELLS), nastajajo med določbami MELLS in slovensko ureditvijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Ustavnopravne trileme

mag. Miloš Senčur, 13.3.2008

Uprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 10/2008mag. pravnih znanosti, višji predavatelj na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani Naslov tega prispevka bi se glede na februarski poziv računskega sodišča predsedniku Vlade, naj začne postopek za razrešitev ministra za okolje in prostor kot odgovorne osebe uporabnika javnih sredstev, mirne duš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Imenovanje podžupana

mag. Miloš Senčur, 29.11.2007

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 46/2007mag. pravnih znanosti, vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo, Računsko sodišče RS Namen tega prispevka ni zgolj predstavitev drugačnega stališča od tistega, ki je bilo v zvezi z naslovno temo izraženo v PP, št. 44/2007, na strani 25, ampak predvsem opozoriti na nevarnost, ki grozi občin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Novela Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N)

mag. Miloš Senčur, 19.7.2007

Lokalna Samouprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 28/2007mag. pravnih znanosti, vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo, Računsko sodišče RS Novela Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) Zanjo lahko zapišemo, da ne prinaša nič sistemsko pomembnega, saj pomeni predvsem uskladitev določb ZLS z drugimi predpisi, in sicer z Ustavo RS[O]1 glede pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

(Ne)združljivost županske in poslanske funkcije

mag. Miloš Senčur, 16.10.2003

Državni zbor in državni svet, Lokalna samouprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 35/2003Spremembe zakonodaje s področja lokalne samouprave so postale že kar stalnica, saj je bil zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS)(*1) od njegovega sprejetja leta 1993 do danes že večkrat spremenjen in dopolnjen, ali pa so bile njegove posamezne določbe razveljavljene v postopku za oceno ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄12

Občine: Občinski prostori v uporabi upravnih enot - še po starem?

mag. Miloš Senčur, 3.4.2003

Uprava, Lokalna samouprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 12/2003Zakon o državni upravi (ZDU-1)(*1) je pri nekaterih predstavnikih lokalnih skupnosti odprl nova vprašanja glede urejanja pravnopremoženjskih razmerij med državo in lokalnimi skupnostmi. Gre za problematiko že izvedene razmejitve lastninske pravice na nepremičninah, ki predstavljajo t. i. upravno pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Uresničevanje lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov (3.del)

dr. Miloš Senčur, 21.11.2002

Lokalna samouprava

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 41/2002Praksa državnega sveta pri uresničevanjulokalnih interesov v zakonodajnem postopku Uresničevanje ustavnih pristojnosti državnega sveta z vidika njegove vloge kot zastopstva nosilcev lokalnih interesov je najbolj razvidno iz poročila o delu tega organa v obdobju od 17. 12. 1997 do 26. 4. 2001 (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Uresničevanje lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov (2.del)

mag. Miloš Senčur, 14.11.2002

Lokalna samouprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 40/2002V prejšnjem prispevku (glej pp, št. 39/02)z istim naslovom so bile predstavljene normativne novosti, ki se tičejo uresničevanja lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov smo se omejili na prikaz sprememb v temeljnem predpisu, ki ureja področje lokalne samouprave, tj. Zakon o lokalni samoupra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Uresničevanje lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov (1.del)

Miloš Senčur, 7.11.2002

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 39/2002Uresničevanje ustavnega načela ozagotovljenosti lokalne samouprave v Sloveniji(*1), katerega osnovno izhodišče je med drugim tudi graditev temeljev dejanske demokratične ureditve družbe kot celote, bi moralo biti stalna skrb pristojnih državnih organov, ne le z vidika spodbujanja lokalne demokracije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Občine: Določanje sodnega varstva zoper posamične akte občinskih organov glede na njihovo pravno

Miloš Senčur, 22.8.2002

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 30/2002V tem prispevku bodo predstavljenanekatera praktična vprašanja v zvezi z uporabo predpisov, ki urejajo postopke pred organi lokalnih skupnosti in drugimi osebami javnega prava oziroma nosilci javnih pooblastil, kadar le-ti odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih pravnih subjektov, kakor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Imenovanje ravnatelja javne šole - mnenje občine

Miloš Senčur, 17.1.2002

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 1-2/2002V prispevku z gornjim naslovom, objavljenem v pp, št. 39-40/2001, avtorica razpravlja o vlogi lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja (javne) šole, pri tem pa si ob predstavitvi konkretnega primera zastavi vprašanje, kdaj se mnenje lokalne skupnosti lahko izda, kdaj pa ne. Zlasti zanim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄34

Uprava: Plačilo komunalnega prispevka med pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja

Miloš Senčur, 8.11.2001

Gospodarske javne službe (komunala), Gradbeništvo

Miloš Senčur, Pravna praksa, 34/2001Ob dveh različnih sodnih odločitvah - Skrb upravne enote ali občine Razlog za ta prispevek je v dveh sodbah Upravnega sodišča Republike Slovenije (ena je bila izdana na sedežu tega sodišča, druga pa na zunanjem oddelku), izdanih v upravnih sporih, ki sta ju zoper odločbi o dovoljenju za gradnjo M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄29

Lokalna samouprava: Odločanje v občinskem svetu

Miloš Senčur, 27.9.2001

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 29/2001Pomisleki in vprašanja ob odločbi ustavnega sodišča Ustavno sodišče Republike Slovenije je v letošnjem maju sprejelo odločbo(*1), s katero je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov med drugim (posredno v obrazložitvi odločbe) odločilo tudi, da lahko statut občine za odločanje o p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Zemljišča: Ob predlagani noveli ZSKZ (in ZJS)

Miloš Senčur, 10.5.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

Miloš Senčur, Pravna praksa, 15/2001Vse kaže, da se zgodba o lastninjenju nezazidanih stavbnih zemljišč, potem ko je že kazalo, da je vendarle prevladala zdrava kmečka pamet, ponovno nadaljuje. Na dnevnem redu redne seje državnega zbora, sklicane za 22. maj, je namreč tudi vladni predlog sprememb in dopolnitev zakona o skladu kmetijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄8-9

Lokalna samouprava: Prenosi posameznih državnih nalog v pristojnosti občin

Miloš Senčur, 15.3.2001

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 8-9/2001Delovno področje občin kot temeljnih samoupravnih lokalnih skupnosti opredeljuje Ustava Republike Slovenije v 140. členu. Po tej opredelitvi sodijo v pristojnost občine lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Poleg navedenih nalog pa lahko občine o...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(29)

Leto objave

2017(1) 2014(1) 2012(2) 2011(4)
2010(1) 2009(2) 2008(1) 2007(2)
2003(2) 2002(5) 2001(6) 2000(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov