O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄46

Kdaj sodnikom dodatek za nezdružljivost

mag. Igor Strnad, 28.11.2019

Sodišča

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 46/2019Na svojo zahtevo, da se v Zakon o sodniški službi, ki je v postopku spreminjanja, vnese tudi določba, v kateri se sodnikom določi dodatek za nezdružljivost, sem prejel vljuden in kratek odgovor, ki ga je podpisal minister za javno upravo. Sodnikom sporoča, da so dodatki funkcionarjev materija, ki jo določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, in da bo zahteva obravnavana v okviru priprave sprememb tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄47

Novela ZPP-E in zastaranje

mag. Igor Strnad, 7.12.2017

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 47/2017Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) je bil spremenjen tudi tretji odstavek 337. člena ZPP, ki se sedaj glasi: "Ugovor pobota ali zastaranja, ki nista bila uveljavljena pred sodiščem prve stopnje, se ne moreta uveljavljati v pritožbi."
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄16-17

Slabi zgledi vlečejo tudi sodnike

mag. Igor Strnad, 21.4.2017

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 16-17/2017Pred različnimi sodišči prve stopnje z območja Višjega sodišča v Mariboru tečejo številni spori oškodovancev, ki od pravne osebe s sedežem v Republiki Avstriji zahtevajo plačilo denarne odškodnine za povzročeno škodo. V teh sporih je toženka v odgovoru na tožbo podala tudi ugovor "mednarodne nepristojnosti slovenskih sodišč" in predlagala, da se slovensko sodišče "razglasi za nepristojno".
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄44

Kršitev Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in njenih protokolov - nov obnovitveni razlog?

mag. Igor Strnad, 17.11.2016

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 44/2016Pripravljajoča se novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) že doživlja prve odmeve v javnosti. V delovnem gradivu predloga je tudi določba, s katero se uvaja nov obnovitveni razlog (prvi odstavek 394. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP), in sicer: "13. Če je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, da so bile v postopku kršene konvencijske pravice in odškodnina ni primerno zadoščenje za odpravo posledic in je obnova nujna, da se kršitev odpravi."
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih postopkov

mag. Igor Strnad, 7.5.2015

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 18/2015Na izvršilni šoli je bilo postavljeno med drugim tudi vprašanje: "Kdaj nastopi zamuda s plačilom stroškov postopka? Od katerega dne tečejo zakonske zamudne obresti od stroškov postopka v primerih, ko je zoper odločitev o njihovi odmeri vložena pritožba? Če je pravilen odgovor, da začnejo teči zakonske zamudne obresti od pravdnih stroškov 16. dan od vročitve prvostopenjske sodne odločbe, kako v izvršilnem postopku določiti začetek teka teh obresti, saj iz izvršilnega naslova ne izhaja datum vročitve prvostopenjske sodne odločbe dolžniku? V primerih, ko je vložena pritožba, začne teči paricijski rok šele od vročitve drugostopenjske odločbe dolžniku, zato je na sodni odločbi potrjena izvršljivost, ki pa v tem primeru ni enaka nastopu zamude. Ali je ob takem stališču sodna odločba v delu zamudnih obresti od stroškov postopka sploh določljiva (različna stališča v sodni praksi)?"
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Procesno uveljavljanje zastaranja

mag. Igor Strnad, 5.3.2015

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 9/2015Institut zastaranja je urejen v Obligacijskem zakoniku (OZ, Splošni del, IV. poglavje, 4. oddelek, 335.-370. člen). Zastaranje je opredeljeno kot prenehanje pravice zahtevati izpolnitev obveznosti. Pravni učinki nastanejo, če sta izpolnjena dva pogoja: da se dolžnik (toženec) na zastaranje sklicuje in da je pretekel čas, določen z zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja predhodnih odredb

mag. Igor Strnad, 12.12.2013

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 48/2013Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) med sredstvi zavarovanja ureja tudi predhodne odredbe (256. do 265. člen). Taka, sicer začasna in časovno omejena oblika zavarovanja denarnih terjatev daje upniku zelo kakovostno jamstvo oprave bodoče izvršbe in s tem poplačila. Z njo se opravi prvo izvršilno dejanje izvršbe, upnik pa lahko pridobi bodisi položaj zastavnega upnika na premičninah in pravicah, izplačilno prepoved v njegovo korist ali zavarovanje vrstnega reda s predznambo zastavne pravice na nepremičninah. Že zaradi teh pravnih učinkov je ta institut za upnike zelo privlačen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika in zamuda

mag. Igor Strnad, 29.8.2013

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 33/2013Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v pododdelku 5.3.4. ureja pravila o izpodbijanju pravnih dejanj stečajnega dolžnika. Zakon določa, da se izpodbojni zahtevek praviloma uveljavlja s tožbo (drugi odstavek 275. člena ZFPPIPP; četrti odstavek ureja možnost uveljavljanja tudi z ugovorom), in opredeljuje tudi njegovo vsebino. Vsebina izpodbojnega zahtevka je odvisna od vrste pravnega posla oziroma drugega pravnega dejanja, ki je predmet izpodbijanja. Zakon pa določa tudi trenutek nastanka pravnih posledic uspešne uveljavitve izpodbojnega zahtevka, in sicer je to pravnomočnost sodbe. Če zaradi uspešno uveljavljenega izpodbojnega zahtevka nastane povračilni zahtevek, pa je treba tudi ta zahtevek uveljavljati z izpodbojno tožbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Dedovanje terjatve za povrnitev nepremoženjske škode

mag. Igor Strnad, 23.8.2012

Obligacije, Dedovanje

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 31-32/2012Vrhovno sodišče je pred kratkim objavilo odločitev v dveh revizijskih zadevah, ki sta jih na nižjih stopnjah obravnavali prvostopenjski sodišči z območja različnih višjih sodišč. Skupno dejansko in pravno izhodišče je bila prisojena denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo. Zoper odločitev se je pritožila toženka. Po vložitvi pritožbe in preden je višje sodišče v zadevi odločilo, je tožnik umrl. Obe višji sodišči sta presodili, da smrt v pritožbenem postopku na odločitev ne vpliva. Ker je bil tožnik v času glavne obravnave (še) živ, sodišči prve stopnje pa sta o odškodnini za nepremoženjsko škodo odločili na podlagi okoliščin, ki so obstajale takrat, se zakonski dejanski stan, oblikovan v besedni zvezi "pravnomočne odločbe", veže na ta trenutek. Sodišči druge stopnje sta zato pritožbi obravnavali in potrdili oziroma spremenili (nekoliko znižali denarno odškodnino) prvostopenjski sodbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

Ugovor zastaranja (analiza primera)

Igor Strnad, 13.1.2011

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 1/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Tožbe sodnikov so bile vložene zaradi arogance in ignorance prejšnje vlade

mag. Igor Strnad, 16.10.2009

Sodišča

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 40-41/2009Vlada RS in Državni zbor skušata s popravki zakonov, ki urejajo status in plačni položaj pravosodnih funkcionarjev, odpraviti neustavno stanje, ki je bilo ugotovljeno z odločbama Ustavnega sodišča iz let 2006 in 2008.1 Sedanja opozicija tudi tokrat vehementno nasprotuje izpolnitvi odločb Ustavnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

O nekaterih novostih in vprašanjih pritožbenega postopka po noveli ZPP-D

mag. Igor Strnad, 24.7.2008

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 29-30/2008Prvega oktobra 2008 bo začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D).1 Pomembne spremembe se nanašajo na pritožbeni postopek. Ta faza postopka je bila v gradivu k predlogu zakona označena kot "problematična", ker Zakon o pravdnem postopku (ZPP) "ne zagotavlja v d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Nesprejemljivo uvrščanje sodnikov v plačne razrede

mag. Igor Strnad, 17.4.2008

Sodišča

mag. Igor Strnad, mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 15/2008mag. pravnih znanosti, višji sodnik na Višjem sodišču v Mariboru h znanosti, višji sodnik na Višjem sodišču v Mariboru Prejšnji torek smo se pozivu Slovenskega sodniškega društva k udeležbi na protestnem zboru odzvali tudi sodniki okrajnega, okrožnega in višjega sodišča v Mariboru. Zbora smo se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Valorizacija delnih plačil denarne terjatve za povrnitev nepremoženjske škode

mag. Igor Strnad, 20.12.2007

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 49-50/2007mag. pravnih znanosti, Višji sodnik na Višjem sodišču v Mariboru Načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 26. junija 2002 v 3. točki navaja, da se plačila na račun odškodnine valorizirajo z obrestmi po temeljni obrestni meri (3. člen Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Zamuda in zapadlost denarnih terjatev za povrnitev škode

mag. Igor Strnad, 6.12.2007

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 47/2007mag. pravnih znanosti, višji sodnik na Višjem sodišču v Mariboru V PP, št. 44/2007 (str. 7-9), je dr. Mateja Končina Peternel v članku Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo obravnavala problematiko zamude in tudi valorizacije akontacij denarnih odškodnin. Povsem pravilno op...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Stroški izvršilnega postopka po prisilni realizaciji terjatve

mag. Igor Strnad, 17.11.2005

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 43/2005V velikem številu izvršilnih postopkov se ponavlja isti vzorec1. Pooblaščenec upnika potem, ko je v izvršilnem postopku dosegel poplačilo terjatve v celoti, vloži pripravljalno vlogo, ki jo naslovi kot »Umik predloga za izvršbo«, in v njej predlaga, da sodišče razveljavi vsa do zdaj opravljena izvrš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Kako OZ ureja odgovornost imetnikov motornih vozil nasproti drugim?

mag. Igor Strnad, 1.4.2004

Obligacije, Cestni promet

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 12/2004Odškodninsko odgovornost imetnikov motornih vozil ureja obligacijski zakonik (OZ) v četrtem odstavku 154. člena OZ, ki sedaj glasi: "Če za škodo, ki jo pretrpijo drugi, v celoti ali deloma odgovarjata dva imetnika motornih vozil, je njuna odgovornost solidarna." V zakonu o obligacijskih razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

KAPRUN V SLOVENIJI?

mag. Igor Strnad, 20.11.2003

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 41/2003Denarni zahtevki za nepremoženjsko škodo posrednih oškodovancev v avstrijskem in slovenskem pravu V požaru, do katerega je prišlo 11. novembra 2000 med vožnjo vlaka, ki je na vrh Kitzsteinhorna (Kaprun v Avstriji) peljal snežne zabave in užitkov željne, je umrlo 155 ljudi iz sedmih različnih drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Obveznostna razmerja: Denarni nominalizem

mag. Igor Strnad, 23.8.2001

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 25/2001Predlog Obligacijskega zakonika (OZ), pripravljen za drugo obravnavo, kot načelo ohranja določbo o denarnem nominalizmu. Natančneje, tisti del besedila sedaj veljavnega določila ZOR in del besedila predloga, ki to načelo opredeljujeta, sta popolnoma enaka, bistvena razlika pa je v delu, ki določa do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄16-17

Sodna praksa: nova pot pri dosojanju zamudnih obresti pri odškodninah za nepremoženjsko škodo?

mag. Igor Strnad, 24.5.2001

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 16-17/2001V preteklem letu so se v strokovni javnosti, tako na straneh tega časopisa kot tudi v sodni praksi, ponovno odprla vprašanja, povezana s problematiko zamudnih obresti pri denarni odškodnini za nepremoženjsko škodo. Nakazana je bila namreč možnost spreminjanja sodne prakse in sicer zaradi stališča, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Obveznostna razmerja: Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo

mag. Igor Strnad, 29.6.2000

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 18-19/2000Obdobje priprave nove obligacijske zakonodaje je zagotovo primeren trenutek za postavljanje predlogov sprememb, dopolnitev ali drugih izboljšav sedaj še veljavnega Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/87 s sprem., v nadaljevanju ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Družinska razmerja: Odločanje o začasnih odredbah

mag. Igor Strnad, 27.5.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 15/1999Zakonski spori in spori med starši in otroki Primer: Tožnica je vložila tožbo, v kateri je predlagala razvezo zakonske zveze, njej dodelitev mladoletnega otroka in plačilo preživnine v breme toženca. Istočasno je predlagala izdajo začasne odredbe po 72. členu ZZZDR in sicer, da se "... začasno do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Civilno razmerje

mag. Igor Strnad, 14.1.1999

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 1/1999Vprašanje, ali nek spor sodi ali ne v okvir civilnopravnega razmerja, se praviloma ne pojavlja pogosto. Lastne (skromne) izkušnje pa me prepričujejo, da kadar se to vprašanje pojavi, ga ni mogoče povsem enostavno razrešiti. Da je temu res tako in da ne gre samo za zadrege ob lastnem neznanju, me je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Slovensko in "evropsko" hipotekarno pravo

mag. Igor Strnad, 20.2.1997

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 4/1997V Republiki Sloveniji počasi, a vendarle zaokrožujemo lasten pravni sistem. Civilno pravo je eno izmed zadnjih večjih pravnih področij, ki je v pretežni meri še urejeno z zakoni iz bivše skupne države. Zaradi številnih družbenih odnosov, ki jih civilne norme morajo urediti, je pripravljanje lastne c...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(24)

Leto objave

2019(1) 2017(2) 2016(1) 2015(2)
2013(2) 2012(1) 2011(1) 2009(1)
2008(2) 2007(2) 2005(1) 2004(1)
2003(1) 2001(2) 2000(1) 1999(2)
1997(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov