O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Bliskovita nezakonita uvedba nadzora tržnega inšpektorata na podlagi anonimne telefonske prijave

mag. Janko Arah, 3.3.2016

Uprava

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 9/2016Iz poslovnih poročil Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (TIRS) za posamezna leta je razvidno, da ta državni organ posega v društva na podlagi zakonov, ki mu stvarne pristojnosti za nadzor ne podeljujejo. Tako je na primer na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) v času od 1. januarja 2014 do 31. marca 2015 opravil kar 47 pregledov pri društvih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Pravni sistem na preizkušnji

mag. Janko Arah, 14.1.2016

Pravoznanstvo

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 2/2016Ustava zapoveduje, da morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo, posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pa morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. Taka ustavna ureditev pomeni, da morajo organi ter nosilci javnih pooblastil pri uporabljanju zakonov in drugih predpisov izhajati iz spoznanja, da je posamezna zakonska določba sestavni del celote predmeta urejanja v zakonu, v katerega je umeščena, zakon pa je sestavni del oziroma konkretizacija slovenske ustavnopravne ureditve. Zato morajo besedilo posamezne določbe razumeti in razlagati v njeni smiselni, vsebinski in sistematični povezanosti in soodvisnosti z drugimi določbami in pravno ureditvijo kot celoto. Na primeru, ki očitno ni osamljen, lahko preizkusimo, ali in koliko so ti postulati v praksi dejansko spoštovani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄45-46

(Ne)pristojnost Tržnega inšpektorata za nadzor v društvu

mag. Janko Arah, 19.11.2015

Uprava

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 45-46/2015Zakon o tržni inšpekciji (ZTI) določa, da tržni inšpektorat opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja trgovine, obrti, storitev, cen, meril, kakovosti blaga, varstva potrošnikov in varstva konkurence (1. člen). Če inšpektor pri opravljanju nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, izvajanje katerega nadzoruje, mora z odločbo odrediti odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti (prvi stavek 13. člena).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na podlagi ZIN

mag. Janko Arah, 30.9.2015

Uprava

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 38/2015Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) je banki novembra in decembra 2014 poslal štiri zaprosila za dostavo izpiskov prometa na transakcijskem računu društva. Nobenega zaprosila ni posebej utemeljil, le v prvem je navedel, da zoper društvo vodi "upravni postopek" in da mu mora banka na podlagi 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) posredovati zahtevano dokumentacijo. Banka je vsem zaprosilom nemudoma ugodila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄21

Obrtna, obrtno-podjetniška, rokodelska ali gospodarska zbornica?

mag. Janko Arah, 31.5.2007

Malo gospodarstvo in obrt

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 21/2007mag. pravnih znanosti, Arah consulting, d.o.o. Kratek povzetek gradiva predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona - predlog za obravnavo se končuje s predlogom, da se Obrtna zbornica Slovenije (in območne obrtne zbornice) glede na raznovrstnost gospodarskih subjektov, ki so nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Svobodna opredelitev dejavnosti gospodarske družbe

mag. Janko Arah, 22.4.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 12/1999Odpraviti enotno klasifikacijo dejavnosti Ustava Republike Slovenije določa v 74. členu, da je gospodarska pobuda svobodna in da zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Pri tem še dodaja, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Zakon, na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄9

Ob desetletnici prve d.o.o.

mag. Janko Arah, 25.3.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 9/1999Podjetništvo ni niti znanost niti umetnost, temveč praksa, ki temelji na znanju, je zapisal Peter Drucker v eni svojih uspešnic. Misel, ki se je v tedanjem jugoslovanskem gospodarskem prostoru pričela udejanjati s ponovno uvedbo statusnih oblik, značilnih za tržno gospodarstvo, tudi po desetih letih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Začetek opravljanja dejavnosti družbe

mag. Janko Arah, 11.3.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 7/1999Konec nezakonitemu delovanju upravnih enot? Pred letom dni sem v PP, št. 2/98 poskusil razložiti določbo 6. odstavka 4. člena Zakona o gospodarskih družbah z vidika tržnega gospodarstva oziroma svobodne gospodarske pobude, kot je opredeljena v 74. členu Ustave Republike Slovenije (Uradni list, št...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti

mag. Janko Arah, 26.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 12/1998Iz podjetja pišejo: "V Pravni praksi smo spremljali razpravo o izdajanju odločb po 4. členu zakona o gospodarskih družbah in o nezakonitem delovanju upravnih organov. Glede na to nas zanima, ali naše podjetje, ki je takoj po registraciji vložilo vlogo za uvedbo postopka in izdajo odločbe po 6. od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Nesprejemljive spremembe ZGD z odlokom

mag. Janko Arah, 11.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 11/1998Vlada Republike Slovenije je 16. aprila 1998 sprejela Odlok o uskladitvi tolarskih zneskov v zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 32/98), ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 1. maja 1998. Ker je njegova vsebina presenetila tako teoretike ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Še o delovanju UE Celje

mag. Janko Arah, 28.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 10/1998Načenik Upravne enote Celje je podal odgovor na članek, objavljen v Pravni praksi, št. 8/98, v katerem pojasnjuje postopek izdaje nezakonite odločbe svoje upravne enote in trdi, da je bil postopek voden pravilno in v skladu z obstoječimi predpisi. Njegove ugotovitve so pravno sporne in zahtevajo pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Nedomišljene spremembe ZGD - z odlokom?

mag. Janko Arah, 14.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 9/1998Zakon o gospodarskih družbah določa v 11. členu, da lahko Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske v določenih členih, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Izdajanje odločb po 4. členu zakona o gospodarskih družbah

mag. Janko Arah, 30.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 8/1998Znova o nezakonitem delovanju upravnih enot V pp, št. 2/98 sem predstavil svoje razumevanje določbe 6. odstavka 4. člena zakona o gospodarskih družbah. V pp, št. 5/98 je svoj drugačen pogled na isto zakonsko določbo objavila Vanda Zadnik. Z njenimi stališči, ki so sporna in pravno neutemeljena, s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Nezakonito delovanje upravnih enot

mag. Janko Arah, 5.2.1998

Uprava

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 2/1998Razlage 4/6. člena ZGD v nasprotju s smislom svobodne gospodarske pobude Zavod o gospodarskih družbah določa v 6. odstavku 4. člena, da družba ne sme začeti opravljati svoje dejavnosti, preden ni vpisana v register in preden ne izpolni z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti ter teg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Ob nepredvidljivi praksi registrskega sodišča

mag. Janko Arah, 24.4.1997

Sodni registri in sodne takse

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 8/1997Čeprav smo z zakonom o gospodarskih družbah v Sloveniji že pred leti dobili temelje za sodobno ureditev gospodarstva, bo potrebnih še veliko prizadevanj, da bomo razumeli novi pravni sistem, ga dogradili na področjih, na katerih uporabljamo še ureditev iz nekdanje Jugoslavije (na primer na področju ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Vpisi v sodni register

mag. Janko Arah, 6.2.1997

Sodni registri in sodne takse

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 3/1997Sodišče ne more odločati na podlagi predpisa, ki v Sloveniji ne velja oziroma se ne uporablja Na sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju ne priznavajo vplačil prevzetega vložka v osnovnem kapitalu, če tuja oseba vplačilo izvrši (konvertibilnih?) tolarjih (glej odredbo Srg 985/96 z dne 27. 11. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Vpisi v sodni register

mag. Janko Arah, 23.1.1997

Sodni registri in sodne takse

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 2/1997Sodišče ni pristojno presojati določb družbene pogodbe, na katerih ne temeljijo podatki, ki se vpisujejo v sodni register Primer: Predlagatelj je vložil predlog za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register in predlogu priložil vse listine, ki jih zahteva Uredba o vpisu druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Sodišče ne priznava konvertibilnosti slovenskega tolarja

mag. Janko Arah, 19.12.1996

Sodišča, Sodni registri in sodne takse

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 25/1996Družbenika, od katerih je eden tuja fizična oseba, sta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo in priglasila vpis ustanovitve družbe v sodni register. Zahtevi za vpis sta predložila vse predpisane priloge, med drugim tudi potrdilo, splošno položnico, iz katere je nedvoumno razvidno, da je tuja ose...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Sklic skupščine d.d.

mag. Janko Arah, 17.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 20/1996Delniška družba s 15 delničarji ima v statutu zapisano: "Družba informacije in sklic skupščine objavlja v dnevniku Večer, če je to obligatorno predpisano." Zadnji sklic skupščine so objavili v dnevniku Večer in istočasno obvestili vseh 15 delničarjev s priporočenim pismom. Udeležba je bila 74 ods...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Sklic skupščine d. d.

mag. Janko Arah, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 17-18/1996V zvezi s sklicem skupščine se pojavljajo naslednja vprašanja: 1. Ali je potrebno sklic skupščine d. d. obvezno objaviti v Uradnem listu RS? Vpraševalec meni, da določb ZGD ni smotrno strogo "gramatikalno" razlagati, tako razume tudi nekatere pravne teoretike (Kocbek, Ivanjko...).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Vpisi v sodni register

mag. Janko Arah, 6.6.1996

Sodni registri in sodne takse

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 11/1996Edini ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo je vložil predlog za vpis ustanovitve družbe v sodni register. Registrsko sodišče je menilo, da niso izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o predlogu za vpis v sodni register na podlagi določil 30. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Vpisi v sodni register

mag. Janko Arah, 9.5.1996

Sodni registri in sodne takse

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 9/1996Predlog za vpis in odredba registrskega sodišča Predlagatelj je vložil predlog za vpis spremembe sedeža, firme, ustanoviteljev in oseb, pooblaščenih za zastopanje družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register in predlogu priložil vse listine, ki jih zahteva Uredba o vpisu družb in drugih pravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Javna objava sklica skupščine delniške družbe

mag. Janko Arah, 14.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 24/1995Predstavitev problema Nekateri notarji v Sloveniji so sprejeli stališče, da mora biti sklic skupščine delniške družbe v vsakem primeru objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Svojo odločitev utemeljujejo z določbami prvega odstavka 10. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Oblika pogodbe o ustanovitvi družbe, ki jo skleneta zakonca

mag. Janko Arah, 16.11.1995

Obligacije

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 21/1995Registrsko sodišče je sprejelo stališče, da mora biti pogodba o ustanovitvi družbe, katere pogodbeni stranki sta zakonca, overjena po sodniku oziroma sklenjena v obliki notarskega zapisa. Svoje stališče registrsko sodišče utemeljuje z določbami zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Uporaba slovenščine v gospodarskih družbah

mag. Janko Arah, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 16/1995PRIMER: Tuji družbenik slovenske družbe je sprejel sklep v svojem jeziku. Družba iz Avstrije je v Sloveniji ustanovila hčerko kot družbo z omejeno odgovornostjo. Ker avstrijsko družbo-mater zastopata vedno po dve osebi (dva direktorja ali direktor in prokurist) kot kolektivna zastopnika, sta le-ta v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(26)

Leto objave

2016(2) 2015(2) 2007(1) 1999(3)
1998(6) 1997(3) 1996(5) 1995(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
A BCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: A

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov