O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

Sodniki odločamo o usodah ljudi

dr. Andrej Ekart, 18.4.2019

Sodišča

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 16/2019Z veseljem sem se odzval vabilu, da kot predsednik Slovenskega sodniškega društva (SSD) napišem uvodnik in podam sodniški pogled na aktualna dogajanja v sodstvu. Po eni strani laična in strokovna javnost od sodnikov zelo veliko pričakujeta, po drugi strani pa je javnost do dela sodišč zelo kritična. V javnosti obstaja precej predsodkov o sodnikih, ker marsikdo ne pozna vseh okoliščin in izzivov, s katerimi se sodniki soočamo - in teh izzivov ni malo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄36-37

Kdaj bomo končno imeli eno višje sodišče?

dr. Andrej Ekart, 27.9.2017

Sodišča

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 36-37/2017Je med razpravo o pravnih sredstvih, ki je tekla na sodniški šoli o noveli ZPP-E dne 12. septembra 2017 v Ljubljani, vzkliknila ena od starost Višjega sodišča v Ljubljani, ki se (po lastnih besedah) namerava kmalu upokojiti. Kajti potem bo sodna praksa naenkrat enotna. In predvidljiva. In ljudje bodo lahko že od vsega začetka vedeli, kaj lahko od sodišča pričakujejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Lestvica Doing Business Svetovne banke - kako izboljšati slovensko uvrstitev

dr. Andrej Ekart, 23.3.2017

Banke, zavodi

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 11/2017Svetovna banka (ang. World Bank) vsako leto objavi raziskavo Doing Business, s katero preverja uspešnost 190 držav po svetu na več področjih. Slovenija je v letu 2016 skupno zasedla 30 mesto, kar je sorazmerno zadovoljiv dosežek. Slovenske uvrstitve na posameznih področjih pa so bile: ustanovitev podjetja (ang. Starting a Business) - 49. mesto, izdajanje gradbenih dovoljenj (ang. Dealing with Construction Permits) - 80. mesto, dostopnost elektrike (ang. Getting Electricity) - 16. mesto, vpis v zemljiško knjigo (ang. Registering Property) - 34. mesto, pridobitev posojila (ang. Getting Credit) - 133. mesto, zaščita manjšinskih delničarjev (ang. Protecting Minority Investors) - 9. mesto, plačevanje davkov (ang. Paying Taxes) - 24. mesto, čezmejno trgovanje (ang. Trading Across Borders) - 1. mesto, uveljavljanje pogodbenih terjatev (ang. Enforcing Contracts) - 119. mesto, reševanje insolvenčnih zadev (ang. Resolving Insolvency) - 12. mesto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄48

Dimenzija dokazovanja v evropskem civilnem procesnem pravu

dr. Andrej Ekart, 8.12.2016

Kultura in umetnost

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 48/2016Strinjati se je mogoče, da so znanstvene objave slovenskih pravnikov v tujini redke in da se še redkeje zgodi, da Slovenka vodi obsežno primerjalnopravno raziskavo o aktualni in prominentni temi, ki nato izide kot znanstvena monografija pri mednarodni založbi. Vendar lahko ugotovimo, da je mednarodno odmevnih dosežkov slovenske pravne stroke vedno več. To dokazuje tudi znanstvena monografija z naslovom Dimensions of Evidence in European Civil Procedure (Dimenzija dokazovanja v evropskem civilnem procesnem pravu), ki so jo pri založbi Kluwer Law International (2016, 410 strani) izdali uredniki (in avtorji) Vesna Rijavec, Tjaša Ivanc in Tomaž Keresteš.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Hitreje do kakovostne pravice

dr. Andrej Ekart, 8.9.2016

Pravoznanstvo

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 35/2016Gresta hitrost in kakovost z roko v roki? Na prvi pogled ne. Vendar se je v vsakdanjem življenju marsikdo lahko prepričal, da izurjen mojster delo opravi ne le hitro, temveč tudi kakovostno. Po drugi strani pa lahko nekdo, ki ni izurjen ali se stvari ne loti skrbno in premišljeno, delo opravlja zelo dolgo, pa izdelek kljub temu ni tak, kot bi si ga želel. Ali velja za pravo, ki ga mnogi pojmujejo kot veščino, kaj drugega?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Predhodne odredbe na podlagi nepravnomočnih sklepov o izdaji plačilnih nalogov

dr. Andrej Ekart, 28.8.2014

Civilni sodni postopki

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 33/2014Po prvem odstavku 257. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe domačega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na denarno terjatev in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Na podlagi 1. točke prvega odstavka 258. člena ZIZ se je štelo, da je podana nevarnost po 257. členu tega zakona, če se predlog za zavarovanje s predhodno odredbo opira na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, proti kateremu je bil pravočasno vložen ugovor, če dolžnik v ugovoru zanika obstoj obligacijskega razmerja z upnikom, upnik pa predloži listino, iz katere izhaja verjetnost obstoja obligacijskega razmerja, ali če je bil plačilni nalog ali sklep o izvršbi izdan na podlagi menice ali čeka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Ukinitev zemljiškega dolga - korak nazaj

dr. Andrej Ekart, 19.9.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 36/2013Dne 27. avgusta 2013 je skupina poslancev v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A), s katerim bi iz SPZ črtali določbe o zemljiškem dolgu. Predlagatelji navajajo, da zemljiški dolg v praksi ob hipoteki ni zaživel, čeprav gre za cenejšo obliko zavarovanja terjatev, upniku pa nudi močnejše pravno varstvo. Zemljiški dolg je treba ukiniti, ker so ga mnogi vplivni gospodarstveniki zlorabili, ko so z ustanavljanjem t. i. frauduloznih zemljiških dolgov (z visokimi nominalnimi vrednostmi ali dolgimi roki zapadlosti) državi in drugim upnikom preprečili ali otežili izvršbo nad svojimi nepremičninami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Skladnost sklepov o izvršbi COVL z minimalnimi standardi Uredbe o evropskem izvršilnem naslovu

Andrej Ekart, 26.7.2012

Civilni sodni postopki

Andrej Ekart, Pravna praksa, 29-30/2012V praksi se pogosto zgodi, da posamezni izvršilni oddelki okrajnih sodišč prejmejo predloge upnikov, naj se pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki ga izda Centralni oddelek za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani (COVL), potrdi kot evropski izvršilni naslov v skladu s 6. členom Uredbe o evropskem izvršilnem naslovu. Treba je opozoriti, da se kot evropski izvršilni naslov lahko potrdi le prva in tretja točka sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, tj. sklep o plačilnem nalogu in sklep o stroških, saj sta lahko le ti dve točki izreka izvršilni naslov. Druga točka sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, tj. pogojna dovolitev izvršbe za primer, da dolžnik ne bo ugovarjal ali bo njegov ugovor zavržen, štet za umaknjenega zaradi neplačila sodne takse ali zavrnjen kot neobrazložen, ni predmet potrjevanja kot izvršilni naslov, saj lahko država dovoli opravo prisilnih ukrepov le na svojem ozemlju. Prisilni ukrepi, ki jih slovensko sodišče odobri, lahko namreč učinkujejo le na slovenskem ozemlju in se ne morejo raztezati na ozemlje druge države (na primer slovenski izvršitelj ne more opravljati rubežev na ozemlju tuje države). V nasprotnem primeru bi šlo za poseg v suverenost druge države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Evropsko civilno procesno pravo I

dr. Andrej Ekart, 19.1.2012

Kultura in umetnost

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 2/2012 Pred kratkim je pri GV Založbi izpod peres dr. Aleša Galiča in mag. Nine Betetto izšla znanstvena monografija Evropsko civilno procesno pravo I (413 strani, Ljubljana 2011). Knjiga je razdeljena na dva dela: v prvem delu so obravnavane nekatere uredbe EU s področja evropskega civilnega procesn
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Uvod v civilno pravo

Andrej Ekart, 7.7.2011

Kultura in umetnost

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 26/2011Pred kratkim je pri založbi Uradni list Republike Slovenije izšel učbenik Uvod v civilno pravo (316 strani, Ljubljana 2011), ki je plod dela profesorjev PF Univerze v Ljubljani - dr. Mihe Juharta, dr. Damjana Možine, dr. Barbare Novak, dr. Ade Polajnar - Pavčnik in dr. Viktorije Žnidaršič Skubic. Knjiga ne obravnava le splošnega dela civilnega prava, ki je po zgledu Gajevih Institucij sestavljen iz treh delov (personae, res, actiones), ampak je njen predmet širši. Poleg klasične materije uvoda v civilno pravo so v knjigi predstavljena tudi nekatera področja, ki se na pravnih fakultetah pogosto predavajo pri izbirnih predmetih (na primer pri predmetu osebnostne pravice, pravu intelektualne lastnine).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Prenos lastninske pravice na premičninah v Evropi

dr. Andrej Ekart, 1.10.2009

Kultura in umetnost

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 38/2009Oktobra 2008 je pri mednarodni založbi Sellier - European Law Publishers izšla zbirka nacionalnih poročil o prenosu lastninske pravice na premičninah z naslovom National Reports on the Transfer of Movables in Europe (Volume 1: Austria, Estonia, Italy, Slovenia), ki sta jo izdala dr. Wolfgang Faber (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Evropski postopek za izdajo plačilnega naloga in v sporu majhne vrednosti

mag. Andrej Ekart, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Andrej Ekart, mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 11/2009Nedavno sta se začeli uporabljati dve novi evropski uredbi na področju evropskega civilnega procesnega prava: 12. decembra 2008 Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog1 (UEPN) in 1. januarja 2009 Uredba (ES) št. 86...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄28

Insolvenčno pravo Srednje in Vzhodne Evrope

mag. Andrej Ekart, 17.7.2008

Kultura in umetnost

mag. Andrej Ekart, mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 28/2008Združenje evropskih insolvenčnih pravnikov in računovodij (INSOL Europe) je pred kratkim v sodelovanju s Centrom za nemško, hrvaško, evropsko in primerjalno pravo na Inštitutu za vzhodnoevropske študije, Freie Universität Berlin, izdalo publikacijo Insolvenčno pravo Srednje in Vzhodne Evrope (The In...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄27

Dolžnost prevesti listinske priloge k tožbi

mag. Andrej Ekart, 10.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Andrej Ekart, mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 27/2008Nemško Vrhovno sodišče (Bundesgerichtshof) je Sodišču ES predložilo predlog za predhodno odločanje v zadevi Weiss und Partner (C-14/07),1 kjer je kot sosporniški intervenient nastopal londonski arhitekturni biro Grimshaw. Sodišče ES je v tej zadevi sprejelo že tretjo odločitev2 o razlagi Uredbe o vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Sodna praksa Srednje in Vzhodne Evrope

mag. Andrej Ekart, 28.2.2008

Kultura in umetnost

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 8/2008mag. pravnih znanosti, mladi raziskovalec in asistent na PF Univerze v Mariboru Pri založbi European University Press je pred nekaj meseci izšla publikacija The Case Law of Central and Eastern Europe (2007, 529 strani), ki sta jo uredila Stefan Messmann in Tibor Tajti, profesorja na Central Euro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve - ex tunc ali ex nunc učinki?

mag. Andrej Ekart, 15.11.2007

Obligacije

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 44/2007mag. pravnih znanosti, mladi raziskovalec in asistent na PF Univerze v Mariboru Če pri dvostranskih pogodbah ena stranka ne izpolni svoje obveznosti in ni določeno kaj drugega, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod pogoji iz 104. do 109. člena Obligacijskega zakonika (OZ) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄31-32

Opustitev vročitve zamudne sodbe kot razlog za nepriznanje tuje sodbe po BU I

mag. Andrej Ekart, 23.8.2007

Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 31-32/2007mag. pravnih znanosti, mladi raziskovalec in asistent na PF Univerze v Mariboru Sodišče ES je v postopku predhodnega odločanja po 234. členu v zvezi z 68. členom Pogodbe o ES[O]1 izdalo sodbo, ki se nanaša na vprašanje, ali je nevročitev zamudne sodbe tožencu lahko razlog za nepriznanje (oziro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Služnostna pravica

mag. Andrej Ekart, 19.7.2007

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 28/2007Oseba A je imela dostop do svojih nepremičnin po javnem dobru (utrjena pot). V letu 2006 pa je občina prodala del javnega dobra, tako da je od leta 2006 dalje javno dobro (javna pot) prekinjena z zasebno lastnino. Kupec dela javnega dobra preprečuje vsem dozdajšnjim uporabnikom te poti - ta teče v d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Zemljiški dolg in dolžnikovi ugovori v izvršbi

mag. Andrej Ekart, 30.11.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 46/2006mag. pravnih znanosti, mladi raziskovalec na PF Univerze v Mariboru Zemljiško pismo je vrednostni papir po odredbi, v katerem je inkorporiran zemljiški dolg (drugi odstavek 196. člena SPZ).1 Zemljiško pismo je po izrecni določbi drugega odstavka 199. člena SPZ izvršilni naslov, zato lahko njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Požarna varnost

mag. Andrej Ekart, 30.11.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Požarna varnost

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 46/2006* Kdo je po zakonu dolžan zagotavljati delovanje sistemov varstva pred požarom v večstanovanjski stavbi, ali upravnik, ali etažni lastnik, ali druga pooblaščena oseba, ki je strokovno usposobljena, in kdo je lahko odgovorna oseba po zakonu o varstvu pred požarom - ZVPoz? * Kaj je predmet ozirom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Odpoved najemne pogodbe

mag. Andrej Ekart, 16.11.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 44/2006Kakšen je postopek odpovedi najemne pogodbe - v konkretnem primeru za poslovni prostor - oziroma odstopa iz krivdnih razlogov in kateri odpovedni rok mora najemodajalec upoštevati v primeru, da je v najemni pogodbi določen krajši odpovedni rok, kot velja po zakonu? Odpoved in odstop od najemne po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Črna gradnja in načelo zaupanja v zemljiško knjigo

mag. Andrej Ekart, 11.5.2006

Gradbeništvo, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 17/2006V zemljiški knjigi je vpisan objekt, ima prilogo uporabno dovoljenje, pomožni objekt je vpisan z odločbo po uradni dolžnosti občine – geodetske uprave iz leta 1989 – priložena odločba, v zemljiški knjigi ni zaznambe ne za objekt ne za pomožni objekt. • Ali uživa dobroverni kupec, ki se zanese na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Nepravilnosti pri čezmejnem vročanju neprevedenega sodnega pisanja

mag. Andrej Ekart, 21.4.2006

Civilni sodni postopki

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 15-16/2006C-443/03, Götz Leffler priti Berlin Chemie AG V primeru Leffler je Sodišče ES v postopku predhodnega odločanja dobilo vprašanje nizozemskega vrhovnega sodišča (Hoge Raad) glede razlage člena 8 Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. 5. 2000 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Potrdilo o evropskem izvršilnem nalogu in novela ZIZ-C

mag. Andrej Ekart, 23.3.2006

Civilni sodni postopki

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 11/2006Evropski izvršilni naslov (EIN) je nov kamenček v mozaiku razvijajočega se evropskega civilnega procesnega prava. Uveden je bil z uredbo Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. 4. 2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne terjatve1 (uredba o EIN). V slovenski literaturi je že bil obravnavan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄11

Nujna pot skozi stanovanje

mag. Andrej Ekart, 23.3.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 11/2006V stanovanjski hiši živita dva lastnika stanovanj: eden je lastnik stanovanja v pritličju (preurejeno iz poslovnega prostora, ki ga je kupil), drugi pa v prvem nadstropju, ki ga je leta 1991 kupil od občine Koper. V pogodbi o vzajemnih razmerjih iz leta 1989, sklenjeni med Mercatorjem kot lastnikom ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(28)

Leto objave

2019(1) 2017(2) 2016(2) 2014(1)
2013(1) 2012(2) 2011(1) 2009(2)
2008(3) 2007(3) 2006(9) 2005(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐE FGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: E

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov