O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄28

Predhodno preverjanje trga in predhodno sodelovanje kandidatov ali ponudnikov

Vida Kostanjevec, 14.7.2016

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 28/2016Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) načeloma ne ureja vprašanj, ki zadevajo fazo priprav na postopek oddaje javnega naročila, oziroma so tovrstna pravila v zakonskem besedilu redka. Izjemi sta določbi 64. člena in 65. člena, ki urejata možnost preverjanja trga in predhodnega sodelovanja kandidatov ali ponudnikov v t. i. predrazpisni fazi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila, pogoji za sodelovanje in s tem povezana dokazila v ZJN-3

Vida Kostanjevec, 14.4.2016

PRORAČUN

VIDA KOSTANJEVEC, Pravna praksa, 15/2016Reformni sveženj javnonaročniških direktiv iz leta 2014 je (med drugim) uvedel (tudi) nekaj pomembnih novosti na področju določanja razlogov za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila, oblikovanja pogojev za sodelovanje v postopku in izbire s tem povezanih dokazil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Predlog ZJN-3 v luči izbirnih določb o direktivah o javnem naročanju

Vida Kostanjevec, 4.6.2015

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 22/2015Pri prenosu dveh novih evropskih direktiv s področja javnega naročanja (Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU) se je predlagatelj Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) odločil za pristop kopiraj in prilepi. Glede na to, da sta novi direktivi v velikem delu neposredno zavezujoči in se po pravni naravi že močno približujeta uredbam, je mogoče tak pristop razumeti, čeprav ne tudi v celoti podpreti. Direktive o javnem naročanju namreč še vedno ostajajo direktive, njihov namen je nacionalnega zakonodajalca usmerjati k enotnemu cilju, in ne predpisovati mu sredstev za doseganje tega cilja. To pomeni, da ostaja v notranjem pravu na voljo še dovolj prostora za udejanjanje lastnih, domačemu pravnemu okolju ustreznih rešitev, ki jih slovenski zakonodajalec že pregovorno slabo izrabi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄24-25

Sankcija neveljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila

Vida Kostanjevec, 21.6.2012

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 24-25/2012S pravili o ničnosti pogodbe v 42. do 49. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) je Republika Slovenija v svoje notranje pravo prenesla zahteve pravnovarstvene Direktive 2007/66/ES o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (Direktiva 2007/66/ES), ki se nanašajo na t. i. sankcijo neveljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila (ang. remedy of ineffectiveness).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Ureditev začasnih zavarovanj v 43. členu ZPVPJN

Vida Kostanjevec, 2.2.2012

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 4/2012V okvir ustavne pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave) sodi tudi pravica do začasnega sodnega varstva. Eden od vidikov te pravice je zagotovitev ustreznih procesnih zavarovanj, ki preprečujejo, da bi v času postopka pred sodiščem prišlo do ravnanj, ki bi povzročila, da bi sodno varstvo ostalo brez pomena. Med taka zavarovanja sodijo tudi začasne odredbe. To so začasni ukrepi, ki jih na pobudo upravičenca odredi pristojno sodišče z namenom, da se bodisi zavaruje morebitna bodoča izvršba upnikove terjatve (t. i. zavarovalne odredbe) ali pa preprečijo ravnanja, zaradi katerih bi sodno varstvo upnikove terjatve ostalo brez pomena in zaradi katerih bi mu nastala nenadomestljiva škoda (t. i. urejevalne, regulacijske odredbe). V sodnih sporih s področja javnih naročil je bilo zavarovanje z začasnimi odredbami mogoče doseči že pred uveljavitvijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), saj so začasne odredbe sicer na splošno, vendar dovolj natančno urejene v 266.-279. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). ZPVPJN zdaj po vzoru nekaterih drugih zakonov (na primer na področju avtorskih pravic ali industrijske lastnine) uvaja specialno ureditev. V tem oziru je zamisel zakonodajalca v skladu z ZIZ, ki v drugem odstavku 1. člena izrecno določa, da lahko vprašanja sodne izvršbe poseben zakon uredi tudi drugače in da se pri taki (specialni) ureditvi glede vseh vprašanj, ki s specialnim zakonom niso posebej urejena, uporabljajo določbe ZIZ. Razlogi za specialno ureditev iz gradiv, ki so bila podlaga za sprejem ZPVPJN, sicer niso
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Potrdilo o vpisu v seznam usposobljenih izvajalcev gradenj

Vida Kostanjevec, 28.11.2002

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 42/2002Državna revizijska komisija za revizijopostopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je pred nedavnim odločala o sporu(*1), temelječem na določilu 92. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Vpliv poteka ponudbene opcije na veljavnost razpisnega postopka.

Vida Kostanjevec, 23.5.2002

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 19/2002Zoper možne nesporazume želim bralca že opozoriti, da vse v tem prispevku navedenopredstavlja le moje osebno mnenje o obravnavanem vprašanju in ne stališče organa, v katerem sem zaposlena! V postopkih oddaje javnih naročil niso redki primeri, ko se še pred formalnim zaključkom razpisnega postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄5

Obveznost sklenitve pogodbe po javnem razpisu

Vida Kostanjevec, 15.2.2001

Obligacije

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 5/2001V praksi javnega naročanja se pogosto zastavlja vprašanje: ali je naročnik na podlagi javnega razpisa v vsakem primeru dolžan skleniti pogodbo z najugodnejšim ponudnikom? Pri tem seveda ne gre za vrsto položajev, v katerih iz objektivnih razlogov ni mogoče izbrati najugodnejše ponudbe (npr. prema...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Javna naročila: Postopki za oddajo javnih naročil v Evropski uniji

Vida Kostanjevec, 16.3.2000

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 8/2000Ker se predlog novega zakona o javnih naročilih (ki je trenutno pred tretjo obravnavo v Državnem zboru) v pretežni meri (ponekod celo dobesedno) naslanja na ureditev v evropskih smernicah o javnem naročanju, verjetno ni odveč ponuditi bralcu, ki ga to področje zanima, možnost, da se vsaj površno sez...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Zahteva za revizijo - dve sporni vprašanji

Vida Kostanjevec, 18.11.1999

Računovodstvo, Revizija

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 33/1999Vse kaže, da bo uveljavitev novega Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99 - v nadaljevanju: ZRPJN) vsaj v začetku v praksi povzročila marsikateri "proceduralni" zaplet. V tem prispevku želim opozoriti na dve vprašanji, od katerih je po novem zakonu odvisno odločanje o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Pregled in ocenjevanje ponudb

Vida Kostanjevec, 14.10.1999

Obligacije

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 29/1999Formalni pregled ponudb se prične že ob sprejemu ponudbene dokumentacije,(*1) nadaljuje se s pregledom ponudbene vsebine na javnem odpiranju ponudb in zaključi šele v fazi ocenjevanja ponudb. Ker gre pri sprejemu in javnem odpiranju ponudb za izrazito formalni del razpisnega postopka, mu na tem m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Opis meril za izbiro najugodnejše ponudbe v razpisni dokumentaciji

Vida Kostanjevec, 29.7.1999

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 21-22/1999Zakon o javnih naročilih (ZJN) v 21. členu določa, da mora naročnik "... v razpisni dokumentaciji natančno navesti merila, način uporabe meril ter pomen posameznih meril, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb".
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Priprava razpisne dokumentacije

Vida Kostanjevec, 8.7.1999

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 19-20/1999Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 24/97 - ZJN) v 22. členu zahteva, da mora naročnik na dan objave javnega razpisa za oddajo javnega naročila omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo (1. odstavek 22. člena), v njej pa mora navesti minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Pravna ureditev postopkov za oddajo javnih naročil v ZDA

Vida Kostanjevec, 11.3.1999

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 7/1999Pričujoči sestavek poskuša predstaviti nekatera osnovna načela, na katerih sloni ameriška zvezna ureditev sistema javnega naročanja. Namen prispevka je zgolj informativen. Kljub temu bo morda tistim, ki jih to področje zanima, ponudil tudi iztočnico za iskanje primerjalnih rešitev v praksi. Upošteva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Umik zahteve za revizijo postopka oddaje javnega naročila

Vida Kostanjevec, 26.11.1998

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 23/1998V praksi je dokaj pogosto zaslediti primere, ko naročnik vlagatelja zahteve za revizijo postopka oddaje javnega naročila z dopisom obvesti, da bo, kolikor se ta v določenem roku (na primer treh dni) ne bo izrekel o tem, da vztraja pri vloženi zahtevi za revizijo, le-to štel za umaknjeno. Takšno post...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(15)

Leto objave

2016(2) 2015(1) 2012(2) 2002(2)
2001(1) 2000(1) 1999(5) 1998(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov