O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Nekatera odprta vprašanja Zakona o poslovni skrivnosti

Kristijan Anton Kontarščak, 23.5.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan-Anton Kontarščak, Pravna praksa, 20/2019Dne 20. aprila 2019 je začel veljati Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki ureja področje poslovne skrivnosti, pravila določitve in varstva poslovne skrivnosti pred njeno protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. S tem zakonom se je v slovensko zakonodajo prenesla Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (v nadaljevanju Direktiva). Z uveljavitvijo nove ureditve je prenehala veljati ureditev varstva poslovnih skrivnosti v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄28-29

Neustavnost (dela) ureditve izvršbe na podlagi verodostojne listine

Kristijan Anton Kontarščak, 20.7.2017

Civilni sodni postopki

Kristijan-Anton Kontarščak, Pravna praksa, 28-29/2017Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ureja tudi izvršbo na podlagi verodostojne listine. Omenjena ureditev v praksi ne povzroča težav, če le upnik pravočasno vloži obrazložen ugovor zoper sklep o izvršbi, s katerim izpodbija sklep v delu, ki dolžniku nalaga, da poravna terjatev. V tem primeru bo namreč sodišče vsebinsko odločalo o ugovornem razlogu. Če je ugovorni razlog, da terjatev ne obstaja (ali pa kakršen koli drug razlog v zvezi z terjatvijo), se bo ugovorni razlog vsebinsko presojal v pravdnem postopku z vsemi procesnimi jamstvi, ki jih daje Zakon o pravdnem postopku (ZPP) v takšnem postopku. V skladu z 62. členom ZIZ namreč sodišče v primeru ugovora razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo in določilo izvršitelja ter opravljena izvršilna dejanja. Sodišče nato nadaljuje postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog, če za to ni pristojno, pa se izreče za nepristojno in zadevo odstopi pristojnemu sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄49-50

Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C

Kontarščak Kristijan Anton, Kupec Urška, 22.12.2016

Dedovanje

Kristijan-Anton Kontarščak, Urška Kupec, Pravna praksa, 49-50/201622. oktobra 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (novela ZD-C), ki je bistveno bolj poudaril vlogo upnikov v primeru zapuščine brez dedičev in posegel tudi v ureditev v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Pravilna razlaga pravnih posledic prekinitve izvršilnega postopka zaradi začetka postopka prisilne poravnave

Kristijan Anton Kontarščak, 18.7.2013

Civilni sodni postopki

Kristijan Anton-Kontarščak, Pravna praksa, 28/2013Gramatikalna razlaga določb o pravnih posledicah prekinitve postopkov v primeru prekinitve zaradi začetega postopka zaradi insolventnosti privede do zaključkov, ki so nelogični in v nasprotju z namenom zakonodajalca, zato si poglejmo, kakšna bi morala biti pravilna razlaga teh pravil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

(Ne)primernost postopka za sodni odpoklic iz 10.b člena ZGD-1

Kristijan Anton Kontarščak, 13.6.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton-Kontarščak, Pravna praksa, 23/2013Ustavno sodišče je 25. aprila 2013 izdalo odločbo št. U-I-311/11, s katero je odločilo o ustavnosti določb 10.a in 10.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki sta bili v ZGD-1 vključeni z Zakonom o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄23

Pot v podjetništvo

Kristijan Anton Kontarščak, 10.6.2010

Kultura in umetnost

Kristijan Anton-Kontarščak, Pravna praksa, 23/2010Podjetniki se na začetku svoje podjetniške poti ukvarjajo predvsem z vprašanjem, kako zagotoviti pogoje za (donosno) opravljanje svoje dejavnosti, manj pa z vprašanjem, v kateri pravnoorganizacijski obliki naj organizirajo svoje poslovanje. Odločitev med samostojnim podjetnikom (s. p.) ali družbo z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄15

Ali se lahko dogovorjena nagrada odvetniku uveljavi kot odškodnina od nasprotne stranke?

Kristijan Anton Kontarščak, 15.4.2010

Obligacije, Odvetništvo in notariat

Kristijan Anton-Kontarščak, Pravna praksa, 15/2010To vprašanje se mi je pojavilo v individualnem delovnem sporu, v katerem sem zastopal delavca in v njegovem imenu vtoževal denarno terjatev v znesku približno 800 evrov. Zahtevek delavca je bil očitno utemeljen, vendar se je kljub temu delodajalec (večja gospodarska družba) branil z zelo obširnimi n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Posojila družbi namesto lastnega kapitala

Kristijan Anton Kontarščak, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 40-41/2009Zaradi zmanjšanja ponudbe finančnih sredstev s strani bank (angl. t. i. credit crunch) v pogojih trenutne finančne krize v večjem obsegu zagotavljajo potrebno finančno pomoč (v obliki posojil, odlogov plačil, posode stvari ipd.) gospodarskim družbam tudi družbeniki teh družb. Pri tem pa se v praksi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Prenovljena ureditev sklica skupščine delniške družbe

Kristijan Anton Kontarščak, 17.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 36/2009Skupščina je hierarhično najpomembnejši organ delniške družbe, saj prek nje delničarji uresničujejo svoja premoženjska in upravljavska upravičenja, ki jih imajo na podlagi delnic. Gre za izrazito interesno konfliktni organ. Za delniško družbo je značilno, da ima uprava razmeroma osamosvojen položaj,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Povečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev v primeru insolventnosti

Kristijan Anton Kontarščak, 20.8.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 31-32/2009univ. dipl. pravnik, odvetnik v Mariboru
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Dolžnosti družbenikov in družbe v zvezi s spremembo lastništva poslovnih deležev d. o. o.

Avtor ni naveden, 5.6.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 22/2008univ. dipl. pravnik, odvetnik v Mariboru V zadnjem času dviguje veliko prahu razprava o "skritem" družbeništvu družbe Atka-Prima, d.o.o., v družbi Kolonel, d.o.o., in o domnevnih nepravilnostih, ki naj bi bile storjene, ker Atka-Prima imetništva poslovnega deleža naj ne bi javno razkrila in vpis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Presečni dan pri upravičenjih, ki izvirajo iz delnice

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Pravna praksa, 4/2007odvetnik v Mariboru Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (naprej novela),1 ki velja od 24. novembra 200, je podrobneje uredil vprašanja v zvezi s presečnim dnem. Novela je tako opredelila pojem presečnega dne, predvidela presečni dan za primere, če ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄45

Sprememba sedeža in poslovnega naslova d.o.o.

Kristijan Anton Kontarščak, 23.11.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristjan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 45/2006* Kakšen je postopek za spremembo sedeža oziroma poslovnega naslova d.o.o., kakšni so stroški in koliko časa približno tovrsten postopek traja? V skladu z 29. členom zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je sedež družbe kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v sodni register.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄45

ZGD-1 z uvodnimi pojasnili

Avtor ni naveden, 23.11.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 45/2006univ. dipl. pravnik, odvetnik v Mariboru Že pred časom je bil v Pravni praksi predstavljen zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) z uvodnimi pojasnili, ki ga je izdala GV Založba, tokrat pa predstavljamo ZGD-1 z uvodnimi pojasnili v izdaji Uradnega lista Republike Slovenije. Avtorji uvodnih pojasn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Ali lahko skupščina delniške družbe spreminja sklepe predhodnih skupščin?

Avtor ni naveden, 16.11.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnik, odvetnik v Mariboru V praksi se je že večkrat izpostavilo vprašanje, ali lahko skupščina delniške družbe spreminja oziroma preklicuje svoje predhodno sprejete sklepe. To vprašanje se pojavlja predvsem v primerih, ko so na skupščinah sprejeti nasprotni predlogi delničarjev gl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Dematerializacija v nejavnih družbah

Avtor ni naveden, 9.11.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Pravna praksa, 43/2006univ. dipl. pravnik, odvetnik v Mariboru Prispevek je nastal kot odgovor na vprašanje enega od bralcev PP, zaradi kompleksnosti vprašanja pa sta odgovor pripravila odvetnik Kontarščak in mlada raziskovalka na PF Univerze v Mariboru Jožica Vindiš. Njen prispevek (Prehod na evro v računovodenju d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Sodelovanje delavcev pri upravljanju v enotirnem sistemu

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 39-40/2006Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je podrobneje uredil enotirni sistem upravljanja in v tej zvezi tudi sodelovanje delavcev v enotirnem sistemu upravljanja. Ravno sodelovanje delavcev pri enotirnem upravljanju je bilo razlog za zamudo pri sprejemu ZGD-1, za katerega je bilo sprva predvideno, da b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

ZGD-1 z uvodnimi pojasnili

Avtor ni naveden, 13.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 27/2006Neposredno po uveljavitvi novega zakona o gospodarskih družbah (velja od 4. maja 2006 -ZGD-1) je pri GV Založbi izšel Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili k ZGD-1. Uvodna pojasnila sta napisala prof dr. Marijan Kocbek in doc. dr. Saša Prelič,1 ki sta bila tudi člana projektne skupine za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

Avtor ni naveden, 6.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 26/2006Primer: Družba je v letu 2000 na podlagi sklepa skupščine pridobila lastne delnice (v skupščinskem sklepu je določen namen, in sicer za namene v skladu z 240. členom ZGD) v višini petih odstotkov osnovnega kapitala. Na letošnji skupščini bi družba rada zmanjšanje osnovnega kapitala izvedla z umikom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Obvezna dematerializacija delnic v skladu z ZGD-1

Avtor ni naveden, 29.6.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 24-25/2006ZGD-1 je v 182. členu določil, da morajo biti delnice izražene v nematerializirani obliki. V prehodnih določbah pa je določil, da se delnice v postopku prehoda na evro zamenjajo z delnicami v nematerializirani obliki (sedmi odstavek 659. člen ZGD-1). V tej zvezi v praksi nastajajo številna vprašanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Pravni postopki v zvezi z zamenjavo oblike delnice

Avtor ni naveden, 6.4.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Pravna praksa, 13/2006V zadnjem času je v praksi mogoče opaziti, da vse več delniških družb (d.d.) želi zamenjati delnice, ki so izdane v nematerializirani obliki, z delnicami, ki bi bile izražene v pisni obliki.1 Trend je posledica vse večje koncentracije lastništva v d.d., ki smo ji priča v postprivatizacijskem obdobju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Družba mati in hčerinske družbe

Kristijan Anton Kontarščak, 8.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 47/2005* Ali je nadzorni svet  gospodarske družbe (matere), ki ima v večinski  lasti več hčerinskih družb po ZGD pristojen oziroma odgovoren tudi za nadzor nad poslovanjem hčerinskih družb? * V čigavi pristojnosti je imenovanje uprave v  teh hčerinskih družbah? * V statutu delniške družbe je zapisano, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Ali lahko uprava d.d. prekliče skupščino ali umakne točko dnevnega reda na skupščini?

Avtor ni naveden, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 43/2005Uprava v delniški družbi ima v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) številne pristojnosti v zvezi z izvedbo skupščine, in sicer odloča o sklicu skupščine (drugi odstavek 283. člena ZGD), ob sklicu objavi dnevni red, najkasneje v desetih dneh po objavi sklica skupščine objavi morebitne dodat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Ničnost izvolitve člana nadzornega sveta

Avtor ni naveden, 15.9.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 35-36/2005Skupščina delniške družbe je izvolila nove člane nadzornega sveta in kot enega izmed članov nadzornega sveta izvolila tudi osebo, ki je že član nadzornega sveta konkurenčne družbe. Zanima nas, ali lahko uveljavljamo ničnost izvolitve navedenega člana nadzornega sveta? Z izvolitvijo člana nadzo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄33

Odpoklic direktorja in pogodba o poslovodenju

Avtor ni naveden, 1.9.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 33/2005Direktor delniške družbe je bil v skladu s četrto alineo drugega odstavka 250. člena zakona o gospodarskih družbah odpoklican zaradi pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev. Odpoklicani direktor v družbi ni bil v delovnem razmerju, ampak je imel z družbo sklenjeno pogodbo o poslovodenju, in si...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(28)

Leto objave

2019(1) 2017(1) 2016(1) 2013(2)
2010(2) 2009(3) 2008(1) 2007(1)
2006(9) 2005(6) 2001(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov