O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄23

TTIP in minimalna plača

dr. Barbara Kresal, 11.6.2015

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 23/2015Kaj povezuje TTIP (čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo) in minimalno plačo? Na prvi pogled nič, razen tega, da smo o obeh temah, poleg obravnave drugih aktualnih vprašanj, razpravljali na letošnjih XIV. dnevih delovnega prava in socialne varnosti. TTIP se zdi ekskluzivno mednarodna zadeva velikih igralcev globalne trgovine, pri kateri pogajanja potekajo na relaciji med EU in ZDA, zunaj dosega Slovenije in možnosti njenega vpliva - pomembna, v duhu današnjega časa in pridržana le izbranim, konkurenčnim, močnim ... Minimalna plača in dodatki za nočno, nadurno in praznično delo pa se kažejo kot "malenkostna" notranja tema, ki zadeva zgolj spor med slovenskimi socialnimi partnerji in njihov prestiž, zaradi vztrajnega nerazumevanja sindikatov, da je treba biti konkurenčen, cenejši - zahtevati višjo plačo v teh težkih časih krize in izhoda iz nje je res nerazumno, zastarelo, preveč socialno, nekonkurenčno in taka vprašanja zanimajo le uboge, izkoriščane, neuspešne. S sporazumom TTIP se v resnici ne moremo ukvarjati, z minimalno plačo se nočemo. Tudi s sporazumom TTIP se pravzaprav nočemo, najraje bi ga kar prezrli.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost

dr. Barbara Kresal, 10.7.2014

Človekove pravice, Pravoznanstvo

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 27/2014Ali pravno zavezujoče ustave in mednarodne dokumente o človekovih pravicah jemljemo resno? Pravica do človekovega dostojanstva in na njej zgrajena mogočna stavba človekovih pravic sta žal ničkolikokrat zlorabljeni na deklaratorni ravni, človekovo dostojanstvo pa je v svetu dela in vsakdanjem življenju pogosto zlahka prezrto. Brezposelnost vztraja, revščina narašča, tudi med zaposlenimi, ki si kljub zaposlitvi ne morejo zagotavljati dostojnega življenja, gospodarstvo ni sposobno ustvarjati dovolj novih kakovostnih delovnih mest, napoveduje se val stečajev, veliko je negotovega, prekernega dela, nevzdržnih delovnih razmer, neizplačevanja plač in drugih kršitev, tudi socialne dajatve mnogim ne zagotavljajo dostojnega preživetja. Medtem se dohodki najbogatejšega sloja povečujejo, delež ustvarjenega dohodka, ki gre kapitalu, v primerjavi s tistim, ki gre za plačilo delavcev, pa narašča, tudi v času krize, kažejo poročila Mednarodne organizacije dela in tudi Svetovne banke, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Mednarodnega denarnega sklada (IMF).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄45

Delovno in socialno pravo - zbirka predpisov

dr. Barbara Kresal, 21.11.2013

Kultura in umetnost

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 45/2013Pri GV Založbi je izšla nova zbirka predpisov Delovno in socialno pravo, katere uredniki so dr. Nana Weber, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Darja Senčur Peček in dr. Grega Strban. Po sprejetju nove delovne zakonodaje letos spomladi in nove pokojninske zakonodaje konec preteklega leta ter številnih sprememb in dopolnitev drugih pomembnih zakonov s tega področja je bila omenjena zbirka predpisov kar pričakovana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Društvo za delovno pravo in socialno varnost o novem ZDR-1 in spremenjenem ZUTD

dr. Barbara Kresal, 20.6.2013

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 24-25/2013Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 13. maja 2013 organiziralo strokovno srečanje na temo "Zaposlovanje po novem ZDR-1 in spremenjenem ZUTD". Uvod v razpravo sem podala avtorica tega prispevka. Člani društva so razpravljali o nekaterih temeljnih dilemah ureditve zaposlovanja pri nas, posebna pozornost pa je bila usmerjena v posamezna pravna vprašanja zaposlovanja delavcev, ki jih odpira nova ureditev delovnih razmerij in trga dela v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Diskriminacija v kulturi: primer razpisa za umetniške rezidence

dr. Barbara Kresal, 18.4.2013

Človekove pravice

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 15/2013Odgovor na vprašanje, ali sme z ustvarjalko na področju kulture, ki je bila na podlagi dosedanjih ustvarjalnih dosežkov in kakovosti prijavljenega projekta izbrana na razpisu, v umetniški rezidenci v tujini bivati tudi njen mladoletni otrok, za katerega skrbi sama, se zdi samoumeven. Problematičen ni odgovor, temveč sámo vprašanje, ki ga sploh ne bi smelo biti. Pa vendar ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Za spoštovanje temeljnih socialnih pravic

dr. Barbara Kresal, 21.3.2013

Pravoznanstvo

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 11/2013"Pravniki s področja delovnega in socialnega prava iz vse Evrope pozivamo Evropsko unijo, naj spoštuje in podpira temeljne socialne pravice, še zlasti pri vseh ukrepih, povezanih s krizo." Več kot 440 profesorjev delovnega in socialnega prava in drugih uglednih strokovnjakov s tega področja iz evropskih držav, med njimi tudi iz Slovenije, je podpisalo manifest, ki se zavzema za spoštovanje temeljnih socialnih pravic in trajnostno socialno Evropo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Novi Zakon o delovnih razmerjih z grenkim priokusom

dr. Barbara Kresal, 21.3.2013

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 11/2013V začetku marca sprejeti novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) štejejo predlagatelj, politika in socialni partnerji za pomemben del reforme trga dela v okviru strukturnih reform. Te Slovenija kljub sicer zelo zaostrenim odnosom med političnimi strankami v parlamentu sprejema skorajda soglasno - tudi zaradi pritiskov stališč in bolj ali manj natančno opredeljenih zahtev nekaterih neoliberalno usmerjenih mednarodnih institucij, zlasti Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), evropske politike, podprte s stalnimi grožnjami prihoda "trojke", in domnevno pričakovanih odzivov bonitetnih agencij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄23

"Prisilno upokojevanje" po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na podlagi spola in na podlagi starosti

dr. Barbara Kresal, 14.6.2012

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 23/2012Ureditev, ki predvideva prenehanje delovnega razmerja oziroma ohlapnejše delovnopravno varstvo v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in na njej temelječega delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za upokojitev, je sporna tako z vidika prepovedi diskriminacije na podlagi spola (ko so ti pogoji določeni različno za ženske in moške) kot tudi z vidika prepovedi diskriminacije na podlagi starosti (tako v primeru, ko so ti pogoji določeni različno za ženske in moške, kot tudi v primeru, če bi bili ti pogoji določeni enako za oba spola). Ureditev je lahko sporna tudi iz drugih ustavnopravnih razlogov; odsotnost vsakršnega prehodnega obdobja lahko pomeni kršitev načel pravne države, zlasti načela varstva zaupanja v pravo, če omenim le enega od njih. Prav tako pa se zdi "prisilno upokojevanje" javnih uslužbencev tudi povsem neprimerno sredstvo za uravnoteženje javnih financ glede na njegove zanemarljive varčevalne učinke, ob celovitem upoštevanju vseh neposrednih kot tudi posrednih učinkov tega ukrepa. V tem prispevku obravnavam sporni ukrep z vidika prepovedi diskriminacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Spremembe delovne zakonodaje so nujne

dr. Barbara Kresal, 2.2.2012

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 4/2012Vlada se je 19. januarja letos seznanila z informacijo o bistvenih predlogih in področjih sprememb Zakona o delovnih razmerjih in naložila Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da pripravi besedilo zakonskih sprememb. Med drugim je bilo v tej informaciji izpostavljeno, da za slovensko gospodarstvo že več let velja ocena, da ni dovolj konkurenčno, da so stroški dela previsoki in da je trg dela preveč tog, k čemur "prispevata veljavni sistem davkov in prispevkov ter sistem kolektivnih pogajanj, v določeni meri pa tudi veljavni Zakon o delovnih razmerjih". Menim, da so spremembe delovne zakonodaje nujne. Zakon o delovnih razmerjih je sicer v izhodiščih in glede mnogih rešitev dober zakon, ureditev nekaterih institutov pa se je izkazala za neustrezno in neučinkovito, na kar stroka opozarja že več let, in nudi tudi zelo jasne predloge za izboljšanje. Upati je, da bo v postopek priprave predloga sprememb Zakona o delovnih razmerjih, in sicer v vseh fazah, poleg socialnih partnerjev čim bolj vključena tudi stroka in da bodo čim bolj upoštevana strokovna stališča. Naj opozorim, da ocene glede (ne)fleksibilnosti slovenskega trga dela sploh niso tako
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄23

Časovna omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas po 1. januarju 2007

dr. Barbara Kresal, 12.6.2008

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 23/2008Ali je treba pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas po 1. januarju 2007 v časovno omejitev dveh let iz 53. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) upoštevati vse zaporedne pogodbe za določen čas, sklenjene od uveljavitve ZDR dalje, tj. od 1. januarja 2003, ali pa le tiste zaporedne pogodbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Pomen prakse Sodišča ES glede prepovedi diskriminacije na področju dela in socialne varnosti

dr. Barbara Kresal, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EP dr. pravnih znanosti, docentka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani Prepoved diskriminacije oz. načelo enakega obravnavanja in enakih možnosti ima v pravu EU in v socialni politiki EU pomembno vlogo že od začetka. Zametek današnjega obsežnega pravnega urejanja in tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Ratifikacija konvencije MOD, št. 95 o varstvu plač

Barbara Kresal, 27.1.2005

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Pravna praksa, 3/2005Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 25. novembra 2004 organiziralo strokovno srečanje, na katerem so člani društva oblikovali pobudo za ratifikacijo konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 95 o varstvu plač in nekaterih njenih drugih aktualnih konvencij. Uvodno predstavitev je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

DELOVNA RAZMERJE: Znižanje osnovne plače

Barbara Kresal, 20.1.2005

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Pravna praksa, 2/2005Prispevek obravnava primera, ki se nanašata na občutljiva vprašanja problema t. i. znižanja osnovne plače zaradi nedoseganja vnaprej določenih delovnih rezultatov. Vendar pred odgovori na posamezna postavljena vprašanja ni mogoče mimo nekaterih bolj splošnih in temeljnih dilem. Po teoretičnih izhodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

O predlogu zakona o kolektivnih pogodbah

dr. Barbara Kresal, 17.6.2004

Kolektivne pogodbe

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 21/2004Društvo za delovno pravo in socialno varnost Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 20. maja 2004 po občnem zboru, na katerem je bila za novo predsednico društva izvoljena prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, organiziralo tudi strokovno srečanje. Tema tokratnega srečanja je bila predlog ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

6. Evropski kongres za delovno pravo in socialno varnost

mag. Barbara Kresal, 11.11.1999

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 32/1999Od 13. do 17. septembra 1999 je v Varšavi potekal 6. Evropski kongres za delovno pravo in socialno varnost. Pripravljene so bile tri teme, in sicer z naslovi "Socialni dialog, gospodarska soodvisnost in delovno pravo", "Zaposlitev in samozaposlitev", "Reforme sistemov socialne varnosti v Evropi" ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Delovna razmerja: Začasna prepustitev delavca v nemški pravni ureditvi

mag. Barbara Kresal, 28.10.1999

Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 30-31/1999Za institut prepustitve delavca (Arbeitnehmerüberlassung) gre v primeru, ko podjetje določenega delavca prepusti drugemu podjetju, tako da delavec, sicer zaposlen pri prvem podjetju, svoje delo opravlja pri drugem oziroma v korist drugega podjetja. Gre za tako imenovano tristransko zaposlitveno razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

O "posredovanju in zagotavljanju delovne sile"

mag. Barbara Kresal, 8.7.1999

Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 19-20/1999Društvo za delovno pravo in socialno varnost Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 5. maja organiziralo strokovno srečanje z naslovom "Varstvo delavcev, zaposlenih v organizacijah oziroma pri delodajalcih, ki izvajajo posredovanje in zagotavljanje delovne sile". Povod za pripravo raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄9

Participacija delavcev v Srednji in Vzhodni Evropi

mag. Barbara Kresal, 25.3.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 9/1999Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Zbornik znanstvenih razprav

mag. Barbara Kresal, 24.12.1998

Ostalo

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 25/1998Pravna fakulteta v Ljubljani - LVII. letnik Pred kratkim je , izšel nov Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki prinaša vrsto zanimivih razprav z različnih pravnih področij. Mag. Miro Cerar pod naslovom Temeljne značilnosti modernega prava najprej opredeli bistven...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Smrt delodajalca in prenehanje pogodbe o zaposlitvi

mag. Barbara Kresal, 26.11.1998

Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 23/1998Ob predlogu zakona o delovnih razmerjih Vprašanje, kakšne pravne posledice ima smrt ene od pogodbenih strank na obstoječe pogodbeno razmerje, se lahko po naravi stvari postavi le v primeru, ko je pogodbena stranka fizična oseba.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

(Ne)ustreznost ureditve prenehanja delovnega razmerja v stečajni zakonodaji

mag. Barbara Kresal, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 22/1998Društvo za delovno pravo in socialno varnost Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 1. oktobra organiziralo strokovno srečanje članov društva, katerega tema je bila "(Ne)ustreznost ureditve prenehanja delovnega razmerja v stečajni zakonodaji". Uvodno predstavitev obravnavane problematike...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Odločbe delovno - socialnega oddelka VSRS

mag. Barbara Kresal, 1.10.1998

Sodišča, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 19/1998Pred kratkim je pri založbi Gospodarski vestnik izšla knjiga z naslovom "Odločbe Delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije", javnosti v tej obliki prvič predstavljene sodbe in sklepe Vrhovnega sodišča s področja delovnih in socialnih sporov so iz relativno mlade, vendar, ali p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄8

Društvo za delovno pravo in socialno varnost: Splošni akti v novi delovni zakonodaji

mag. Barbara Kresal, 30.4.1998

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 8/1998Člani Društva za delovno pravo in socialno varnost so 25. februarja letošnji redni občni zbor društva zaključili s strokovnim srečanjem na temo: "Splošni akti v novi delovni zakonodaji". Uvod v razpravo je s krajšim kritično naravnanim uvodnim prispevkom pripravila prof. dr. Polonca Končar, v katere...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Ali je pravo Evropske skupnosti nepoznano?

Barbara Kresal, 6.2.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Barbara Kresal, Pravna praksa, 3/1997V okviru Mednarodnega foruma na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je bilo 4. decembra 1996 predavanje uglednega profesorja z Univerze v Bremnu dr. Wolfganga Dublerja z naslovom "Ali je pravo Evropske skupnosti nepoznano? (O praksi nemških delovnih sodišč)". Uvodoma je prof. dr. Dubler kratko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

Disciplinska odgovornost v pogodbenem razmerju

Barbara Kresal, 18.7.1996

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Pravna praksa, 14/1996Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 10.6.1996 mag. Zvone Vodovnik uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom "Disciplinska odgovornost v pogodbenem delovnem razmerju". Disertacija je obsežno delo z 555 stranmi teksta in 289 opombami, uporabljenih je 116 bibliografskih enot literature in 72 p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(28)

Leto objave

2015(1) 2014(1) 2013(5) 2012(2)
2008(2) 2005(2) 2004(1) 1999(4)
1998(5) 1997(1) 1996(3) 1995(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov