O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Fiduciarna razmerja (zavarovanja) v insolvenčnih postopkih

dr. Renato Vrenčur, 6.7.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 26/2017Neposredni poslovni razlog fiduciarnih poslov je največkrat v zavarovanju (causa securitas). Zaradi navedenega uporabljamo za takšne pojavne oblike zavarovanja izraz fiduciarna zavarovanja. Bistvo fiduciarnih zavarovanj je v zavarovanju obveznosti dajalca zavarovanja (fiducianta), ki je običajno (sočasno) dolžnik zavarovane terjatve (na primer kreditne terjatve). Poleg navedenega je nadaljnja značilnost fiduciarnega zavarovanja zaupnost razmerja v tem pomenu, da je prejemnik zavarovanja (fiduciar) zavezan vrniti predmet zavarovanja dajalcu zavarovanja, če do uveljavitve zavarovanja ne pride, ker je dolžnik zavarovane terjatve (ki je običajno sočasno dajalec zavarovanja) izpolnil obveznost iz pravnega posla, ki je bil pravni temelj za nastanek poslovnega razmerja, iz katerega je nastala terjatev prejemnika zavarovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso

dr. Renato Vrenčur, 8.9.2016

Kultura in umetnost

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 35/2016V zbirki Nova slovenska zakonodaja, ki jo izdaja družba IUS SOFTWARE (GV Založba), je pred kratkim izšla knjiga Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso (Ljubljana 2016, 600 strani), ki jo je pripravil profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Matjaž Tratnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄23

Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava

Tratnik Matjaž, Vrenčur Renato, 11.6.2015

Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 23/2015V zadnjem obdobju je zlasti Vrhovno sodišče izdalo več zanimivih odločb v zvezi s hipotekarnimi zavarovanji. Obravnavala bova najpomembnejše odločbe, ki se nanašajo na: razpolagalno (ne)sposobnost zastavitelja, konflikt med (nevpisano) lastninsko pravico v pričakovanju in pridobitvijo (prisilne) hipoteke, prisilno zastavno pravico na nevpisanih nepremičninah, notarski zapis o ustanovitvi hipoteke, položaj zastavitelja kot realnega dolžnika in maksimalno hipoteko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v evropskem pravnem prostoru

Renato Vrenčur, 24.3.2011

Kultura in umetnost

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 11/2011Knjiga Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v evropskem pravnem prostoru avtorice dr. Ane Vlahek (GV Založba, zbirka Scientia Iustitia, 2010, 417 strani) je klasična znanstvena monografija, ki jih v slovenskem pravnem prostoru primanjkuje. Avtorica razpravlja o transfernih sistemih, tj. sistemih pogodbenega prenosa lastninske pravice na premičninah, v pravnih redih evropskih držav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Prodaja nepremičnih kulturnih spomenikov v državni lasti

Ivanc Tjaša, Vrenčur Renato, 16.12.2010

Naravna in kulturna dediščina

Tjaša Ivanc, Renato Vrenčur, Pravna praksa, 49-50/2010Državni zbor je potrdil besedilo Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 evrov za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2012 (v nadaljevanju Odlok). Z Odlokom se predvideva prodaja nekaterih najpomembnejših nepremičnih kulturnih spomenikov državnega pomena. Država bo do leta 2012 ponudila v odkup znane gradove, kot so Rihemberk nad Branikom, Otočec in Socka pri Vojniku (ti so predvideni že v letu 2011), Borl, Viltuš, Bizeljsko, Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem, Gradac pri Metliki in Turnišče pri Ptuju. Vprašanje je, ali je taka odločitev o prodaji kulturnih spomenikov državnega pomena najprimernejša. Predvidene so namreč razmeroma nizke orientacijske vrednosti teh nepremičnin, ki so izjemnega splošnega oziroma javnega pomena za kulturno dediščino. Pri tem je treba upoštevati, da temeljna načela varstva kulturne dediščine poudarjajo zlasti, da je odtujitev spomenika v lasti države, pokrajine ali občine dopustna le, če se s tem izboljšata njegova ohranitev in javna dostopnost ter zagotovi taka uporaba, ki je v skladu z družbenim pomenom spomenika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Javno dobro

Tratnik Matjaž, Vrenčur Renato, 30.9.2010

Lastnina in druge stvarne pravice, Pravoznanstvo

dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 38/2010Omejitve ali odvzem lastninske pravice v javnem interesu pridejo najbolj do izraza v primeru, ko se nepremičnini podeli status javnega dobra. Tu je treba takoj poudariti, da je pojem javnega dobra širši od pojma nepremičnine oziroma nepremične stvari, kot je ta opredeljena v 18. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ), in zajema tudi razne dobrine in storitve. Tako je javno dobro tudi zrak, ki ga vdihavamo, oziroma zračni prostor, ki je namenjen zračni plovbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄48

Izbris služnosti na podlagi enostranske izjave

dr. Renato Vrenčur, 11.12.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 48/2008Na parceli je vknjižena stvarna služnost v korist dveh gospodujočih parcel. Lastnik gospodujočih parcel te služnosti ne potrebuje več, zato bi jo izbrisal iz zemljiške knjige. V skladu z določili Stvarnopravnega zakonika (SPZ)1 služnost preneha na podlagi pravnega posla med lastnikoma gospodujoče in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄33

Izbrisna tožba

Renato Vrenčur, 28.8.2008

Obligacije, Civilni sodni postopki

Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Renato Vrenčur, Pravna praksa, 33/2008Oseba A je v času ugotovljene nesposobnosti za razsojanje podarila in prenesla lastninsko pravico na nepremičnini osebi B. Zatem je A proti B-ju vložil tožbo na razveljavitev darilne pogodbe in na izstavitev ustrezne zemljiškoknjižne listine za vpis povratne pridobitve lastninske pravice. Prvostopen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄18

Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske pravice na podlagi 116. člena SZ

dr. Renato Vrenčur, 8.5.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 18/2008V zadnjem času v praksi opažamo precej sporov med kupci nepremičnin oz. stanovanj in neposrednimi posestniki teh nepremičnin oz. stanovanj, ki se v pravdah sklicujejo na pridobitev lastninske pravice na podlagi 116. člena Stanovanjskega zakona (SZ)1 iz leta 1991.2 V veliki večini primerov gre za zah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄1

Nakup in prodaja nepremičnine

dr. Renato Vrenčur, 10.1.2008

Kultura in umetnost

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 1/2008dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Mariboru Nedavno mi je prišla v roke knjiga Nakup in prodaja nepremičnine avtorice Urške Premk, ki je letos izšla pri Založniški hiši Primath. Delo, ki obsega 648 strani, je razdeljeno na dvajset poglavij in ni naključje, da so začetna poglavja posve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

(Ne)profitna najemnina

dr. Martina Geč, 15.2.2007

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

dr. Martina Geč, Pravna praksa, 6/2007Renato Vrenčur, dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Mariboru Martina Geč, univ. dipl. pravnica Koncept lastninskih upravičenj je bil do leta 1991 v našem pravnem prostoru prilagojen potrebam družbenopolitičnega sistema, ki je sicer poznal zasebno lastnino (ki ni v celoti uživa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe in njene pravne posledice

dr. Renato Vrenčur, 9.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Mariboru V PP, št. 3/2007, je dr. Saša Prelič podal zanimiva razmišljanja v zvezi s pravnimi posledicami prodaje dolžnika kot pravne osebe na ločitvene pravice. Osebno se v celoti strinjam s stališči, rad bi le dodal še nekaj svojih videnj v zvezi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Vpisovanje obligacijskih pravic v zemljiško knjigo

dr. Renato Vrenčur, 6.7.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 26/2006V obligacijskem pravu ne velja pravilo zaprtega kroga obligacijskih pravic. Načeli avtonomije in dispozitivnosti (2. in 3. člen OZ) dopuščata prosto oblikovanje obligacijskih razmerij, ki je lahko tudi drugačno od dispozitivnih norm zakona. Glede na pestrost v obligacijskem pravu zemljiškoknjižni si...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Notarski fiduciarni posli

dr. Renato Vrenčur, 16.3.2006

Odvetništvo in notariat, Obligacije

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 10/2006Nedavno je pri GV Založbi izšla monografija Notarski fiduciarni posli avtorice mag. Alenke Ratnik. Knjiga obsega teoretične in praktične vidike notarskih fiduciarnih poslov, ki si v zadnjem času vse bolj utirajo pot tudi pri nas. Avtorica, ki izhaja iz notarskih vrst, je predstavila številne praktič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine

dr. Renato Vrenčur, 21.7.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 28/2005Primer: Svojo nepremičnino (stanovanje v bloku; stanovanje ni bilo kupljeno po stanovanjskem zakonu) želim vpisati v zemljiško knjigo. V verigi lastnikov sem četrti po vrsti, vendar ne posedujem prav nobene originalne pogodbe, ampak le kopije. Originalnih pogodb sploh ni mogoče najti, poleg tega sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

ZEMLJIŠKA KNJIGA-ODMEVI: Ali je ureditev zaznambe spora v ZZK-1 ustrezna?

Renato Vrenčur, 9.6.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 23/2005V PP št. 19/2005 je bil objavljen prispevek Tomaža Mavrija o neprimernosti ureditve zaznambe spora v ZZK-1, ker ne omogoča publiciranja tega pomembnega pravnega dejstva (vpisa zaznambe spora), ko gre za obligacijsko pravne spore, v katerih uveljavlja tožeča stranka pred sodiščem bodisi zahtevek za i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Obseg uporabe poti

dr. Renato Vrenčur, 1.4.2005

Delovna razmerja

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 12/2005Uporabniki poti so pot uporabljali na podlagi ustnega soglasja očeta sedanjega lastnika. Po očetovi smrti se je pot uporabljala brez soglasja sedanjega lastnika, zato je sedanji lastnik zemljišča pogojeval nadaljnjo uporabo poti s plačilom odškodnine. Na podlagi ustnega dogovora z uporabniki poti o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Ara - zavarovanje v prometu z nepremičninami

Renato Vrenčur, 24.2.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 7/2005V praksi se je med obligacijskopravnimi instrumenti zavarovanja nepremičninske transakcije uveljavila predvsem ara. Ara je velikokrat v pogodbeni listini formulirana nejasno, kar lahko povzroči, da dogovor o ari sploh ne bo dogovor o ari, ampak avans. Pogosto se meša tudi ara ter ara kot odstopnina....
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Priposestvovanje nepremičnine

dr. Renato Vrenčur, 3.2.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 4/2005Dejansko stanje: V začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je tedanja oblast združevala obdelovalno zemljo in ustanavljala agrokombinate, so mojemu pokojnem tastu pred pragom vzeli manjši kos zemlje oziroma so mu ga zamenjali s približno enakovrednim nekaj kilometrov stran od hiše. Kot lastn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Predznambe in zaznambe

Renato Vrenčur, 27.1.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 3/2005Z vidika varstva strank, ki poslujejo z nepremičninami ali glede katere teče spor o nepremičnini ipd., postajajo čedalje bolj pomembne predznambe in zaznambe. Pri nas se omenjeni vrsti vpisa (predvsem zaznambe) uporabljata v premajhnem obsegu. Zgledi iz tujine kažejo, da skoraj ni nepremičninske tra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Lastninska pravica na nepremičninah

dr. Renato Vrenčur, 23.9.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 31/2004Na začetku letošnjega poletja je v okviru založniške dejavnosti časopisa Pravna praksa izšla knjiga "Lastninska pravica na nepremičninah", katere avtor je dr. Matjaž Tratnik, redni profesor na Pravni fakulteti v Mariboru. Knjiga obsega 197 strani (v trdi vezavi) teoretičnega teksta ter vzorcev pogod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Zemljiško pismo

dr. Renato Vrenčur, 20.5.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 15-16/2004Zaradi ureditve zemljiškega dolga v našem novem stvarnem pravu bo za prakso nujno potrebno, da se v čim večji meri seznani s pravno naravo zemljiškega pisma. Po eni strani zemljiško pismo olajšuje prenosnost v njej inkorporirane stvarne pravice, po drugi strani pa prinaša številne nevarnosti, kateri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila

dr. Renato Vrenčur, 20.5.2004

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 15-16/2004Komentar sklepa višjega sodišča V neki pravdni zadevi je neko sodišče, ko je odločalo o pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje, v obrazložitvi sklepa, opr. št. II Cp 1537/2003 z dne 25. 2. 2004, zapisalo: »Sodišče prve stopnje je pravilno zavrnilo ugovor tožencev, da je dne 11. 5. 1983 skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Varstvo pred imisijami po SPZ

dr. Renato Vrenčur, 19.2.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 7/2004Pojma "sosedstva" ne smemo interpretirati preozko. Meje sosedske ureditve gredo tako daleč, do koder seže potreba po zavarovanju zemljišč.(*1) Sosedsko pravo (nem. Nachbarrecht) se zato ne omejuje zgolj na pravna razmerja neposredno meječih nepremičnin, pač pa zaobseže tudi oddaljene nepremičnine...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Ureditev fiduciarnega prenosa lastninske pravice v zavarovanje v novem slovenskem pravu

mag. Renato Vrenčur, 27.11.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 42-43/2003Fiduciarna zavarovanja niso novodobna oblika zavarovanja, saj imajo svoje korenine že v rimskopravni »fiducii cum creditore contracta«. Ta oblika zavarovanja je obdržala svoj pomen tudi potem, ko se je izoblikoval pignus.(*1) V tem obdobju je bila fiducija, podobno kot pignus, posestna oblika zavaro...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(56)

Leto objave

2017(1) 2016(1) 2015(1) 2011(1)
2010(2) 2008(4) 2007(2) 2006(2)
2005(6) 2004(4) 2003(3) 2002(4)
2001(5) 2000(3) 1999(4) 1998(2)
1997(8) 1996(2) 1994(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ
< Prva črka priimka: V

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov