O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1356 / 1378
Dokumenti od 33876 do 33900 (od skupaj 34440)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Uporaba jezikov pred vojaškimi sodišči

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Obramba, Sodišča

, Pravna praksa, 23-24/1991Uporaba jezikov narodov in narodnosti Jugoslavije in njihovih pisav v postopku pred vojaškim sodiščem ne more biti urejena s poslovnikom vojaških sodišč prve stopnje. Po oceni USJ se smejo pravice in obveznosti strank v postopku pred sodiščem, zlasti pa z ustavo zajamčene svoboščine in pravice, urej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 12.12.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 23-24/1991Ena ali več možnih rešitev? Pravno odločanje v večini primerov ne povzroča posebnih težav: uporabnikovo (npr. sodnikovo) predznanje in poznavanje pravne prakse, teorije in veljavnega prava je tolikšno, da relativno hitro izlušči pravno relevantna dejstva (konkretni dejanski stan), jih podredi ("s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Delovna doba v tujini - listine za uveljavitev pravic

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Kako naj obravnavamo delovno dobo delavca v tujini, ko gre za: dopust, odpravnino, pokojninsko dobo, dodatek za delovno dobo? Katere dokumente mora predložiti delavec v primeru upoštevanja delovne dobe v tujini in kakšne pogoje mora izpolnjevati? Odgovor: Del odgovora na postavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Pogodbe o zaposlitvi v državnih organih

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 23-24/1991Ali delavci v državnih organih sklepajo pogodbe o zaposlitvi pred nastopom dela, oziroma ali so dolžni skleniti pogodbe o zaposlitvi po 135. členu zakona o delovnih razmerjih? Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91) ne govori o tem, da delavci v državnih organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Prodaja stanovanja zavoda

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Zavod je pred leti kupil stanovanja za delavce ki so prispevali tudi lastno udeležbo. Sedaj je stanovanje kupila delavka zavoda in sklenila prodajno pogodbo z ustanoviteljem zavoda - občino. Ali je zavod upravičen do katerihkoli sredstev, ki jih bo občina oz. republika dobila od te pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Sklenitev najemne pogodbe - vrnitev lastne udeležbe

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice ne bo odkupil stanovanja, ampak bo z lastnikom sklenil najemno pogodbo. Ali ima pravico zahtevati vrnitev revalorizirane lastne udeležbe pred potekom roka, ki je določen s pogodbo (10 let). Ali se vrne celotni znesek plačane lastne udeležbe, ne glede na to,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Prodaja nepremičnine tujcu

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Javni pravobranilec je "zavrnil" pogodbo o nakupu poslovnega prostora, ker kupec ni predložil dokazila o državljanstvu. Ta postopek za pridobitev državljanstva teče. Kako je mogoče v tej zvezi razumeti 16. člen ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti Republike S...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Ob množici prekrškov: dekriminacija, prenos v organskimandat

Zdenko Pavlina, 12.12.1991

Človekove pravice, Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 23-24/1991Že ob prenosu nekaterih kaznivih dejanj po spremembi republiškega kazenskega zakona na prekrške v jeseni leta 1989 je Republiški senat za prekrške v Ljubljani opozoril na preobremenitev občinskih sodnikov za prekrške ter pri tem predlagal, da se ob sprejemu novih republiških predpisov in občinskih o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Merila za regres za LD

mag. Drago Mežnar, 12.12.1991

Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23-24/1991V skladu z zveznim zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/89 in 42/90) in republiškim zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90 in S/91) ima delavec pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju 18 delovnih dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Mehika: spremenjena patentna zakonodaja

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991Mehika je letos spremenila patentno zakonodajo. Zakon z angleškim nazivom "MEXICAN LAW FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY" je bil objavljen v "Official Federal Journal" 27. junija 1991 in velja od 28. junija 1991 dalje. Tekst zakona s komentarjem je bil objavljen v World Inte...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Dokup zavarovalne dobe - pravica do odpravnine obupokojitvi

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Delavcu, za katerega se je ugotovilo, da sodi med trajne presežke je podjetje ponudilo možnost dokupa dveh let zavarovalne dobe zaradi predčasne upokojitve. Ali delavec, ki je tako pridobil pravico do predčasne pokojnine, nima hkrati tudi pravice do odpravnine zaradi upokojitve? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Novi položaj podstanovalca

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice se je že v septembru leta 1984 izselil iz stanovanja, stanovanje pa je zasedel v celoti njegov prejšnji podnajemnik. Podjetje je leta 1986 vložilo zahtevo pri upravnem organu občine za izpraznitev stanovanja, ta pa je izdal odločbo o tem, da se mora podnaje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Praktični pouk - zavarovalna doba

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1991SPIZ je zavrnila zavarovančevo zahtevo za priznanje zavarovalne dobe za čas vajeniške dobe in sicer z utemeljitvijo, da je bil praktični pouk vajencev oziroma obvezno proizvodno delo sestavni del šolanja in da se zato po 3. točki 129. člena TZPZ v zvezi s 3. odst. 21. člena TZPZ ne more priznavati v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Upokojitev delavca z izpolnjenimi pogoji

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Ali ima podjetje pravico zahtevati upokojitev delavca, ki je star 63 let in ima 27 let delovne dobe oziroma delavko, ki je stara 60 let in ima 23 let delovne dobe, poleg tega pa je še invalid II. kategorije? Odgovor: Oba delavca imata sicer glede na starost in zavarovalno dobo pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Jubilejna nagrada

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Delavec ima telesno okvaro v višini 70 % in zato ima pravico do zavarovalne dobe s povečanjem. Ali se taka zavarovalna doba upošteva pri izplačilu jubilejnih nagrad za deset, dvajset oziroma trideset let delovne dobe in pri plačilu dodatka za delovno dobo po kolektivni pogodbi. Enako v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Prenos pravic na družinskega člana - odtujitev kupljenegastanovanja

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanja: Delavec je s pomočjo stanovanjskih kreditov dogradil družinsko stanovanjsko hišo. Ker se bo sam preselil v to hišo, je njegov sin zahteval od organizacije prodajo družbenega stanovanja. Ali mu je organizacija dolžna prodati stanovanje in ali lahko bivši imetnik stanovanjske pravice,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1991Ur. l. RS -I. I- št. 25 (19. 11. 1991) Iz te številke omenimo najprej odlok Predsedstva RS, po katerem se predčasno odpustijo s služenja vojaškega roka vojaki, ki so začeli služiti vojaški rok 15. in 16. maja 1991 (odpustili so jih 16. novembra). Minister za varstvo okolja objavlja - pričakova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Kako voditi sodne (in druge) postopke v drugihrepublikah?

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 22/1991Smo iz družbenega podjetja, kjer delamo kot poslovni pravniki. Naše podjetje je imelo v preteklosti veliko poslovnih akcij (izvajanje investicijskih del ali drugo) v drugih republikah, pri izvedbi katerih nismo vedno uspeli sporov reševati sporazumno, ampak smo se morali in se še pravdamo pred prist...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Prodaja stanovanjske hiše pod hipoteko

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 22/1991Na večstanovanjski hiši je vknjižena zastavna pravica, ki je nastala v skladu z ZIP na podlagi sporazuma strank zaradi Zavarovanja denarne terjatve upnika. Ob zapadlosti upnikova terjatev ni bila poravnana.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Revalorizacija lastne udeležbe

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Delavka je 30. 4. 1986 ob vselitvi v dodeljeno stanovanje vplačala lastno udeležbo v višini 346.051,00 din. Kakšen znesek ji je podjetje dolžno, saj so bile po pogodbi določene le 3 % obresti? Odgovor: Imetnik stanovanjske pravice, ki v dveh letih ne bo odkupil stanovanja (do 19....
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1991Ur. l. RS-I. I-št. 26 (21. 11. 1991) Iz skupščine prihaja zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS in sprememba zakona o izplačevanju OD in nekaterih drugih prejemkov delavcev za leto 1991: zakonu se podaljšuje veljavnost še za prvo trimesečje 1992, sicer pa je uvedena "zamrznitev" za določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1991Ur. l. RS-I. I-št. 24 (14. 11. 1991) Med odločki IS sta tu najprej dva, ki zadevata obdavčitev uvoženega blaga - nato pa sklepi s področja socialno varstvenih pravic: znesek družbene pomoči otroku se s 1. 11. zviša na 1.700 tolarjev, denarna pomoč kot edini način preživljanja znaša 4.800 tolarjev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Pravni status poslovnih enot, predstavništev inposlovalnic v RS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 22/1991Odbor za pravna vprašanja pri Gospodarski zbornici Slovenije je na seji 17. novembra obravnaval položaj poslovalnic poslovnih enot in predstavništev podjetij, s sedežem iz drugih republik - in uvodoma ugotovil, da je glede na slovenske osamosvojitvene odločitve (ter ustrezne ustavne akte) potrebno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

"Odpravnina" za izpraznitev stanovanja

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Ali je upravičena do odpravnine imetnica stanovanjske pravice, ki se namerava preseliti v stanovanjsko hišo, ki je last matere? Odgovor: Če prejšnji imetnik stanovanjske pravice do 19. 10. 1983 - dve leti po uveljavitvi stanovanjskega zakona - izprazni stanovanje, mu je lastnik s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Kazenskopravno varstvo - brez uporabne vrednosti

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 22/1991Kazenskopravna zaščita v zvezi z varstvom pri delu je uveljavljena v 245. členu KZ RS, kot kršitev pravic v zvezi z varstvom pri delu (kvalificirana oblika opredeljena v členu 247 KZ RS).
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1355 1356 1357 ... 1378 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(34440)

Leto objave

2019(1364) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov