O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1372 / 1410
Dokumenti od 34276 do 34300 (od skupaj 35244)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Monopolni sporazum je sporazum, ki je v nasprotju z javnim redom

Janez Šlibar, 15.10.1992

Varstvo konkurence, cene

Janez Šlibar, Pravna praksa, 19/1992Pravdni stranki sta sklenili pogodbo, s katero je tožena stranka dala tožeči stranki pravico proizvajati in prodajati proizvod pod določenim zaščitnim znakom, zavarovanim z blagovno znamko, vendar pod pogojem, da tožeča stranka najstrožje spoštuje recepture, ki jih je dala tožena stranka pri čemer s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Urejanje naselij, gradnja objektov, urbanistična in gradbena inšpekcija

Vasilij Polič, 15.10.1992

Urejanje prostora

Vasilij Polič, Pravna praksa, 19/1992Materialna podlaga za odločanje na področjih urejanja naselij, gradnje objektov ter urbanistične in gradbene inšpekcije so predvsem: * določbe V. poglavja o lokaciji zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90 in 48/90) oziroma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Zaprta delniška družba v ZGD?

dr. Marijan Kocbek, 15.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 19/1992V javni razpravi o tezah zakona o gospodarskih družbah je bila dana pobuda, da se v zakon dodatno vključi nova pravno organizacijska oblika - zaprta delniška družba. Pobuda se utemeljuje z mnenjem, da bi bila takšna pravnoorganizacijska oblika ustreznejša v tistih družbenih podjetjih, ki bi se pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Dopolnitev pravilnika o delovni knjižici

Nataša Belopavlovič, 15.10.1992

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 19/1992V Ur. l. RS, št. 47/92 je objavljena manjša, vendar ta trenutek za delodajalce, torej za vse, ki zaposlujejo, pomembna dopolnitev pravilnika o delovni knjižici. Dopolnitev je po svoji vsebini povezana z zakonom o zaposlovanju tujcev (Ur. l., št. 33/92), ki določa, da lahko delodajalec sklene pogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Ukinitev delovnega mesta delavca s posebnimi pooblastili

mag. Drago Mežnar, 1.10.1992

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 18/1992Vprašanje: Ali lahko direktor družbenega podjetja ukine s statutom podjetja določeno delovno mesto delavca s posebnimi pooblastili? Odgovor: Pri ukinitvi mesta delavca s posebnimi pooblastili in s tem seveda razrešitvi takšnega delavca pred prenehanjem mandata, za katerega je bil imenovan, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Omejitev lastninske pravice

Avtor ni naveden, 1.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 18/1992Zakonske določbe, ki na splošno omejujejo oz. izključujejo lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih, po presoji sodišča niso v skladu z ustavnimi določbami, ki zagotavljajo pravico do osebne lastnine in dedovanja, določajo način pridobivanja in uživanja lastnine in določajo odvzem ali omejitev la...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Višina osebnih dohodkov

mag. Drago Mežnar, 1.10.1992

Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 18/1992Vprašanje: Kakšne osebne dohodke je mogoče izplačevati delavcem glede na pozitivni rezultat v podjetju oziroma glede na negativni poslovni rezultat v poslovni enoti znotraj podjetja? Odgovor: Delavcu pripada za delo osebni dohodek v skladu s splošnim aktom, usklajenim z družbenim dogovorom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Lastninskopravna razmerja

Avtor ni naveden, 1.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 18/1992Obdarovanec postane lastnik nepremičnine, ko se na podlagi darilne pogodbe vpiše v zemljiško knjigo, čeprav mu nepremičnina ni bila izročena v naravi. (Sodba Vrhovnega sodišča RS z dne 11. 3. 1992, opr. št. II Ips 573/91 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru z dne 12. 6. 1991 ter Temeljnega sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 1.10.1992

Obligacije

, Pravna praksa, 18/1992Dolžnik izpolni svojo denarno obveznost proti upniku tedaj, ko je terjatev med izvršilnim postopkom poravnal izvršilnemu organu (izterjevalcu) sodišča. Ko dolžnik s prostovoljnim plačilom v roke izvršilnega organa sodišča izpolni svojo denarno obveznost iz izvršilnega naslova, namreč v obligacijs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Dnevi slovenskih pravnikov '92

dr. Janez Šinkovec, 1.10.1992

Kultura in umetnost

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 18/1992Tako kot vsako leto želimo tudi na tokratnem srečanju v Portorožu seznaniti pravnike z najbolj aktualnimi vprašanji. Teme so izbrane tako da naj bi zanimale pravnike ne glede na to, kje delajo. Vse zadevajo vprašanja o podjetjih in trgu ter s tem povezana problematika (konkurenca preoblikovanje podj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Sprejemanje prostorskega izvedbenega akta

Avtor ni naveden, 1.10.1992

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 18/1992Izpodbijani prostorski izvedbeni akt ni bil sprejet v nasprotju z zakonsko predvidenim postopkom, ker sta bila osnutka zazidalnega in lokacijskih načrtov javno razgrnjena v eni od prizadetih krajevnih skupnosti, s tem da so bile ostale prizadete krajevne skupnosti o tem obveščene in jim je bilo tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Razmerja med plačami

mag. Drago Mežnar, 1.10.1992

Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 18/1992Vprašanje: V kakšnem razmerju naj bi bile plače delavcev s posebnimi pooblastili do plače direktorja? Odgovor: Neposredno veljavnega zakonskega določila kot tudi določila splošne kolektivne pogodbe ali branžnih pogodb, ki bi govorili o razmerju med osebnimi dohodki med delavci s posebnimi p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Pravni promet s sredstvi podjetja

mag. Drago Mežnar, 1.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 18/1992* Po kakšnem postopku je mogoče v družbenem podjetju odsvojiti posamično osnovno sredstvo? * Katere predpise je potrebno upoštevati in v katerih primerih je potrebna licitacija oziroma cenitev osnovnih sredstev po cenilcih? * Ali se postopek kaj razlikuje v primeru, da gre za odpisana osnovna sred...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Postopek o prekrških

Zdenko Pavlina, 1.10.1992

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 18/1992Določbe v zvezi s postopkom o prekrških vsebuje drugi del zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 25/83, 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št. 10/91). Po citiranem zakonu o prekrških, ki velja od 1. 1. 1984 dalje, se ta zakon ne sklicuje več na smiselno uporabo določb zakona o kazenskem postopku, kot s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Ob volilni zakonodaji

Branka Neffat, 1.10.1992

Državni zbor in državni svet

Branka Neffat, Pravna praksa, 18/1992Prvo jesensko srečanje članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana je potekalo ob aktualni temi: volilna zakonodaja. Anton Tomažič, član društva in predsednik zakonodajno pravne komisije RS, je predstavil osnovne in spremljajoče predpise (zakon o volitvah v državni zbor, zakon o državnem sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci

dr. Janez Kranjc, 1.10.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/1992Pred seboj imamo eno od najbolj pogosto navajanih maksim, ki se nanaša na vprašanje prava oziroma delovanje pravnega sistema. Njen avtor je rimski klasični pravnik Pomponij (D. 1, 2, 2, 13), ki je deloval v času od cesarja Hadrijana do Marka Avrelija in Lucija Vera. V svojem zgodovinskem pregledu ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Ustavnosodna kontrola opustitve normativnega urejanja

dr. Arne Mavčič, 1.10.1992

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 18/1992Ustavna sodišče se v razmerju do zakonodajalca običajno ravnajo po načelu samoomejevanja: interpretacija norme ne sme prek svoje meje, se pravi, da bi ustavna sodišča dopolnjevala ali spreminjala normo. Takšen "pasiven" odnos ustavnih sodišč je sicer upravičen z vidika odločanja o zaključenih zad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Sporno lastninjenje

Avtor ni naveden, 1.10.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 18/1992V precejšnjem številu slovenskih podjetij so zaposleni ustanovili nova podjetja z isto ali podobno dejavnostjo, prevzeli know-how in poslovne partnerje, prenesli na novo podjetje del družbenih sredstev in s tem prvemu podjetju zmanjšali donosnost. Oškodovali so družbena sredstva in tako ravnali neza...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

"Računsko sodišče" - še ni v postopku...

Avtor ni naveden, 1.10.1992

Računsko sodišče

, Pravna praksa, 18/1992V vaši reviji št. 17, z dne 17. 9. 1992 ste objavili članek pod naslovom "Računsko sodišče" avtorja Zvonka Špelka. V članku avtor povzema nekatere informacije, ki jih je dobil kot udeleženec strokovnega posveta o izvajanju javne revizije v ZR Nemčiji, ki jo tam opravlja Računsko sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Obvezno zavarovanje za kmeta

Jože Kuhelj, 1.10.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 18/1992Ali kmet, ki je predložil potrdilo pristojne uprave za družbene dohodke o tem, da je imel predpisano osnovo za leto 1991 za davke in prispevke od kmetijstva v višini 13.866,80 SIT, izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v smislu 13. člena zakona o pokojninske...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Evropsko združenje za pravo in ekonomijo

dr. Marko Ilešič, 1.10.1992

Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 18/1992Čeprav najbrž ni pravnika, ki ne bi (vsaj v podzavesti) čutil, kako močan je medsebojni vpliv med ekonomskimi dogajanji in pravnim redom, se vseeno zdi, da pogosto jemljemo ta odnos kot nekakšno nujno zlo, kot nekakšen marksistično obarvani odnos med ekonomijo kot materialno bazo in pravom kot delom...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

59. nemški pravniški dnevi

Peter Juren, 1.10.1992

Ostalo

Peter Juren, Pravna praksa, 18/1992V dneh od 15. do 18. septembra so bili v Hannovru 59. nemški pravniški dnevi, katerih se je udeležilo nad 3.000 pravnikov najrazličnejših smeri (v programu je bilo za vsakega nekaj) in pa kar precej gostov iz tujine, predvsem iz sosednjih držav, vzhodnoevropskih pa tudi azijskih držav. Slovensko del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Mamila in odgovornost zakonodajalca

Aleksander Čeferin, 1.10.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Aleksander Čeferin, Pravna praksa, 18/1992Letos je zaradi zastrupitve z mamili v Sloveniji umrlo osem mladih ljudi, kar je več kot v vsem preteklem letu. V Sloveniji že nastajajo organizirane skupine, ki se ukvarjajo s preprodajo mamil. Šestnajstletni uživalec heroina pravi, da preprodajalci mamilo najprej ponudijo zastonj, če se bojiš, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 1.10.1992

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 18/1992V primeru, da tožnik v eni tožbi uveljavlja več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni zvezi tako, da naj sodišče ugodi naslednjemu, če spozna, da tisti zahtevek, ki je pred njim, ni utemeljen (primarni in subsidiarni ali podrejeni tožbeni zahtevek - 2. odst. 188. člena ZPP), lahko sodišče upošteva ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Zakon o varstvu potrošnikov

dr. Franc Pernek, 1.10.1992

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 18/1992Po treh letih intenzivnega dela pristojnih državnih teles, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije, DOMUS-a, posameznih teoretikov in praktikov ter ostalih je Vlada R Slovenije letošnjega 5. oktobra določila besedilo predloga za izdajo zakona o varstvu potrošnika s tezami. Ned...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1371 1372 1373 ... 1410 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(35244)

Leto objave

2020(725) 2019(1443) 2018(1381) 2017(1393)
2016(1489) 2015(1521) 2014(1609) 2013(1714)
2012(1792) 2011(1881) 2010(1951) 2009(1971)
2008(1805) 2007(1720) 2006(1420) 2005(1033)
2004(910) 2003(1106) 2002(999) 2001(886)
2000(775) 1999(786) 1998(702) 1997(704)
1996(610) 1995(837) 1994(434) 1993(588)
1992(461) 1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov