O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄23

Uredba o DPN za državno cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug

Avtor ni naveden, 13.6.2019

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2019Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Ur. l. RS, št. 3/17) ni v neskladju z Ustavo. Zahteva Občine Šmartno ob Paki za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj - Koper do priključka Velenje jug se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄23

Vnovična uvedba gradbene parcele je nujnost

Irena Vovk, 11.6.2015

Stavbe in stavbna zemljišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2015Urejanje prostora je v Sloveniji stroka, ki počasi izumira; lastijo si jo namreč posamezni župani in politika. Zakonodajo s področja graditve in urejanja prostora že dolga leta spreminjamo parcialno - s slabega na slabše. Posamezne sektorske zakonodaje si nekritično lastijo pravico urejati prostor v okviru svojih parcialnih interesov, evidence prostorskih podatkov in režimov ne prikazujejo dejanskega stanja, nujno potrebnih podatkov ne zbiramo sistematično za območje celotne države ... Problemi torej so. Stroka pa je na 7. Dnevih stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava v organizaciji GV Založbe (IUS SOFTWARE) 4. in 5. junija v Kranjski Gori poskušala nakazati možne rešitve za nakopičene probleme v prostoru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄23

Posebnosti pri evidentiranju stavb in pripadajočih zemljišč

mag. Marijana Vugrin, 11.6.2015

Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Marijana Vugrin, Pravna praksa, 23/2015Pojem etažne lastnine je v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) opredeljen kot lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov. O etažni lastnini načeloma govorimo takrat, ko je v eni stavbi več zaključenih stanovanjskih enot ali poslovnih prostorov v lasti različnih oseb in je bila lastninska pravica nad posameznimi enotami pridobljena na podlagi pravnega naslova, v katerem je ta del opredeljen kot enota v pravnem prometu in ne kot solastninski delež na celotni nepremičnini. Čeprav razmerja, ki jih prepoznamo kot etažno lastnino, nastanejo že z zgraditvijo stavbe in oblikovanjem enot, ki bodo predmeti v pravnem prometu, pa v skladu z določili SPZ etažna lastnina nastane na podlagi pravnega posla ali z odločbo sodišča in z vpisom v zemljiško knjigo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pogodbeni odstop hipotekarno zavarovane terjatve - prenos hipoteke

Aleksander Vojičić, 12.6.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Aleksander Vojičić, Pravna praksa, 23/2014Hipoteka je stvarna pravica na tuji stvari, za katero je značilna akcesornost, zato je neposredno povezana z zavarovano terjatvijo. Hkrati je knjižna pravica, katere nastanek in prenos se vpisuje v zemljiško knjigo, saj 148. člen Stvarnopravnega zakonika (SPZ) določa, da prenos hipoteke učinkuje šele z njenim vpisom. Zato se v praksi in teoriji pogosto pojavlja vprašanje, ali je za učinkovit "prenos hipoteke na novega upnika potreben vpis v zemljiško knjigo" oziroma ali je vpis prenosa hipoteke v zemljiško knjigo konstitutiven ali pa je potreben le zaradi publicitetnih učinkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄23

Pravno varstvo prodajalca (ponudnika) pri prodaji kmetijskega zemljišča

Franci Krivec, 14.6.2012

Kmetijska zemljišča, Lastnina in druge stvarne pravice

Franci Krivec, Pravna praksa, 23/2012V sodni praksi se je dokončno uveljavilo stališče, da je tudi pri prodaji kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda (v nadaljevanju: kmetijsko zemljišče) po določbah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) prodajna pogodba sklenjena takrat, ko prodajalec (ponudnik), ki je podal javno ponudbo za prodajo, prejme izjavo potencialnega kupca (sprejemnika), da sprejema ponudbo. Ker je prodajna pogodba s sprejemom ponudbe že sklenjena, lahko sprejemnik ponudbe pri upravni enoti vloži vlogo za odobritev pravnega posla tudi, če ne razpolaga s pogodbo v obliki enovite listine, saj za popolnost vloge zadošča sklicevanje na pogodbo, ki jo tvorita skupaj listina o ponudbi in listina o sprejemu ponudbe, s katerima upravna enota že razpolaga. Odobritev pravnega posla je odložni pogoj za veljavnost sklenjenega pravnega posla. Vprašanje, na katerega pa sodna praksa še ni odgovorila (oziroma tega vsaj ni mogoče najti v bazi sodne prakse, dostopni na svetovnem spletu), pa je, ali lahko vlogo za odobritev pravnega posla vloži tudi prodajalec, če bi si kupec (sprejemnik ponudbe) premislil in take vloge ne bi hotel vložiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄23

Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti neprimerno normativno urejena

Nejc Zemljak, 14.6.2012

Kmetijska zemljišča

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 23/2012Novela Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) je znova uvedla odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Odškodnina pomeni dodatno dajatev za investitorje pred izdajo gradbenega dovoljenja. Odškodnina je določena v treh členih, vprašanja, ki se pojavljajo glede tega instituta, pa bi zlahka zapolnila krajšo knjigo. Kot kritiko za zdaj še veljavne ureditve sem izpostavil šest razlogov, zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti neprimerno normativno urejena. Prav zdaj se je znova odprla razprava o tej odškodnini, podan pa je bil tudi predlog ukinitve tega instituta. Do tega, ali bi ga bilo treba ukiniti, se ne mislim opredeliti, zagotovo pa menim, da potrebuje korenite spremembe, da bi dosegel svoj primarni cilj, to je varovanje kmetijskih zemljišč pred pozidavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄23

Popolna informatizacija zemljiške knjige

Irena Vovk, 10.6.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2010"Uvajanje popolne informatizacije poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah me spominja na film Planet opic. Prebivalci planeta opic namreč eden za drugim ponavljajo neke dogme, če pa jih ne, so kaznovani. Dogme ponavljajo toliko časa, dokler astronavt Taylor (Charlton Heston) s svojim plovilom ne strm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄23

Presoja strokovnih vprašanj

Avtor ni naveden, 22.6.2006

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 23/2006Sklep US RS, št. U-I-211/03 z dne 24. 3. 2005 Pobuda za začetek postopka za oceno 6.4 točke 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄23

Zemljišča za počitniški namen

Avtor ni naveden, 22.6.2006

Ustavno sodišče, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 23/2006Odločba US RS, št. U-I-65/04 z dne 11. 5. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 56/06 Člen 9 odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Osilnica (Ur. l. RS, št. 109/99 in 124/03) se v delu, ki se nanaša na ovrednotenje stavbnega zemljišča za počitniški namen uporabe (vikendi - C toč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

OKOLJSKO PRAVO: Clean Air Act

Boštjan Koritnik, 9.6.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 23/2005Zakon o čistem zraku (Clean Air Act(*1) ? CAA) je bil prvi v vrsti obsežnih okoljskih aktov ZDA, ki se osredotoča na posamezen medij, tj. zrak, po čemer se razlike od horizontalno zasnovanih enotnih aktov za nadzor onesnaževanja. Kot prvi pa se lahko ponaša tudi s tem, da je vpeljal enotne, nacional...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

ZEMLJIŠKA KNJIGA-ODMEVI: Ali je ureditev zaznambe spora v ZZK-1 ustrezna?

Renato Vrenčur, 9.6.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 23/2005V PP št. 19/2005 je bil objavljen prispevek Tomaža Mavrija o neprimernosti ureditve zaznambe spora v ZZK-1, ker ne omogoča publiciranja tega pomembnega pravnega dejstva (vpisa zaznambe spora), ko gre za obligacijsko pravne spore, v katerih uveljavlja tožeča stranka pred sodiščem bodisi zahtevek za i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Urejanje prostora - dopolnil nagradnja

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1-2 Gmajna, BS 6/4-1,-2,-3,-4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Ur. l. RS, št. 52/97) se zavrne. Sprejetje prostorsko ureditvenih pogojev za obmo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Nevarne snovi

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče, Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih odpadnih snovi v človekovo okolje (Ur. l. SFRJ, št. 40/86) se zavrne.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

2019(1) 2015(2) 2014(1) 2012(2)
2010(1) 2006(2) 2005(2) 2000(2)

Področja

< Vsi 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 8.1. UREJANJE PROSTORA 8.2. VARSTVO OKOLJA

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov