O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Meje umetniškega ustvarjanja v času prestajanja kazni zapora

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Ali lahko obsojenec na prestajanju kazni zapora svobodno izbira slikarske motive v okviru delovne terapije in prostočasnih dejavnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Tožba za nedopustnost izvršbe - aktivna stvarna legitimacija

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Za izločitveno tožbo in za ugovor tretjega v izvršilnem postopku velja, da mora tožnik oziroma tretji v izvršilnem postopku verjetno izkazati, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki izvršbo preprečuje. Tožnici pa imata le položaj upnic z obligacijsko pravico do izpolnitve darilne oz. prodajne pogodbe, katerih predmet je sporna nepremičnina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sodnik mora spoštovati roke

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Okrajno sodišče v Novem mestu je v zapuščinskih zadevah na naroku junija lani zapuščinsko obravnavo končalo in sklenilo, da sklep o dedovanju izda pisno. Ker dediči pol leta pozneje sklepa še niso prejeli, so za pomoč prosili Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vključujoča družba in sodobni izzivi

Matej Cerar, 9.4.2015

Pravoznanstvo

Matej Cerar, Pravna praksa, 14/2015Državni svet RS je 27. marca 2015 gostil prvi posvet na temo vključujoče družbe, ki sta ga pripravila Inštitut za razvoj vključujoče družbe in Inštitut za ustavno pravo. Na posvetu so predavatelji pod moderatorstvom dr. Igorja Pribca s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predstavili svoje poglede na stanje vključenosti posameznih skupin prebivalstva v Sloveniji in izzive za v prihodnje. Posvet je prevevalo prepričanje, da mora biti vključevanje vrednota in moramo k njej stremeti, saj nas razlike bogatijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Položaj starih staršev v družinskem življenju

Lena Šutanovac, 9.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 14/2015Družina v širšem pomenu poleg zakoncev in njunih otrok obsega tudi stare starše in druge sorodnike. Ne gre zgolj za skupino ljudi, ki jih vežejo sorodstvene vezi, ampak gre za enoto, ki se poleg tega tudi medsebojno vzdržuje, se vzgaja in skrbi za svoje člane. Prekinitev stikov med bližnjimi sorodniki ima zato lahko velike posledice na družinske člane, še zlasti tiste najmlajše, za katere je družina mikrookolje, ki jih močno izoblikuje. Tako mnenje je zavzelo tudi ESČP, ki je v zadevi Manuello in Nevi proti Italiji obravnavalo meje dopustnega omejevanja stikov med starimi starši in vnuki. Pritožnika sta zatrjevala kršitev 8. člena EKČP, saj so jima državni organi kar 12 let onemogočali neposredne stike z vnukinjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Smrt stranke je razlog za ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Št. 3.2-35/2014, 18. november 2014 Pobudnica je marca lani v imenu svoje matere vložila pritožbo zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero je bila zavrnjena zahteva njene matere za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v višjem znesku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sodišče o odstopu vlog pripornika pristojnemu organu ni obvestilo tudi vlagatelja

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Pobudnik je zaradi zdravstvenih težav na okrožno sodišče naslovil več vlog za premestitev iz pripora v ustrezno zdravstveno ustanovo. Ker na svoje vloge ni dobil nobenega odgovora, se je pritožil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

mag. Nataša Belopavlovič, 9.4.2015

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 14/2015Pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela zagotavlja zakon, za nas, ki smo javni zavod, pa to natančneje ureja kolektivna pogodba dejavnosti oziroma aneks k tej pogodbi. Ker imamo veliko delavcev vozačev, ki prihajajo na delo iz različnih krajev in z različnimi javnimi prevoznimi sredstvi, nas zanima, kako naj ravnamo v primeru, ko je razdalja, ki jo ima delavec od doma do postajališča javnega prevoznega sredstva, krajša kot dva kilometra, prav tako pa je krajša tudi pot od postajališča do službe. Seštevek obeh poti, torej poti od doma do vstopne postaje ter od izstopne postaje do delovnega mesta, pa pomeni razdaljo, ki je daljša od dveh kilometrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Odstranitev časopisnih člankov o obsodbi za kaznivo dejanje

Irena Vovk, 9.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Posameznik je bil konec prejšnjega leta pravnomočno obsojen na pogojno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Zdaj pa zaradi več novinarskih prispevkov v tiskanih in spletnih medijih v zvezi s tem sodnim postopkom ne more dobiti nove zaposlitve. Kako naj doseže umik novinarskih prispevkov o obsodbi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij kot kršitev pravice do svobode govora

Maja Lubarda, 9.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Maja Lubarda, Pravna praksa, 14/2015Glede na nedavno sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) se omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij lahko pod določenimi pogoji šteje za kršitev pravice do svobode govora po 10. členu Evropske konvencije za človekove pravice (EKČP). V takem primeru mora biti prosilcu zagotovljena možnost učinkovitega pravnega sredstva. Pravno sredstvo pa je učinkovito le, če je zagotovljena njegova izvršitev v razumnem času.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

FIDIC v. ZJN-2

mag. Maja Potočnik, 9.4.2015

PRORAČUN

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 14/2015V slovenskem pravu javnih naročil velja pravilo, da dodatnih gradbenih del in dodatnih storitev, ki so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev ter ki niso bile vključene v prvotno javno naročilo, ni mogoče oddati brez izvedbe postopka javnega naročanja. Če bi bile dodatne gradnje ali dodatne storitve naročene brez izvedbe novega postopka javnega naročanja, bi šlo za nedovoljeno spremembo predmeta javnega naročila, ki je sankcionirana kot prekršek, ter posledično ničnost tako sklenjene pogodbe ali aneksa k pogodbi. Nadalje je splošno sprejeto tudi stališče, da je dodatne gradnje in dodatne storitve po postopku s pogajanji brez predhodne objave mogoče oddati zgolj izjemoma. Naročniki so se (že skoraj) sprijaznili s stališčem, da aneksov pri javnih naročilih, pri katerih je cena dogovorjena kot ključ na roke, ni dovoljeno sklepati. Ko pa je med naročnikom in izvajalcem sklenjena ena od pogodb FIDIC, vse to kar naenkrat ne drži več. Ali med pogodbami FIDIC in splošnimi pravili javnega naročanja obstaja kolizija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Pridobivanje diagnoz v postopku delitve neprofitnih stanovanj v najem

Irena Vovk, 9.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Ali lahko Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v postopku odločanja o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem zahteva od prosilcev, da priložijo potrdilo z diagnozo o bolezni oziroma o bolezenskem stanju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Ureditev bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja Goriča vas

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Pripadnik romske skupnosti iz romskega naselja Goriča vas navaja, da s šoloobveznimi otroki živi v človeka nevrednih razmerah, brez dostopa do osnovne infrastrukture (voda, sanitarije, elektrika). Župan je sicer že večkrat obljubil ureditev naselja, vendar rezultatov še ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Otrokove pravice v Sloveniji

Vlasta Nussdorfer, 9.4.2015

Kultura in umetnost

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 14/2015Ob 25-letnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah je izšel zbornik Otrokove pravice v Sloveniji - od normativnih standardov do učinkovitega varstva (Ministrstvo za zunanje zadeve RS in založba FDV Univerze v Ljubljani, zbirka Mednarodno pravo, urednica Irena Jager Agius, 2014, 274 strani), ki vsebuje prispevke vladnih in nevladnih strokovnjakov s področja otrokovih pravic. Konvencija je popolnoma spremenila naše razumevanje otrokovih pravic, saj je jasno in nedvoumno tudi otroka opredelila za nosilca političnih, socialnih in kulturnih človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 Ur. l. RS, št. 17/15 1. Predsednik Okrajnega sodišča v Idriji - Sodni svet RS; rok je 12. april. Ur. l. RS, št. 19/15 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto člana Sveta Banke Slovenije - Urad predsednika RS; rok je 11.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 31. marec - predlog zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. 1. april - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o notariatu; - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o odvetništvu. 2. april - poročilo o delu Slovenskega inštituta
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Afera honorarji in kavza

Tomaž Pavčnik, 9.4.2015

Uprava, PRORAČUN

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 14/2015Zgodba je razvpita in razgreta. Osrednje netivo ji dajejo tri dejanske okoliščine. Prva plaši z višino zneska. Za honorarje po avtorskih in podjemnih pogodbah naj bi bilo v zadnjih 11 letih plačano več kot milijardo evrov. Tudi druga okoliščina razburja predvsem z višino zneska: ministrica, ki je odšla, naj bi sama prejela več kot pol milijona evrov. Tretja okoliščina pa je način, na katerega nam je sel prinesel vse te informacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Kaj je pravica - kaj je resnica?

mag. Miroslav Mozetič, 9.4.2015

Pravoznanstvo

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 14/2015Ali so te besede našega velikega pravnika še vedno veljavne? Morale bi biti. On je govoril tudi o "človečnem" pravu. Govoril je o pravu, katerega namen (bit) je, da služi pravičnosti, da je "človečno". In, da pravo, ki ni človečno, ni pravo. Ne služi pravičnosti. Prepričan sem, da je v mesecu, ko Ustavno sodišče razgrne pred javnostjo poročilo o svojem delu v preteklem letu, prav, da se spomnimo teh besed. Pa ne le spomnimo, tudi zamisliti bi se morali ob njih, zlasti tisti, ki smo tako ali drugače aktivno vpleteni v različne pravne postopke. Pri tem si velja postaviti tudi nekaj vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Kaznivo dejanje

Nataša Skubic, 9.4.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 14/2015V slovenskem pravnem redu poznamo tri temeljne vrste kaznivih ravnanj, in sicer disciplinske prestopke, prekrške in kazniva dejanja. Po splošni zakonski opredelitvi kaznivega dejanja, kot je zapisana v Kazenskem zakoniku (KZ-1), je kaznivo dejanje človekovo protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Evropa

Irena Vovk, 9.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015 Torek, 31. 3. Dva dodatna satelita. Iz evropskega vesoljskega izstrelišča v Francoski Gvajani sta bila uspešno izstreljena dva dodatna satelita Galileo, naslednji val izstrelitev pa je načrtovan za september. Z novimi sateliti v orbiti se bo povečala razpoložljivost in pokr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Poslovni SOS - reši težavo z državo!

Irena Vovk, 9.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Pred kratkim je začelo delovati spletno mesto poslovni SOS, ki je namenjeno samo poslovnim subjektom - gospodarskim družbam, obrtnikom, zavodom, društvom, samostojnim podjetnikom, zagonskim podjetjem ipd. Tako se želi Vlada seznaniti s konkretnimi problemi, ki jih imajo poslovni subjekti pri sodelovanju z javno upravo oziroma institucijami, ki izvajajo javna pooblastila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Od 31. marca do 6. aprila

Irena Vovk, 9.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015 Torek, 31. 3. Sklad za reševanje bank. Banka Slovenije je v skladu s konec leta 2014 sprejetim Zakonom o organu in skladu za reševanje bank vzpostavila poseben sklad za reševanje bank. Ustanovitvena sredstva v višini 191,07 milijona evrov so vplačale banke in hranilnice, z
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Priznanje tuje sodne odločbe o nadomestnem materinstvu

dr. Judita Dolžan, 9.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Judita Dolžan, Pravna praksa, 14/2015Tako kot druga tuja sodišča se tudi čedalje več nemških sodišč in upravnih organov v zadnjem času vse pogosteje ukvarja s primeri, ko pari z otrokom, ki ga je rodila nadomestna mati, želijo pripotovati ali so že pripotovali v ZRN in predlagajo naknadni vpis v tujini nastalega matičnega dejstva oziroma priznanje tuje sodne odločbe, s katero je pristojni organ v tujini odločil, da so otrokovi starši. Vse več ljudi, ki po naravni poti ne morejo postati starši in so v svoji matični državi izčrpali vse dopustne možnosti, se namreč odloči za nadomestno materinstvo v državah, v katerih je to dopustno, saj je to poleg posvojitve edini način, da lahko postanejo starši. Sodna praksa se v teh primerih zelo razlikuje, pri čemer je odločitev sodišč pogosto odvisna od naključnih dejstev in individualnih pravnih mnenj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vpliv temeljnih pravic na evropsko zasebno pravo in vloga Sodišča EU

dr. Petra Ferk, 9.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 14/2015Dr. Verica Trstenjak, ena od ustanovitvenih članic Slovenskega društva za evropsko pravo, ki si nenehno prizadeva za promocijo in razvoj evropskega prava, je bila 1. aprila 2015 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani na volilnem občnem zboru društva vnovič izvoljena za njegovo predsednico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Usodni let Germanwings 4U 9525 - odškodnina po evropskem in mednarodnem pravu

dr. Marko Pavliha, 9.4.2015

Zračni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 14/2015"Upajmo ... Bomo videli ... Zdaj lahko greste," so bilezadnje besede duševno razbrazdanega kopilota Andreasa Lubitza tistega srhljivega dopoldneva 24. marca 2015, preden je storil najhujše, kar človek sploh lahko naredi sebi in soljudem. Spet je odpovedal človeški faktor, s katerim se ne more kosati niti najboljši računalnik.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2015(42)
> April(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GH IJKL M N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov