O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Moja zgodba

Alenka Leskovic, 15.12.2005

Poravnava davkov in prispevkov, Stavbe in stavbna zemljišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 48/2005Ker je konec leta čas za obračune, ga bom tokrat naredila z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance, Davčno upravo Republike Slovenije, Davčnim uradom Ljubljana in njegovo Davčno izpostavo Ljubljana. Veseli december so mi zagrenili do skrajnih meja, saj me rubijo za več kot povprečno slovensko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Vodovarstvena območja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 27.10.2005

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 41/2005Razpoložljivost čistih voda je eno najpomembnejših vprašanj, s katerimi se danes srečuje človeštvo, in bo za prihodnost postala še bolj kritična, saj naraščajoče potrebe presegajo oskrbo, onesnaževanje rek, jezer in potokov pa se nadaljuje.1 Država kot skrbnik celotnega naravnega bogastva Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Označevanje izdelkov v EU

Boštjan Koritnik, 6.10.2005

Trgovina, Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 38/2005Dr. Clifford Rechtschaffen, Univerza Golden State iz San Francisca (ZDA), je od 14. februarja do 23. maja predaval na ljubljanski PF. Od leta 1992 poznamo v Evropski uniji (EU) enotno shemo prostovoljnega označevanja »okolju prijaznih« izdelkov in storitev z znakom za okolje (Eco-label). Njen nam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Načelo zaupanja v zemljiško knjigo

mag. Alenka Ratnik, 22.9.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 37/2005Upnik in dolžnik sta leta 2003 v obliki izvršljivega notarskega zapisa v skladu s 142. členom stvarnopravnega zakonika (SPZ)1 sklenila sporazum o zavarovanju denarne terjatve, po katerem je dolžnik, hkrati kot zastavitelj, zastavil v zavarovanje terjatve upnika svoje nepremičnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄33

Razkrivanje okoljskih informacij

Boštjan Koritnik, 1.9.2005

Javno obveščanje, Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 33/2005ob rob: Dr. Clifford Rechtschaffen, Univerza Golden State iz San Francisca (ZDA), je od 14. februarja do 23. maja predaval na ljubljanski PF. Ena novejših, a uspešnih metod krepitve okoljske zavesti tržnih subjektov, je razkrivanje okoljskih informacij (information disclosure). Pri tem pristopu s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄31-32

Okoljski pristop EU

Boštjan Koritnik, 25.8.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 31-32/2005Mnogo let Evropska unija (EU) ni imela enotnega pristopa k nadzoru nad kakovostjo zraka, podobno pa velja tudi glede nadzora voda. Šele v zadnjem desetletju, ko je EU spoznala, da posamičen, denimo na posamezne vire onesnaževanja usmerjen, pristop ne deluje, so se začele stvari spreminjati. Tako ima...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Zemljiškoknjižno dovolilo

Romana Gajšek, 28.7.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Romana Gajšek, Pravna praksa, 29-30/2005Prispevek poskuša v strnjeni obliki predstaviti bistvo in pomembnost zemljiškoknjižnega dovolila (z.k. dovolilo) v praksi, izpostaviti najpomembnejše pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, vlogo notarja pri overitvi podpisa na pogodbah, ki vsebujejo prenos lastninske pravice, drugih stvarnih i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine

dr. Renato Vrenčur, 21.7.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 28/2005Primer: Svojo nepremičnino (stanovanje v bloku; stanovanje ni bilo kupljeno po stanovanjskem zakonu) želim vpisati v zemljiško knjigo. V verigi lastnikov sem četrti po vrsti, vendar ne posedujem prav nobene originalne pogodbe, ampak le kopije. Originalnih pogodb sploh ni mogoče najti, poleg tega sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Trgovanje z emisijami

Boštjan Koritnik, 21.7.2005

Trgovina, Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 28/2005Dr. Clifford Rechtschaffen, Univerza Golden Gate iz San Francisca (ZDA) je od 14. februarja do 23. maja predaval na ljubljanski PF. Dva glavna izziva pri izvajanju zakona o čistem zraku (Clean Air Act – CAA) sta bila: s čim manjšimi stroški očistiti zrak, obenem pa dopustiti zvišanje gospodarske ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Omejevanje onesnaževanja vozil

Boštjan Koritnik, 14.7.2005

Cestni promet, Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 27/2005Emisije iz prevoznih sredstev so odgovorne za ves ogljikov monoksid ter približno polovico dušikovih oksidov (Nox) in hlapljivih organskih spojin (volatile organic compounds – VOCs). Motorna vozila pa so, morda presenetljivo, skupaj z sežigalnicami in drugimi industrijskimi viri, tudi zelo pomemben ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Odmik od idealne regulacije onesnaževanja

Boštjan Koritnik, 7.7.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 26/2005Dr. Clifford Rechtschaffen, Univerza Golden Gate iz San Francisca (ZDA) je od 14. februarja do 23. maja predaval na ljubljanski PF. Zakon o čistem zraku (Clean Air Act – CAA) je združil več pristopov k nadzoru in zmanjševanju onesnaževanja zraka. Prvi del CAA tako zajema obravnavo enotnih standar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

OKOLJSKO PRAVO: Državni načrti implementacije standardov

Boštjan Koritnik, 23.6.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 25/2005Vlada ZDA prek National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) določi enotne standarde kakovosti obdajajočega zraka (ambient air), medtem ko so programi za dosego teh standardov v rokah posameznih držav. Na podoben način se rešuje, vse odkar imamo enotne standarde obdajajočega zraka, njegova kakovost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

O odpovedi pravnemu sredstvu zoper odločbe geodetske uprave

Anita Dolinšek, 16.6.2005

Geodetske službe

Anita Dolinšek, Pravna praksa, 24/2005Geodetska uprava je organ v sestavi ministrstva za okolje in prostor. Kot upravni organ mora pri izdajanju svojih odločb postopati skladno z določili splošnega upravnega postopka, zapisanimi v Zakonu o splošnem upravnem postopku(*1). Postopati mora tudi po ZENDMPE(*2) ,ki ureja evidentiranje nepremi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

OKOLJSKO PRAVO: Enotnost standardov v ZDA in EU

Boštjan Koritnik, 16.6.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 24/2005Zakon o čistem zraku (Clean Air Act(*1) ? CAA) je kot prvi okoljski akt vpeljal enotne, nacionalne emisijske standarde ? National Ambient Air Quality Standards(*2) (NAAQS). Ti dovoljujejo za vsakega od šestih t. i. kriterijskih polutantov (criteria pollutants) takšno koncentracijo, ki ne ogroža javn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

OKOLJSKO PRAVO: Clean Air Act

Boštjan Koritnik, 9.6.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 23/2005Zakon o čistem zraku (Clean Air Act(*1) ? CAA) je bil prvi v vrsti obsežnih okoljskih aktov ZDA, ki se osredotoča na posamezen medij, tj. zrak, po čemer se razlike od horizontalno zasnovanih enotnih aktov za nadzor onesnaževanja. Kot prvi pa se lahko ponaša tudi s tem, da je vpeljal enotne, nacional...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

ZEMLJIŠKA KNJIGA-ODMEVI: Ali je ureditev zaznambe spora v ZZK-1 ustrezna?

Renato Vrenčur, 9.6.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 23/2005V PP št. 19/2005 je bil objavljen prispevek Tomaža Mavrija o neprimernosti ureditve zaznambe spora v ZZK-1, ker ne omogoča publiciranja tega pomembnega pravnega dejstva (vpisa zaznambe spora), ko gre za obligacijsko pravne spore, v katerih uveljavlja tožeča stranka pred sodiščem bodisi zahtevek za i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄21-22

OKOLJSKO PRAVO: Razlastitev in okoljsko pravo

Boštjan Koritnik, 26.5.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 21-22/2005Poleg že obravnavane trgovinske klavzule (Commercial Clause) je za okoljsko pravo zelo pomemben tudi 5. amandma Ustave ZDA. Ta amandma je zelo podoben 69. členu naše ustave(*1), saj določa, da nobena zasebna lastnina ne bo odvzeta za javno korist brez plačila pravične (primerne) odškodnine(*2). D...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

OKOLJSKO PRAVO-INTERVJU: Simulacija: arbitraža

Benjamin Lesjak, 12.5.2005

Civilni sodni postopki, Varstvo okolja

Benjamin Lesjak, Pravna praksa, 19/2005Zavod PIP »pravo informacije pomoč« je ob dnevih odprtih vrat skupine Študentske organizacije Univerze v Mariboru skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru 21. aprila 2005 organiziral prvo simulacijo arbitražnega postopka preko videokonference. Simulacija je bila zaključek predmeta pravne klinik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

OKOLJSKO PRAVO-INTERVJU: Tožba zaradi globalnega segrevanja

Boštjan Koritnik, 12.5.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 19/2005Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

ZEMLJIŠKA KNJIGA: Zaznamba spora po ZZK-1

Tomaž Mavri, 12.5.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 19/2005Zakon o zemljiški knjigi pozna dve vrsti vpisov, in sicer glavne ter pomožne vpise. Z glavnimi vpisi se v zemljiško knjigo vpisujejo pravice in pravna dejstva, s pomožnimi vpisi pa določeni drugi podatki, ki se sicer vpisujejo v zemljiško knjigo (26. člen ZZK-1) Glavni vpisi so vknjižba, zaznamba in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

OKOLJSKO PRAVO: Instrumenti okoljskega prava

Boštjan Koritnik, 28.4.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17-18/2005Eno bistvenih vprašanj okoljskega prava je, katerih orodij oz. instrumentov se pri tem poslužujemo. V zakonodaji je pogosta predvsem zahteva po doseganju določene stopnje varovanja zdravja (health based) oz. doseganju določenega stanja okolja (ambient based) in pa obvezna uporaba tehnologije določen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

OKOLJSKO PRAVO: Značilnosti okoljskih zakonov ZDA

Boštjan Koritnik, 21.4.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 16/2005Dr. Clifford Rechtschaffen, Univerza Golden Gate iz San Francisca (ZDA), vsak ponedeljek, in sicer do 23. maja, predava na ljubljanski PF. V ZDA so v odziv na neučinkovitost tradicionalnega sistema pravnega varstva okolja razvili zakone za nadzor onesnaževanja. Njihove glavne značilnosti so usmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

OKOLJSKO PRAVO: Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

Adrijana Viler-Kovačič, 21.4.2005

Trgovina, Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 16/2005V zadnjih letih so ekonomski instrumenti pri oblikovanju politike varstva okolja prevzeli zelo pomembno vlogo. Vendar pa se je pri preučevanju ekološke in ekonomske učinkovitosti tradicionalnih ekonomskih instrumentov, ko so davki, takse, pristojbine, subvencije ipd. izkazalo, da ti ne dajejo več do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

ZEMLJIŠKA KNJIGA - ODMEVI: Neznosna lahkost izmikanja zakonu

Sonja Bien, 21.4.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Sonja Bien, Pravna praksa, 16/2005V PP, št. 12/2005 objavljen članek Gregorja Strojina, zaposlenega na Vrhovnem sodišču RS, zaradi zavajajočih stališč in nekaterih nepravilnosti zasluži pojasnilo s strani urada pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja. Članek se je v začetnem delu osredotočil na komentar odločbe poobl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

OKOLJSKO PRAVO: Okoljsko pravo ZDA na prehodu

Boštjan Koritnik, 14.4.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 14-15/2005V ZDA so se okoljski zakoni razvili kot odziv na slabosti tradicionalnega sistema pravnega varstva okolja. Ta se je izkazal za neučinkovitega, zato je prišlo do razvoja zakonov za nadzor onesnaževanja (pollution control laws), kakršni veljajo v ZDA še danes. Tradicionalni sistem je slonel na svob...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
48(1) 41(1) 38(1) 37(1)
33(1) 31-32(1) 29-30(1) 28(2)
27(1) 26(1) 25(1) 24(2)
23(2) 21-22(1) 19(3) 17-18(1)
16(3) 14-15(1) 12(2) 9(4)
8(1) 7(2) 6(1) 3(1)

Leto objave

< Vsi
2005(36)
> Januar(1) > Februar(3) > Marec(5) > April(7) > Maj(4) > Junij(5) > Julij(5) > Avgust(1) > September(2) > Oktober(2) > December(1)

Področja

< Vsi 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 8.1. UREJANJE PROSTORA 8.2. VARSTVO OKOLJA

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG HIJK L M NOP QR SŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov