O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Izbrisanim je treba izplačati odškodnine

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 5.7.2012

Varstvo človekovih pravic, Človekove pravice

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 26/2012Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je 26. junija 2012 izdal težko pričakovano sodbo v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji, ki jo je pred šestimi leti (4. julija 2006) z vložitvijo pritožbe sprožilo enajst izbrisanih prebivalcev in prebivalk. S sodbo je ugotovilo kršitev pravice do varstva zasebnega in družinskega življenja, pravice do učinkovitega pravnega sredstva in prepovedi diskriminacije. S pritožbo je uspelo šest od desetih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Kaj je v največjo korist osebe z anoreksijo? Prisilno hranjenje?

Katarina Vatovec, 5.7.2012

Človekove pravice

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 26/2012Anoreksija nervoza (anorexia nervosa), za katero trpi dvaintridesetletna E., je vrsta motnje prehranjevanja, ki je vse pogostejša v svetu. Gre za duševno motnjo, pri kateri oseba količino zaužite hrane omejuje oziroma hrano celo zavrača. Bolnica E. se s to boleznijo, ki jo je sprožila sedem let trajajoča spolna zloraba v otroštvu, bori že dolgih enaindvajset let. Zadnja dva meseca odklanja hrano in je v bolnišnici v paliativni oskrbi. Če se bo tako nadaljevalo, je njena smrt neizbežna. Specializirano sodišče v Angliji (Court of Protection) je po tem, ko je ugotovilo, da E. ni poslovno sposobna, odločilo, kaj je v njeno največjo korist. V 143 točk obsegajoči zanimivi sodbi je sodnik upošteval okoliščine konkretnega primera ter vrsto dejavnikov (med drugim želje bolnice, mnenja njenih staršev in zdravnikov), ki jih je razporedil med tiste, ki so v prid pravici do življenja (2. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin - EKČP), in tiste, ki dajejo prednost osebni samostojnosti bolnice, spoštujejo njeno pravico do zasebnosti (8. člen EKČP) in prepoved ponižujočega ravnanja (3. člen EKČP). Tehtnica se je nagnila v prid pravici do življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Prepoved obrezovanja dečkov iz verskih razlogov

mag. Judita Dolžan, 5.7.2012

Človekove pravice

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 26/2012151 Ns 169/11, 7. maj 2012 V nemški javnosti je nedavno veliko pozornosti in predvsem ogorčenja judovske in islamske skupnosti sprožila sodba deželnega sodišča v Kölnu, ki je versko obrezovanje dečkov prvič opredelilo kot kaznivo dejanje telesne poškodbe. Cent
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Razsojeno

Toni Tovornik, 5.7.2012

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 26/2012Laične vloge in delna zamudna sodba Tožnik je zoper svojega delodajalca vložil tožbo, v kateri je zahteval izplačilo več denarnih zneskov iz naslova plač, stroškov v zvezi z delom, regresa in zakonskih zamudnih obresti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Pravne in revizijske dileme izvajanja določb ZZRZI-C

mag. Mojca Kunšek, 5.7.2012

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 26/2012Čeprav novela Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C) velja že od novembra lani, se določbe novele še vedno ne izvajajo tako, kot so predpisane. Temeljni problem je namreč v izvajanju prehodnih določb ZZRZI-C, saj bi moral Slovenski inštitut za revizijo (Inštitut) najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi novele predpisati postopke za revidiranje javnih sredstev, prejetih za zaposlene invalide. Pri tem ZZRZI-C predpisuje, da mora revizorjevo poročilo zajemati tudi poročilo o tem:
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Problemi zakonodajne politike

dr. Albin Igličar, 5.7.2012

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 26/2012V drugi polovici prejšnjega desetletja je Nemško združenje za zakonodajo (Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung - DGG) pripravilo prikaz stanja na področju vede o zakonodaji in ga povzelo v dvanajstih tezah oziroma vprašanjih. Ta spoznanja interdisciplinarnih raziskovanj zakonodajne dejavnosti ter metod in tehnik zakonodaje so bila prevzeta in objavljena tudi v glasilu Evropskega združenja za zakonodajo (European Association of Legislation - EAL). Sledeča raziskovanja so izpostavila trditev, da sprejemanje zakonov ni le politični akt, temveč neke vrste umetnost oziroma veda, ki pa zahteva učenje in nadaljnje izpopolnjevanje. Stanje in razvojne težnje vede o zakonodaji v Evropi so člani ustreznih društev in združenj strnili v posebne teze. Ob njihovem prebiranju naletimo na številne podobne probleme, ki se pojavljajo v zakonodajnem procesu dograjevanja slovenskega pravnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Upoštevanje verskih praznikov pri delu odvetnika

Andreja Tratnik, 5.7.2012

Varstvo človekovih pravic, Človekove pravice

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 26/2012Svoboda mišljenja, vesti in vere, določena v 9. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), zagotavlja mirno uživanje najintimnejših prepričanj posameznikov in je zato danes (v žargonu Evropskega sodišča za človekove pravice - ESČP: "v sodobni demokratični družbi") zelo pomembna. Vendar pa je odločanje o njej prav zaradi njene vsebine, ki bolj ali manj močno oblikuje posameznikovo identiteto, težko povsem objektivno. To se kaže tudi v odločitvi v zadevi Sessa Francesco proti Italiji, v kateri so bila mnenja sodnikov - kljub zelo preprostemu dejanskemu stanju - deljena: le en glas je pretehtal končno odločitev, zato si lahko predstavljamo, da bi bila ob malenkost drugače sestavljenem senatu odločitev v isti zadevi povsem drugačna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Proslave

dr. Matjaž Ambrož, 5.7.2012

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 26/2012Rekel bi, da sem bil že vsaj na kakih sto proslavah in svečanostih. Nekatere sem celo dejavno sooblikoval, to je bilo predvsem v osnovnošolskih letih, potem sem se z odra umaknil v vrste publike in prepustil priložnost še drugim. Na podlagi tega, niti ne tako majhnega vzorca ugotavljam, da vse proslave, včerajšnje in današnje, zaznamuje neko pretresljivo notranje protislovje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Temelji naše državnosti

dr. Ivan Kristan, 5.7.2012

Kultura in umetnost

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 26/2012Po lanskem letu, ko je izšla knjiga Čas velikih sprememb, je profesor France Bučar poslal na slovenski knjižni trg novo knjigo, ki tudi govori o podobni tematiki kot lanskoletna, njen naslov pa je Temelji naše državnosti (Mladinska knjiga, Ljubljana 2012).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije

Ribičič Ciril, Wedam Lukić Dragica, 5.7.2012

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 26/2012Avtorja prispevka sva se 15. in 16. junija kot član in nadomestna članica kljub neurejenemu vprašanju financiranja udeležila 91. plenarnega zasedanja Beneške komisije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 5.7.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2012Christopher Hodges, Iris Benöhr in Naomi Creutzfeldt-Banda Consumer ADR in Europe (Hart Publishing, 2012, 516 strani) Gre za prvo sistematično primerjalno študijo, kako alternativni sistemi reševanja potrošniških sporov (teh je v EU več kot 750) delujejo v različnih državah (
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Regres za prehrano po novem zakonu in aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti

mag. Nataša Belopavlovič, 5.7.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2012V PP, št. 24-25/2012, sem v odgovoru na vprašanje Regres za prehrano in povračilo prevoznih stroškov po novem zakonu, ki se je nanašalo na to, kako ravnati v primeru, ko ima javni socialnovarstveni zavod zagotovljeno prehrano, javni uslužbenec pa ima v pogodbi o zaposlitvi zapisano, da se prehranjuj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Pozitivna odločitev pri molku organa? Mogoče, a ne za okoljevarstvena soglasja

mag. Adrijana Viler Kovačič, 5.7.2012

Upravni postopek in upravne takse, Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 26/2012V zakonodajnem postopku je sprejem novele Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Ta v cilju pospeševanja izvedbe investicij skrajšuje roke za izdajo soglasij, ki so pogoj za izdajo gradbenih dovoljenj, hkrati pa dosledno izvršuje obljubo iz Pogodbe za Slovenijo 2012-2015, to je načelo pozitivne odločitve v primeru molka organa. Ne glede na dober namen predloga zakona za hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja pa velja poudariti, da se določila o skrajševanju rokov in uveljavitev instituta molka organa ne morejo (ne smejo) nanašati na okoljevarstvena soglasja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012Drugi odstavek 33. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je bil, kolikor se je nanašal na aktivne družbenike, ki jim je pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju prenehalo članstvo v gospodarski družbi, izbrisani iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Prenehanje zastavne pravice s prenehanjem zavarovane terjatve v stečaju

Tilen Tacol, 5.7.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Tilen Tacol, Pravna praksa, 26/2012V PP, št. 22/2012, je dr. Nina Plavšak predstavila svoj pogled na zastavno načelo akcesornosti in njegove učinke na prenehanje zastavne pravice, zlasti hipoteke, zastavitelja za tuj dolg v zvezi začetkom, tekom in zaključkom postopkov zaradi insolventnosti glavnega dolžnika. Prispevek, ki je pred vami, je namenjen predstavitvi drugačnega pogleda na ključne vidike obravnavane tematike in razlagi, zakaj menim, da s sodno prakso Vrhovnega sodišča, ki tudi v okoliščinah, ko je zoper dolžnika, ki je pravna oseba, uveden stečajni postopek, dosledno upošteva načelo akcesornosti zastavnega prava, kot ga pozna slovenski pravni red, ni prav nič narobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Od pripravnika do odvetnika tudi brez enoletne odvetniške kandidature

mag. Andrej Kristan, 5.7.2012

Odvetništvo in notariat

mag. Andrej Kristan, Pravna praksa, 26/2012Po razlagalnem stališču Odvetniške zbornice Slovenije se je zadnjih nekaj let za pridobitev pravice opravljati odvetniško dejavnost uporabljal pogoj enoletne poizpitne prakse v pravosodju, odvetništvu ali notarstvu tudi za tiste, ki so bili pred državnim pravniškim izpitom vsaj eno leto že odvetniški pripravniki. Odvetniška zbornica je tako stališče zavzela kljub izrecni izjemi, ki jo v zvezi s 5. točko 25. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) postavlja za odvetniške pripravnike določilo 48. člena istega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 5.7.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2012Pregled slovenske zakonodaje Uprava za javna plačila Novi Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP) poleg urada uprave določa še osem (prej dvanajst) območnih enot. Najpozneje do konca oktobra pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Uspešen zaključek šolskega leta

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012V skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) mora vsaka osnovna šola oblikovati razvojni načrt. Na eni od osnovnih šol menijo, da bi si morali v javni šoli za cilj postaviti stoodstotno uspešen zaključek osnovnega šolanja. Ali je to sploh mogoče?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Ko prost pretok blaga trči ob zid nacionalnega varstva intelektualnih pravic

Zoran Skubic, 5.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 26/2012Sodišče Evropske unije (Sodišče) je v nedavni odločitvi v luči Direktive o avtorski in sorodnih pravicah obravnavalo zanimiv vidik odnosa med načelom prostega pretoka blaga po 34. in 36. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter izključujočo platjo nacionalnega prava varstva intelektualne lastnine. Tehtalo je namreč vprašanje, ali je znotraj EU mogoča prodaja in distribucija nekega izdelka, ki uživa avtorskopravno varstvo v državi članici kupca, v državi prodajalca pa ne, in - nekoliko presenetljivo - presodilo, da se mora v tem primeru prosti pretok blaga - sicer bistven temelj EU - umakniti nacionalnemu avtorskemu varstvu. Še več, država članica lahko po pravu EU celo kazenskopravno sankcionira prevoznika zaradi pomoči pri nedovoljenem distribuiranju primerkov del na nacionalnem ozemlju, pa čeprav v državi članici sedeža prodajalca ta dela sploh niso (posebej) avtorskopravno zaščitena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Zavarovanje bodoče terjatve - izpraznjena hipoteka - zamenjava zavarovane terjatve

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012V našem pravu ni predvidena možnost prenosa že ustanovljene, vendar zaradi plačila ali drugega razloga izpraznjene hipoteke na novo terjatev oziroma možnost zamenjave zavarovane terjatve. Razlog je v učinkovanju načela akcesornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Ponovitve besed in vejica

dr. Nataša Hribar, 5.7.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 26/2012Začnimo z nalogo: So v spodnjih primerih vejice postavljene pravilno? Ali katera manjka, je morda katera odveč?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Vsebina PP št.26/2012

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012stran 3 UVODNIK dr. Neža Kogovšek Šalamon Odgovornost stran 6 IZOBRAŽEVANJE dr. Marijan Pavčnik Bolonjska setev stran 8 DELOVNO PRAVO dr. Katarina Kresal Šoltes Poseg ZUJF v pravico
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 19. seji (21. junij 2012): - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja; - spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence; - p
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2012(39)
> Julij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H I JK L M NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov