O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Zakon: Slovenščina kot uradni jezik

Irena Vovk, 28.9.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2000Državni svet je v juliju izdal zbornik, v katerem je objavljen predlog zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika ter prispevki z javne predstavitve mnenj (v DS je potekala 11. maja), na kateri so strokovnjaki in predstavniki širše zainteresirane javnosti v veliki večini podprli prizadevanja, da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Izigravanje zakona s pogodbo

Luigi Varanelli, 28.9.2000

Obligacije

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 26/2000A) TEORETIČNI PRISTOP Uvod 1. Pojem izigravanja zakona (fraudolenca) 2. Elementi pogodbe Pogodbena kavza Objektivna in subjektivna teorija kavze; integralna teorija 3. Splošna teorija fraudolence Direktna in indirektna kršitev zakona 4. Kritični pogled na subjektivno teorijo fraudolence 5. Obj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Zloraba pravice

dr. Andrej Berden, 28.9.2000

Pravoznanstvo

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 26/20001. SPLOŠNO O ZLORABI PRAVIC Pravica ni absolutna oblast, vedno ima svoj namen oziroma cilj. Dokler titular pravice izvršuje svojo pravico v skladu z njenim namenom in ciljem, velja zanj načelo "Qui suo iure utitur neminem laedit". Kadar pa izvršuje svojo pravico z namenom, da komu škoduje (intenc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Slovenščina v pravni praksi (30.del): Raba ločil v bančnih številkah

dr. Monika Kalin-Golob, 28.9.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 26/2000Pred počitnicami sem prejela še eno vprašanje, ki se nanaša na rabo ločila (-) v številki tekočega in žiro računa. Bralec M. Š. navaja, da pri Teledomu to ločilo imenujejo kar "črtica", drugič spet vezaj, sam pa je v Slovenskem pravopisu 1962 našel poimenovanje vezalni pomišljaj. Trenutno veljavni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Prepisano, ker ni preslišano...: od 12. do 25. septembra

Irena Vovk, 28.9.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2000Četrtek, 13. 9. Mestne četrti. V Ur. l. RS, št. 80/00 je objavljen sklep o razpisu svetovalnega referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev četrtnih skupnosti v MO Ljubljana, da se ugotovi interes Ljubljančanov glede imen, območij in pravnega statusa četrti (Šmarna gora, Šentvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Sprememba osnovnega kapitala v prisilni poravnavi

mag. Saša Prelič, 28.9.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 26/2000Dejansko stanje in vprašanja: Neka delniška družba je predlagala začetek postopka prisilne poravnave, v kateri bo predlagala finančno reorganizacijo. Kot metoda reorganizacije bo izbrana konverzija terjatev v delnice, s čemer se delno strinjajo tudi ločitveni upniki ter upniki, katerih terjatve s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Varnost pri delu: Posebnosti sporazuma po 25. členu ZVZD

dr. Konrad Plauštajner, 28.9.2000

Varstvo pri delu

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 26/2000Skupni varstveni ukrepi na delovišču Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/ 99 - ZVZD) postavlja glede varstva in zdravja pri delu v generalnem pogledu nove zahteve in standarde v primerjavi s starim Zakonom o varstvu pri delu (Ur. l. SRS, št. 32/ 74, 16/80, 25/ 86 - ZVD), ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Zakaj je toliko zapornikov?

Alenka Leskovic, 28.9.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 26/2000V Sloveniji le redka raziskovalna dela zagledajo luč sveta v knjižni obliki. Raziskava Inštituta za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti sodi med redke izjeme, saj je objavljena v vsem dostopni knjižni publikaciji z naslovom Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in proc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 26/20001. Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 80/00) - velja od 28. septembra; med drugim določa: - glavna pisarna izdela enkrat letno pregled nerešenih zadev po sodnikih in po strokovnih sodelavcih, ki so jim zadeve dodelje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Konkurenčna prepoved - prokura - odgovornost uprave - soglasje nadzornega sveta

Peter Podgorelec, 28.9.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 26/20001. Obvladujoča družba (d. o. o.) in odvisna družba (d. d.) sta konkurenčni družbi, ki tvorita dejanski koncern. Ali lahko lastnik in direktor obvladujoče družbe opravlja eno izmed naslednjih funkcij oziroma vlog v odvisni družbi: član uprave, član nadzornega sveta, prokurist? Za družbenika in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Ustavno sodišče RS: Evidenca volilne pravice

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 26/2000V neskladju z Ustavo je, da Zakon o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS, št. 48/92) ne ureja stalne evidence volilne pravice volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v tujini. Državni zbor mora to neskladje z Ustavo odpraviti v enem letu od objave te odločbe v Uradnem listu RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Seminar - dnevnica

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26/2000Delavec je napoten na službeno pot - seminar izven kraja sedeža zavoda oziroma družbe. V kotizacijo seminarja je vključeno tudi kosilo. Ali delavcu pripada dnevnica glede na to, da ima prehrano zagotovljeno? Višino povračil stroškov v zvezi z delom določi Vlada RS največ v višini, določeni na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26/2000Delavci državnega organa zaradi specifičnosti dejavnosti delajo 12 ur dnevno, vsak drugi dan. Za čas takega opravljanja dela delodajalec izplačuje dodatke na podlagi Kolektivne pogodbe za negospodarstvo. Delodajalec izplačuje dodatke za delo v popoldanski in nočni izmeni, kolikor delavec nastopi del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Napredovanje zaposlenih v organih za prekrške

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Prekrški, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26/2000Ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih pri sodniku za prekrške se postavlja vprašanje, kdaj lahko napredujejo zaposleni, ki so bili 1. marca 1999. leta razporejeni v skladu z novim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji strokovnih in administrativno tehnični...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Napredovanje zaposlenih v javnih kulturnih zavodih

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Gospodarske javne službe (komunala), Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26/20001. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture določa, da se za čas dela na delovnem mestu, ki je potreben za napredovanje, šteje čas od zaključka pripravništva in opravljenega pripravniškega oziroma strokovnega izpita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Ustavno sodišče in ekonomski sistem

dr. Bojan Bugarič, 28.9.2000

Ustavno sodišče

dr. Bojan Bugarič, Pravna praksa, 26/2000Ustavno sodišče je junija odločilo, da je del zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju neskladen z ustavo (glej odločbo, št. U-I-302/97 z dne 15. 6. 2000, objavljeno v Ur. l. RS, št. 61/2000). Sporen naj bi bil tisti del zakona, ki določa, da imajo delavci v podjetjih s 1000 in več delavci najm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Praktični razlogi za pogodbeno prepoved odtujitve in obremenitve zastavljenih nepremičnin

Hinko Jenull, 28.9.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Hinko Jenull, Pravna praksa, 26/2000Mag. Jože Požun je (v pp, št. 20/2000, str. 11) objavil prispevek o kumulaciji zastavne pravice in pogodbene prepovedi odtujitve in obremenitve stvari. Sklenil ga je z ugotovitvijo, da ni ovir za vknjižbo pogodbene omejitve lastninske pravice s prepovedjo odtujitve ali obremenitve zastavljene neprem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Terensko delo - nadure dnevnica

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26/2000Delavec opravlja terensko delo izven kraja sedeža delovne organizacije. Za potovanje dobi potni nalog. Dnevna zamuda časa na terenu je 15 ur, od tega 7 ur dela, 8 ur vožnje. Delavec ima kot terenski delavec dodatek za delo na terenu vključen v osnovno plačo. * Ali se mora čas nad delovno obveznostj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Ustavno sodišče RS: Občinske volitve - enakost volilne pravice

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 26/2000Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in Župana občine Sežana (Ur. l. RS, št. 61/98) ni v neskladju z Ustavo in zakonom. Načelo enake volilne pravice ni kršeno, če občina, v kateri se občinski svet voli po proporcionalnem sistemu, ni razdeljena na več volilnih enot. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Ustavno sodišče RS: Lokalne volitve

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 26/2000Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in za volitve Župana v novoustanovljeni občini Žetale (Ur. l. RS, št. 65/98) je iz razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe, v neskladju z Ustavo in zakonom. Občinski svet mora neskladnost iz prejšnje točke odpraviti najkasne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Ustavno sodišče RS: Komasacija - nova razdelitev zemljišča

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Ustavno sodišče, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 26/2000Prvi stavek drugega odstavka 115. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XI.del)

Andraž Zidar, 28.9.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 26/2000Tokrat bomo predstavili primere, ki se nanašajo na področje družinskega prava. V primeru Ignaccolo-Zenide je prišlo do obravnave vprašanja ali ima mati pravico dostopa do hčera, ki sta v skrbništvu očeta. Do podobne situacije je prišlo v primeru Nuutinen, kjer je pravico dostopa do otroka zahteval o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

V Nemčiji podobno kot pri nas

dr. Lev Svetek, 28.9.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 26/2000Prilagoditev novim demografskim tokovom Republika Slovenija svojo socialnovarstveno zakonodajo že prilagaja novi demografski situaciji, kar je udejanila z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Nove kazenskopravne pristojnosti EU pred vrati?

dr. Damjan Korošec, 28.9.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 26/2000Na pobudo in v organizaciji Evropske unije - Evropske komisije, v sodelovanju z Evropsko pravno akademijo ("Europäische Rechtsakademie - ERA") iz Trierja(*1) je v dneh od 15. do 16. septembra 2000 v prostorih Evropske pravne akademije v Trierju potekalo srečanje predstavnikov Evropske komisije z izb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

O kolektivnem zavarovanju: drugič

Luka Tičar, 28.9.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 26/2000K prispevku g. Vladimirja Uršiča v pp, št. 24-25/2000 V pp, št. 23/2000 sem v članku z naslovom "Kolektivno zavarovanje: odprt ali zaprt VPS" podal svoja osebna razmišljanja o predmetni problematiki v luči predvsem strokovnih argumentov in ne toliko v luči različnih interesov, ki, kar je povsem n...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2000(29)
> September(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L MN OP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov