O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vštevanje pripora in prejšnje kazni

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Tretji odstavek 49. člena Kazenskega zakonika (KZ) v delu, ki se je nanašal na vštevanje sankcije za prekršek v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, ni bil v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 56. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Zadovoljstvo tudi ob neuspešni mediaciji

Weber Nana, Jenko Gregor, 10.5.2012

Pravoznanstvo

mag. Nana Weber, Gregor Jenko, Pravna praksa, 18/2012Na Višjem sodišču v Ljubljani od uvedbe leta 2009 statistično spremljajo izvajanje mediacijskih postopkov. To pomaga pri izboljšavah postopka mediacije, mediatorju pa omogoča razvijanje ustrezne občutljivosti in kompetentnosti ter večje prilagajanje pristopov pri izgradnji učinkovitejših strategi
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Sprememba obveznega prevzemnega praga - oživitev kapitalskega trga?

Boštjan Kavšek, 10.5.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Kavšek, Pravna praksa, 18/2012Vlada Republike Slovenije je 19. aprila 2012 na svoji 11. redni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih in ga po predlaganem nujnem postopku poslala v Državni zbor. V okviru predloga zakona je predlagana tudi sprememba prevzemnega praga po Zakonu o prevzemih (ZPre-1) za oddajo obvezne prevzemne ponudbe v ciljni delniški družbi s 25-odstotnega na tretjinski delež glasovalnih pravic v tej družbi. V okviru tega prispevka bom po predstavitvi funkcije obveznega prevzemnega praga in pravnega okvira EU obravnaval vprašanje oživitve kapitalskega trga, ki je po predlogu zakona glavni namen zvišanja obveznega prevzemnega praga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Izobraževanje v lastnem interesu

mag. Nataša Belopavlovič, 10.5.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 18/2012Javna uslužbenka je v šolskem letu 2011/12 sklenila delovno razmerje za določen čas za opravljanje del in nalog vzgojitelja predšolskih otrok. V javnem vrtcu je razporejena na delovno mesto vzgojitelja in ima za opravljanje dela tudi ustrezno stopnjo in smer strokovne izobrazbe (končano Pedagoško fakulteto - smer vzgojitelj predšolskih otrok - visoko strokovno izobrazbo), vendar še nima opravljenega strokovnega izpita. V šolskem letu 2011/12 se je vključila v izobraževanje - prvi letnik magistrskega študijskega programa Zgodnje učenje in poučevanje na Pedagoški fakulteti. Izobražuje se v lastnem interesu in z zavodom nima sklenjene pogodbe o izobraževanju. • Ali ji pripada študijski dopust glede na to, da ima za delo, ki ga opravlja, ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Uporaba dokazov, ki ne smejo biti uporabljeni v kazenskem postopku, v pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Pravdni postopek je po naravi drugačen od kazenskega, saj gre za spor med dvema enakovrednima strankama. Tako glede vprašanja nedopustnosti dokazov v pravdnem postopku ni mogoče enostavno povzemanje rešitev kazenskega postopka. V kazenskem postopku izločitev dokaza ne posega v pravico nobenega drugega (nasprotna stranka je država), v pravdnem postopku pa bi prepoved uporabe dokaza lahko posegla v pravico ene od strank do dokaza kot del pravice do izjave v postopku. Po ZPP so dopustna vsa dokazna sredstva, pod pogojem, da ne nasprotujejo pravnemu redu in osnovnim načelom postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012- v zvezi z analizo osnovnošolskega izobraževanja med šolskimi leti 2000/01 in 2011/12 (Majda Potrata).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Problematika odločb Policije o vračanju tujcev

Kovač Polonca, Gradišnik Marjetka, 10.5.2012

Uprava

dr. polonca Kovač, Marjetka Gradišnik, Pravna praksa, 18/2012Prispevek nakazuje nekaj sistemskih vprašanj, povezanih z izbranim vidikom tujske problematike, tj. policijskim odločanjem o vračanju tujcev iz države. Policija kot upravni organ izdaja zadevne odločbe kot svojo novo pristojnost od konca oktobra 2011, v skladu z Zakonom o tujcih (ZTuj-2) po aktih EU in s podrejeno rabo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). V prispevku opozarjava na nekaj dilem glede zakonitosti pravnih podlag in ravnanja Policije, kar podkrepljuje kratka statistična analiza izdanih odločb od 28. oktobra do 31. decembra 2011. Namen prispevka je spodbuditi pristojne k razpravi, pravilnemu ravnanju v teh občutljivih razmerjih z velikimi posledicami za posameznika in morebitni spremembi zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

O stranpoteh justice - primer Kercher

mag. Tea Melart, 10.5.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Tea Melart, Pravna praksa, 18/2012Pred časom smo bili priča odkritju brutalnega umora angleške študentke Meredith Kercher, ki je pretresel italijansko in del svetovne javnosti. Dogodek je takoj pritegnil pozornost medijev, ki od tedaj pozorno spremljajo vsa dejanja organov odkrivanja, pregona in odločitve sodišč. Proces je sprožil številna vprašanja, ki se nanašajo na vrednotenje forenzičnih dokazov, pravice obrambe in na učinkovitost italijanskega pravosodnega sistema. Tematika pa je zaradi pravic obrambe in dokazovanja z izvedenci zanimiva tudi z vidika našega kazenskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev - poseg v pridobljene pravice

Avtor ni naveden, 10.5.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012V primeru, ko se delavca zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi ponovno prijavi v zavarovanje, ni zakonske podlage v določbah o postopku z rednimi pravnimi sredstvi, da bi Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (tožena stranka) za nazaj, od dneva, ko je bilo tožeči stranki nadomestilo plače za čas čakanja na ustrezno zaposlitev priznano, ustavil izplačilo tega nadomestila. Čeprav se izpodbijani odločbi glasita le na "ustavitev nadomestila plače" je formalni in dejanski učinek take ustavitve poseg v že pravnomočno priznano pravico - z zanikanjem te pravice vse od njenega priznanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem postopku

mag. Polona Kukovec, 10.5.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Polona Kukovec, Pravna praksa, 18/2012K pisanju tega prispevka me je spodbudila nedavna odločitev Ustavnega sodišča v zadevi Up-457/09 z dne 28. septembra 2011. Ustavno sodišče je v pravnomočni odločitvi rednega sodišča o lastninski tožbi, s katero je postala pravnomočna odločitev upravnega organa o vrnitvi nepremičnine v naravi brezpredmetna, ugotovilo kršitev ustavne pravice denacionalizacijskega upravičenca do zasebne lastnine. Problematika se mi zdi zanimiva tako s teoretičnega kot tudi praktičnega vidika. Redna sodišča se namreč še vedno srečujejo s primeri, ko tožnik stvarnopravni zahtevek usmeri zoper denacionalizacijskega upravičenca, ki je lastninsko pravico na nepremičnini dobil s pravnomočno odločbo upravnega organa v denacionalizacijskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika - KZ-1B (Ur. l. RS, št. 91/11) - veljati začne 15. maja 2012. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1F (Ur. l. RS, št. 32/
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vsebina PP št.18/2012

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012stran 3 UVODNIK dr. Rajko Pirnat Ali kriza upravičuje suspenz prava? stran 6 DENACIONALIZACIJA mag. Polona Kukovec Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem postopku stran 9 GOSP
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Naknadna vplačila

Nadija Šuler, 10.5.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nadija Šuler, Pravna praksa, 18/2012Določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) o naknadnih vplačilih družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo so skope. Enako velja za sodno prakso in literaturo. Odsotnost sodne prakse je morda odraz dejstva, da je odločitev o naknadnih vplačilih v dispoziciji družbenikov, in ko se ti enkrat (soglasno) odločijo zanje, jo tudi uresničijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 12. seji (26. april 2012): - Program stabilnosti - dopolnitev 2012; - Sklep glede izplačila regresa javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2012; - Uredba o oblikovanju cen učbenikov; - Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za izvajan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/201226. april - Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega sveta RS za leto 2012; - Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Ustavnega sodišča Republike Slovenije za leto 2012. 3. maj - Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega zbora Republike Sloven
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Evropa

Irena Vovk, 10.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Torek, 24. 4. Javnofinančni primanjkljaj in javni dolg. Tako v evrskem območju kot tudi v EU se je lani v primerjavi z letom 2010 javnofinančni primanjkljaj zmanjšal, javni dolg pa je v obeh območjih narasel, je objavil Eurostat. Razmerje javnofinančnega primanjkljaja do bruto domačega pro
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Avtomobili

dr. Nataša Hribar, 10.5.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 18/2012Že dolgo se sprašujem, zakaj vsi prodajalci avtomobilov na plakatih z oglasi za nove avtomobile pišejo na primer nova opel astra, nova ford fiesta in podobno. Moti me ženska oblika pridevnika. Jaz bi namreč rekla novi opel astra in novi ford fiesta. Pa vi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Zlato fiskalno pravilo

Hinko Jenull, 10.5.2012

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/2012Že poimenovanje predlagane ustavne spremembe je bizarno. Izraža predvsem napuh predlagateljev, ki običajno računovodsko kategorijo razglašajo za normo posebne vrste, za nekakšno nadnaravno, višjerodno, magično pravno zapoved. Dejstvo, da je pravilo zlato, naj bi poudarjalo njegovo nadčasovno veljavo, večno vrednost in poseben pomen, ki sega čez druge ustavnopravne določbe. Proti pravilu z valuto take veličine in moči referendum sploh ne pride v poštev, z njim bodo tudi Ustavnemu sodišču zvezane roke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

dogodki - izjave

Irena Vovk, 10.5.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012od 24. aprila do 7. maja Torek, 24. 4. Fiskalno pravilo. "Ta trenutek ne obstaja realno dvotretjinsko soglasje za vpis fiskalnega pravila v Ustavo," je po posvetu vodstev parlamentarnih strank povedal predsednik Vlade Janez Janša. Poleg tega, kot je še dejal, opozicija ni naklonjena sodel
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Pogled od daleč

Matej Tomažin, 10.5.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 18/2012V svoji zadnji kolumni sem predstavil tezo, da se na slovenskem kapitalskem trgu skriva zanimiva priložnost, ki bi lahko dobila poseben pospešek, če bodo vladnim besedam sledila tudi dejanja. Na primer postopek privatizacije bi spodbudil kroženje kapitala in borza bi tako lahko kot kakšna tržnica, na katero pripeljejo svežo zelenjavo, več kot zaživela. Čeprav je ta scenarij verjeten, pa ni nujno, da ga bomo kmalu dočakali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Predlog ZVPSBNO-B

Irena Vovk, 10.5.2012

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Odbor Državnega zbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo je 26. aprila 2012 potrdil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-B) in vsa predlagana dopolnila k členom, poslanci pa bodo o noveli odločali na majski seji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 10.5.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Trevor Redmond People, States and Hope - Cosmopolitanism and the Future of International Law (Wolf Legal Publisher, 2012, 475 strani) Avtor s preučevanjem povezave med mednarodnim pravom in globalno neenakostjo postavi tezo, da čeprav se zavedamo, da živimo v nepravičnem svetu, pra
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Gradbeno in uporabno dovoljenje

dr. Matjaž Tratnik, 10.5.2012

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 18/2012Knjiga Gradbeno in uporabno dovoljenje (Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2012, 536 strani) bralcu že na prvi pogled ponuja precej več, saj avtorji (urednika mag. Nina Koselj in mag. Luka Štravs ter Saša Galonja, Luka Ivanič, mag. Sabina Jereb, mag. Peter Lovšin in Sonja Ristanović) obe dovoljenji obravnavajo v šestem, sedmem in osmem poglavju oziroma v drugi polovici knjige (vanjo je vključeno tudi besedilo Zakona o graditvi objektov - ZGO-1, in izbrani podzakonski predpisi). V prvi polovici knjige pa avtorji obravnavajo drugo - z obema dovoljenjema povezano tematiko, tako da je končni rezultat vsebinsko sklenjena celota.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

globus

Dean Zagorac, 10.5.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 18/2012Velika Britanija: udarec spletnim piratom 30. 4. - Ponudniki internetnih storitev morajo odslej blokirati dostop do spletne strani The Pirate Bay, ki uporabnikom omogoča medsebojno deljenje in širjenje datotek z različno vsebino, najpogosteje avtorskopravno zaščiteno. Tako je odločilo britansko viš
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 10.5.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 18/201211. maj 483 - Justinijan I. Rodil se je bizantinski cesar Justinijan I., ki je najbolj znan po ureditvi splošnoveljavnega rimskega prava. Zbiranje in urejanje zakonov, ki so se skozi stoletja ohranili v različnih in pogosto pravnikom nedostopnih delih, je zaupal enemu najboljših pravnikov c
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2012(40)
> Maj(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJ K LM NOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov