O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 18/1993Št. 47, 12. avgust 1993 Državni zbor je objavil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, zakon o začasni ureditvi urejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate in zakon o poroštvu RS z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Gospodarsko pravo

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 18/1993Akceptni nalog ni pravno razmerje, ampak listina, ki z že nastalim pravnim razmerjem seznanja druge. To pravno razmerje je naročilo (na1 po 749. členu ZOR Če je akceptni nalog dan v zavarovanje plačila, je pogodba o naročilu sklenjena z razveznim pogojem (1. odstavek 74. člena ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Gospodarsko pravo

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 18/1993Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi v sporih iz pogodb o najemu poslovnih prostorov, sklenjenih med najemodajalcem, ki je oseba iz 1. točke 489. člena ZPP ali iz 489.a člena ZPP in najemnikom, ki je oseba iz 489.a člena in ki je najel poslovni prostor za svojo gospodarsko dejavnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 18/1993Št. 48, 14. avgust 1993 Vlada je sprejela uredbo o izdelavi načrtov zaščite in reševanja, uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte, uredbo o varovanju predsednika Vlade RS, uredbo o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi oseb in objektov, ki jih varu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Sindikalni zaupnik in njegovo delovnopravno varstvo

mag. Drago Mežnar, 2.9.1993

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 18/1993Sedanje manjše družbeno podjetje se bo v kratkem preoblikovalo v javno podjetje, pričakujejo, da bo treba tudi zmanjšati število zaposlenih, ker bodo opuščene nekatere delovne enote... Ali bo možno tedaj predsednika sindikata v podjetju opredeliti kot preseženega delavca zaradi reorganizacije že ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Lastninsko preoblikovanje podjetij

dr. Marijan Kocbek, 2.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 18/1993Ali je mogoče v skladu z obstoječo zakonodajo odprodati celotni delež (večinski) v družbi-hčeri, katere lastnik je krovno podjetje, ki ima v strukturi trajnega kapitala večinski delež družbenega kapitala brez lastnika? Kakšni so pogoji in postopek te prodaje ter pravni akti in sodelovanje državni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 18/1993Št. 50, 27. avgust 1993 Predsednik republike je ukazal odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v Velikem vojvodstvu Luksemburg (dr. Boris Cirej), imenoval izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v isti državi (Jaša Zlobec-Lukič) in imenoval izrednega in pooblaščenega veleposlanik...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Statut ali akt o lastninskem preoblikovanju?

Mojca Geč-Zvržina, 2.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Mojca Geč-Zvržina, Pravna praksa, 18/1993Zadnja faza lastninskega preoblikovanja podjetja je vpis olastninjene družbe v sodni register, kar zahteva tako ZLPP kot zakon o družbah (ZGD). Pri vpisu družbe v sodni register oziroma pri določitvi listin, potrebnih za vpis v register, pa menim, da se pojavljajo nekatere nejasnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Lastninskopravna razmerja

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 18/1993Vplivi gradnje na sosednjo nepremičnino niso prepovedani, če ne presegajo krajevno običajne mere. Morebitno nespoštovanje javnopravnih predpisov pri gradnji (gradnja "na črno") na to presojo nima nobenega vpliva (1. odstavek 42. člena v zvezi s 1. odstavkom 5. člena ZTLR in 2. odstavek 156. člena ZO...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Zveza društev pravnikov Slovenije Vladi Republike Slovenije

dr. Janez Šinkovec, 2.9.1993

Vlada

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 18/1993V zvezi s potekom in vodenjem kazenske preiskave ob odkritju orožja v Mariboru so bila objavljena različna stališča, ki si med seboj nasprotujejo, zato menimo, da je koristno, če posredujemo nekaj temeljnih opredelitev z vidika načel in pravne stroke. Temelj problematike je v načelu delitve oblas...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Est factus caecus iudex non omnibus aequus

dr. Janez Kranjc, 2.9.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/1993Pred seboj imamo pravni rek, ki je po vsej verjetnosti srednjeveškega izvora. Na nespornost in popularnost njegovega sporočila kaže med drugim oblika verza (Est factus caecus/iudex non omnibus aequus, izg. est faktus cekus judeks non omnibus ekvus), iz katere bi se dalo sklepati na šolski izvor reka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Razporeditev v drugo podjetje

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1993Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi ni možno razporejati delavca v drugo organizacijo ali k delodajalcu. Odločba SZD RS, opr. št. Sp 824/93-3 z dne 1. 7. 1993 Pritožbeno sodišče je s svojo odločbo ugotovilo, da je neveljavna določba aneksa k pogodbi o zaposlitvi, s katero je bil predlagatelj razp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Drago Felicijan : Rimski pravni izreki

Marko Kambič, 2.9.1993

Pravoznansto

Marko Kambič, Pravna praksa, 18/1993I Knjiga Draga Felicijana, ki je izšla v začetku letošnjega leta, je prvi poizkus, da bi modrost, izraženo v rimskih pravnih rokih, bralcu približali v slovenščini, saj smo se doslej glede omenjene snovi srečevali le s tujo literaturo. Delo je po avtorjevih besedah namenjeno predvsem pomoči pri š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 18/1993Št. 43, 24. julija 1993 Vlada objavlja uredbo o načinu oblikovanja cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil, uredbo o določitvi najvišjih cen učbenikov in uredbo o načinu in postopku oblikovanja cen dnevne oskrbe v javnih socialnovarstvenih zavodih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Zakon o denacionalizaciji

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 18/1993Podlaga iz 5. člena ZDEN velja le za tiste pravne posle, ki so bili sklenjeni v času veljavnosti predpisov, zajetih v 3. in 4. členu ZDEN.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 18/1993Št. 45, 31. julija 1993 Državni svet objavlja zneske drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora in delavcev služb Državnega zbora. Vlada je sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Volitve v svet zavoda

mag. Drago Mežnar, 2.9.1993

Zavodi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 18/1993Vprašanje: V letu 1991 je bil v zavodu (na podlagi zakona o zavodih) sprejet statutarni sklep o preoblikovanju dotedanje enovite delovne organizacije v javni zavod. V skladu s sklepom je bil izvoljen organ upravljanja svet zavoda za mandatno dobo štirih let.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Pokojninski sistem

dr. Lev Svetek, 2.9.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 18/1993Ko smo se minulo leto v pp, št. 15/92 v prispevku "Ustavno sodišče RS o pokojninski osnovi" opredelili za ločeno mnenje enega od sodnikov ustavnega sodišča (mag. Matevža Krivica), ki se je izrekel proti zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 148. člena zakona o pokojninskem zavarovanju iz leta 1983 (d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Kakšen zahtevek ima prizadeta stranka po 133. členu ZOR ?

mag. Marija Krisper-Kramberger, 2.9.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 18/1993V novejši sodni praksi so pogosti spori, v katerih pogodbena stranka, ki zatrjuje spremenjene okoliščine po 133. členu zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), s tožbo zahteva spremembo pogodbe. V večini primerov gre za trajna razmerja in sicer za najemno pogodbo, s katero je najemodajalec najemni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Zamenjava direktorja - položaj delavcev s posebnimi pooblastili

mag. Drago Mežnar, 2.9.1993

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 18/1993Vprašanje: Poslovodni organ - direktor se je zamenjal. Kakšen je status delavcev, ki so imeli individualne pogodbe, sklenjene s prejšnjim direktorjem? Ali ostanejo v delovnem razmerju in ali jim pripada odpravnina, v kolikor jim novi direktor ne podeli posebnih pooblastil in z njimi ne sklene ind...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 18/1993Št. 46, 6. avgust 1993 Državni zbor je sprejel zakon o spremembah zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic, zakon o taksi na izvoženo blago, zakon o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja (...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 18/1993Št. 44, 29. julija 1993 Državni svet je sprejel poslovnik državnega sveta, ki ureja organizacijo in delo državnega sveta in njegovih delovnih teles. Ministrstvo za finance je izdalo odločbo o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev podjetja GEA COLLEGE d.d.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Uredba o pripravi programa preoblikovanja

Avtor ni naveden, 2.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 18/1993Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO S POJASNILI in veljavni predpisi za lastninsko preoblikovanje podjetij Pripravili: Branka Neffat, dipl. pravnica - direktorica podjetja NEBRA, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, 2.9.1993

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 18/1993Zemljiškoknjižno sodišče ni pristojno presojati zakonitosti vodenja postopka geodetskega upravnega organa niti zakonitosti in primernosti izreka geodetske odločbe, s katero je geodetski organ odločil o spremembah katastrskih podatkov. Odločba o parcelaciji zemljišča se vroči le lastniku parcele, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
1993(24)
> September(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJK LM NOP QRS Š TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov