O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Delna upokojitev - slovenski in avstrijski model

mag. Andreja Hojnik Šlamberger, 9.3.2017

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Andreja Hojnik-Šlamberger, Pravna praksa, 9/2017V Sloveniji je v zadnjem času veliko razprav na temo fleksibilnih oblik zaposlovanja, zadrževanja starejših delavcev na trgu dela in dviga stopnje zaposlenosti nasploh. Tako je že od leta 2016 v veljavi ukrep za začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb, dopolnjuje se možnost delne upokojitve, ki sicer ni novost, in še bi lahko naštevali. Vse te aktivnosti so v skladu s sprejeto krovno strategijo za rast in delovna mesta "Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast", ki jo je Evropska komisija sprejela marca 2010. Med usmeritvami in cilji strategije, ki se v Sloveniji uresničuje z nacionalnimi reformnimi programi, je dvig stopnje zaposlenosti starejših, tj. tistih med 55. in 64. letom starosti, ter izvajanje učinkovitih in prilagojenih ukrepov za dolgotrajno brezposelne s poudarkom na starejših delavcih. Da pri tem ne gre zgolj za vprašanje, ki se je pojavilo v Sloveniji, pač pa so oblike zadrževanja starejših delavcev na trgu dela aktualne tudi drugod, priča živahna razprava o delni upokojitvi v Avstriji. Namen tega prispevka je predstaviti slovenski institut delne upokojitve in izkušnje s primerljivim institutom v Avstriji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pomen izraza "delavec" v 22. poglavju KZ-1

dr. Boštjan Polegek, 9.3.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Boštjan Polegek, Pravna praksa, 9/2017Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo v zadevi I Ips 25137/2014 z dne 23. junija 2016 presodilo, da zakonski znaki kaznivega dejanja zaposlovanja na črno iz prvega odstavka 199. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) niso izpolnjeni, kadar storilec zaposli dva tujca ali osebi brez državljanstva in ju ne prijavi v ustrezno zavarovanje. Poudarilo je, da se bit inkriminacije zaposlovanja tujcev na črno uresniči le v primeru, ko storilec brez ustreznih dovoljenj za delo zaposli vsaj tri tujce. Ob tem, ko druga izvršitvena oblika istega kaznivega dejanja po prvem odstavku 199. člena KZ-1 inkriminira zaposlitev z opustitvijo prijave za ustrezno zavarovanje tudi dveh delavcev, se zastavlja vprašanje razmejitve pojmov "delavec" in "tujec" za celotno poglavje KZ-1, ki predpisuje kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Delničarski aktivizem

Matej Tomažin, 9.3.2017

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 9/2017Letošnje leto bo minilo ne samo v optimističnejših tonih, ampak tudi ob aktivnejši vlogi malih delničarjev. Pri mnogih slovenskih podjetjih ob borzni kotaciji opažamo nastajanje dveh ali treh delničarskih blokov, ki si do sedaj niso bili vedno enotni. To pa je dobro izhodišče, da se še dodatno okrepi delničarski aktivizem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pridržanje tunizijskih migrantov v južni Italiji

Lena Šutanovac, 9.3.2017

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 9/2017Zadeva Khalaifia in drugi proti Italiji se nanaša na pridržanje številnih tunizijskih migrantov v sprejemnem centru na otoku Lampedusa ter na ladjah v pristanišču v Palermu. Gre za množico migrantov, ki so se iz Tunizije čez Sredozemsko morje zatekli v Italijo v času t. i. arabske pomladi leta 2011. Zaradi neustreznega in nedostopnega sodnega varstva v Italiji so se pritožniki naslednjega leta obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), pred katerim so zatrjevali obsežne kršitve človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Evolucija Sodišča Evropske unije: quo vadis?

Pavliha Marko, Prek Miro, Ilešič Marko, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marko Pavliha, Miro Prek in dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 9/2017Pred dobrimi tridesetimi leti je profesor dr. Mirko Ilešič z mariborske pravne fakultete v svoji in slovenski pionirski monografiji o evropskem pravu vizionarsko zapisal, da pri obravnavanju te problematike ni mogoče ločiti pravnih elementov od ekonomskih, enotni trg pa je treba vseskozi graditi, "in sicer tako s sistematičnim zakonskim urejanjem, ki mora temeljiti na nespornih ekonomsko-političnih ciljih, kakor tudi z doslednim preganjanjem vsega, kar je z delovanjem enotnega trga nezdružljivo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Izkaz nege za dopust

Toni Tovornik, 9.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2017Otrok je bil obravnavan v bolnišnici in mora po navodilih zdravnika ostati doma. Njegovega starša, ki ne želi uveljavljati bolniške odsotnosti zaradi nege otroka, temveč koristiti dopust, zanima, ali sme delodajalec za odobritev dopusta zahtevati potrdilo bolnišnice?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Razkritje davčne tajnosti osebam, ki so udeležene v upravnih postopkih ali postopkih pred sodiščem

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Pravoznanstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Drugi odstavek 19. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da lahko davčni organ osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, razkrije določene podatke. To so nekateri identifikacijski podatki o zavezancu za davek (davčna številka, ime, sedež, prebivališče, ID za DDV...), poleg teh pa tudi podatki o znesku neplačanih davkov, preveč plačanih davkov, odloženem in obročnem plačilu, o predloženem davčnem obračunu ali napovedi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Nekateri vidiki nacionalne podstati Republike Slovenije

Igor Vuksanović, 9.3.2017

Ustavno sodišče

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 9/2017Ustavno sodišče je sprejelo zanimiv sklep, s katerim je zavrnilo pobudo Almirja Talića za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena Zakona o praznikih in dela prostih dnevih (ZPDPD). Sklep je zanimiv, ker je pobudnik državljan Republike Slovenije, ki je musliman (pripadnik islamske verske skupnosti), po nacionalni pripadnosti pa najverjetneje Bošnjak, ki je izpodbijani ureditvi očital, da ga kot muslimana diskriminira, ker upošteva le krščanske verske praznike. Ustavno sodišče je pobudo zavrnilo, jaz pa njegovo odločitev uporabljam kot izhodišče za krajšo razpravo o tem, v kolikšni meri slovenski pravni red dopušča neposredno ali posredno vdiranje elementa nacionalnosti v pravne norme. Pri tem bom ignoriral posebej urejena vprašanja varstva italijanske in madžarske narodne manjšine in se omejil na položaj slovenskih državljanov neslovenske narodne (etnične) pripadnosti, zlasti ko gre za pripadnike narodov nekdanje Jugoslavije, ki se od Slovencev pogosto razlikujejo tako v etničnem kot v religioznem smislu (številni pripadajo pravoslavni ali islamski verski skupnosti).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Nove tehnologije ter velika in mala začetnica

dr. Nataša Hribar, 9.3.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 9/2017Z novimi tehnologijami so se v slovenskem pravopisu odprla mnoga vprašanja, ki jih trenutno veljavni jezikovni priročniki ne rešujejo neposredno - povsem razumljivo, saj je od takrat, ko smo dobili najnovejšega, tj. Slovenski pravopis (2001), minilo že kar debelih šestnajst let. A vendar si pri odgovorih na vedno nova vprašanja lahko pomagamo z že obstoječimi pravili. V tokratnem kotičku želim pokazati, zakaj imamo z novimi tehnologijami ter veliko in malo začetnico tolikšne težave in kakšna so najnovejša napotila jezikoslovcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pokrivanje davčne izgube

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Na podlagi določbe 36. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki se uporablja od 1. januarja 2007 dalje, se davčna izguba lahko pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih neomejeno (razen v primerih, ki jih zakon drugače ureja) in po prehodni določbi 84. člena tega zakona velja tudi za izgube iz davčnih obdobij od leta 2000 do leta 2006 (razen pri izgubah iz leta 2006, ki se niso pokrile v skladu s petim odstavkom 29. člena ZDDPO-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Nova izdaja Obligacijskega zakonika z uvodnimi pojasnili dr. Damjana Možine

dr. Barbara Novak, 9.3.2017

Kultura in umetnost

dr. Barbara Novak, Pravna praksa, 9/2017Pri družbi IUS SOFTWARE (GV Založba) je po štirih letih spet izšla nova, tokrat druga, spremenjena in dopolnjena priročna izdaja Obligacijskega zakonika z uvodnimi pojasnili. Razloga za novo izdajo sta predvsem ta, da je prva izdaja pošla in da je vmes prišlo do manjših sprememb v pravni ureditvi obligacijskih razmerij. Med njimi velja omeniti predvsem razveljavitev 184. člena Obligacijskega zakonika (OZ) o dedovanju in odstopu terjatve za povrnitev nepremoženjske škode, ki je posledica v letu 2016 sprejete odločbe Ustavnega sodišča. Spregledati ne gre tudi bogate sodne prakse Ustavnega sodišča z navodili rednim sodiščem, kako je treba z vidika Ustave razlagati določbe o zastaranju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Evropa

Patricij Maček, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 9/2017 Torek, 21. 2. Pravičnejše obdavčenje. Evropska unija (EU) je storila nov korak k pravičnejšemu obdavčenju podjetij. Gospodarski in finančni ministri držav članic EU so se namreč dogovorili o novih pravilih o preprečevanju izogibanja davkom v nečlanicah EU. Nova zakonoda
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Govor

Tomaž Pavčnik, 9.3.2017

Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 9/2017Na slavnostni občni seji Vrhovnega sodišča 14. novembra 2016 je imel predsednik republike govor, ki presega običajen slavnostni nagovor. Govoril je o pretnji, da Evropske unije morda v kratkem ne bo več. Gre za umevno oceno iz vsakomur razvidnih dejstev, za katero sicer ni zanesljivo, da je točna, je pa tak razplet žal vsaj verjeten. Odvisno od tega, kako se bodo dejstva spletala vnaprej. Od slavnostne občne seje do danes se ta žal niso tkala po predsednikovih željah, marveč bolj v skladu z njegovo črno različico projekcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 23. februar - predlog zakona o spremembi Zakona o vrtcih, - predlog zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. 24. februar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ, - predlog zakona o s
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G) (Ur. l. RS, št. 9/17) - veljati začne 11. marca. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A) (Ur. l. RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 Ur. l. RS, št. 9/17 1. Vrhovni državni tožilec - Ministrstvo za pravosodje; rok je 11. marec. 2. Notarsko mesto s sedežem v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje; rok je 11. marec. Ur. l. RS, št. 11/17 3. Direktor - Zdravstveni dom I
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Kako brez zapletov izbrati generalnega direktorja RTVS?

Igor Kadunc, 9.3.2017

Uprava, Delovna razmerja

Igor Kadunc, Pravna praksa, 9/2017Nedavni razpis za generalnega direktorja RTVS (Radiotelevizija Slovenija) se bo verjetno po dolgem času končal sicer brez izpodbijanja na sodišču, vendar neuspešno, ker noben kandidat ni dobil zadosti glasov. Kljub temu bi dva kandidata (med njimi je tudi moja malenkost), katerih vlogo je Programski svet RTVS ocenil kot nepopolno, lahko odločitev izpodbijala na sodišču z zelo dobrim izgledi za "zmago".
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Poslovanje sodstva - sodna statistika Vrhovnega sodišča RS

Gregor Zagozda, 9.3.2017

Ostalo

Gregor Zagozda, Pravna praksa, 9/2017Pred kratkim je bil v Pravni praksi št. 5/2017 objavljen prispevek o spletni strani Ministrstva za pravosodje, ki prikazuje sodno statistiko (SoStat). Tako kot SoStat tudi Poslovanje sodstva na spletnih straneh Vrhovnega sodišča prikazuje statistiko poslovanja sodišč. Prikazani podatki se nanašajo pretežno na čas reševanja zadev na sodiščih, gibanje števila zadev in strukturo zaposlenih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 123. redni seji (23. februar 2017): - predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, - Akcijski načrt - Simulacija EPREV 2016, - seznanitev s Poročilom o izvedbi ukrepov iz Dvoletnega akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 20
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 9. marec 1841 - Oprostitev sužnjev Vrhovno sodišče ZDA je odločilo, da so bili afriški sužnji, ki so prevzeli nadzor na ladji Amistad, nezakonito prisiljeni v suženjstvo, zato jih je oprostilo odgovornosti za upor. S tem se je zgodba o sužnjih, ki so jih prek Kube tihotapi
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Od 21. februarja do 6. marca

Patricij Maček, 9.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 9/2017 Torek, 21. 2. Znižanje prispevne stopnje. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je sestala s predstavniki sindikatov glede novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki je med drugim za prehodno obdobje dveh let znižal višino prispevne stopnje poklicnega zavarovanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Problem lastniškega financiranja - kapitalska posojila

Vatovec Lea, Grasselli Neža, 9.3.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Lea Vatovec, Neža Grasselli, Pravna praksa, 9/2017Namen članka je predstaviti ureditev kapitalskih posojil v slovenskem pravnem redu, s poudarkom na horizontalnih transakcijah (sestrskih posojilih) in vprašanjih, povezanih s konceptom finančne krize, in posledično prekvalifikacije posojila v lastni kapital. Izpostavljena so nekatera vprašanja in problemi, s katerimi se pogosto srečujemo v praksi. Predstavljeni so tudi posamezni odgovori in rešitve iz nemške in avstrijske pravne ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Rok za izpodbijanje izjave o priznanju očetovstva

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Za pravnega očeta, ki je to postal z izjavo o pripoznanju očetovstva, mora veljati enak rok za izpodbijanje, kot za pravnega očeta, ki je to postal na podlagi zakonske domneve; dolžina roka za oba je dolžina enoletnega subjektivnega roka iz 96. člena ZZZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Zavajajoča prodaja televizijskih paketov po pravu Unije

Zoran Skubic, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2017Klasični televizijski paketi so v digitalni dobi, ko se vse bolj poudarja (z)možnost ogleda avdiovizualnih vsebin kadarkoli "na zahtevo", ogrožena vrsta. Da ostajajo v koraku s časom, morajo vključevati vse več vsebin "na zahtevo", vključno z ogledom že predvajanih programskih vsebin "nazaj". Vseeno pa ponudnike tovrstnih paketov pri njihovem trženju precej strogo zavezuje pravo Unije - zlasti direktiva o nepoštenih poslovnih praksah. Med slednjimi posebno mesto zavzemajo zavajajoča dejanja in opustitve. Tako se v skladu s 6. členom direktive poslovna praksa šteje za zavajajoče dejanje, če vsebuje napačne informacije - tj. širi neresnice - ali če na kakršen koli način, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali utegne zavajati povprečnega potrošnika ter povzroči ali utegne povzročiti, da ta sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2017(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H I JK LM N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov