O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Vročanje

Nataša Skubic, 5.3.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 9/2015"Vročanje je procesno dejanje sodišča, katerega namen je, da se stranka seznanja s postopkom, procesnimi dejanji nasprotne stranke in sodišča, ter obenem, da se stranki zagotavlja pravica do izjave" (Vrhovno sodišče RS v sodbi II Ips 455/2006 z dne 8. maja 2008). "Najpomembnejši procesni institut, ki služi uresničevanju pravice do informacije kot predpogoja pravice do izjave v postopku, je vročanje. Namen vročanja je na eni strani omogočiti naslovljencu, da se seznani z opravljenim procesnim dejanjem sodišča ali stranke, in na drugi strani, da dobi sodišče o prejemu pošiljke zanesljiv dokaz" (Ustavno sodišče RS v odločbi U-I-279/08 z dne 9. julija 2009).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Druga obletnica

Irena Vovk, 5.3.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Sedem nevladnih organizacij (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Mirovni inštitut, Novi paradoks, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Humanitarno društvo Pravo za vse, Slovenska karitas in SKUP - Skupnost privatnih zavodov; osma - Zveza društev upokojencev Slovenije - bo pogodbo podpisala pozneje), ki so bile izbrane pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečlovečnim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, je 19. februarja z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer javno podpisalo pogodbo o sodelovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 23. redni seji (18. februar 2015): - mnenje glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), ki so ga vložili poslanci Državnega zbora; - končni besedili nacionalnih programov skladov EU na področju notranjih za
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Razpisi

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015 Ur. l. RS, št. 11/15 1. Višji sodnik na Upravnem sodišču RS na zunanjem oddelku v Novi Gorici - Vrhovno sodišče RS; rok je 9. marec. 2. Notarski pomočnik pri notarki Mariji Murnik iz Kranja (za določen čas - eno leto) - Notarska zbornica Slovenije; rok je 9. marec
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 5.3.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Knjiga zelo poučno prikazuje postopek pred Evropskim patentnim uradom (EPO), zlasti v zvezi z ugovorom in pritožbenim postopkom. Avtorja bralca vodita, da se lahko izogne napakam pri pripravi prijave na omenjeni urad. Pregled najnovejšega razvoja sodne prakse EPU v zvezi z ugovorom in pritožbenimi postopki bo v pomoč tako praktikom, ki delujejo v industriji, kot pravnim strokovnjakom. Praktični nasveti in ilustracije iz sodne prakse bralcu osvetlijo posebna postopkovna in vsebinska vprašanja v pritožbenem postopku ter ga usmerjajo. Knjiga je nepogrešljiv pripomoček vsakega patentnega strokovnjaka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Skladko - vodnik za inteligentne naložbe

Irena Vovk, 5.3.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Iščete varno in donosno naložbo? Ali ob trenutni inflaciji na banki izgubljate premoženje? Ste se morda s preteklimi investicijami opekli? Dejstvo namreč je, da več kot 90 odstotkov trgovalcev začetnikov denar izgublja in da je vlaganje v vzajemne sklade pametno, ko se obrestne mere bližajo ničli. V tujini pa se vlagatelji iz vsega sveta že več let združujejo in se v želji po dodatnih ugodnostih skupaj pogajajo pri globalnih ponudnikih finančnih storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Stvarni vložek in osnovni kapital

dr. Saša Prelič, 5.3.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 9/2015Poslovna praksa je nedavno postregla s primerom, ki je pokazal, da nekaterih institutov korporacijskega prava, čeprav Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1 skupaj s svojim predhodnikom, ZGD) velja že več kot dvajset let, še vedno ne razumemo povsem pravilno. Tako je večinski družbenik neke družbe z omejeno odgovornostjo sklenil povečati osnovni kapital družbe s stvarnim vložkom - v naravi gre za zemljišča (nepremičnine v lasti tega družbenika). V postopku izvedbe pa je notar izrazil pomislek glede navedbe zemljišč v družbeni pogodbi. Ocenil je, da naj zemljišč, če so ta "vpisana kot osnovni kapital", pozneje ne bi bilo mogoče prodati, saj "naj bi predstavljala osnovni kapital in so vključena v družbeno pogodbo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku - ZKP-M (Ur. l. RS, št. 87/14) - veljati začne 20. decembra, uporabljati se začne 20. marca 2015. 2. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ obč
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Procesno uveljavljanje zastaranja

mag. Igor Strnad, 5.3.2015

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 9/2015Institut zastaranja je urejen v Obligacijskem zakoniku (OZ, Splošni del, IV. poglavje, 4. oddelek, 335.-370. člen). Zastaranje je opredeljeno kot prenehanje pravice zahtevati izpolnitev obveznosti. Pravni učinki nastanejo, če sta izpolnjena dva pogoja: da se dolžnik (toženec) na zastaranje sklicuje in da je pretekel čas, določen z zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Obdavčitev avtorskih honorarjev za začasno prebivajočega v tujini

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Slovenska državljanka in rezidentka je zaradi službe v tujini decembra 2014 prijavila začasni odhod v tujino. Večino letošnjega leta bo delala in prebivala v tujini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Pojem in pomen uzakonitve pravila podjetniške presoje - več kot le kozmetična sprememba

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 5.3.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 9/2015Svetovna gospodarska in finančna kriza je tudi v Sloveniji zaostrila odnose med člani organov vodenja in nadzora ter družbeniki v gospodarskih družbah, kar se kaže predvsem v vse večjem številu vloženih utemeljenih in tudi neutemeljenih odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja in nadzora. To je med člani organov vodenja in nadzora zasejalo strah pred podjetniškim odločanjem, predvsem v luči poznejše odškodninske odgovornosti za nekaj, kar je bilo v času odločanja običajen in tudi donosen posel. Da bi se izognili pravni in poslovni negotovosti, je zato potreben poseg zakonodajalca de lege ferenda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Brez navideznosti in improvizacije

Branko Masleša, 5.3.2015

Pravoznanstvo

Branko Masleša, Pravna praksa, 9/2015Postaja že tradicija, da slovensko sodstvo ob otvoritvi sodnega leta opravi analizo poslovanja in si določi prioritetna področja delovanja v prihodnjem letu. S tem potrjuje, da se zaveda odgovornosti in da kot samostojna veja oblasti usmerja vse napore v trajno izboljševanje poslovanja in kakovosti svojega dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Vsebina PP št.9/2015

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/20153 UVODNIK Branko Masleša Brez navideznosti in improvizacije 6 GOSPODARSKO PRAVO dr. Saša Prelič Stvarni vložek in osnovni kapital 9 CIVILNO PRAVO mag. Igor Strnad Procesno uveljavljanje zastaranja 12 ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO A
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Urna postavka napotenih delavcev in njihova pravica do skupinske tožbe

Zoran Skubic, 5.3.2015

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2015Pojav napotenih delavcev je pomemben, v nekaterih segmentih celo bistven element prostega pretoka delovne sile na skupnem trgu EU. Seveda pa tudi zaradi inherentne garantistične narave delovnega prava pogosto prihaja do temeljnih razlik med nacionalnimi ureditvami, saj nekatere bolj poudarjajo prožnost trga delovne sile, druge pač bolj socialno varnost. Pri tem pa tudi že preambula Pogodbe o delovanju EU (PDEU) določa, da je eden temeljnih ciljev EU kot mednarodne organizacije sui generis nenehno izboljševanje delovnih pogojev vseh njenih državljanov. Trk nacionalnih pravil in nadnacionalnega delovnega prava je pri tem pravzaprav neizbežen. Tako je bila poljska družba, ki je napotila svoje delavce na delo na gradbišče finske jedrske elektrarne, pred kratkim postavljena pred dilemo, ali glede na Direktivo 96/71/ES o napotitvi delavcev in Uredbo Rim I glede določitve urnih postavk in procesnih pravic delavcev velja ugodnejše finsko ali bolj omejevalno poljsko delovno pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Veljavnost oporoke - obstoj oporoke - predhodno vprašanje - pasivna legitimacija

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Upravni postopek in upravne takse, Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Za presojo veljavnosti oporoke se uporabljajo splošna pravila OZ o pogojih za veljavnost pravnih poslov samo tedaj, če glede konkretno zatrjevanega razloga za neveljavnost ZD nima posebnih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Četrti izbris in suverenost

dr. Jože Mencinger, 5.3.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 9/2015Prvi trije, moralno sprijeni in pravno sporni izbrisi so namesto pričakovanih finančnih koristi prinesli izgube. S prvim smo se leta 1992 znebili "izkoriščevalskih južnjakov", z drugim smo leta 1995 hrvaškim varčevalcem v Ljubljanski banki vzeli 300 milijonov nemških mark, s tretjim naj bi leta 2012 tistim, ki so prispevke za pokojnine vplačevali v skupni državi, vzeli del pokojnin. Prvi je bil opravljen bolj na skrivaj, z varčevalci smo opravili z ustavnim obvodom, pokojnine smo vzeli z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl hčerke

Matic Kumer, 5.3.2015

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 9/2015Pritožnik, slovenski državljan, je šele po devetih letih, odkar sta se s partnerico razšla, dosegel (pravnomočno) odločitev slovenskih organov o stikih z njuno hčerko. Za izvršitev te odločitve pa si je zaman prizadeval nadaljnja štiri leta. Kljub dejstvu, da je dolgotrajnost deloma zakrivila tudi mati, ki se je preselila v Avstrijo in se postopkov ni udeleževala, je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razsodilo, da je nedopustno trajanje predvsem posledica ravnanja slovenskih organov, ki niso izrabili možnosti mednarodnega sodelovanja z avstrijskimi organi ali so jo uveljavili z odlašanjem. Ker je treba v postopkih odločanja o razmerjih med starši in otroki ravnati posebej skrbno, je ESČP Slovenijo obsodilo zaradi kršitve pritožnikove pravice do družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Kršitve pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja

Irena Vovk, 5.3.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015"Leto 2014 je bilo katastrofalno za milijone, ki so bili ujeti v nasilje. Globalni odziv na konflikte in zlorabe držav in oboroženih skupin je bil sramoten in neučinkovit. Mednarodna skupnost je razočarala, ko so ljudje trpeli porast barbarskih napadov in represije," je 25. februarja ob objavi letnega poročila Amnesty International (AI) za leto 2014 dejal generalni sekretar AI Salil Shetty. Sicer pa letno poročilo obravnava 160 držav, med njimi Slovenijo zaradi kršitev pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja zaradi kazenskega pregona Delove novinarke Anuške Delić.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.3.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.3.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

WTO ob jubileju - med megaregionalizmom in globalno agendo

dr. Irena Peterlin, 5.3.2015

Trgovina in carine

dr. Irena Peterlin, Pravna praksa, 9/2015Leto 2015 bo po napovedi generalnega direktorja Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Roberta Azev?da pomemben mejnik v razvoju te stalne mednarodne organizacije. Na zadnji seji generalnega sveta WTO decembra 2014 - pred dvajsetletnico njenega delovanja 1. januarja 2015 - so sprejeli po njegovih besedah spodbudne odločitve, ki bodo olajševale trgovino in preprečevale zastoje v okviru multilateralne oziroma globalne trgovinske agende iz Dohe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

V ospredju kakovost sojenja in razumljivost sodb

Irena Vovk, 5.3.2015

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015"Rezultati - ki so ugodni, kljub neugodnemu okolju - kažejo, da smo na svoje dosežke lahko ponosni," je 18. februarja na novinarski konferenci po že četrti otvoritvi sodnega leta dejal predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. Sodišča prvič po dvajsetih letih niso več soočena z neposrednim bremenom števila nerešenih zadev, vendar Masleša s trenutnim stanjem še ni zadovoljen. Slovensko sodstvo že več let obvladuje pripad zadev in jih reši več kot prejme, standardi sojenja v razumnem roku pa so na večini področij že doseženi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015 5. marec 1717 - François de Calli?res V Parizu je umrl francoski diplomat François de Calli?res, čigar knjiga De la mani?re de négocier avec les souverains iz leta 1716 je dolga leta veljala za nepogrešljiv uvod v umetnost diplomacije. 1953
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015 Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Je sodna praksa glede odmere letnega dopusta in regresa res neusklajena?

Samo Puppis, 5.3.2015

Delovna razmerja

Samo Puppis, Pravna praksa, 9/2015V PP, št. 7-8/2015, je odvetnica Vesna Fašink med drugim opozorila na neusklajeno sodno prakso Višjega delovnega in socialnega sodišča (VDSS) v zvezi z upravičenostjo delavca do celotnega ali le sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust za leto 2013 v primeru, ko je delavcu delovno razmerje prenehalo po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2013 (in s tem pravico do celotnega regresa za letni dopust za navedeno leto) pa je že pridobil na podlagi določb prej veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Pri tem je opozorila na sodbo VDSS v zadevi Pdp 721/2014 z dne 21. avgusta 2014 v primerjavi s sodbama VDSS v zadevah Pdp 530/2014 z dne 6. novembra 2014 in Pdp 485/2014 z dne 15. oktobra 2014. Menim, da avtoričine ugotovitve niso točne.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2015(38)
> Marec(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGH IJ K LM NOP QRS ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov