O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

OKOLJSKO PRAVO: Gospodarski forum

Meta Ahtik, 17.3.2005

Varstvo okolja

Meta Ahtik, Pravna praksa, 9/2005Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 16. februarja 2005 v nabito polni zlati predavalnici potekalo otvoritveno srečanje Gospodarskega foruma PF, neformalne pobude za povezovanje gospodarstva predvsem s študenti ljubljanske PF ter z vsemi mladimi, saj imajo le redko priložnost srečati se z vodilnimi sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Kdo naj zastopa delodajalce?

Nataša Belopavlovič, 17.3.2005

Obligacije

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 9/2005Združenje delodajalcev Slovenije je 10. marca v Ljubljani pripravilo konferenco o vlogi delodajalskih organizacij v kolektivnih pogajanjih, po tematiki aktualno zlasti zato, ker so se prav v tednu, ko je potekala, ponovno začela usklajevanja med ministrstvom, pristojnim za delo, in socialnimi partne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

OKOLJSKO PRAVO: Znanstvena negotovost

Boštjan Koritnik, 17.3.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 9/2005Kot je že bilo zapisano v objavljenih poročilih, opredeljuje dr. Clifford Rechtschaffen pet temeljev okoljskega prava: nezmožnost trga, neobčutljivost problemov na formalne razmejitve, ekološki principi, okoljsko etiko in pa znanstveno negotovost. Z znanstveno negotovostjo (scientific uncertainty...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

ZEMLJIŠKA KNJIGA: Nevestno delo pooblaščencev in zaostanki v z.k.

David Premelč, 17.3.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

David Premelč, Pravna praksa, 9/2005O zaostankih na zemljiški knjigi ljubljanskega okrajnega sodišča, o vzrokih zanje in njihovem reševanju je bilo že veliko napisanega. Tokrat izpostavljam drugačen vidik, in sicer prispevek predlagateljev – zlasti kvalificiranih(*1), k zaostankom na zemljiški knjigi. Ta se kaže v (pre)velikem številu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA: Pridobitev neoverjenega izpiska iz zemljiške knjige

Avtor ni naveden, 17.3.2005

Javno obveščanje, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 9/2005Odločba pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja, 020-34/2004/3 z dne 4. marca 2005 Pritožbi se ugodi in se izpodbijana odločba odpravi. Organ je prosilki dolžan v roku 15 dni v elektronski obliki posredovati neoverjeni izpisek iz zemljiške knjige za parcelo, ki je vodena pod števi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

DAVČNO PRAVO: Olajšave pri odmeri dohodnine

Matjaž Kovač, 17.3.2005

Davki občanov in dohodnina

Matjaž Kovač, Pravna praksa, 9/2005Sistem davčnih olajšav pri odmeri dohodnine je v novem Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 17/05 – ZDoh-1–UPB1) precej spremenjen glede na staro dohodninsko zakonodajo. Predvsem je posebej upoštevano načelo zmanjševanja davčne osnove in ne davčne obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Uporaba nedovoljenih dokazov v upravnem postopku

Tea Melart, 17.3.2005

Upravni postopek in upravne takse

Tea Melart, Pravna praksa, 9/2005Kljub različni ureditvi dokaznih postopkov glede na predmet in naravo odločanja je zanje značilno, da stremijo k ugotavljanju dejstev, na katerih temelji odločitev o stvari. Medtem ko je za dokazovanje v civilnem pravdnem postopku odločilna vloga strank, ki predlagajo dokaze, je v kazenskem postopku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

SODIŠČE ES: Sodišča za javne uslužbence EU

Saša Sever, 17.3.2005

Uprava, Sodišča

Saša Sever, Pravna praksa, 9/2005Letos se nam v sodstvu Unije obeta pomembna novost, ki je ne doživimo prav pogosto. V Luksemburgu bo začelo v okviru Sodišča Evropskih skupnosti delovati Sodišče za javne uslužbence Evropske unije,(*1) ki bo prevzelo reševanje nekaterih sporov, za katere je zdaj pristojno Sodišče prve stopnje. Za to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Tuja podružnica kot ponudnik

Saša Rode, 17.3.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Rode, Pravna praksa, 9/2005V postopkih oddaje javnih naročil, ki jih je v okviru svojih pristojnosti obravnavala državna revizijska komisija, se je večkrat zastavilo vprašanje, ali kot ponudnik oziroma vlagatelj zahtevka za revizijo lahko nastopa podružnica tuje pravne osebe. Tako se je državna revizijska komisija v revizijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

PRAVDNI POSTOPEK: Pospešeni pravdni postopek

Aleš Zalar, 17.3.2005

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 9/2005S 1. januarjem letos je začel veljati novi posebni program Okrožnega sodišča v Ljubljani za reševanje pravdnih zadev z imenom »Pospešeni pravdni postopek«.(*1) Ta program so podprli sodni svet, ministrstvo za pravosodje, predsednik vrhovnega sodišča in odvetniška zbornica Slovenije. Gre za eksper...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

PRAVDNI POSTOPEK: III. dnevi civilnega prava

Lojze Ude, 17.3.2005

Civilni sodni postopki

Lojze Ude, Pravna praksa, 9/2005Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani organizira 31. marca in 1. aprila 2005 v Portorožu, GH Bernardin, tretje dneve civilnega prava. Kaj je naš namen in kako umestiti dneve civilnega prava kot eno izmed tistih oblik srečavanja pravnikov, ki naj bi postale tradicionalne? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

SODSTVO: Reševanje sporov z mediacijami

Irena Vovk, 17.3.2005

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2005Okrožno sodišče v Ljubljani izvaja tri programe sodnemu postopku pridruženega alternativnega reševanja sporov z mediacijami, in sicer mediacijo v pravdnih zadevah (od konca leta 2001), v družinskih sporih (od junija 2002) in v gospodarskih sporih (od maja 2003). Rezultate so predstavili na tiskovni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Sodni penali (2.)

Irena Kleindienst, 17.3.2005

Sodišča

Irena Kleindienst, Pravna praksa, 9/2005Ta prispevek je nadaljevanje članka, objavljenega v prilogi PP, št. 11/2004, in je rezultat kolektivnega dela in raziskovanja problematike sodnih penalov na Inštitutu za pravo v Ljubljani. V tem času je bila analizirana ne le pravna teorija, ki ne daje zadovoljivih odgovorov na vprašanja, povezana s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

REFERENDUM: Slovo od predhodnega zakonodajnega referenduma?

Miro Cerar, 17.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Cerar, Pravna praksa, 9/2005Ustavno sodišče RS (US) je 17. februarja 2005 s svojo odločbo št. U-I-217/02-34 (odločba US) razveljavilo določbe 2. oddelka II. poglavja zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v nadalj.: ZRLI), in sicer zgolj v delu, v katerem se te določbe nanašajo na predhodni zakonodajni referendum (predh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Prepoved anatocizma

Boštjan Rejc, 17.3.2005

Obligacije

Boštjan Rejc, Pravna praksa, 9/2005Obligacijski zakonik ločuje med pogodbenimi in zamudnimi obrestmi. Način izračuna obresti je prepuščen pogodbenim strankam. Določila 375. člena obligacijskega zakonika ne prepovedujejo uporabe obrestnoobrestnega računa pri obračunu obresti. Zakonik zgolj določa, da od ene vrste obresti načeloma ne m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti

Janez Tekavc, 17.3.2005

Obligacije

Janez Tekavc, Pravna praksa, 9/2005V zadnjih mesecih se je izraziteje izpostavilo vprašanje, ali se zakonite zamudne obresti obračunavajo po konformni ali linearni metodi. Glavni etični ugovor zoper konformni način je, da so tako izračunane obresti oderuške, glavni pravni argument pa, da je prepovedano obračunavati obresti od obresti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Politične razsežnosti ustavnega sodstva

Andraž Teršek, 17.3.2005

Ustavno sodišče

Andraž Teršek, Pravna praksa, 9/2005Novi evropski konstitucionalizem ruši dogme o sodni presoji in razkriva ortodoksnost kontinentalnih pravnoteoretičnih mitov. Ustavno pravo in ustavnopravni diskurz sta postavljena v središče institucionaliziranega odločanja, meja med sodnim in političnim odločanjem pa je logično zabrisana. Prenos pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Vsebina »Pravna praksa« 009/2005

Avtor ni naveden, 17.3.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 9/20053 UVODNIK dr. Erik Kerševan Reforma reforme javne uprave 6 USTAVNO SODSTVO mag. Andraž Teršek Politične razsežnosti ustavnega sodstva Ko ustavno sodišče odloči v sporu, pač izbere svoje videnje aplikacij pravic. Ob tem gre za povsem enostavno dejstvo, da je teh videnj primerne aplikacije pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Ocenjevanje uradnikov

Neda Golobič, 17.3.2005

Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 9/2005Uradnica je glede na preostalo delovno zmožnost zaposlena s krajšim delovnim časom od polnega. *Ali je v primeru ocenjevanja po zakonu o javnih uslužbencih izenačena z ostalimi zaposlenimi? Po mnenju delodajalca zaradi navedenega statusa ni upravičena do ocene »odlično«.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

PREKRŠKI: Procesnopravne določbe ZP-1 (3.)

Suzana Gril, 17.3.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 9/2005V prvem delu članka (priloga PP, št. 38-39/2004) sem obravnavala splošne določbe ZP-1, postopek pred prekrškovnim organom, torej postopek v zvezi s plačilnim nalogom in t. i. hitri postopek ter postopek v zvezi z zahtevo za sodno varstvo, v drugem delu (PP, št. 5/2005) pa sem se dotaknila nekaterih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Besedilne vejice (3)

Tina Verovnik, 17.3.2005

Kultura in umetnost

Tina Verovnik, Pravna praksa, 9/2005V prejšnjem kotičku sem obravnavala pristavke, še posebej take, v katerih se pojavi zgolj lastno ime: npr. Predsednica društva, Mojca Novak, je pozdravila vse prisotne. Pristavek – in z njim tudi obe vejici – ni skladenjska prvina, ampak gre za besedilno enoto. Če kot pisci presodimo, da zveza med »...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Preračun presežka ur ob prenehanju PZ(3.)

Martina Šetinc-Tekavc, 17.3.2005

Delovna razmerja

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 9/2005Ob razmišljanju kolega Vojka Čujoviča o odgovoru glede preračuna presežka ur ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi v zvezi s pravno naravo presežka ur delavca (objavljenem v PP, št. 8/2005), se mi je utrnilo še nekaj misli, ki bodo morebiti pripomogle k razjasnitvi postavljenega vprašanja. Še vedno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

od 8. do 14. marca

Irena Vovk, 17.3.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2005Torek, 8. 3. Nasilje v družini. Poslanci so ob obravnavi posebnega poročila varuha človekovih pravic Nasilje v družini – pot do rešitve sprejeli to priporočilo: nasilje v družini je odraz širših družbenih razmer in tako resen družbeni problem, ki ga je mogoče celovito reševati le na nacionalni ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

Vrnitev v prejšnje stanje

dr. Marko Novak, 17.3.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 9/2005Vrnitev v prejšnje stanje (lat. restitutio in integrum) je institut, ki ga poznajo domala vsi pravni postopki. Čeprav so pravila glede vrnitve v prejšnje stanje v različnih postopkih nekoliko različna, je bistvena poanta tega instituta v tem, da je stranki, ki je zamudila nek rok, dovoljeno, da nakn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

ANAGRAM:DOPOLNJEVANKA -9

Avtor ni naveden, 17.3.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 9/2005EKS_L_ _ _VNOS_ / DEL_NK_E_TK_/ PO_L_ _T_A_ / KR_ _ _ _ _LIST /_VETL_ČN_ _K Na črtice vpišite črke, da dobite samostalnike znanega pomena. Vpisane črke, brane po vrsti, dajo končno rešitev. Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom Dopolnjevanka – 9 in z vašo davčno številko) do 24. marca!
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2005(30)
> Marec(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG HIJK LM N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov