O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Objava pogodb

Irena Vovk, 5.2.2015

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) je bila vzpostavljena pravna podlaga za povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja. S tem ZDIJZ sledi načelom, ki so na tem področju uveljavljena v okviru organizacij OECD in Partnerstva za odprto vlado (Open Government Partnership). Eno od pomembnih priporočil partnerstva je namreč proaktivna objava bistvenih dokumentov in podatkov o javnih naročilih na spletu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Bo primer Pechstein terjal reformo CAS?

dr. Vesna Bergant Rakočević, 5.2.2015

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 5/2015Dopinški primer nemške hitrostne drsalke Claudie Pechstein iz leta 2009 je bil zelo odmeven in v marsičem prelomen. Disciplinska komisija Mednarodne drsalne zveze (International Skating Union - ISU) je športnico kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja zaradi kršenja člena 2.2 protidopinških pravil ISU, ki prepovedujejo krvni doping. Arbitražno razsodišče za šport (Court of Arbitration for Sport - CAS) je pritožbo Pechsteinove in pritožbo Nemške zveze za hitrostno drsanje (DESG) proti odločitvi disciplinske komisije ISU zavrnilo. Pechsteinova, petkratna olimpijska zmagovalka, ki je bila zaradi kazni ob možnost, da svojo zbirko odličij poveča na primer na zimskih olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru, je odločbo CAS neuspešno izpodbijala tudi na švicarskem Zveznem vrhovnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu

mag. Nataša Belopavlovič, 5.2.2015

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 5/2015Evropska komisija je lani pripravila strateški okvir za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020, s katerim želi zagotoviti ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v EU in spodbuditi države članice k večjemu sodelovanju na tem področju. Dokument z naslovom Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu svetu in Odboru regij o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 sta doslej pri nas obravnavala Ekonomsko-socialni svet, sredi letošnjega januarja pa tudi Strokovni svet za varnost in zdravje pri delu kot strokovno posvetovalno telo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

ZPos je dovolj jasen

dr. Ljubo Bavcon, 5.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 5/2015Deveti člen Zakona o poslancih (ZPos) bi lahko bil nekoliko bolj decidirano jasen; da sploh ni razumljiv - kot trdi mag. Matevž Krivic v svojem odzivu na moj prispevek -, pa ne drži. V tretji alineji prvega odstavka jasno pove, da poslancu mandat preneha, če je obsojen na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Uporaba vozila pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti

Jernej Veberič, 5.2.2015

Obligacije

Jernej Veberič, Pravna praksa, 5/2015Sodba Sodišča Evropske unije v zadevi Vnuk proti Zavarovalnici Triglav, d. d. (C-162/13) z dne 4. septembra 2014 je zbudila veliko zanimanje v strokovni javnosti. Tudi mediji so o njej obširno poročali, podobno kot poročajo vselej, kadar neka evropska ustanova sprejme odločitev, ki se nanaša izrecno in izključno na Slovenijo. Menim, da sodba ne prinaša veliko novega, je pa dobrodošla, ker obuja širšo razpravo o tem, kateri primeri so kriti z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti. So to le klasične prometne nesreče na javnih cestah ali tudi druge vrste škod, ki jih povzročajo zavarovana motorna vozila? Je s tem zavarovanjem krita sleherna škoda, ki jo lahko povzroči vozilo, četudi nima nobene zveze z delovanjem v prometu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 5.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič in Miha Bratina, Pravna praksa, 5/2015V zadnjem času se vse več razpravlja o odgovornosti članov organov vodenja in nadzora, med katerimi se iščejo "krivci" za škodo, ki je nastala družbi, čeprav sploh ne izhaja iz njihove sfere. Delovanje družbe je namreč kompleksen sistem, ki ni odvisen le od dveh kolegijskih organov družbe, temveč še od številnih drugih dejavnikov. V tem sistemu se pozablja na vpliv delničarjev, ki s sprejemanjem skupščinskih sklepov odločajo tudi o najpomembnejših zadevah v družbi. Res je sicer, da je formalnopravno vpliv delničarjev na poslovodenje družbe zelo omejen. Dejansko pa v praksi večinski delničar (pri nas v Sloveniji je to pogosto država kot delničar) predpisane meje svojega vpliva prevečkrat prekorači. Že pred časom so se prav zato začele strokovne razprave o dolžnostih in posledično tudi odgovornosti delničarjev. Ti svojo moč izvršujejo prek skupščine, na kateri pa pomembne procesne odločitve, ki lahko tudi krojijo usodo družbe, sprejema predsednik skupščine, čigar odgovornost se povsem zapostavlja. To bi lahko izhajalo iz zelo skope ureditve v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Združitev družine - med restriktivnostjo državnih politik in pravico do varstva družinskega življenja

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 5.2.2015

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 5/2015Ustavno sodišče je Zakon o mednarodni zaščiti razglasilo za neskladen z Ustavo, saj zgolj taksativno našteva družinske člane, za katere je mogoče uveljavljati združitev družine, vse druge življenjske skupnosti pa je izključil. Po dobrem letu dni in tretjič doslej je Ustavno sodišče izdalo odločitev, ki gre v prid imetnikom mednarodne zaščite.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 19. redni seji (22. januar 2015): - predlog Zakona o cestninjenju; - Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlame
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata

dr. Dragan Petrovec, 5.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 5/2015Kolega Krivic poziva h komentiranju pisanja prof. Bavcona in svojega odgovora njemu. Pri tem omenja odgovornost, pogum in znanje vseh, ki se ne oglašajo, pa bi bilo prav, da bi se. Verjamem, da me ne šteje mednje, saj sva nekaj časa tudi midva polemizirala. Kar se mi je zdelo pomembno, sem po drobcih v dnevnem tisku že doslej sporočal, ob tej priložnosti pa naj naredim povzetek še za Pravno prakso in dodam kratek komentar novejših odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora

Ščernjavič Iztok, Hudej Nika, 5.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Iztok Ščernjavič, Nika Hudej, Pravna praksa, 5/2015V postopku odvzema premoženja nezakonitega izvora država nastopa kot oblastveni organ, torej kot izrazito močnejša stranka. Izhodiščno neravnovesje strank se najbolj kaže prav v možnosti, da država v pravdi za odvzem premoženja zoper posameznika uporabi informacije in dokaze, ki jih je pridobila kot oblastni organ v okviru finančne preiskave. Zakonodajalec bi ob takem izhodišču moral položaj strank uravnotežiti. Storil pa je ravno nasprotno. Kot bo prikazano v prispevku, je zakonodajalec položaj posameznika še dodatno otežil. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) pa je sporen tudi z vidika 2. člena Ustave. Ni namreč mogoče spregledati, da so pogoji za izvedbo finančne preiskave opredeljeni na način, ki omogoča čim več finančnih preiskav, čeprav neupravičenih, in povečuje verjetnost, da bo predmet postopka odvzema premoženja tudi premoženje, ki je vsaj delno zakonitega izvora. Tak pristop pa ob dejstvu, da ni sodnega nadzora nad zakonitostjo izvedbe finančne preiskave, omogoča številne zlorabe, ki se jim ni mogoče izogniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Vezana knjiga računov

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015Pojasnilo FURS, 29. januar 2015 Kateri predpisi določajo uporabo vezane knjige računov? Uporabo vezane knjige računov določa 31.a člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Podrobneje je vsebina, oblika in nač
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Kaj so dvoja vrata in kaj pomeni dvoje vrat?

dr. Nataša Hribar, 5.2.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2015V kotičku minuli teden sem pisala o števnosti samostalnikov, ki poimenujejo hrano. Med razlago pojmov števnost in neštevnost sem omenila tudi možnost povezave samostalnikov, ki imajo samo množinsko obliko, z ločilnimi števniki, med zgledi pa sem navedla ena vrata, dvoje vrat/dvoja vrata, troje vrat/troja vrata. Danes se bomo dotaknili teh samostalniških zvez ter pojasnili razliko med zvezama dvoja vrata in dvoje vrat, dodali pa bomo tudi zvezo z množilnim števnikom dvojna vrata. Pojasnili bomo tudi uporabo ločilnih in množilnih števnikov ob števnih samostalnikih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov (Ur. l. RS, št. 5/15) - veljati začne 7. februarja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015 6. februar 1900 - Mednarodno arbitražno sodišče V Haagu je bilo ustanovljeno mednarodno arbitražno sodišče. Ustanovili so ga potem, ko je nizozemski senat ratificiral odlok, ki so ga sprejeli na mirovni konferenci leta 1899. 1919 - Weimarska republi
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Kdo je tu sporen

dr. Vesna Bergant Rakočević, 5.2.2015

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 5/2015Pred kratkim je Državni zbor soglasno zavrnil izvolitev kandidatke dr. Anite Dolinšek na mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Celju, ki jo je za to predlagal Sodni svet. Glede na to, kaj je bilo o njeni kandidaturi izrečenega na komisiji Državnega zbora, to sicer niti ni bilo presenetljivo, zato pa nič manj nesprejemljivo, pravzaprav nezaslišano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Prenos zdravstvene kartoteke ob menjavi osebnega zdravnika

Irena Vovk, 5.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Ali sme ob zamenjavi izbranega osebnega zdravnika zdravstveno osebje vročiti zdravstveno kartoteko osebi, čigar podatki so v njej?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Od 20. januarja do 2. februarja

Irena Vovk, 5.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015 Torek, 20. 1. ZDIJZ. Po 37. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) morajo državni organi in organi lokalnih skupnosti pripraviti letno poročilo o njegovem izvajanju za preteklo leto in ga predložiti Ministrstvu za javno upravo. Vsebina letnega poročila
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015 23. januar - predlog zakona o cestninjenju; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika. 30. januar - predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani; - predlog rebalansa proračuna Republike Slov
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Evropa

Irena Vovk, 5.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015 Torek, 20. 1. Gradbeništvo. Sezonsko prilagojena proizvodnja v gradbenem sektorju se je novembra v primerjavi z oktobrom lani v evrskem območju zmanjšala za 0,1 odstotka, v vsej EU pa za 0,2 odstotka, je sporočil Eurostat. Največji upad so zaznali v Italiji (-4,5 odstotka),
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 5.2.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Geoffrey S. Corn, James A. Schoettler Jr., Dru Brenner-Beck, Victor M. Hansen, Richard B. "Dick" Jackson, Eric Talbot Jensen in Michael W. Lewis 1. NIVO: The War on Terror and the Laws of War: A Military Perspective (
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Spremembe pri oprostitvi plačila prispevkov za invalidska podjetja

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015Številka 175 Z uveljavitvijo novele Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D) se spreminja 74. člen ZZRZI tako, da so invalidska podjetja, ki lahko uveljavljajo oprostitev
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Bine Kordež

dr. Jože Mencinger, 5.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 5/2015Od nekdaj me privlači oporekati splošno sprejetim "resnicam". Prav zato me najbrž privlači Bine Kordež, kot tajkun obsojen na šest let in pet mesecev zapora. V čem je njegova posebnost? Morda zadošča že njegova izjava: "Nikoli nisem rekel in nikoli ne bom, da v Sloveniji ni pravne države, samo zato, ker sem bil obsojen, kot to počnejo mnogi. Zaradi mojega primera pravne države ni nič več in nič manj." Bi jo zmogli, če bi bili v njegovi koži?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Otvoritev sodnega leta v Parizu in prva Zimska univerza

Alenka Košorok Humar, 5.2.2015

Odvetništvo in notariat

Alenka Košorok-Humar, Pravna praksa, 5/2015Decembra 2014 sem se kot predstavnica Odvetniške zbornice Slovenije udeležila slovesnosti ob začetku sodnega leta in konference v Parizu, ki jo tradicionalno organizira pariška zbornica (ima trenutno 25.600 članov). Poleg tega sem prisostvovala tudi prvi Zimski univerzi (Université d'hiver) z vrsto okroglih miz in raznovrstnih zasedanj, ki je potekala od 10. do 13. decembra 2014, in se udeležila tudi vseh spremljajočih dogodkov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2015(42)
> Februar(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGH IJ K LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov