O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Lokalna samouprava in državna uprava - de lege lata in de lege ferenda

mag. Verica Trstenjak, 10.3.1994

Lokalna samouprava

mag. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 5/1994Bistvo in cilj reforme lokalne samouprave in državne uprave sta tudi številnim pravnikom še precej neznana. Kolegice in kolegi, ki ne delajo neposredno na tem področju, se s temi spremembami še niso ukvarjali. Ker pa bodo spremembe in s tem povezana nova organizacija vplivali na življenje vseh nepos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Postopek za sprejem državnega proračuna

Boris Vrišer, 10.3.1994

Proračun

Boris Vrišer, Pravna praksa, 5/1994Najbolj pomembno vsakoletno dejanje parlamenta, tudi slovenskega, je prav gotovo sprejemanje državnega proračuna. Državni proračun je akt, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.(*1) Poslovniki parlamentov posvečajo veliko pozornost postopku sprejemanja državnega pror...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 5/1994Št. 6, 11. 2. 1994 Državni zbor objavlja dva izjemno pomembna zakona, ki urejata infrastrukturo, način in pogoje za delovanje trga vrednostnih papirjev, to sta zakon o trgu vrednostnih papirjev in zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 5/1994Št. 7, 16. 2. 1994 Državni zbor prinaša dopolnitve in spremembe k že sprejetima zakonoma, to sta zakon o lokalnih volitvah in zakon a zunanjetrgovinskem poslovanju. Vlada določa, da bo Republika Slovenija izdala obveznice za odkup terjatev do Iraka, Kube, Angole in Zvezne direkcije za promet i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Seminar o pravu človekovih pravic

Dominika Marolt, 10.3.1994

Človekove pravice

Dominika Marolt, Pravna praksa, 5/1994Na Inštitutu za evropsko pravo Univerze v Birminghamu v Veliki Britaniji je od 10. 9. 1993 do 20. 11. 1993 potekal seminar na temo prava človekovih pravic. Seminar je namenjen mladim pravnikom iz držav Srednje in Vzhodne Evrope in je bil tokrat organiziran že tretjič. Idejni vodja, organizator in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Odškodninska razmerja

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Obligacije

, Pravna praksa, 5/1994Sedanje (v času sojenja) tožnikovo stanje nerazsodnosti ni razlog za zavrnitev zahtevka za duševne bolečine ob smrti sina. Vprašanje utemeljenosti zahtevka za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega bi se lahko postavilo tedaj, če bi stanje nerazsodnosti obstajalo že v času škodnega dogodka (1. odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Republiške štipendije

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 5/1994Ker je bila s spremembo pravilnika izpodbijana določba črtana in se spremenjeni pravilnik uporablja tudi za dodeljevanje republiških štipendij za leto 1993/1994, so odpadli razlogi, zaradi katerih je bila določba izpodbijana. Dopis in izjava nista predpisa, zato ustavno sodišče po 160. členu usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Posebna taksa za uvoz rabljenih vozil

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 5/1994Vladna uredba o plačilu posebne takse na uvoz rabljenih vozil v letu 1993, ki določa le višino (stopnjo) takse ter vrsto blaga, pri uvozu katerega je uvoznik dolžan takso plačati, ni v nasprotju z ustavno prepovedjo učinkovanja predpisov za nazaj (prvi odstavek 155. člena ustave). Sklep US RS, št...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Umik pobude

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 5/1994Kadar pobudnik umakne pobudo, ustavno sodišče umakne postopek za oceno ustavnosti. Sklep US RS, št. U-I-57/93 z dne 3. 2. 1994
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Upravni spor

Vasilij Polič, 10.3.1994

Upravni spor

Vasilij Polič, Pravna praksa, 5/1994Kaj pravi ustava RS Določba drugega odstavka 157. člena ustave Republike Slovenije: "Če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odloča v upravnem sporu pristojno sodišče tudi o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika. Kaj pravi zakon Zakon ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Odškodninska razmerja

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Obligacije

, Pravna praksa, 5/1994Pravna oseba v primeru kršitve osebnostnih pravic nima pravice do denarne odškodnine po 200. člena ZOR, ima pa v takšnem primeru pravico zahtevati nedenarno odškodnino po 199. čl. ZOR.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 5/1994Št. 11. 28. 2.1994 Vlada je za 6 % povečala rejnine in valorizirala zneske za odmero dohodnine za leto 1993. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sprejel sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev za leto 1994.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Pomen razlikovanja med pravdno zadevo in gospodarskim sporom

Miodrag Đorđević, 10.3.1994

Civilni sodni postopki

Miodrag Đorđević, Pravna praksa, 5/1994Ob (ponovnem) branju mojega prispevka, objavljenega v pp, št. 3-4/94, se mi je zazdelo potrebno zavzeta stališča nekoliko dodelati oziroma doreči, da bi se izognil morebitnemu napačnemu razumevanju objavljenega teksta in napačni razlagi obravnavanih procesnih določb. 1. Zadeve, ki so bile na prvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 5/1994Št.12, 4. 3.1994 Državni zbor je sprejel zakon, s katerim se bodo zagotovila sredstva za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993. Vlada je razgrnila o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto Razdrto-Fernetiči za odsek Dane-Fernetiči.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

ZGD in ZB

dr. Marijan Kocbek, 10.3.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 5/1994Ugotovimo lahko, da zakon o gospodarskih družbah (ZGD) in zakon o bankah (ZB) urejata določena ista vprašanja, zaradi česar se postavlja vprašanje veljavnosti določb. Izhajamo lahko iz izhodišča, da je ZB glede ZGD, "lex specialis", zaradi česar veljajo za vprašanja, ki jih urejata oba zakona, določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Ničnost pravnih poslov

Nikola Todorović, 10.3.1994

Obligacije

Nikola Todorović, Pravna praksa, 5/1994Ali so nični vsi pravni posli, tudi tisti, ki so bili sklenjeni že pred uveljavitvijo ZDen (7. 12. 1991 ), ali so nični samo pravni posli, ki so bili sklenjeni po 7. 12. 1991)? Glede odgovora na zastavljeno vprašanje strokovna javnost ni povsem enotna.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 5/1994Št. 8, 18. 2. 1994 V letošnji drugi številki Mednarodnih pogodb je objavljen akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko, akt o dopolnitvi akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Dansko, zakon o ralifikaciji sporazuma o sodelovanju notranjih ministrstev Slov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Šola korporacijskega prava Pravne fakultete v Mariboru

dr. Etelka Korpič-Horvat, 10.3.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Višje in visoko šolstvo

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 5/1994Pravna fakulteta v Mariboru je v času od 14. do 18. februarja 1994. organizirala šolo korporacijskega prava v Moravskih Toplicah. Ciklus predavanj je dejansko zajemal dopolnjeno vsebino že prej organiziranih dveh enakovrstnih šol v Mariboru. Udeleženci (bilo nas je triintrideset), pravniki in ekonom...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 5/1994Št.10, 25. 2.1994 Vlada je z uredbo sprejela način oblikovanja komunalnih storitev, ministrica za delo, družino in socialne zadeve pa je izdala pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 5/1994Št. 9, 23. 2.1994 Ustavno sodišče je tokrat objavilo dve odločbi, s prvo je ugatovilo, da odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. l. RS, št. 4/92) ni v neskladju z ustavo, z drugo pa je razveljavilo 30. člen, 3. točko 134. člena in 138. člen stanovanjskega zakona (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Potrošnik in pogodbe-Vodič skozi pravne labirinte

Damjan Belič, 10.3.1994

Obligacije, Trgovina

Damjan Belič, Pravna praksa, 5/1994Vsakdo izmed nas vsak dan sklepa pravne posle in vstopa v veliko število pravnih, večinoma pogodbenih razmerij. Pogosto se tega tudi pravniki niti ne zavedajo, pa čeprav so jim profesorji na fakulteti to nekoč menda tudi omenjali. Vsak nakup nizkokaloričnega mleka ali steklenice piva predstavlja pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Upravljanje večstanovanjskih hiš

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 5/1994Ni v skladu z ustavo določba 30. člena stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.18/91-I), ki preprečuje lastnikom stanovanj v večstanovanjski hiši, da bi določili za upravnika fizično osebo, ki ni podjetnik, ker z drugimi svojimi določbami že zagotavlja ohranjanje gospodarske in socialne funkcije stanov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Lokalna samouprava

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 5/1994Prehodna določba zakona o lokalni samoupravi, ki uvaja dvojni (paralelni) sistem (stari in novi) lokalne samouprave ter določa roke za izvedbo referendumov in volitev, ki jih ni mogoče izvršiti, ni v skladu z 2., 9.,14. in 139. členom ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Lastninjenje podjetij v lasti sklada RS za razvoj in uporaba lastniških certifikatov

Andrej Simonič, 10.3.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 5/1994Podjetja v lasti Sklada RS za razvoj (oziroma deleži v teh podjetjih) so olastninjena podjetja in niso predmet lastninskega preoblikovanja po ZLPP. Sklad RS za razvoj je to premoženje pridobil v preteklosti večinoma na podlagi 7. člena zakona o družbenem kapitalu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Izplačevanje akontacij vojaških pokojnin

Avtor ni naveden, 10.3.1994

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 5/1994Odlok vlade o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin ni v neskladju z ustavo, če ne ureja same pravice do pokojnine in pogojev za njeno pridobitev, temveč ureja le način določanja akontacij in njihovega izplačevanja upravičencem, ki so to postali po določbah zakona. Odločba US RS, št. U-I-89/93...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
1994(32)
> Marec(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐ EFGH IJ K LM NOP QRS Š T U V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov