O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Predlagatelj postopka pred US

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Odločba št. U-I-279/10 z dne 19. januarja 2012 Zahteva za oceno ustavnosti 16. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. in 8. člena Sprememb in dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije2
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Povračilo stroškov za prehrano med delom

Brigita Rajšter Vranović, 9.2.2012

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 5/2012Delavca, ki se namerava zaposliti v državnem organu, zanima, koliko znaša povračilo stroškov prehrane in kje je to urejeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Ugotavljanje katastrskega dohodka

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ustavno sodišče, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Prvi do tretji odstavek 154. člena Zakona o dohodnini so bili v neskladju z Ustavo v delu, v katerem so določali, da se v davčne osnove iz prvega oziroma iz tretjega odstavka 71. člena tega zakona všteje povprečen znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj. Odločitev iz prejšnje točke izreka se izvrši tako, da se v davčne osnove iz prvega oziroma iz tretjega odstavka 71. člena Zakona o dohodnini v še nepravnomočno končanih postopkih všteje znesek dejansko prejetih subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj, če je ta znesek nižji od povprečnega zneska subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razvojni trendi koncernskega prava EU

Til Rozman, 9.2.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Til Rozman, Pravna praksa, 5/2012Koncernsko pravo EU ni urejeno celovito in sistematično, temveč prek posameznih direktiv, ki se nanašajo predvsem na področje računovodstva in revizije ter bank, zavarovalnic in investicijskih družb, ne pa na jedro koncernskega prava, tj. na varstveni in organizacijski vidik povezovanja družb. Ker se v zadnjem času na ravni EU obuja zamisel o poenotenju koncernskega prava, je smiselno predstaviti njeno bistvo - t. i. doktrino koncernskega interesa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Kako pomembno je obveščati delodajalca?

mag. Tanja Pirnat, 9.2.2012

Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 5/2012Dolžnost medsebojnega obveščanja v delovnem razmerju (in v tem sklopu dolžnost delavca, da obvešča delodajalca) izhaja iz temeljnega načela obligacijskega prava o vestnosti in poštenju, kot je opredeljeno v 5. členu Obligacijskega zakonika (OZ). Kot je določal Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v nenoveliranem prvem odstavku 34. člena, mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih (delovnih) obveznosti. Z novelo ZDR-A je bilo dodano, da ga mora obveščati tudi o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Menim, da novela ni prinesla bistvene vsebinske razlike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 - potrebna je uporaba dela predpisa, ki je prenehal veljati

Matej Verbajs, 9.2.2012

Odvetništvo in notariat

Matej Verbajs, Pravna praksa, 5/2012Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) v zvezi z ugotavljanjem lastnega dohodka in premoženja prosilca in njegove družine napotuje na smiselno uporabo konkretno določenih členov Zakona o socialnem varstvu (ZSV). Iz članka mag. Francija Ježka Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012, objavljenega v PP, št. 2/2012, je razbrati, da po avtorjevem mnenju v postopku dodelitve brezplačne pravne pomoči teh določb ZSV po 1. januarju 2012 ni možno več uporabljati, ker so prenehale veljati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Ko ustavnosodna praksa slovenskega Ustavnega sodišča nasprotuje rationibus decidendi ESČP

Simon Umek, 9.2.2012

Človekove pravice

Simon Umek, Pravna praksa, 5/2012Spomladi 2010 je slovenska šolska inšpekcija v skladu z ustavnosodno prakso prepovedala opravljanje šolskega pouka v učilnici župnišča na Polici pri Grosupljem, v kateri je nad tablo visel križ. Zbor petih sodnikov velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) je prav v tistem času sprejel zahtevo za vnovično obravnavo zadeve Lautsi in drugi proti Italiji. V tej zadevi je senat sedmih sodnikov ESČP razsodil, da je križ na steni učilnice javne šole kot simbol krščanstva nezdružljiv s pojmom nevtralnosti države. Toliko bolj, ker gre za področje izobraževanja. Sodišče je odločilo, da križ v javni šoli omejuje pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim prepričanjem, in je hkrati v nasprotju s pravico otrok do verovanja (pozitivni vidik verske svobode) oziroma s pravico ne imeti vere (negativni vidik verske svobode).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Osebni podatki pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Irena Vovk, 9.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Pri izpolnjevanju vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je treba odgovoriti tudi na vprašanje "Ali imate vi in/ali katera izmed oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, dohodke, prihranke ali premoženje, ki ni razvidno iz uradnih evidenc (npr. življenjsko zavarovanje itd.)?". Ali je treba vlogo izpolniti v celoti? Določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) dajejo zadostno
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 9.2.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 5/2012Pregled slovenske zakonodaje Vino Nova Uredba o ureditvi trga z vinom določa ukrepe za ureditev trga z vinom (kot je na primer podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin), podporo vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Načelo neposrednosti - dokazni predlog za ponovno zaslišanje - osebna preiskava brez odredbe sodišča

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Če je bila obrambi možnost zaslišanja obremenilnih prič na glavni obravnavi dana, pa te možnosti ni (v celoti) izkoristila, mora v naknadnem dokaznem predlogu navesti, o katerih okoliščinah je treba pričo še zaslišati ter z ustrezno stopnjo verjetnosti izkazati pravno relevantnost vnovičnega zaslišanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Izpodbijanje pravdnih dejanj stečajnega dolžnika - asignacija

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Asignacijski pogodbi nista vzpostavili novega razmerja med naročnikom posla in sodelavcem prevzemnika posla; izpolnitev razmerja, nastalega na podlagi določbe 631. člena OZ, sta le pravnotehnično olajšali. Plačilo H. d.o.o. na podlagi določbe 631. člena OZ pa ni dejanje stečajnega dolžnika in ga zato ni mogoče izpodbijati po določbah 125. do 130. člena ZPPSL.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razsojeno

Toni Tovornik, 9.2.2012

Civilni sodni postopki, Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2012Pogoji za izdajo predhodne odredbe in zanikanje obligacijskega razmerja Dolžnik je vložil ugovor zoper predhodno odredbo o prepovedi izplačil z njegovega računa za zavarovanje upnikove terjatve in vpisu predznambe zastavne pravice na njegovih nepremičninah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012U Ur. l. RS, št. 6/12 1. Predsednik Okrožnega sodišča v Kranju odni svet RS; rok je 28. februar. 2. Podpred2. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Krškem et RS; rok je 28. februar. 3. Predsednik Delovnega sodišča v Kopru - Sodni svet RS; rok je 28. februar. 4. Pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

globus

Dean Zagorac, 9.2.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 5/2012Francija: kazen za Google zaradi nelojalne konkurence 31. 1. - Storitev Google Maps je protikonkurenčna, ker je brezplačna, je odločilo Gospodarsko sodišče v Parizu. Spor je sprožila družba Bottin Cartographers, ki je internetnemu velikanu očitala, da svoje kartografske storitve ponuja brezplačno i
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 9.2.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 5/201211.11. februar 1929 - Lateranska pogodbaussolinijeva vlada je z Vatikanom sklenila lateransko pogodbo, s katero je Italija potrdila papeško državo v miniaturnih mejah 44 hektarjev in popolno papeško suverenost. 1990 - Nelson Mandela Po več kot 27 letih so iz zapora izpustili Nelson
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

ne preslišite

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Rsl 1, ponedeljek, 13. februar 2012, 17.05 Zagon gospodarske aktivnosti Vse bolj se zdi, da le javnofinančna disciplina in zategovanje pasu ne bosta dovolj za gospodarski preobrat. Celo več, napovedano zlato pravilo, ki omejuje raven zadolževanja, utegne že tako slabo gospodarsko rast v evr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Reševanje evra in začetek konca EU?

dr. Bojan Bugarič, 9.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Bojan Bugarič, Pravna praksa, 5/2012Sprejetje predlagane Pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, skrajšano poimenovane tudi fiskalna pogodba, ne bo bistveno spremenilo zgrešene politike reševanja evrske krize. Bistvo fiskalne pogodbe je uvedba pravila o izravnanem proračunu (3. člen četrtega osnutka z dne 19. januarja 2012) in okrepitev "koordinacije" ekonomskih politik držav članic ter izboljšanje upravljanja evrskega območja (1. člen).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.2.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Irena Vovk, 9.2.2012

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012(www.us-rs.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-obveščanje, fotogalerija, Ustava RS in ilustrirana Ustava RS (v stripu) ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Evropa

Irena Vovk, 9.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Torek, 31. 1. Fiskalna pogodba. Voditelji držav članic EU so v Bruslju dosegli dogovor o medvladni pogodbi za krepitev fiskalne discipline, ki jo bo marca podpisalo 25 članic EU (razen Velike Britanije in Češke). Temelj pogodbe je zlato ali fiskalno pravilo, ki določa, da morajo biti prora
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

dogodki - izjave

Irena Vovk, 9.2.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012od 31. januarja do 6. februarja : Torek, 31. 1. Postopek zaustavljen. Evropska komisija je ustavila postopek zoper Slovenijo zaradi neobveščanja o ukrepih za prenos Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja. Slovenija je n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/20121. 1. februar naindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti. 6. februar - lista kandidatke in kandidatov za ministrico in ministre Vlade Republike Slovenije; - predlog zakona o poroštvu RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26) - veljati začne 17. februarja. 2. Pravilnik o načinu izvaja
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Obdelava izjav o ugovoru vesti za zdravstvene delavce

Irena Vovk, 9.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Zdravstveni zavod na primarni ravni zdravstvenega varstva želi urediti področje uveljavljanja pravice do ugovora vesti, ki ga urejata Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Ali lahko delodajalec ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi oziroma pozneje zahteva od zdravstvenih delavcev, da podajo izjavo o uveljavljanju ugovora vesti? Katera oseba znotraj zavoda naj bi tako izjavo prejela oziroma kje naj bi se zbrane izjave hranile? Dopustno je, da izvajalec zdravstvenih storitev (na svojo pobudo) od zaposlenih ali
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Še o zemljiški knjigi

Mateja Kosirnik, 9.2.2012

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 5/2012Projekt elektronske zemljiške knjige je bil predstavljen kot instrument, ki ga država na področju zemljiške knjige nujno potrebuje in ki bo bistveno poenostavil delovanje zemljiške knjige, ta pa naj bi postala ljudem dostopnejša. A zgodilo se je ravno nasprotno. Preprosto rečeno, sistem ne deluje, kot bi moral. O tem sta sicer v preteklem letu pisala že mag. Janez Tekavc in Katarina Bradaška, vendar je v praksi prišlo do primerov, ki verjetno ob uvedbi informatizirane zemljiške knjige niso bili predvideni. Pred 1. majem 2011 je bil jasen in pregleden ter povprečnemu človeku tudi razumljiv, danes pa ga lahko v delu, ki se nanaša na plombiranje, ocenim kot veliko napako, ki se nikakor in nikoli ne bi smela zgoditi. Dovolite, da to argumentirano pojasnim. Zgodilo se je namreč, da dejanski lastnik nepremičnine predloga za vpis lastninske pravice ni mogel podati (!) in s tem postati tudi zemljiškoknjižni lastnik. Prijazne referentke na zemljiški knjigi, ki za to niso krive, predloga niso sprejele zato, ker je bila na predmetni nepremičnini plomba.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2012(45)
> Februar(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QR SŠ T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov