O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Izgon tujca lahko pomeni kršitev 6. člena EKČP

Katarina Vatovec, 9.2.2012

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 5/2012V nedavno izrečeni sodbi je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ko je presojalo utemeljenost pritožbe jordanskega državljana Othmana, ki ga povezujejo z Al Kajdo in s sodelovanjem pri nekaj terorističnih napadih, ugotovilo, da bi njegov izgon iz Združenega kraljestva v Jordanijo pomenil kršitev pravice do poštenega sojenja, zagotovljene s 6. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). S tem je ESČP prvič v svoji sodni praksi odločilo, da bi izgon tujca v državo, v kateri obstaja resna nevarnost, da bodo v postopku proti njemu uporabljeni dokazi, pridobljeni z mučenjem, kršil 6. člen EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Ugotavljanje katastrskega dohodka

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ustavno sodišče, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Prvi do tretji odstavek 154. člena Zakona o dohodnini so bili v neskladju z Ustavo v delu, v katerem so določali, da se v davčne osnove iz prvega oziroma iz tretjega odstavka 71. člena tega zakona všteje povprečen znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj. Odločitev iz prejšnje točke izreka se izvrši tako, da se v davčne osnove iz prvega oziroma iz tretjega odstavka 71. člena Zakona o dohodnini v še nepravnomočno končanih postopkih všteje znesek dejansko prejetih subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj, če je ta znesek nižji od povprečnega zneska subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Kako pomembno je obveščati delodajalca?

mag. Tanja Pirnat, 9.2.2012

Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 5/2012Dolžnost medsebojnega obveščanja v delovnem razmerju (in v tem sklopu dolžnost delavca, da obvešča delodajalca) izhaja iz temeljnega načela obligacijskega prava o vestnosti in poštenju, kot je opredeljeno v 5. členu Obligacijskega zakonika (OZ). Kot je določal Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v nenoveliranem prvem odstavku 34. člena, mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih (delovnih) obveznosti. Z novelo ZDR-A je bilo dodano, da ga mora obveščati tudi o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Menim, da novela ni prinesla bistvene vsebinske razlike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Predlagatelj postopka pred US

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Odločba št. U-I-279/10 z dne 19. januarja 2012 Zahteva za oceno ustavnosti 16. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. in 8. člena Sprememb in dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije2
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Ko ustavnosodna praksa slovenskega Ustavnega sodišča nasprotuje rationibus decidendi ESČP

Simon Umek, 9.2.2012

Človekove pravice

Simon Umek, Pravna praksa, 5/2012Spomladi 2010 je slovenska šolska inšpekcija v skladu z ustavnosodno prakso prepovedala opravljanje šolskega pouka v učilnici župnišča na Polici pri Grosupljem, v kateri je nad tablo visel križ. Zbor petih sodnikov velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) je prav v tistem času sprejel zahtevo za vnovično obravnavo zadeve Lautsi in drugi proti Italiji. V tej zadevi je senat sedmih sodnikov ESČP razsodil, da je križ na steni učilnice javne šole kot simbol krščanstva nezdružljiv s pojmom nevtralnosti države. Toliko bolj, ker gre za področje izobraževanja. Sodišče je odločilo, da križ v javni šoli omejuje pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim prepričanjem, in je hkrati v nasprotju s pravico otrok do verovanja (pozitivni vidik verske svobode) oziroma s pravico ne imeti vere (negativni vidik verske svobode).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razvojni trendi koncernskega prava EU

Til Rozman, 9.2.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Til Rozman, Pravna praksa, 5/2012Koncernsko pravo EU ni urejeno celovito in sistematično, temveč prek posameznih direktiv, ki se nanašajo predvsem na področje računovodstva in revizije ter bank, zavarovalnic in investicijskih družb, ne pa na jedro koncernskega prava, tj. na varstveni in organizacijski vidik povezovanja družb. Ker se v zadnjem času na ravni EU obuja zamisel o poenotenju koncernskega prava, je smiselno predstaviti njeno bistvo - t. i. doktrino koncernskega interesa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 - potrebna je uporaba dela predpisa, ki je prenehal veljati

Matej Verbajs, 9.2.2012

Odvetništvo in notariat

Matej Verbajs, Pravna praksa, 5/2012Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) v zvezi z ugotavljanjem lastnega dohodka in premoženja prosilca in njegove družine napotuje na smiselno uporabo konkretno določenih členov Zakona o socialnem varstvu (ZSV). Iz članka mag. Francija Ježka Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012, objavljenega v PP, št. 2/2012, je razbrati, da po avtorjevem mnenju v postopku dodelitve brezplačne pravne pomoči teh določb ZSV po 1. januarju 2012 ni možno več uporabljati, ker so prenehale veljati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Povračilo stroškov za prehrano med delom

Brigita Rajšter Vranović, 9.2.2012

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 5/2012Delavca, ki se namerava zaposliti v državnem organu, zanima, koliko znaša povračilo stroškov prehrane in kje je to urejeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Načelo neposrednosti - dokazni predlog za ponovno zaslišanje - osebna preiskava brez odredbe sodišča

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Če je bila obrambi možnost zaslišanja obremenilnih prič na glavni obravnavi dana, pa te možnosti ni (v celoti) izkoristila, mora v naknadnem dokaznem predlogu navesti, o katerih okoliščinah je treba pričo še zaslišati ter z ustrezno stopnjo verjetnosti izkazati pravno relevantnost vnovičnega zaslišanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Razsojeno

Toni Tovornik, 9.2.2012

Civilni sodni postopki, Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2012Pogoji za izdajo predhodne odredbe in zanikanje obligacijskega razmerja Dolžnik je vložil ugovor zoper predhodno odredbo o prepovedi izplačil z njegovega računa za zavarovanje upnikove terjatve in vpisu predznambe zastavne pravice na njegovih nepremičninah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja

mag. Marjetka Urbančič, 9.2.2012

Obligacije

mag. Marjetka Urbančič, Pravna praksa, 5/2012Zaradi izvršitve zahtev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), da naša država vzpostavi učinkovit sistem pravnih sredstev za varstvo pravice do sojenja v razumnem roku, in Ustavnega sodišča, ki je zaradi pomanjkanja učinkovitega sodnega varstva v našem pravnem sistemu v primerih, ko je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja že prenehala, od zakonodajalca zahtevalo, da s posebnimi, naravi obravnavane pravice prilagojenimi določbami omogoči uveljavljanje pravičnega zadoščenja, je ta sprejel poseben zakon - Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO). Ta tej pravici nudi varstvo s pospešitvenimi pravnimi sredstvi in tudi z možnostjo uveljavljanja zahteve za pravično zadoščenje (3. člen ZVPSBNO). Pravično zadoščenje zagotavlja z izplačilom denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter s pisno izjavo Državnega pravobranilstva oziroma z objavo sodbe, da je bila stranki kršena ta pravica (drugi odstavek 15. člena ZVPSBNO).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Podatek o transakcijskem računu v tujini

Irena Vovk, 9.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Detektiv med drugim opravlja tudi poizvedbe o pridobivanju premoženja dolžnikov, in sicer v skladu s 26. členom Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-1). Stranka, ki je detektiva pooblastila, mu je povedala, da je dolžnik lastnik transakcijskega računa v Avstriji. Ali je detektiv upravičen tudi do podatkov o transakcijskih računih posameznikov v tujini?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Izpodbijanje pravdnih dejanj stečajnega dolžnika - asignacija

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Asignacijski pogodbi nista vzpostavili novega razmerja med naročnikom posla in sodelavcem prevzemnika posla; izpolnitev razmerja, nastalega na podlagi določbe 631. člena OZ, sta le pravnotehnično olajšali. Plačilo H. d.o.o. na podlagi določbe 631. člena OZ pa ni dejanje stečajnega dolžnika in ga zato ni mogoče izpodbijati po določbah 125. do 130. člena ZPPSL.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Transferne cene odslej po bolj tržnih načelih

mag. Mojca Kunšek, 9.2.2012

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 5/2012V davčnem primežu Pri določanju transfernih cen, tj. cen, ki nastajajo v transakcijah med povezanimi osebami, je treba poznati tako lastnosti povezanih oseb, naravo njihovega poslovanja, kot tudi možnosti, ki nam jih pri določanju povezanih oseb omogočajo različne metode. Temelji opredeljev
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 9.2.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 5/2012Pregled slovenske zakonodaje Vino Nova Uredba o ureditvi trga z vinom določa ukrepe za ureditev trga z vinom (kot je na primer podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin), podporo vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Osebni podatki pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Irena Vovk, 9.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Pri izpolnjevanju vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je treba odgovoriti tudi na vprašanje "Ali imate vi in/ali katera izmed oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, dohodke, prihranke ali premoženje, ki ni razvidno iz uradnih evidenc (npr. življenjsko zavarovanje itd.)?". Ali je treba vlogo izpolniti v celoti? Določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) dajejo zadostno
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Obdelava izjav o ugovoru vesti za zdravstvene delavce

Irena Vovk, 9.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Zdravstveni zavod na primarni ravni zdravstvenega varstva želi urediti področje uveljavljanja pravice do ugovora vesti, ki ga urejata Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Ali lahko delodajalec ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi oziroma pozneje zahteva od zdravstvenih delavcev, da podajo izjavo o uveljavljanju ugovora vesti? Katera oseba znotraj zavoda naj bi tako izjavo prejela oziroma kje naj bi se zbrane izjave hranile? Dopustno je, da izvajalec zdravstvenih storitev (na svojo pobudo) od zaposlenih ali
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Je sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas dopustno?

Katarina Vatovec, 9.2.2012

Delovna razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 5/2012V okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med evropskimi socialnimi partnerji, ki je priloga Direktive 1999/70/ES, je izrecno zapisano, da so "pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prevladujoča oblika delovnih razmerij". Pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa so sicer značilne za zaposlovanje v nekaterih sektorjih, poklicih in dejavnostih, vendar morajo temeljiti na objektivnih razlogih, da ne pride do njihove zlorabe. Kako potem razlagati primer delavke, s katero je delodajalec v obdobju več kot enajstih let sklenil kar trinajst zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas zaradi ponavljajoče se potrebe po nadomeščanju odsotnih delavcev? Gre v takem primeru za zlorabo instituta pogodbe o zaposlitvi za določen čas? Je nacionalna ureditev, ki to dopušča, v neskladju s pravom EU?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

globus

Dean Zagorac, 9.2.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 5/2012Francija: kazen za Google zaradi nelojalne konkurence 31. 1. - Storitev Google Maps je protikonkurenčna, ker je brezplačna, je odločilo Gospodarsko sodišče v Parizu. Spor je sprožila družba Bottin Cartographers, ki je internetnemu velikanu očitala, da svoje kartografske storitve ponuja brezplačno i
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 9.2.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 5/201211.11. februar 1929 - Lateranska pogodbaussolinijeva vlada je z Vatikanom sklenila lateransko pogodbo, s katero je Italija potrdila papeško državo v miniaturnih mejah 44 hektarjev in popolno papeško suverenost. 1990 - Nelson Mandela Po več kot 27 letih so iz zapora izpustili Nelson
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Irena Vovk, 9.2.2012

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012(www.us-rs.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-obveščanje, fotogalerija, Ustava RS in ilustrirana Ustava RS (v stripu) ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.2.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

ne preslišite

Avtor ni naveden, 9.2.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2012Rsl 1, ponedeljek, 13. februar 2012, 17.05 Zagon gospodarske aktivnosti Vse bolj se zdi, da le javnofinančna disciplina in zategovanje pasu ne bosta dovolj za gospodarski preobrat. Celo več, napovedano zlato pravilo, ki omejuje raven zadolževanja, utegne že tako slabo gospodarsko rast v evr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Evropa

Irena Vovk, 9.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2012Torek, 31. 1. Fiskalna pogodba. Voditelji držav članic EU so v Bruslju dosegli dogovor o medvladni pogodbi za krepitev fiskalne discipline, ki jo bo marca podpisalo 25 članic EU (razen Velike Britanije in Češke). Temelj pogodbe je zlato ali fiskalno pravilo, ki določa, da morajo biti prora
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Etično vs. zakonito

Jure Mikuž, 9.2.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 5/2012V Sloveniji se v zadnjem času srečujemo s krizo na več ravneh. Poleg ekonomske krize, v katero smo zapadli zaradi spanja na lovorikah iz preteklosti in velike navezanosti na gospodarstva okoli nas, ki se prav tako soočajo s težavami, je za moj okus še veliko hujša druga kriza, namreč kriza vrednot.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2012(45)
> Februar(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QR SŠ T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov