O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Dostop javnosti do dokumentov EU v Republiki Sloveniji

Martin Dekleva, 22.8.2013

Pravoznanstvo

Martin Dekleva, Pravna praksa, 31-32/2013EU temelji na sodelovanju držav članic, zato je vključenost državljanov v delovanje institucij in organov EU bistvenega pomena za zagotavljanje demokratičnosti in legitimnosti odločitev, ki jih te institucije sprejemajo in s katerimi vplivajo na življenja več sto milijonov prebivalcev EU. Dostop do dokumentov različnih institucij in organov EU je pomembna oblika nadzora javnosti, pri čemer velja izpostaviti nekatere posebnosti dostopa do tistih dokumentov EU, s katerimi razpolagajo slovenski organi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Odklonitev objave popravka - razžalitev v tisku

Avtor ni naveden, 22.8.2013

JAVNO OBVEŠČANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Odklonitveni razlog po peti alineji prvega odstavka 31. člena ZMed ne predpostavlja, da mora tožena stranka zatrjevati, da bi objava popravka predstavljala poseg v njene osebnostne pravice; zadostuje, da sodišče na podlagi okoliščin konkretnega primera presodi, da je besedilo predlaganega popravka žaljivo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Sporazum o ureditvi materialnih pogojev za sindikalno delo - odpoved kolektivne pogodbe

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti - 40. člen Vprašanje zagotavljanja pogojev za sindikalno delo je materija kolektivne pogodbe. Tudi če je to vprašanje urejeno v pogodbi (ki ni tako poimenovana), ima ta pravno naravo kolektivne pogodbe. Sporazum, sklenjen med sindikatom in delodajalcem, ki ureja pravice, ki jih (vsakokratnemu) sindikalnemu zaupniku zagotavlja delodajalec, je torej kolektivna pogodba, zato se tudi glede njegove odpovedi uporabljajo določbe ZKolP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Vsebina PP št.32/2013

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013stran 3 UVODNIK mag. Jaka Slokan Quo vadis, iuris consulte? stran 6 PRAVO EU dr. Verica Trstenjak in Petra Weingerl Skupinske tožbe po evropsko - na poti k poenotenemu sistemu tudi za kolektivne odškodninske tožbe Dostop j
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Izjeme od akcesornosti udeležbe (četrti odstavek 41. člena KZ-1)

dr. Matjaž Ambrož, 22.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 31-32/2013Neka obrabljena krilatica pravi, da smo si ljudje različni. To velja tudi za storilce in udeležence kaznivih dejanj: nekateri imajo posebne statuse (status uradne osebe, garanta ipd.), drugi ne; nekatere pri dejanju vodijo posebni nameni in motivi (prilastitveni namen, maščevalni motiv ipd.), druge spet ne in tako naprej. To različnost sodelujočih kazensko pravo včasih, a ne vselej, jemlje v račun. Nekatere dejavnike je tako treba upoštevati le pri tistih storilcih ali udeležencih, pri katerih so v resnici podani (na primer status uradne osebe kot kvalifikatorna okoliščina), druge pa se upošteva pri vseh, tudi če jih pri njih ni bilo (tako na primer pomagač pri tatvini odgovarja, čeprav sam ni imel prilastitvenega namena). Ključno vprašanje je, kako vedeti, ali se neka okoliščina, ki zaznamuje enega od sodelujočih, "prenese" tudi na tiste, pri katerih ni bila podana. Vprašanje sodi v sklop težavnejših in slabše raziskanih vprašanj kazenskopravne dogmatike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 22.8.2013

Pravoznanstvo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 31-32/2013Pregled slovenske zakonodaje Sodniška služba, sodišča in sodne takse Dne 10. avgusta so začele veljati tri novele zakonov s področja sodstva, in sicer novela Zakona o sodniški službi (ZSS-L), novela Zakona o sodiščih (ZS-K) in novela Zakona o sodnih taksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Skupinske tožbe po evropsko - na poti k poenotenemu sistemu tudi za kolektivne odškodninske tožbe

Trstenjak Verica, Weingerl Petra, 22.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Verica Trstenjak, Petra Weingerl, Pravna praksa, 31-32/2013Kolektivna pravna sredstva so v zadnjem času vse pomembnejša in vse pogosteje na dnevnem redu evropskih institucij ter številnih konferenc (na primer tudi na letošnjih Evropskih pravniških dnevih v Barceloni), predvsem zaradi finančne krize in z njo povezanega velikega števila oškodovanih vlagateljev v zvezi z bankami, investicijskimi skladi ipd., ki so utrpeli škodo zaradi istega nezakonitega ravnanja. Takih primerov je največ na področju finančnih storitev, varstva vlagateljev, varstva potrošnikov, konkurence in varstva okolja. Kolektivna pravna sredstva so procesni mehanizem, na podlagi katerega je zaradi ekonomičnosti postopka in/ali učinkovitosti izvrševanja mogoče več podobnih pravnih zahtevkov združiti v eno samo tožbo. Ta pojem zajema tako opustitvene tožbe, s katerimi se zahteva ustavitev nezakonitega ravnanja, kot tudi odškodninske tožbe, katerih cilj je pridobiti nadomestilo za utrpelo škodo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

dogodki - izjave

Irena Vovk, 22.8.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013od 23. julija do 19. avgusta Torek, 23. 7. Skupina EU-ZDA. Informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar je Evropska komisija imenovala v posebno ad hoc skupino EU-ZDA, ki ima mandat ugotoviti dejansko stanje aktivnosti ameriške Agencije za državno varnost (National Security Agency - NSA) gl
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Kaznivost malomarnega zdravljenja

Jaša Močnik, 22.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jaša Močnik, Pravna praksa, 31-32/2013Kazenski zakonik (KZ-1) v svojem 179. členu določa kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti. Inkriminacija malomarnega zdravljenja je bila s KZ-1 razširjena tudi na malomarno opravljanje zdravilske dejavnosti, ob tem pa tudi predpisana višja kazenska sankcija, če je posledica takega malomarnega ravnanja zdravnika, zdravilca oziroma drugega zdravstvenega delavca smrt pacienta. Te spremembe so vsekakor pozitivna novost, a vendarle je število pravnomočno obsojenih zdravstvenih delavcev v Sloveniji še vedno razmeroma majhno, sploh glede na vse pogostejše primere strokovnih napak v zdravstvenem sistemu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Ali ima toženec pravico do izjave, da je tožba nesklepčna?

Til Rozman, 22.8.2013

Civilni sodni postopki

Til Rozman, Pravna praksa, 31-32/2013Vprašanje sklepčnosti tožbe je materialnopravno in se nanaša na presojo utemeljenosti tožbenega zahtevka - ali iz življenjskega primera, kot ga tožnik navede v tožbi, izhaja vtoževana pravna posledica. Ker preizkus sklepčnosti ni umeščen v predhodni preizkus tožbe, temveč je pridržan zamudnemu postopku, sodišče tožencu v odgovor vroča vsako formalno popolno tožbo, čeprav tožbeni zahtevek ni materialnopravno utemeljen. Toženec, ki mu je bila v odgovor (!) vročena tožba, za katero meni, da je nesklepčna, svojega naziranja ne more razkriti sodišču, ne da bi si s tem škodil, če bi se izkazalo, da ima prav. Menim, da je taka ureditev ustavno sporna, saj je tožencu s tem de facto onemogočena pravica do izjavljanja v (kontradiktornem) postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Z novelo ZDavP-2G nad neprijavljeno premoženje

mag. Mojca Kunšek, 22.8.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 31-32/2013V začetku avgusta se je iztekel rok za predložitev pripomb na predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G), po kateri naj bi davčni organ retrogradno posegel na neprijavljeno premoženje oziroma ga obdavčil vse do desetih let nazaj. Predlog novele je že v fazi javne razprave doživel vrsto kritik predvsem na račun lakomnosti države, dodatnega kratenja pravic davkoplačevalcev in prekomerne krepitve moči davčnega organa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka

Maja Lajevec, 22.8.2013

Civilni sodni postopki

Maja Lajevec, Pravna praksa, 31-32/2013V prispevku je obravnavano novo pravilo v novem sedmem odstavku 233. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ga je prinesla novela ZFPPIPP-E. Pravilo govori o plačevanju oziroma neplačevanju predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka v primerih, ko dolžnik - pravna oseba nima sredstev za plačilo predujma in je sam predlagatelj stečaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Spremljevalec otroka v šoli

Aleš Potočnik, 22.8.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Aleš Potočnik, Pravna praksa, 31-32/2013>• Kako je mogoče prvošolcu zagotoviti spremljevalca v šoli oziroma kako zagotoviti otroku pomoč pri nadzorovanju njegove bolezni (diabetes) v času, ko je v šoli?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Objektivnost problematičnosti korupcije v Sloveniji

mag. Jure Škrbec, 22.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Jure Škrbec, Pravna praksa, 31-32/2013Kriminaliteta, ki sicer po svetovnih statističnih podatkih v večini držav upada, pa v Sloveniji (po različnih podatkih, na primer: statistični kazalci organov odkrivanja in pregona in preventive ter (javnomnenjskih) raziskav) od leta 2008 dalje narašča. Izmed vseh oblik kaznivih ravnanj so še posebej v porastu različne oblike koruptivnih ravnanj, ki so usmerjena v korist nosilcev javnih pooblastil (uradnikov) in ljudskega zaupanja (izvoljenih funkcionarjev).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Popravek članka: Novela ZST-1B: najpomembnejše spremembe

dr. Jasna Murgel, 22.8.2013

Pravoznanstvo

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 31-32/2013V PP, št. 29-30/2013, je bil objavljen članek o noveli Zakona o sodnih taksah (ZST-1). Ker je bil članek objavljen pred objavo ZST-1B v Uradnem listu RS, v njem niso bile zajete zadnje spremembe predloga novele zakona, ki v času pisanja članka še niso bile objavljene na spletni strani Državnega zbora. Zato so se v članku znašle nekatere napačne informacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Mlini so se začeli premikati

Matej Tomažin, 22.8.2013

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 31-32/2013Eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na to, kam in koliko bodo vlagatelji investirali, je tudi urejeno pravno okolje. Vsaka pravna luknja ali neupoštevanje zakonodaje vlagatelje sili, da v svojo naložbeno enačbo vključijo dodatno premijo za tveganje. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da večje tveganje pomeni, da je potencialnih vlagateljev manj. Zato je manj aktivnosti na borznem trgu in predvsem druge cenovne ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Neuspešno reševanje stanovanjske stiske družine z dvema invalidnima otrokoma na Primorskem

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Pobudnik živi z ženo, nepokretnima hčerkama in sinovo družino v zasebnem najemnem stanovanju v izmeri 50 kvadratnih metrov v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe brez dvigala v Izoli.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

razpisi

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Ur. l. RS, št. 54/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Predsednik RS; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 67/13 2. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Krškem - Ministrstvo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Klicaj

dr. Nataša Hribar, 22.8.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 31-32/2013Morda se bo kdo ob naslovu današnjega kotička vprašal, zakaj pišem o klicaju, ločilu, o katerega uporabi smo se učili že v prvem razredu. A naj se sliši še tako nenavadno, že nekajkrat sem zasledila vprašanje, v katerih primerih in kako se uporablja klicaj. O tej temi sicer nisem imela namena pisati, a ko mi je pred nekaj dnevi nekdo spet postavil podobno vprašanje, sem si rekla: morda pa je tudi med bralci Pravne prakse kdo, ki mu ni povsem jasno, kdaj in kako uporabljati klicaj; torej bo osvežitev spomina in znanja več kot dobrodošla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/201326. julij - predlog zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih; - predlog zakona o evidenci volilne pravice. 29. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah; - predlog resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odrasli
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Izbrisani

Irena Vovk, 22.8.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013Vlada je na seji 25. julija sprejela predlog zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, s katerim se popravljajo kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter izvršuje sodba velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 26. junija 2012, izdana v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji. Hkrati se v pravnem redu RS sistemsko ureja pravično zadoščenje oziroma povračilo škode, ki je izbrisanim nastala zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, je zapisano na spletni strani Vlade.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 22.8.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013Horst Eidenmüller (ur.) Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution (Hart Publishing, 2013, 400 strani) Tako v številnih državah po svetu kot tudi na različnih področjih je zakon postal tako rekoč "izdelek". Posamezniki in podjetja iščejo privlačne zakonske predpi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Izročilo Občnega državljanskega zakonika

mag. Matej Čujovič, 22.8.2013

Kultura in umetnost

mag. Matej Čujovič, Pravna praksa, 31-32/2013Lani je minilo dvesto let od uveljavitve Občnega državljanskega zakonika (ODZ) v deželah avstrijske monarhije. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je dogodek počastila tako, da je v začetku preteklega leta priredila mednarodni simpozij, letos pa je izšla knjiga Izročilo Občnega državljanskega zakonika (GV Založba, zbirka Pravna obzorja, Ljubljana 2013, 422 strani), v kateri so zbrane razprave s simpozija, ki so bile posebej pripravljene za natis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Evropa

Irena Vovk, 22.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013Torek, 23. 7. Javni dolg. V evrskem območju se je v prvem četrtletju letos v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani javni dolg zvišal za 1,6 odstotne točke na 92,2 odstotka BDP, v EU pa za 0,7 odstotne točke na 85,9 odstotka BDP. V Sloveniji je znašal 54,5 odstotka BDP, 0,4 odstotne točke več
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Pravni napovednik

Irena Vovk, 22.8.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Avgust(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČ D ĐEFG H IJK L M NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov