O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Paternitetni spori z vidika legitimacije

mag. Barbara Mazovec Kšela, 2.6.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Barbara Mazovec-Kšela, Pravna praksa, 22/2016Ugotovljeno ali izpodbito očetovstvo ali materinstvo ima tako na strani otroka kot tudi na strani staršev večplastne posledice, očitne predvsem na področju družinskega in dednega prava. Predpisi, s katerimi je zadevno področje urejeno, sledijo varovanju koristi otroka. Ker niti Zakon o pravdnem postopku (ZPP) niti Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) ne določata, kdo so v takih sporih pravdne stranke, zaradi česar prihaja v praksi pogosto do težav pri pravilni in popolni opredelitvi strank, je sodna praksa oblikovala pravila, katere stranke morajo biti zajete v takih tožbah, pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da lahko ureditev takega razmerja vpliva na več subjektov, in sicer na otroka, na osebo, ki je formalno vpisana kot oče otroka, na otrokovo mater in na tistega, ki je dejanski oče otroka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt

Janez Kranjc, 2.6.2016

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 22/2016Misel je vzeta iz Horacijevega pisma (Epist. I, 11, 27) in bi se po naše glasila Tisti, ki preko morja hitijo v tuje kraje, spremenijo podnebje, ne pa mišljenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

O liku slovenskega sodnika

dr. Andrej Berden, 2.6.2016

Sodišča

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 22/2016Kot je bilo razbrati iz medijev, namerava pravosodni minister mag. Goran Klemenčič letos začeti več korenitih sprememb v pravosodju. Od preizkusnega mandata do drugačnega imenovanja sodnikov, predvsem pa po njegovem "pravičen in učinkovit pravosodni sistem zahteva v prihodnosti več srčnosti in poguma ter manj pozitivizma". Z reformami naj bi začel pri državnem pravobranilstvu, iz njih pa naj ne bi bili izvzeti niti odvetniki niti notarji. Njegova napoved vsekakor odpira in zahteva širšo ter poglobljeno razpravo o pravosodnem sistemu. Težnjo ministra, da se je treba lotiti vprašanja učinkovitosti pravosodja kot celote, je treba podpreti, kajti z neustreznim vključevanjem in s tem neustrezno vlogo akterjev, kot sta odvetništvo in pravobranilstvo (posebna razprava bo očitno potrebna glede vloge in položaja tožilstva) v sistemu sojenja, ni mogoč noben celosten poseg v pravosodje. Vsekakor pa se vsa razprava o delovanju pravosodnega sistema začne in konča pri sodniku, njegovi vlogi in odgovornosti in s tem povezanima kategorijama pravičnosti in učinkovitosti, tako realno kot tudi v očeh javnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Kolizija pravic do odpravnine in pokojnine po pravu EU: ali prevlada načelo pravne varnosti ali pa prepoved diskriminacije na podlagi starosti?

Zoran Skubic, 2.6.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 22/2016Dansko delovno sodstvo se je pred nedavnim v luči Direktive 2000/78/ES znašlo pred zanimivo dilemo. Na primeru upravičenca do starostne pokojnine je moralo presoditi o koliziji načel pravne varnosti in zaupanja v pravo na eni in načela prepovedi diskriminacije na podlagi starosti na drugi strani. Točneje, postavilo se je vprašanje, ali ima delavec, ki bi se sicer lahko upokojil na podlagi dosežene starosti, kljub temu dejstvu ob upokojitvi tudi pravico do odpravnine, pa čeprav je namen slednje kot instituta delovnega prava tudi po danskem pravu primarno premostitvena pomoč pri ponovni vključitvi na trg dela. Danska ustaljena področna sodna praksa takemu "podvajanju" teh dveh pravic oziroma upravičenj strogo nasprotuje. Kaj pa je o tem reklo Sodišče EU?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Kako nastane delovno mesto

mag. Sandi Kodrič, 2.6.2016

Delovna razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 22/2016Štajersko je pred kratkim neprijetno presenetila odločitev multinacionalke IBM, ki se je odločala, ali bi v Mariboru odprla evropski klicni center za tehnično podporo, v katerem naj bi delo dobilo do 200 ljudi. IBM bi potreboval tehnično izobražen kader računalniške smeri z dobrim poznavanjem tujih jezikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Učinkovitost slovenskega parlamenta v obdobju gospodarske krize - izzivi in sposobnosti

dr. Drago Zajc, 2.6.2016

Pravoznanstvo

dr. Drago Zajc, Pravna praksa, 22/2016V zadnjem času se nacionalni parlamenti srečujejo s čedalje večjimi izzivi, zahtevami in pričakovanji. Na njihovo delovanje vpliva zlasti gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008 in povzročila nazadovanje gospodarstev in slabšanje socialnih razmer velikih skupin prebivalstva, posledično pa je vplivala tudi na podporo obstoječim oziroma tradicionalnim strankam. Tako kot v nekaterih drugih evropskih državah je tudi v Sloveniji v zadnjih osmih letih prišlo do pospešene cirkulacije političnih elit in pojava povsem novih strank, ki so na volitvah uspevale dobiti precejšnje deleže glasov in prestopale parlamentarni prag. Zmanjšala se je tudi sposobnost strank oblikovati stabilne koalicije, kar je močno vplivalo tudi na delovanje Državnega zbora, saj je prihajalo do zastojev v njegovem delu, predčasnih razpustov in novih volitev. Po prvih predčasnih volitvah leta 2011 je leta 2013 prišlo do menjave vlade s konstruktivno nezaupnico, vendar je nova vlada trajala le dobro leto. V kratkem času je prišlo do drugih predčasnih volitev leta 2014. Po teh volitvah je volilni prag uspelo prestopiti sedmim strankam, koalicijsko vlado pa je uspelo sestaviti novi SMC, ki je dobila največ poslanskih sedežev (36), skupaj z SD in DeSUS-om.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 88. redni seji (19. maj 2016): - predlog Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka; - poročilo o prihrankih z naslova Znižanja zakonodajnih bremen v obdobju med 2009 in 2015; - posledice demografskih sprememb se bodo najbolj odrazile na vz
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Pravica do izjave v postopku in vročitev odgovora na pritožbo - sprejem delne izpolnitve po gradbeni pogodbi

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Z vidika zagotavljanja pravice do izjave sodišče prve stopnje načeloma ni dolžno vročati pritožniku odgovora nasprotne stranke na pritožbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Dinamični naslovi IP

Irena Vovk, 2.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Generalni pravobranilec Sodišča EU Manuel Camposa Sanchez-Bordone je 12. maja 2016 izdal pomembno mnenje, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov na spletu. V zadevi C-582/14 Patrick Breyer proti Nemčiji je izrazil prepričanje, da je treba podatek o dinamičnem naslovu IP obravnavati kot osebni podatek in da ta spada pod domet Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Zakon zahteva aktivno vlogo iskalca zaposlitve, sicer ga lahko doletijo posledice

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Na Varuha se pogosto obračajo pobudniki v stiski zaradi izbrisa iz evidence brezposelnih oseb. Večinoma so pozabili na predviden razgovor s svetovalko Zavoda RS za zaposlovanje ali pa na delavnico, na katero so bili vabljeni. Toliko bolj so prizadeti tisti, ki posledično izgubijo tudi pravico do denarne socialne pomoči v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Na Zavod pa se lahko ponovno prijavijo šele po preteku šestih mesecev od dneva izbrisa (130. člen Zakona o urejanju trga dela - ZUTD).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Odpovedni rok delodajalca pri odpovedi iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 2.6.2016

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 22/2016Delodajalec mora pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti spoštovati minimalni odpovedni rok, lahko pa delodajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi določita tudi daljši odpovedni rok. Če delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dolžine odpovednega roka nista določila, velja odpovedni rok iz 94. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če sta delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi določila krajši odpovedni rok, kot je minimalni, pa bo moral delodajalec pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca upoštevati minimalni odpovedni rok iz 94. člena ZDR-1. Če je v kolektivni pogodbi določen odpovedni rok, ki je za delavca ugodnejši, mora delodajalec upoštevati ta rok.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016 3. junij 1960 - Pravica do odvetnika V zadevi Gideon v. Wainwright je Vrhovno sodišče ZDA odločilo, da imajo vsi obtoženci pravico do odvetnika. 1988 - Odbor za varstvo človekovih pravic Na pobudo Igorja Bavčarja je bil ustanovljen Odbor za varstvo pravic J
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Mednarodno sodstvo in njegov vpliv na pospeševanje vladavine prava

dr. Dominika Švarc, 2.6.2016

Pravoznanstvo

dr. Dominika Švarc, Pravna praksa, 22/2016Koncept vladavine prava kot temeljnega načela vladanja izvira iz nacionalnih pravnih sistemov in je konceptualno razvit predvsem na tej ravni. Na mednarodni ravni je ta koncept spričo odsotnosti centralizirane oblasti zgodovinsko manj prisoten, vendar se z množenjem in krepitvijo avtoritete mednarodnih organizacij in sodišč zanesljivo uveljavlja v mednarodnem pravnem redu. Deklaracija, sprejeta septembra 2012 na visokem sestanku svetovnih voditeljev v okviru rednega zasedanja Generalne skupščine OZN, potrjuje strokovni in politični konsenz o tem, da je vladavina prava del "univerzalnih in nedeljivih osnovnih vrednot in načel" Združenih narodov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Pravni napovednik

Irena Vovk, 2.6.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 2.6.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Upokojitvena starost ni omejitev za delo v zaporu

Lena Šutanovac, 2.6.2016

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 22/2016Zaporniki v času bivanja v zaporu ne posedajo naokrog, ampak so podvrženi strogemu hišnemu redu, ki od njih zahteva opravljanje določenih opravil in discipliniranost. Dolžnosti in pravice zapornikov, ki so urejene v notranji izvršilni kazenski zakonodaji, so med državami članicami Sveta Evrope zelo raznoliko urejene. Nedavna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Meier proti Švici je povzročila vneto razpravo v Svetu Evrope na temo zakonskih delovnih obveznosti institucionaliziranih zapornikov. Predmetna zadeva je prva pritožba s takim dejanskim stanjem do zdaj in je zato pilotna sodba ESČP na tem področju izvršilnega kazenskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Zaprtim osebam mora biti omogočen dostop do zdravnika

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2016Prvi odstavek 48. člena Pravilnika o izvrševanju kazni zapora določa, da mora zavod za prestajanje kazni zapora obsojencem v nujnih primerih takoj priskrbeti zdravniško pomoč. Kaj je "nujen primer" in kdo odloči o tem, ali gre za nujen primer ali ne, pa Pravilnik posebej ne določa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Vsebina PP št.22/2016

Avtor ni naveden, 2.6.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/20163 UVODNIK Vlasta Nussdorfer Vse več nestrpnosti in sovraštva 6-7 UPRAVNO PRAVO dr. Erik Kerševan Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov 8-9 DRUŽINSKO PRAVO mag. Barbara Mazovec Kšela Paternitetni spori z vidika legitimacije
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Od 17. do 30. maja

Irena Vovk, 2.6.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016 Torek, 17. 5. Novi podpredsednik in stari predsednik DZ. Poslanci so podprli imenovanje poslanca SD Matjaža Nemca na mesto podpredsednika Državnega zbora. Dr. Milan Brglez pa ostaja predsednik Državnega zbora. Predlog SDS, da se ga zaradi njegove odločitve, da ne razpiše ro
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Večja učinkovitost pritožbenih upravnih postopkov

dr. Erik Kerševan, 2.6.2016

Uprava

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 22/2016Na področju delovanja uprave bo verjetno v doglednem času treba pristopiti k izboljšavi procesnih predpisov, tako Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) kot tudi (ali predvsem) Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ki je po spoznanjih in razvoju teorije in prakse že dozorel za nadaljnjo reformo. K temu nas (navsezadnje) vodijo tudi obsodbe Republike Slovenije za kršitev pravice do razumnega odločanja na upravnem področju, ki v presojo utemeljenosti časa, ki je bil potreben za sprejem odločitve, vključujejo skupni čas odločanja upravnih organov in sodišč. Pri tem seveda bolj verjamem v postopen - čeprav nujno pravočasen - razvoj (evolucijo) kot v popolni pretres in spremembo temeljev ureditve (revolucijo) na tem pravnem področju. Na tem mestu pa ne želim obravnavati vseh sistemskih vprašanj, temveč bi želel poudariti predvsem potrebo po tem, da se okrepi učinkovitost pravnih sredstev v postopku upravnega odločanja. Pri tem bi želel ponovno obuditi in spodbuditi razmislek o oblikovanju drugačnega odločanja upravnih organov na drugi stopnji v okviru upravnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Usoda dobička in kolizija interesov delničarjev

Miha Jesenko, 2.6.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Jesenko, Pravna praksa, 22/2016Več lastnikov pomeni različne interese, zlasti glede dobička. O vsakoletnem zmagovalcu odloči v letnem poročilu skupščina družbe z enim najpomembnejših aktov družbe, sklepom o uporabi bilančnega dobička. Pri uporabi dobička je treba razlikovati med temeljnima pravicama korporacijske in obligacijske narave. Vsak delničar ima korporacijsko pravico udeležbe pri dobičku, obligacijsko pravico do izplačila dobička (dividenda, terjatev delničarja) pa pridobi šele z določitvijo o delitvi dobička s sklepom o uporabi bilančnega dohodka. To je le nekaj poudarkov 24. posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, ki so ga 19. in 20. maja v Portorožu organizirali PF Univerze v Mariboru, Inštitut za gospodarsko pravo Maribor in Center za izobraževanje v pravosodju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Videonadzor za osebno rabo

Irena Vovk, 2.6.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016Posameznik želi izvajati videonadzor v osebne namene. Videonadzor namreč ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), zato ga zanima, kdaj se ta zakon lahko uporabi in katere so izjeme, v katerih se ta zakon ne uporablja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Vejica pred kot

dr. Nataša Hribar, 2.6.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 22/2016Pred kratkim sem brala uvodnik v neki reviji, v katerem se je avtorica dotaknila usode priseljencev, ki prihajajo v Evropo po boljše življenje. Takole je zapisala: "Kot na vse, imamo tudi na ta pojav zelo različne poglede, enega od blizu pa vam razkrivamo v tej številki. Naši srbski kolegi so v beograjskem parku poiskali sogovornice in prisluhnili njihovim pogledom, idejam, željam in ciljem. Kot v vsaki tragediji, so tudi v tej najhuje prizadeti otroci."
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Evropa

Irena Vovk, 2.6.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2016 Torek, 17. 5. Splet in letalski promet. V EU je bilo leta 2014 kar 67 odstotkov letalskih (v Sloveniji 62,5 odstotka) in 52 odstotkov železniških kart kupljenih na spletu, za več kot polovico potovanj (54,8 odstotka, v Sloveniji 35,1 odstotka) pa so Evropejci tudi namestite
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄22

Pravica do popravka ali pravica dostopa do medija?

Cene Grčar, 2.6.2016

JAVNO OBVEŠČANJE

Cene Grčar, Pravna praksa, 22/2016Pravica do popravka, kot je opredeljena v Zakonu o medijih (ZMed), povzroča v praksi nemalo težav; od vprašanja morebitnega nesorazmerno dolgega popravka kot zakonskega razloga za njegovo zavrnitev pa do vprašanja obstoja aktivne legitimacije za zahtevo po objavi popravka.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2016(40)
> Junij(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJ K LM N OP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov