O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Zagotavljanje varnosti učitelja

Avtor ni naveden, 7.6.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Zdravnica medicine dela je pri predlaganih ukrepih na področju varnosti in zdravja pri delu za učitelja športne vzgoje predlagala tole: "Zaradi zdravstvenih težav priporočam pri izvedbi določenih praktičnih vaj, pri katerih je potrebno varovanje učencev oziroma dvigovanje težjih bremen, kot na primer pri gimnastiki, razbremenitev pri delu oziroma pomoč in organizacijo dela v skladu z zmogljivostjo za navedene obremenitve." • Katere konkretne ukrepe mora v tem primer izvesti ravnatelj?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Kazenska in odškodninska odgovornost - oškodovanec v kazenskem postopku - premoženjskopravni zahtevek

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Vprašanja odškodninske odgovornosti ni mogoče enačiti z vprašanjem kazenske odgovornosti in povezano s tem se tudi drugače presoja vzročna zveza med ravnanjem storilca in nastalo prepovedano posledico po pravilih kazenskega prava in spet drugače po pravilih odškodninskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga - pisno opozorilo

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Delodajalec lahko pisno opozori delavca na kakršnokoli kršitev delovnih obveznosti. Presoja sodišča v poznejšem sporu o zakonitosti odpovedi je v tem primeru omejena le na kontrolo, ali je do kršitve, zaradi katere je bila podano pisno opozorilo, sploh prišlo in ali ni bilo opozorilo podano iz sicer protipravnih razlogov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost

dr. Nina Plavšak, 7.6.2012

Obligacije

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 22/2012Verjetno je Vrhovno sodišče pri oblikovanju svojega stališča ("ustaljene" sodne prakse) prezrlo, da je hipoteka za zavarovanje tuje obveznosti vrsta omejenega poroštva, saj je stališče v neposrednem nasprotju z jasnimi pravnimi pravili OZ o poroštvu (primerjaj na primer 1022. člen OZ). Morda ni odveč poudariti, da tako stališče Vrhovnega sodišča povsem izniči namen (funkcijo) poroštva oziroma zastave za tujo obveznost, saj upniku onemogoča zavarovanje tveganja neizpolnitve pri položaju plačilne nesposobnosti glavnega dolžnika, pri katerem se tako tveganje najpogosteje uresniči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Popravljanje napak pri obračunu DDV

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012• Če davčni zavezanec napako ugotovi nekaj dni po oddaji obračuna DDV (zahteval pa je vračilo DDV), je ne more takoj popraviti, ampak jo lahko popravi le s samoprijavo, obračunati pa mora tudi obresti. Kdaj se mu torej vrne presežek?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Centralni register psov

Irena Vovk, 7.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Veterinarske ambulante izvajajo neposredno trženje svojih storitev najpogosteje tako, da lastnikom psov pošiljajo obvestila o cepljenju psov proti steklini, v katerih jih obveščajo, da razpisujejo splošno cepljenje psov proti steklini v nekem obdobju, večkrat pa jim hkrati ponujajo tudi druge storitve (na primer cepljenje proti kužnim boleznim, sterilizacija, kastracija). Ali je torej dovoljeno pošiljanje obvestil na podlagi podatkov iz Centralnega registra psov (CRPsi)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.6.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Med 26. majem in 1. junijem Sodišče EU ni izdalo nobene sodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Avtonomija verskih skupnosti ustavila tudi ESČP

mag. Nana Weber, 7.6.2012

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 22/2012Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je tokrat dalo prednost načelu verske svobode in nevtralnosti države pred pravico do zasebnega in družinskega življenja nekdanjega duhovnika. Zaradi izstopa iz celibata ta ni mogel več poučevati katoliške vere in morale. ESČP je pojasnilo, da mu načeli verske svobode in nevtralnosti države preprečujeta, da bi nadalje obravnavalo, ali je bil razlog za nepodaljšanje pogodbe nujen in sorazmeren s postavljenim ciljem, ki naj bi bil v preprečitvi škandala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Prijava in odjava stalnega prebivališča

Irena Vovk, 7.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Na podlagi navedb novega lastnika je stari lastnik stanovanja ugotovil, da so bili v času, ko je bil lastnik, na njegovem naslovu prijavljeni njemu neznani posamezniki. Kako je mogoče urediti prijavo oziroma odjavo teh posameznikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Vračanje evropskih doklad za ekološko kmetovanje v luči doktrine Omejc

Zoran Skubic, 7.6.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 22/2012Sodišče Evropske unije (Sodišče) je pred kratkim vnovič pravno zavezujoče razlagalo ureditev finančnih spodbud EU za spodbujanje ekološke pridelave hrane, izplačanih na podlagi nacionalnih izvedbenih aktov, temelječih na Uredbi Sveta (ES) o podpori za razvoj podeželja (Uredba) in pripadajoči izvedbeni uredbi. Pri tem je presojalo vprašanje, ali pravo EU nasprotuje nacionalni ureditvi, ki kmetu - upravičencu do finančnih sredstev, če na kraju samem prepreči pregled zemljišč s spornimi posevki, nalaga povračilo vseh odobrenih evropskih sredstev, in to tudi, če so bila ta izplačana že za več let. Pri končni odločitvi pa se je glede vprašanja preprečitve pregleda na kraju samem v pomembnem delu oprlo tudi na dognanja, ki jih je razvilo v zadevi Omejc, sicer šele drugem predhodnem vprašanju, ki ga je na podlagi določb 267. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU) pred Sodiščem sprožilo kako slovensko sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Razkritje podatkov na podlagi drugega odstavka 19. člena ZDavP-2

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Pojasnilo DURS, št. 007-62/2012-1, 22. februar 2012 Drugi odstavek Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da lahko davčni organ osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, razkrije nekatere podatke. Gr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Boniteta za uporabo osebnega vozila za privatne namene in reklamiranje

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012Delodajalec je nabavil vozilo in ga polepil z reklamnimi napisi. Ker gre za vozilo, ki je namenjeno predvsem reklamiranju družbe, naj bi ga uporabljali tudi drugi zaposleni, študenti in tretje osebe. Kako je z davčno obravnavo takega vozila?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo

Prebil Maja, Godec Anže, 7.6.2012

PRORAČUN

Maja Prebil, Anže Godec, Pravna praksa, 22/2012Do uveljavitve Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) se ponudniki, ki so želeli vložiti zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, niso ukvarjali z vprašanjem, ali bo njihov zahtevek za revizijo pravočasen. Določba 12. člena do takrat veljavnega Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN), ki je opredeljevala rok za vložitev zahtevka za revizijo, je bila namreč jasna in ni dopuščala različnih razlag glede roka za vložitev zahtevka za revizijo. Od uveljavitve ZPVPJN pa se v praksi ponudniki pogosto srečujejo z vprašanjem, od kdaj teče rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko želi vlagatelj vložiti zahtevek za revizijo zoper vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Nekateri pravni izzivi zavarovalnega posredovanja

Jernej Veberič, 7.6.2012

ZAVAROVALNIŠTVO

Jernej Veberič, Pravna praksa, 22/2012Zavarovalno posredovanje lahko pomeni "dodano vrednost" pri opravljanju zavarovalniške dejavnosti, saj bodisi pomaga zavarovalnici pri vzpostavljanju poslovnih stikov z zavarovalci bodisi zagotavlja zavarovalcem in zavarovancem pridobitev kakovostnejše zavarovalne zaščite in jim olajša uveljavljanje pravic iz zavarovalnih pogodb. Za dosego tega namena pa je potrebno pravilno razumevanje posrednikovega pravnega položaja v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ) in Zakona o zavarovalništvu (ZZavar), čeprav se včasih na prvi pogled zdijo nepopolna in protislovna. Zlasti je pomembna na eni strani posrednikova nevtralnost in nepristranskost ter na drugi strani varstvo pravic šibkejše pogodbene stranke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

(Ne)odgovornost osebno odgovornih družbenikov

mag. Janez Tekavc, 7.6.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 22/2012Ustavno sodišče je z odločbo U-I-307/11 z dne 12. aprila 2012 razveljavilo določbe 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD). S tem je zavrnilo poizkus nasprotnikov osebne odgovornosti družbenikov za obveznosti gospodarskih družb, da bi se aktivne družbenike razbremenilo odgovornosti za nazaj. Vendar pa so nasprotniki osebne odgovornosti v tokratnem poizkusu dosegli nekaj, kar jim v treh predhodnih poizkusih ni uspelo. Sodišče ni razveljavilo določbe 18. člena ZPUOOD, ki razveljavlja določbe ZFPPIPP o osebni odgovornosti. Aktivni družbeniki tako niso več odgovorni za obveznosti družb, ki so bile izbrisane po uveljavitvi ZPUOOD. Zgodba o osebni odgovornosti je s tem končana. Aktivni družbeniki niso več odgovorni za plačilo obveznosti, ki jih ni poplačala izbrisana družba. Nasprotniki osebne odgovornosti so s tem dosegli pomembno zmago in razbremenitev. Kakšen pa je položaj upnikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Novi načini alternativnega reševanja sporov in možnosti za njihovo uvedbo v Sloveniji

Nataša Cankar, 7.6.2012

Civilni sodni postopki

Nataša Cankar, Pravna praksa, 22/2012V zadnjem času se v pravu vseh držav namenja vse več pozornosti alternativnemu reševanju sporov oziroma takim rešitvam sporov, ki ne zahtevajo sodnih odločitev. Pri nas sta kot obliki alternativnega reševanja sporov najbolj znani arbitraža in mediacija. Pri Gospodarski zbornici že nekaj desetletij deluje edina splošna in institucionalna arbitraža v Sloveniji. Z mediacijo pa je prvo začelo Okrožno sodišče v Ljubljani leta 2001. V zadnjih nekaj letih je bilo ustanovljenih tudi več mediacijskih centrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Z novimi rešitvami do hitrejšega plačila?

Igor Knez, 7.6.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Igor Knez, Pravna praksa, 22/2012Več kot eno leto je minilo, odkar so se v skupnem bobnu znašli dolžniki vseh vrst in se zavrteli v prvem obveznem pobotu. Še kakšen mesec več pa je minil, ko je začel veljati Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Z njegovim sprejemom so se slovenskemu "nacionalnemu športu številka ena" napovedovali težji časi. Pa je bilo to leto res tako "težko"?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Obveznost plačila davkov v Sloveniji od dohodkov iz zaposlitve v tujini

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012• Slovenski rezident bo na podlagi pogodbe leto dni delo opravljal v Švici. Ker bo davek od dohodkov plačeval v Švici, tj. na viru, sprašuje, kakšne so njegove davčne obveznosti v Sloveniji? Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve v skladu z določbami slovenske davčne zakonodaje
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/201230. maj - predlog zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljišči; - Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2011; - Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2011. 1. junij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Prebujena generacija

Irena Vovk, 7.6.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012(www.generationawake.eu/sl) Jezik: slovenščina in 22 drugih uradnih jezikov EU Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Twitterju in Facebooku, videospota, fotografije, e-priročnik Povezava z uporabniki: splošni
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

dogodki - izjave

Irena Vovk, 7.6.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012od 29. maja do 4. junija Torek, 29. 5. Odvzem premoženja. Uporabljati se je začel Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ki so ga poslanci sprejeli oktobra lani. ZOPNI tako med drugim uvaja t. i. finančno preiskavo za pet let nazaj, omogoča pa tudi začasen in trajen odvzem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Evropa

Irena Vovk, 7.6.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2012Torek, 29. 5. Misija rast. Cilj konference na visoki ravni Misija rast: Evropa na čelu nove industrijske revolucije, ki sta jo gostila predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in evropski komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani, je bilo preučiti načine, kako preoblikovat
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

O družbenem statusu in etiki

mag. Sandi Kodrič, 7.6.2012

Ostalo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 22/2012Če je na mestnem pločniku objestno parkiran avto, ki preprečuje prehod pešcem, tako da si morajo utirati pot mimo njega, kaj je bolj verjetno: da gre za skromni Renault Clio ali za razkošni športni terenec višjega razreda, na primer Porsche Cayenne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 7.6.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2012- v zvezi z ugotavljanjem odgovornosti in revizijskimi razkritji (Matevž Frangež); - v zvezi s kadrovskimi odločitvami v Vladi (Majda Potrata).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 7.6.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 22/20129. junij 1508 - Primož Trubar Na Raščici pri Velikih Laščah se je rodil slovenski protestantski duhovnik, utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prve slovenske knjige (Katekizem iz leta 1550) Primož Trubar. 1910 - Tone Tomšič V Trstu se rodil slovenski revolucionar, par
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2012(39)
> Junij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEFG H IJ K LMNOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov