O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Katero panožno KP upoštevati

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 22/1991Statistika razvršča podjetje v podskupino dejavnosti gumarske industrije. Trenutno pa je pretežna dejavnost podjetja izdelava kovinskih izdelkov. Podjetje je član združenja za drobno gospodarstvo pri GZS. Katero panožno kolektivno pogodbo mora podjetje upoštevati oziroma uporabljati? Po 12. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Odpravnina ob prenehanju delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Podjetje je zagotovilo delavcu v času 6-mesečnega odpovednega roka osebni dohodek oziroma nadomestilo v taki višini, kot bi delavec delal. Zaradi tega se je delavec odpovedal odpravnini, ki bi mu sicer šla po 4. odst. 36/f člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Nosečnost - sklep o trajnem presežku in prenehanjudelovnega razmerja

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Delavki je bil v juniju 1991 vročen sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega prenehanja potrebe po njenem delu. Med 6-mesečnim odpovednim rokom je delavka zanosila. Ali mora podjetje delavko zadržati na delu ter ji odpovedati delovno razmerje šele po izteku enoletnega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Starejši delavci - uvrstitev med trajne presežke

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Delavka je stara 63 let in ima 23 let pokojninske dobe. Ali jo organizacija lahko uvrsti med trajne presežke in ji odpove delovno razmerje, kajti delavka se noče odločiti za upokojitev? Odgovor: Čeprav gre za starejšo delavko pa ne gre za primer iz 2. odst. 36/d. člena zakona o d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

5 let do upokojitve - prenehanje delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Po določbi 2. odst. 36. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91) lahko starejšemu delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka do pet let zavarovalne dobe, preneha delovno razmerje zaradi trajnega presežka le v primeru, če se s takim prenehanjem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Jubilejna nagrada

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Delavec ima telesno okvaro v višini 70 % in zato ima pravico do zavarovalne dobe s povečanjem. Ali se taka zavarovalna doba upošteva pri izplačilu jubilejnih nagrad za deset, dvajset oziroma trideset let delovne dobe in pri plačilu dodatka za delovno dobo po kolektivni pogodbi. Enako v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Upokojitev delavca z izpolnjenimi pogoji

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Ali ima podjetje pravico zahtevati upokojitev delavca, ki je star 63 let in ima 27 let delovne dobe oziroma delavko, ki je stara 60 let in ima 23 let delovne dobe, poleg tega pa je še invalid II. kategorije? Odgovor: Oba delavca imata sicer glede na starost in zavarovalno dobo pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Delovni invalidi - delovni čas, uvrstitev med začasnepresežke

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Ali so delovni invalidi II. in III. kategorije invalidnosti dolžni opravljati delo preko polnega delovnega časa. Ali se jih lahko uvrsti med začasne presežke delavcev in kakšno nadomestilo gre invalidu v času, ko čakajo na delo? Odgovor: Ker imajo invalidi II. kategorije invalidn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Lastnik vikenda - odkup stanovanja

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Ali je upravičena do sklenitve kupoprodajne pogodbe bivša imetnica stanovanjske pravice, ki ima stanovanje v izmeri 40,54 m2, ki pa gradi vikend v izmeri 35 m2? Za ta vikend ima sicer dokumentacijo, ki velja za gradnjo stanovanjske hiše. Če nima pravice do nakupa stanovanja, ali lahko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Ekologizacija prava

Dušan Skok, 28.11.1991

Varstvo okolja

Dušan Skok, Pravna praksa, 22/1991Gost na novembrskem srečanju članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana je bil (znova) minister in sicer odgovoren za varstvo okolja in prostora - ing. Miha Jazbinšek, seveda povabljen, da govori o tematiki s svojega področja: o zasnovah novega celovitega zakona o varstvu okolja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Delo na praznični dan

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Panožna KP za elektro industrijo je v zadnjem odstavku 64. člena določila, da v primeru, če delavec opravlja redno delo na dan republiškega praznika (in zveznega?!), pripada delavcu poleg dodatka tudi OD za opravljeno delo na ta dan. Kaj pomeni tako določilo za delo varnostnikov, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Lastna stanovanjska hiša - odpravnina za vrnjeno družbenostanovanje

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Imetnik stanovanjske pravice na trisobnem stanovanju je pri stanodajalcu dobil posojilo za gradnjo stanovanjske hiše. Ali ima po izselitvi iz stanovanja in preselitvi v stanovanjsko hišo pravico do odpravnine v višini 30 % od vrednosti stanovanja po 126. členu stanovanjskega zakona? Al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Odkup stanovanja od lastnika - podjetja v stečaju

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 22/1991Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 18/91-I) določa v svojem 117. členu obveznost lastnikov stanovanj, da na zahtevo imetnikov stanovanjske pravice le-tem prodajo stanovanja. Kot lastnike stanovanj zakon določa med drugimi tudi pravne osebe, ki so imele ob uveljavitvi stanovanjskega zakona pravico up...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Pravne posledice obsodbe

Marko Kambič, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Marko Kambič, Pravna praksa, 22/1991Pravne posledice obsodbe predstavljajo pri nas poseben, od kazni in varnostnih ukrepov ločen, institut kazenskega prava. Globoko posegajo v človekove pravice in včasih predstavljajo za obsojenca celo večje zlo kot izrečena kazen. Glede na spremenjene družbene razmere bi bilo potrebno ta institut pon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Sanacija in razrešitev deponije komunalnih odpadkov

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Gospodarske javne službe (komunala), Varstvo okolja

, Pravna praksa, 22/1991Odločitev v srednjeročnem družbenem planu občine o sanaciji in razširitvi odlagališča komunalnih odpadkov, sprejeta na podlagi usmeritve v dolgoročnem družbenem planu občine, ni v neskladju z zakonom. Odlok občinske skupščine o lokacijskem načrtu za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Organiziranje javnih podjetij

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 22/1991V neskladju z ustavo in zakonom so določbe odlokov o organiziranju javnih podjetij, po katerih ima ustanovitelj ne glede na obseg vloženega kapitala v podjetje poglavitni vpliv na upravljanje javnega podjetja. Prav tako so v neskladju z ustavo in zakonom določbe teh odlokov, ki določajo pravico o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Enakost državljanov pri izračunu pokojninske osnove

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska določba (148. čl. zakona o pok. in invalid. zav. - Ur. l. SRS, št. 27/83... 10/91), po kateri se zavezancu, ki po 1. januarju 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo osebni dohodki za izračun pokojninske osnove, starostna pokojnina odmeri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Plačevanje TV naročnine

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Javno obveščanje

, Pravna praksa, 22/1991Ni v skladu z 2. odstavkom 197. člena ustave RS določba zakona, ki izenačuje glede obveznosti plačevanja TV naročnine tiste imetnike TV sprejemnikov, ki jim je omogočeno sprejemanje programa RTV Slovenije, s tistimi, ki jim to ni omogočeno in lahko sprejemajo le TV programe drugih organizacij v SFRJ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zamenjava stanovanja in zahteva za odkup

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Ali lahko imetnika stanovanjske pravice še vedno zamenjata stanovanji in potem podasta zahtevi za odkup stanovanja. Ali se lahko zamenjava opravi že s samo zahtevo za nakup stanovanja? Odgovor: Dokler ni sklenjena najemna pogodba, se za pravice in obveznosti iz stanovanjskega raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Veljavnost začasnega statutarnega sklepa

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22/1991Začasni statutarni sklep javnega podjetja, ki ga je sprejel izvršni svet mestne skupščine in ki ni bil objavljen v Uradnem listu RS, ni začel veljati. Odločba US RS, št. U-I-75/91 z dne l7. 10. 1991, objavljena v Ur. l. RS št. 24/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 28.11.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 22/1991Normativna konkretizacija namesto "uporabljanja prava" Za ideologijo "uporabljanja prava" je pravno odločanje v konkretnih primerih prenos vsebine zakona na konkretni primer, prenos, ki deducira vsebino pravne odločitve iz prava kot dogmatično izoblikovanega sistema. Odločilno je ravno to, da gre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o prekrških kot sistemski zakon

Zdenko Pavlina, 28.11.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 22/1991Zakon o prekrških (objavljen v Ur. list SRS, št. 25/83, dne 21. 7. 1983), ki je pričel veljati 1. januarja 1984. leta ter je bil nebistveno spremenjen v letih 1985, 1987, 1990 in 1991 (Ur. list SRS, št. 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS št. 10/91), je sistemski zakon na področju prekrškov. Kot tak ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o osnovni šoli - neusklajenost določb

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Osnovno šolstvo

, Pravna praksa, 22/1991Ker so s spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja izpodbijane določbe zakona vsebinsko nadomeščene z novimi določbami, po katerih je vsebina vzgoje in izobraževanja ideološko nevtralno usmerjena, ni več utemeljenih, v pobudi navedenih razlogov za začetek postopka za oc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Usklajevanje pokojnin z gibanjem OD

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1991Ni v skladu z ustavo določba zakona, ki z učinkom za nazaj zožuje obseg pravic zavarovancev v pokojninskem in invalidskem zavarovanju (4. čl. zakona o spr. in dop. zakona o pokojninskem zavarovanju... Ur. l. RS, št. 10/91). Odločba US RS št. U-I-24/91 z dne 17. 10. 1991, objavljena v Ur. l. RS št...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Razglasitev naravnega in kulturnega spomenika

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ustavno sodišče, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 22/1991Odlok o razglasitvi naravnega in kulturnega zgodovinskega spomenika, ki je bil sprejet na podlagi mnenja in predloga organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine in ni v neskladju s planom, ni v neskladju z zakonom. Sklep US RS, št. U-I-52/90 z dne 12. 9. 1991
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
1991(41)
> November(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHI JK LMNOP QRS Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov