O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Odvetnik - član občinskega IS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Lokalna samouprava, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 22/1991Predsedstvo Odvetniške zbornice Slovenije je na seji 12. novembra sprejelo o gornjem vprašanju naslednje stališče. Izvršna oblast je nezdružljiva s poklicem odvetnika - zato odvetnik ne more opravljati funkcije člana občinskega izvršnega sveta, tudi če jo opravlja (ali namerava opravljati) neprof...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

"Odpravnina" za izpraznitev stanovanja

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Ali je upravičena do odpravnine imetnica stanovanjske pravice, ki se namerava preseliti v stanovanjsko hišo, ki je last matere? Odgovor: Če prejšnji imetnik stanovanjske pravice do 19. 10. 1983 - dve leti po uveljavitvi stanovanjskega zakona - izprazni stanovanje, mu je lastnik s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Uporaba določil o K.D."Kršitev temeljnih pravic delavcev"v prehodnem obdobju

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 22/1991Sorazmerno visoka abstraktnost opredelitve znakov obravnavanega kaznivega dejanja ima določene prednosti v prehodnem obdobju, v katerem še ni prišlo do ustrezne ureditve celotnega področja delovnih razmerij in do uskladitve kazensko-pravnih predpisov z novimi razmerji oziroma z novo ureditvijo. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Usklajevanje pokojnin z gibanjem OD

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 22/1991Ni v skladu z ustavo določba zakona, ki z učinkom za nazaj zožuje obseg pravic zavarovancev v pokojninskem in invalidskem zavarovanju (4. čl. zakona o spr. in dop. zakona o pokojninskem zavarovanju... Ur. l. RS, št. 10/91). Odločba US RS št. U-I-24/91 z dne 17. 10. 1991, objavljena v Ur. l. RS št...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Razglasitev naravnega in kulturnega spomenika

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ustavno sodišče, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 22/1991Odlok o razglasitvi naravnega in kulturnega zgodovinskega spomenika, ki je bil sprejet na podlagi mnenja in predloga organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine in ni v neskladju s planom, ni v neskladju z zakonom. Sklep US RS, št. U-I-52/90 z dne 12. 9. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Sanacija in razrešitev deponije komunalnih odpadkov

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Gospodarske javne službe (komunala), Varstvo okolja

, Pravna praksa, 22/1991Odločitev v srednjeročnem družbenem planu občine o sanaciji in razširitvi odlagališča komunalnih odpadkov, sprejeta na podlagi usmeritve v dolgoročnem družbenem planu občine, ni v neskladju z zakonom. Odlok občinske skupščine o lokacijskem načrtu za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Kazenskopravno varstvo - brez uporabne vrednosti

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 22/1991Kazenskopravna zaščita v zvezi z varstvom pri delu je uveljavljena v 245. členu KZ RS, kot kršitev pravic v zvezi z varstvom pri delu (kvalificirana oblika opredeljena v členu 247 KZ RS).
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1991Ur. l. RS -I. I- št. 25 (19. 11. 1991) Iz te številke omenimo najprej odlok Predsedstva RS, po katerem se predčasno odpustijo s služenja vojaškega roka vojaki, ki so začeli služiti vojaški rok 15. in 16. maja 1991 (odpustili so jih 16. novembra). Minister za varstvo okolja objavlja - pričakova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Pravni status poslovnih enot, predstavništev inposlovalnic v RS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 22/1991Odbor za pravna vprašanja pri Gospodarski zbornici Slovenije je na seji 17. novembra obravnaval položaj poslovalnic poslovnih enot in predstavništev podjetij, s sedežem iz drugih republik - in uvodoma ugotovil, da je glede na slovenske osamosvojitvene odločitve (ter ustrezne ustavne akte) potrebno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o prekrških kot sistemski zakon

Zdenko Pavlina, 28.11.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 22/1991Zakon o prekrških (objavljen v Ur. list SRS, št. 25/83, dne 21. 7. 1983), ki je pričel veljati 1. januarja 1984. leta ter je bil nebistveno spremenjen v letih 1985, 1987, 1990 in 1991 (Ur. list SRS, št. 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS št. 10/91), je sistemski zakon na področju prekrškov. Kot tak ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Zakon o osnovni šoli - neusklajenost določb

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Osnovno šolstvo

, Pravna praksa, 22/1991Ker so s spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja izpodbijane določbe zakona vsebinsko nadomeščene z novimi določbami, po katerih je vsebina vzgoje in izobraževanja ideološko nevtralno usmerjena, ni več utemeljenih, v pobudi navedenih razlogov za začetek postopka za oc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Pravne posledice obsodbe

Marko Kambič, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Marko Kambič, Pravna praksa, 22/1991Pravne posledice obsodbe predstavljajo pri nas poseben, od kazni in varnostnih ukrepov ločen, institut kazenskega prava. Globoko posegajo v človekove pravice in včasih predstavljajo za obsojenca celo večje zlo kot izrečena kazen. Glede na spremenjene družbene razmere bi bilo potrebno ta institut pon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Izvolitve - novi dr. in mag.

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 22/19911. Izvolitve oziroma ponovne izvolitve Znanstveno pedagoški svet Pravne fakultete v Ljubljani je v času od 1. 10. 1990 do 30. 10. 1991 izvolil oziroma ponovno izvolil v ustrezne nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev: a) iz vrst fakultetnih delavcev: l. dr. Gorazda Trpina v naziv izre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Veljavnost začasnega statutarnega sklepa

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22/1991Začasni statutarni sklep javnega podjetja, ki ga je sprejel izvršni svet mestne skupščine in ki ni bil objavljen v Uradnem listu RS, ni začel veljati. Odločba US RS, št. U-I-75/91 z dne l7. 10. 1991, objavljena v Ur. l. RS št. 24/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Ekologizacija prava

Dušan Skok, 28.11.1991

Varstvo okolja

Dušan Skok, Pravna praksa, 22/1991Gost na novembrskem srečanju članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana je bil (znova) minister in sicer odgovoren za varstvo okolja in prostora - ing. Miha Jazbinšek, seveda povabljen, da govori o tematiki s svojega področja: o zasnovah novega celovitega zakona o varstvu okolja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 28.11.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 22/1991Normativna konkretizacija namesto "uporabljanja prava" Za ideologijo "uporabljanja prava" je pravno odločanje v konkretnih primerih prenos vsebine zakona na konkretni primer, prenos, ki deducira vsebino pravne odločitve iz prava kot dogmatično izoblikovanega sistema. Odločilno je ravno to, da gre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Prenos pravic na družinskega člana - odtujitev kupljenegastanovanja

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanja: Delavec je s pomočjo stanovanjskih kreditov dogradil družinsko stanovanjsko hišo. Ker se bo sam preselil v to hišo, je njegov sin zahteval od organizacije prodajo družbenega stanovanja. Ali mu je organizacija dolžna prodati stanovanje in ali lahko bivši imetnik stanovanjske pravice,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1991Ur. l. RS-I. I-št. 24 (14. 11. 1991) Med odločki IS sta tu najprej dva, ki zadevata obdavčitev uvoženega blaga - nato pa sklepi s področja socialno varstvenih pravic: znesek družbene pomoči otroku se s 1. 11. zviša na 1.700 tolarjev, denarna pomoč kot edini način preživljanja znaša 4.800 tolarjev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Kako voditi sodne (in druge) postopke v drugihrepublikah?

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 22/1991Smo iz družbenega podjetja, kjer delamo kot poslovni pravniki. Naše podjetje je imelo v preteklosti veliko poslovnih akcij (izvajanje investicijskih del ali drugo) v drugih republikah, pri izvedbi katerih nismo vedno uspeli sporov reševati sporazumno, ampak smo se morali in se še pravdamo pred prist...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Postavljanje sodnikov po prihodnji slovenski ustavniureditvi

Jadranka Sovdat, 28.11.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 22/1991V zadnji številki pp piše dr. Janez Šinkovec v članku z naslovom "Še o nekaterih sestavinah neodvisnosti sodišč" o posameznih ustavnopravnih vidikih neodvisnosti sodnika in med njimi poudarja tudi način "izvolitve". Kot je razvidno, se zavzema za takšen način ureditve tega vprašanja, po katerem sodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Revalorizacija lastne udeležbe

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 22/1991Vprašanje: Delavka je 30. 4. 1986 ob vselitvi v dodeljeno stanovanje vplačala lastno udeležbo v višini 346.051,00 din. Kakšen znesek ji je podjetje dolžno, saj so bile po pogodbi določene le 3 % obresti? Odgovor: Imetnik stanovanjske pravice, ki v dveh letih ne bo odkupil stanovanja (do 19....
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Prodaja stanovanjske hiše pod hipoteko

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 22/1991Na večstanovanjski hiši je vknjižena zastavna pravica, ki je nastala v skladu z ZIP na podlagi sporazuma strank zaradi Zavarovanja denarne terjatve upnika. Ob zapadlosti upnikova terjatev ni bila poravnana.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Kazenskopravna odgovornost v zvezi z varstvom pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 22/1991Tudi v kazenskem pravu se pogosto srečujemo z delovnimi nesrečami, v katerih žrtve, delavci, praviloma utrpijo hude posledice, ki se manifestirajo v obliki premoženjske škode ali telesne poškodbe, pri čemer se delovne nezgode v praksi dostikrat končajo tudi s smrtnim izidom. S tem v zvezi se postavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Referendumsko sprejemanje zakonov

dr. Albin Igličar, 28.11.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 22/1991Znamenita Deklaracija o pravicah človeka in državljana (1789), ki predstavlja osnovo modernim političnim in pravnim sistemom, je v svojem 6. členu določila: "Zakon je izraz splošne volje. Vsi državljani imajo pravico osebno ali prek svojih predstavnikov sodelovati pri njegovem sprejemanju..." S t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.11.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 22/1991Ur. l. RS-I. I-št. 26 (21. 11. 1991) Iz skupščine prihaja zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS in sprememba zakona o izplačevanju OD in nekaterih drugih prejemkov delavcev za leto 1991: zakonu se podaljšuje veljavnost še za prvo trimesečje 1992, sicer pa je uvedena "zamrznitev" za določe...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
1991(41)
> November(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHI JK LMNOP QRS Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov