O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Arbitraže so cenejše in hitrejše

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2008Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm se je 27. avgusta sestal s predstavniki treh delujočih arbitraž v Sloveniji. Na skupnem srečanju so predstavili delovanje arbitraž po novem Zakonu o arbitražah, ki je začel veljati 9. avgusta 2008. Sestanka so se udeležili predsednik društva Arbit Ivan Kramar, predsednik stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije dr. Krešo Puharič in predsednik arbitraže pri Zavarovalnici Triglav dr. Peter Grilc.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Zakon o pacientovih pravicah

dr. Damjan Korošec, 4.9.2008

Kultura in umetnost

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 34/2008Dne 26. avgusta je bil dan t. i. začetka uporabe Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Zakon je bil sicer objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/08, 11. februarja 2008, v skladu z določbo 92. člena pa je začel veljati petnajsti dan po objavi, tj. 26. februarja. A glede na njegovo naravo oz. področje urejanja, vključno s številnimi podzakonskimi predpisi in imenovanji raznih nosilcev dolžnosti, predvidenih z zakonom, ta v istem členu predvideva odloženo uporabo z besedami: "ŠZakon se začne] uporabljati šest mesecev po njegovi uveljavitvi Š...]".
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Ponovno: o dopisih (3)

mag. Nataša Logar, 4.9.2008

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 34/2008V kotičkih, ki sta izšla 17. julija 2008 in 28. avgusta 2008, sem pisala o najpogostejših jezikovnih zadregah v zvezi z dopisi. Najprej smo si ogledali, kako se pravilno pišejo podatki pošiljatelja in naslovnika ter kraj in datum, nato smo se ustavili pri zadevi, nagovoru in vsebini, danes pa je na vrsti zaključni del uradovalnih besedil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2008Van Lindberg Intellectual Property and Open Source: A Practical Guide to Protecting Code (O'Reilly Media, 2008, 390 strani) Van Lindberg je informatik in odvetnik, ki tako v knjigi kot tudi v vsakdanjem življenju išče vzporednice med pravnimi normami in računalniško kodo. Vse to pa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Pravosodje 2008-2012

Hinko Jenull, 4.9.2008

Uprava

Hinko Jenull, Pravna praksa, 34/2008Predvolilni čas zavezuje politične stranke k obračunu preteklih in napovedi novih uspehov. Glede pravosodja s prvim ne bodo imele posebnih težav. Splošno prepričanje, da je za krizo pravne države kriva tretja veja oblasti sama, ne zahteva poseb
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Nezmožnost deklaratorne vknjižbe lastninske pravice na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji

Jorg Sladič, 4.9.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Jorg Sladič, Pravna praksa, 34/2008Pravnomočna odločba o denacionalizaciji, s katero se odredi vrnitev lastninske pravice, se izvrši z vpisom v zemljiško knjigo. Kaj pa se zgodi, če se upravnega akta ne da vpisati v zemljiško knjigo? Vprašanje se nanaša na deklaratorni vpis lastninske pravice na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji, s katerim upravni organ odredi vpis idealnega solastninskega deleža na nepremičnini in na skupnih delih in napravah te nepremičnine. Vpis take odločbe nekatera zemljiškoknjižna sodišča zavrnejo, ker naj bi šlo za vknjižbo etažne lastnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Vlada RS

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na dopisni seji 28. avgusta 2008: - občinam je za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče dodelila dodatna stedstva; in- prerazporedila je sredstva med proračunskimi uporabniki, in sicer Ministrstvu za javno upravo, Službi vlade za razvoj,
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008je (ali bo) mimo: 1. Uredba Komisije (ES) št. 839/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede prilog II, III in IV o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na nekaterih proizvodih (UL L 234) - velja od 31. avgusta, uporablja pa s
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Razpisi

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 82/08 2. Po en notar v Litiji, Mariboru, Žalcu in Ribnici ter dva notarja na Ptuju - Ministrstvo za pravosodj
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Reformiranje evropske kohezijske politike

Breda Mulec, 4.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Breda Mulec, Pravna praksa, 34/2008Sporočilo evropske konference o prihodnosti kohezijske politike z udeleženci iz uradnih evropskih in slovenskih institucij ter nevladnih organizacij, ki je potekala 7. in 8. aprila 2008 v Mariboru, je bilo, da je treba evropsko kohezijsko politiko ohraniti tudi po prenehanju sedanje finančne perspektive (2007-2013), vendar jo je treba poenostaviti in narediti učinkovitejšo. Konferenca sicer ni dala konkretnejših predlogov državnikov za učinkovitejšo kohezijsko politiko, se bo pa o njej nadaljevala javna razprava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Nekatere pasti "pravega" sojenja drugostopenjskih sodišč v kazenskem postopku

mag. Aleksander Karakaš, 4.9.2008

Kazenski postopek

mag. Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 34/2008S spremembami in dopolnitvami Zakona o kazenskem postopku (ZKP) z dne 23. oktobra 1998 je bilo v petem odstavku 392. člena drugostopenjskim sodiščem podeljeno pooblastilo, na podlagi katerega "v primeru, ko je edini razlog za razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje zmotno ugotovljeno dejansko stanje, in je za pravilno ugotovitev potrebna samo drugačna presoja že ugotovljenih dejstev, ne pa tudi izvedba novih dokazov ali ponovitev že izvedenih dokazov", ta sodišča sodbe sodišča prve stopnje ne razveljavijo, temveč jo spremenijo v skladu s prvim odstavkom 394. člena ZKP. Novo pooblastilo je bilo naslovljeno z "Racionalizacija in pospešitev postopka ...", v njem pa sta bili poudarjeni načeli o enkratni poti skozi pravosodne organe in o pospešitvi kazenskega postopka. Spremembe se v grobem ujemajo s pozneje sprejeto Resolucijo o preprečevanju in zatiranju kriminalitete, ki opozarja, da je "treba v večji meri zagotoviti, da višja sodišča tudi sodijo in ne le razveljavljajo prvostopne sodbe in jih vračajo v ponovno obravnavo."
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Pristojnost za vodenje postopka o prekršku in odločba US P-34/07

Maja Pruša, 4.9.2008

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 34/2008Z zadnjimi spremembami Zakona o prekrških (ZP-1E) je bila črtana prva alineja drugega odstavka 52. člena zakona, ki je kot navezno okoliščino pri določanju stvarne pristojnosti oz. za razmejitev te pristojnosti med hitrim in rednim sodnim postopkom določala, da hitri postopek ni dovoljen, če je z dejanjem nastala telesna poškodba drugi osebi. Zakonodajalec je v tem delu sledil stališču, ki ga je v več svojih odločitvah v sporih o pristojnosti že zavzelo Ustavno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Varovanje kmetijskih površin v postopku priprave prostorskih aktov

Lovšin Peter, Tekavc Janez, 4.9.2008

Urejanje prostora

Peter Lovšin, mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 34/2008Dne 28. aprila 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki ureja postopek in pogoje za sprejemanje prostorskih aktov. Gre za najpomembnejši predpis s področja urejanja prostora, s tem pa tudi za torišče raznih interesov, predvsem interesa ohranjanja obdelovalne krajine in gozdov, kot to določa 3.2.ii točka Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007-2013) (2006/144/ES), ter na drugi strani prisotnega interesa za širitev naselij in gradenj na do sedaj kmetijska zemljišča in gozdove. Kljub pričakovanjem, da bo ZPNačrt sledil strateškim smernicam EU, se ta ni opredelil do problematike varstva kmetijskih površin, zato se resno postavlja vprašanje, ali in koliko sploh je zagotovljeno varstvo te dobrine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Na poti k razpadu pravne države?

Boštjan Koritnik, 4.9.2008

Uprava

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 34/2008Plače sodnikov burijo te in javnost že (najmanj) dve leti in pol, po pobudi za oceno ustavnosti nekaterih na plače vplivajočih določb različnih aktov, sestankov z ministri, po več novinarskih konferencah in pisnih pozivih ter protestnih shodih oz. opozorilni stavki pa so se sodniki - več kot 70 odstotkov vseh, ne le članov Slovenskega sodniškega društva (SSD)! - odločili tudi za t. i. belo stavko. O nekaterih aktualnih vprašanjih je spregovorila predsednica SSD in okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju Janja Roblek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Spletna rešitev za volilne dileme

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2008www.koganajvolim.si Jezik: slovenščina Tip: interaktivna spletna aplikacija, namenjena prihajajočim volitvam Vzdrževanost: do septembrskih volitev se dodatno vzdržujejo le novice, ki so trenutno aktualne Preglednost: uporabniku prijazno spletišče, s spretnimi oblikovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Preveč izplačan regres in njegova izterjava

mag. Nataša Belopavlovič, 4.9.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 34/2008Uvedli smo prakso, da delavcem, ki jim po 1. juliju preneha delovno razmerje pri nas, damo v podpis tudi sporazum, s katerim v skladu z drugim odstavkom 162. člena ZDR-1 pri zadnji plači odtegnemo sorazmerni del regresa, ki jim je bil po drugem odstavku 131. člena izplačan v celoti do 1. julija. * Ali ravnamo pravilno oz. ali - če delavec ne podpiše sporazuma - imamo osnovo, da sorazmerni del izplačanega regresa od delavca uveljavljamo preko sodišča?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Odgovornost za pravne napake - rok za uveljavljanje jamčevalnih sankcij

Avtor ni naveden, 4.9.2008

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2008Prodajalčeva odgovornost za pravne napake preneha s potekom prekluzivnega roka, v katerem lahko kupec uveljavlja sankcije za pravne napake. Izjemo, če je tretji začel spor, preden je ta rok iztekel, je treba razlagati zožujoče. Pod izjemo glede na splošno pravilo lahko uvrstimo le spor med lastnikom vozila in tožnikom zaradi vrnitve vozila ali ugotovitve lastninske pravice oz. spor o pravici, ki izključuje ali zmanjšuje kupčevo lastninsko pravico. Zaradi uveljavljanja zahtevka na vračilo kupnine kupčeva lastninska pravica ni bila izključena, ampak je bila izključena zato, ker je imel lastninsko pravico na stvari nekdo tretji. Tretji v smislu 508. člena ZOR kot tudi 515. člena ZOR je samo tisti, ki ima bodisi lastninsko bodisi zastavno ali kakšno drugo pravico, nobene podlage pa v zakonu ni za razlago, da bi bil tretji oseba, ki uveljavlja zahtevek iz jamčevanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Izdatek sodne poravnave

Jožef Casar, 4.9.2008

Civilni sodni postopki

Jožef Casar, Pravna praksa, 34/2008V tretjem odstavku 307. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je določeno, da se strankam v pravdnem postopku na njihovo zahtevo izda overjen prepis zapisnika, v katerem je vpisana njihova poravnava o rešitvi spora, ko se tako običajno pravdni postopek (spor) sporazumno med strankama tudi konča. Ali pa je tako ozko določilo tudi v vsakem primeru smotrno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 4.9.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/20088.-12. 9. 1. Šola poglobljenega knjigovodstva gospodarskih družb Seminar bo potekal tudi v terminih 22.-26. september in 6.-10. oktober. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije; (www.rfr.si). 9. 9., 9.00 Davčna zakonodaja za podjetne začetnike Data; (www.data.si).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Olimpijski rokoborski spor: moralna zmaga brez medalje

dr. Vesna Bergant Rakočević, 4.9.2008

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 34/2008Tudi na letošnjih olimpijskih igrah, kot vse od Atlante 1996, je na prizorišču tekmovanj delovala ad hoc arbitraža mednarodnega Arbitražnega sodišča za šport (CAS/TAS). V sumljivem zatišju glede dopinga je bila najodmevnejša, pa tudi najzanimivejša "zadeva Abrahamian", ki je epilog doživela s končno odločitvijo že na prizorišču iger.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Farmacevtska skrb z vidika varstva osebnih podatkov

Luka Hojnik, 4.9.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Luka Hojnik, Pravna praksa, 34/2008Leta 1998 je Mednarodna farmacevtska zveza (Fédération Internationale Pharmaceutique - FIP) sprejela dokument, na podlagi katerega države v okviru nacionalnih zakonodaj oblikujejo standarde izvajanja programov farmacevtske skrbi (FIP Statement of Professional Standards - Pharmaceutical Care) in ki velja za pomembno prelomnico v razvoju lekarniške dejavnosti. Eden temeljnih ciljev dokumenta je bil spodbuditi lekarniške farmacevte k dejavnostim, usmerjenim k optimizaciji bolnikove kakovosti življenja pri zdravljenju z zdravili in k promociji zdravja. Dokument tako uvaja koncept farmacevtske skrbi, ki se že uspešno izvaja v številnih državah članicah EU, pomeni pa ugotavljanje, reševanje in preprečevanje težav v zvezi z zdravili in zdravjem, z namenom doseganja pozitivnega terapevtskega izida v smislu izboljšanja kakovosti bolnikovega življenja. Izvajajo jo farmacevti v lekarnah, bolniki, ki so uporabniki lekarniških storitev, pa se vanjo vključujejo prostovoljno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (3.)

mag. Simona Drenik, 4.9.2008

Organizacija Združenih narodov

mag. Simona Drenik, Pravna praksa, 34/2008Dne 19. in 20. maja letos je ob začetku 60. zasedanja Komisije ZN za mednarodno pravo (KMP) v Ženevi potekalo praznovanje njene 60. obletnice, ki je vključevalo poseben seminar o prihodnosti KMP. Na seminarju so sodelovali sedanji in nekdanji člani KMP, pravni svetovalci zunanjih ministrstev držav članic Združenih narodov in številni svetovno priznani strokovnjaki ter profesorji mednarodnega (javnega) prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Za izplačila povračil stroškov v zvezi z delom je treba izpolnjevati tudi zahtevane pogoje

mag. Mojca Kunšek, 4.9.2008

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 34/2008Pri avgustovski plači, izplačani v septembru, bodo že obračunana tudi nova povračila stroškov po določilih spremenjene Uredbe ob že znanih zakonskih podlagah, katerih poznavanje je nujno, da ne bo dilem pri obisku davčnega inšpekcijskega organa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Prevare z bančnimi garancijami

dr. Miran Jus, 4.9.2008

Banke in hranilnice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Miran Jus, Pravna praksa, 34/2008Poleg primerov t. i. unfair callinga, ko koristniki samostojnih bančnih garancij zlorabijo svoje pravice in poskušajo priti do izplačila garancijskega zneska, čeprav je bila obveznost glavnega dolžnika iz osnovne pogodbe izpolnjena, se v zvezi z bančnimi garancijami v praksi pojavljajo tudi drugačne prevare, ki jim nasedajo neprevidni podjetniki in investitorji - tudi iz naših logov. Taki primeri so znani iz sodne prakse, a glede na obseg izdanih garancij in v praksi redko unovčevane garancije zlorabe vendarle niso tako pogoste, kot se včasih trdi, prav tako pa primeri unfair callinga ne morejo kompromitirati prevladujoče poslovne prakse pri izdaji teh kakovostnih instrumentov zaščite in njihovega pomena za varno odvijanje mednarodnih poslov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Razsojeno

Toni Tovornik, 4.9.2008

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 34/2008Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi zaradi reorganizacije podjetja in posledične ukinitve delovnega mesta vodje skladišča. Za zaposlitev na novo sistematizirano delovno mesto pa delavec ni izpolnjeval pogojev in jih v krajšem času ne bi mogel niti pridobiti. Delavec je zaradi nezakonite odpovedi tožil delodajalca in s svojim zahtevkom tudi uspel.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2008(42)
> September(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGH IJ K L M NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov