O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Videonadzor za ugotavljanje obnašanja obiskovalcev

Irena Vovk, 6.9.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012Ali drži, da bodo lahko pri Pošti Slovenije novi nadzorni sistem uporabljali tudi za druge namene? Z njim bodo na primer lahko ugotavljali, koliko obiskovalcev ima posamezna pošta, kje se ti zadržujejo in kaj kupujejo. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kako dokazati odpoved uveljavljanju materialnih avtorskih pravic

mag. Eneja Drobež, 6.9.2012

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 34/2012Višje sodišče v Ljubljani je v sodbi z dne 14. marca 2012 utemeljilo, da se avtor po slovenskem pravnem redu lahko veljavno odpove uveljavljanju malih glasbenih pravic, in pojasnilo, da v tem primeru kolektivna organizacija za javno priobčitev njegovih glasbenih del ne more zahtevati plačila nadomestila. Sodba je odklon od ustaljene sodne prakse Višjega sodišča, po kateri se avtor v primerih, ko zakon določa obvezno kolektivno upravljanje materialnih pravic, uveljavljanju teh pravic ne more odpovedati. Argumentaciji te sodbe so sledila tudi sodišča prve stopnje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Javne garancije

dr. Miran Jus, 6.9.2012

PRORAČUN, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Miran Jus, Pravna praksa, 34/2012Kljub deklariranemu umiku države iz gospodarstva in javnofinančnim omejitvam, ki vplivajo na zadolževanje in izdajanje poroštev ter drugih jamstev javnopravnih oseb, bodo zaradi pomena javnega sektorja in rizikov, ki so povezani z državo, javnimi podjetji in političnimi, regulativnimi ter makroekonomskimi razmerami, javne garancije ostale pomembne za sklepanje in odvijanje številnih gospodarskih poslov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Z enotnim evropskim nebom do izboljšanja pretoka (večje zmogljivosti) zračnega prometa

Goranka Franz Ravbar, 6.9.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Goranka Franz-Ravbar, Pravna praksa, 34/2012Enotno evropsko nebo (ang. Single European Sky - SES) je bil sprva projekt Evropske unije (EU), vendar jo je pozneje prerasel. Nanaša se na letalski promet tako v državah članicah kot tudi drugih (sosednjih) državah, saj je namenjen temu, da izboljša letalski promet na zemljepisnem območju Evrope, celo zunaj nje. Uresničevanje enotnega evropskega neba poteka postopoma in eden od korakov je Sporazum o vzpostavitvi funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope, ki ga je Republika Slovenija ratificirala maja letos.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kaj je za malico?

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 6.9.2012

Delovna razmerja

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 34/2012Od uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), to je od 1. januarja 2003, je pravica do povračila stroškov v zvezi z delom zakonska pravica, do tega dne pa je bila predmet urejanja s kolektivnimi pogodbami. ZDR določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z njega ter stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Ko višina stroškov ni določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z izvršilnim predpisom. ZDR torej določa le pravico (do povračila stroškov za prehrano med delom), ne določa pa obsega oziroma višine te pravice. To prepušča nižjim pravnim aktom (kolektivni pogodbi s splošno veljavnostjo, izvršilnemu predpisu).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kdo poda soglasje za medicinski poseg pri osebah, ki tega niso sposobne same?

Alenka Križnik, 6.9.2012

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Alenka Križnik, Pravna praksa, 34/2012Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) v 26. členu med drugim določa, da ima pacient pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pod pogoji, ki jih določa zakon. Pacient se mora po opravljeni pojasnilni dolžnosti zdravnika odločiti, ali bo v neki poseg privolil ali ne. Težave nastopijo, ko oseba ni sposobna odločanja o sebi. Pri otrocih se odločijo praviloma starši. Pri odraslih osebah, ki te odločitve niso sposobne sprejeti same, pa se v praksi dogaja, da pokličejo iz bolnišnice ali doma starejših in predlagajo, da osebi center za socialno delo (CSD) postavi skrbnika za poseben primer, ki bo sprejel odločitev o posegu. Pri tem se postavlja vprašanje, kdo je v tem primeru dolžan sprejeti odločitev, ali je operativni poseg za osebo potreben in smiseln: zdravnik ali skrbnik, in kako, če skrbnika ni? Če gre za operacijo, ki je nujna, zdravniki ne potrebujejo soglasja starša oziroma skrbnika. Pri vseh drugih posegih, ko oseba ni sposobna sprejeti odločitve o posegu, pa lahko trenja privedejo tudi do tega, da se nekoga ne operira, ker oziroma dokler ni soglasja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vzročnost v sodobni medicini

dr. Luigi Varanelli, 6.9.2012

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 34/2012Obravnaval bom tri zanimive teme, ki se nanašajo na onkološka obolenja oziroma na duševne motnje: vzročnost med izpostavljenostjo azbestu in pljučnim rakom, dileme glede vzročnosti v primeru onkoloških diagnostičnih zamud ter vzročnost v psihiatriji. Razlogov, zaradi katerih sem se odločil pisati o teh temah, je veliko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Služnostna pravica v korist sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo

dr. Matjaž Tratnik, 6.9.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 34/2012Distribucijo električne energije ureja Energetski zakon (EZ), ki v 23. členu določa, da dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja opravlja bodisi javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje te gospodarske javne službe, bodisi pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik posameznik, ki na nekem območju pridobi koncesijo za opravljanje te gospodarske javne službe. Izvajalca za dejavnost sistemskega operaterja iz tega člena določi vlada za največ 50 let. Na podlagi te določbe je Vlada sprejela Uredbo o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, s katero je koncesijo podelila družbi SODO, d.o.o. Naloge sistemskega operaterja podrobneje opredeljuje 23.a člen EZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Osebno sponzorstvo in endorsement

Blaž Bolcar, 6.9.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Blaž Bolcar, Pravna praksa, 34/2012V slovenski športno-marketinški in športno-pravni praksi prevladuje prepričanje, da gre pri vsakršnem pojavljanju športnika ali estradnika v trženjski komunikaciji podjetja za osebno sponzorstvo. To je sicer povsem mogoče, vendar gre po naravi pravnega posla v večini primerov za endorsement.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 6.9.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 34/2012Pregled slovenske zakonodaje Za vožnjo taksija je potrebna pogodba o zaposlitvi Z 20. avgustom se je začela uporabljati novela Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), ki uvaja enoten sistem ureditve subvencioniranja prevozov dijakov in študentov te
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Pridobitev osebnih podatkov v postopku izvršbe

Irena Vovk, 6.9.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012Ali je treba v primeru, ko upnik zahteva posredovanje osebnih podatkov dolžnika na podlagi upravne izplačilne prepovedi, pridobiti še katere dodatne podatke (na primer, da dolžnik ni izpolnil svojih obveznosti)? Upravna izplačilna prepoved ima namreč glede na določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) status sklepa o izvršbi, nima pa statusa izvršljivega sklepa o izvršbi. Katere podatke o zdravstvenem zavarovanju dolžnika je treba posredovati upniku? To namreč iz 15. točke 4. člena ZIZ ni razvidno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 6.9.2012

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 34/2012V septembru bodo izdane prve odločbe o obdavčitvi nepremičnin večje vrednosti Med številnimi ukrepi, ki jih je v začetku poletja prinesel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), je tudi obdavčitev nepremičnin, katerih skupna vrednost je najmanj milijo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Razsojeno

Toni Tovornik, 6.9.2012

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Pravna praksa, 34/2012Neveljaven sporazum o prenehanju delovnega razmerja Delodajalec in delavec sta sklenila sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi, ki pa naj ne bi izražal prave volje delavca, zato je slednji vložil reintegracijski in reparacijski zahtevek zoper delodajalca.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Nedovoljeni dokazi - prikriti preiskovalni ukrepi - utemeljeni razlogi za sum

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012Dokaznemu standardu utemeljenih razlogov za sum mora biti zadoščeno v času izdaje odredbe, na podlagi katere pride do posega v posameznikove pravice (primerljivo s kriterijem antecendenčnosti utemeljenega suma) in ga ni mogoče utemeljevati ex post, na podlagi dokazov, pridobljenih pozneje, ali dokazov in podatkov, ki so sicer že obstajali v času izdaje odredbe, vendar odredbodajalcu v času odločanja niso bili znani ali razkriti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Izplačilo solidarnostne pomoči v primeru požara

mag. Nataša Belopavlovič, 6.9.2012

PRORAČUN

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 34/2012Našemu delavcu (javnemu uslužbencu) je v požaru, ki ga je povzročila naravna nesreča, doma zgorela garaža s priročno (mizarsko) delavnico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Novela ZMZ-C

Irena Vovk, 6.9.2012

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012Predlog novele Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C), ki ga je 30. avgusta sprejela Vlada, ZMZ dopolnjuje s prenosom neobvezne določbe Direktive 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah, na podlagi katere bi se v nacionalni zakonodaji vzpostavila podlaga za ugotavljanje starosti mladoletnikov brez spremstva v primeru dvoma v dejansko starost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

ne preslišite

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012Rsl 1, četrtek, 6. septembra, 16.30 Evrožvenket: Dodatna pokojninska zavarovanja Slovenci varčujemo, manjša poraba se kaže tudi v zadnjih podatkih o padcu BDP. Številnim pride prav vsak evro, do katerega so upravičeni, skoraj polovica zaposlenih je vključenih v shemo dodatnega pokojninskega
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 6.9.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 34/20127. september 1533 - Elizabeta I. V Greenwichu se je rodila angleška kraljica Elizabeta I., ki je veljala za podpornico razširjanja protestantizma v Evropi. V času njene vladavine so bile ustanovljene številne nove kolonije, v notranji politiki pa ji je uspelo obdržati ravnotežje in utrditi
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vsebina PP št.34/2012

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012stran 3 UVODNIK dr. Senko Pličanič Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize stran 6 ZNANSTVENO RAZISKOVANJE dr. Janja Hojnik in dr. Matej Avbelj Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Slove
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Sloveniji

Hojnik Janja, Avbelj Matej, 6.9.2012

Pravoznanstvo

dr. Janja Hojnik, dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 34/2012Vsaka stvar, tudi znanstveno delo, ima svojo vrednost. Tej ugotovitvi bodo nasprotovali redki. Mnogo večja razhajanja pa se pojavijo pri vprašanju, kako in tudi kdo naj to vrednost ugotovi. Dokler je bila znanost namenjena sama sebi, omejena na slonokoščene stolpe, ki so se napajali iz mecenskega denarja, je bilo vprašanje vrednotenja njenih dosežkov manj pomembno. Stvari so se začele spreminjati z vstopom države na področje znanosti in raziskovanja. Raziskovanje in razvoj sta dve ključni politiki, ki jima vlade v zadnjih letih namenjajo vse več pozornosti, s tem pa tudi denarja. Toda, če država za nekaj plača, mora, kot vsakdo, dobiti tudi povratno informacijo o smiselnosti svoje naložbe. Če naj se državne investicije v znanost, tudi tisto temeljno - pri aplikativni so dileme zaradi konkretnih rezultatov v praksi manjše, - splačajo, je treba njene dosežke znati ovrednotiti. Vsako vrednotenje pa predpostavlja obstoj meril za ugotavljanje znanstvene uspešnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Pravni napovednik

Irena Vovk, 6.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Igrače

Irena Vovk, 6.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm) Jezik: angleščina, nemščina in francoščina, delno tudi drugi uradni jeziki EU Tip: del spletne strani Generalnega direktorata Evropske komisije za podjetništvo in industrijo Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

globus

Dean Zagorac, 6.9.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 34/2012Čile: zgraditev termoelektrarne bi lahko kršilo ustavne pravice 29. 8. - Čilsko Vrhovno sodišče je razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje za gradnjo termoelektrarne v regiji Atacama, saj - kot je poudarilo - obstaja možnost, da bi načrtovana elektrarna "kršila ustavno pravico vsakega posameznika,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize

dr. Senko Pličanič, 6.9.2012

Pravoznanstvo

dr. Senko Pličanič, Pravna praksa, 34/2012Če velja, da je človek s svojo inovativnostjo in kreativnostjo motor napredka in razvoja, moramo v Sloveniji zagotoviti okolje, v katerem bodo kar najbolj prepoznane posameznikove dobre in koristne lastnosti, ki v polnosti omogočajo njegovo uresničitev. Kot minister, pristojen za področji pravosodja in javne uprave, lahko rečem, da se zavedam pomena svobodne in odprte družbe, v kateri vlada pravo, zato vse svoje napore usmerjam v ukrepe, ki krepijo ustvarjalnost, učinkovitost in odgovornost zaposlenih tako v pravosodju kot tudi v javni upravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2012(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K LM NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov