O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

O odzivih na Shylocka

dr. Dragan Petrovec, 22.3.2012

Sodišča

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 11/2012Kar nekaj odzivov je prišlo na moje pisanje o državi kot oderuškem Shylocku. Vsi kritični so bili s strani sodnikov oziroma pravnikov. In vsi spregledajo bistvo mojega sporočila. Morda nisem bil dovolj jasen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Dejavnosti smučanja v osnovnih šolah

Luka Rejc, 22.3.2012

Šport in organizacije

Luka Rejc, Pravna praksa, 11/2012Med osnovnimi šolami se je pred kratkim vnela razprava, kdo je dovolj strokovno usposobljen, da lahko otroke v imenu šole pelje na smučišča. So dovolj že učitelji s pedagoško izobrazbo (šolski pedagogi) ali bi morali biti dodatno usposobljeni tudi za učitelja smučanja po predpisih o športu (učitelji smučanja)? Deljena mnenja so nastala zlasti zaradi določbe 16. člena Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč), ki določa pogoje za organizirano poučevanje smučanja. Učni načrt šolam nalaga, da organizirajo in izvedejo smučarske športne dneve in šolo v naravi. Didaktični napotki pojasnjujejo, da morata biti ti dve dejavnosti premišljeno organizirani in brezhibno pripravljeni. Poglejmo si, ali je ta obveznost šol res tako splošna in preprosta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Varstvo plače starejših delavcev

mag. Nataša Belopavlovič, 22.3.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2012Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije v 63. členu določa, da mora v primeru, če delodajalec starejšemu delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga, ker so njegove delovne zmožnosti bistveno zmanjšane, ali iz poslovnega razloga in mu ponudi oziroma z njim sklene novo pogodbo o zaposlitvi, s katero je predvidena nižja plača, kot je bila dogovorjena po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, delodajalec delavcu zagotavljati (1.) v primeru odpovedi zaradi zmanjšanih delovnih zmožnosti: enako osnovno plačo (valorizirano), če do ugotovitve bistveno zmanjšanih delovnih zmožnosti pride pet ali manj let pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, in (2.) v primeru odpovedi iz poslovnega razloga: nominalni znesek plače iz prejšnje pogodbe, dokler plača za delo po novi pogodbi zaradi splošnega povečevanja plač pri delodajalcu ne doseže tega zneska, od tedaj dalje pa bo podvržena splošnemu povečevanju plač. V obeh primerih je uresničitev pravice delavca do varstva plače odvisna od sočasnega podpisa sporazuma med delodajalcem in delavcem, da se bo delavec upokojil ob izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine (četrti odstavek 63. člena kolektivne pogodbe).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Etika v zaporu - zaključek vsaj z ene strani

dr. Dragan Petrovec, 22.3.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 11/2012Nisem nameraval odgovarjati direktorju Podržaju, ker sem bil prepričan, da je bralcem o sebi in o meni povedal dovolj, in sem se povsem sprijaznil s tem, da ima zadnjo besedo. Poleg tega mi tudi priporoča molk. V nasprotju s tem priporočilom pa vrstico naprej zapiše, da bi bilo etično, če bi mu odgo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

O vprašanju obrezovanja malo drugače

Matija Žgur, 22.3.2012

Človekove pravice

Matija Žgur, Pravna praksa, 11/2012V tem odzivu na stališče Varuha človekovih pravic glede dopustnosti obrezovanja otrok iz nezdravstvenih razlogov želim poudariti nekaj pomislekov glede argumentov, ki so bili podani v prid stališču Varuha. Hkrati želim opozoriti na nekatere argumente, za katere menim, da v dosedanji razpravi bodisi niso bili dovolj upoštevani bodisi sploh niso bili predstavljeni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Družinski zakonik - o čem vse odločamo?

Lan Vošnjak, 22.3.2012

Zakonska zveza in družinska razmerja

Lan Vošnjak, Pravna praksa, 11/2012Ob spremljanju postopka uveljavitve Družinskega zakonika (DZ) in ob poznavanju večine njegovih javno objavljenih ocen (pozitivnih in negativnih) menim, da je javnost premalo seznanjena s celoto zakonodajnih novosti, ki predvsem izboljšujejo položaj otrok kot najranljivejše skupine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Fizična in civilna delitev solastnine

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012S prenosom predlagateljevega solastnega deleža na nasprotne udeležence, ne da bi katerikoli med njimi izrazil voljo za pridobitev lastninske pravice na predlagateljevem idealnem deležu, je sodišče konstituiralo drugačen način delitve od tistega, predpisanega v 70. členu SPZ, in preseglo zakonsko pooblastilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Povrnitev stroškov zdravljenja v tujini

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Povprečna cena nujnih zdravstvenih storitev v Sloveniji predstavlja ceno, ki se oblikuje v skladu z izhodišči iz 63. člena ZZVZZ ter z upoštevanjem cen programov in storitev po pogodbah iz 65. člena ZZVZZ, saj ta predstavlja tudi ceno, ki je krita z obveznim zavarovanjem, katerega nosilec je tožena stranka (tretji odstavek 12. člena ZZVZZ). Tako povprečne cene v skladu z določbo drugega odstavka 133. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ne more predstavljati cena, ki bi jo na primer UKC v Ljubljani za iste storitve zaračunal samoplačniku, temveč gre za (povprečno) ceno, ki je krita tudi z obveznim zavarovanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012- v zvezi s politiko na področju športa (Samo Bevk).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo odvetniških storitev

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Pojasnilo DURS, št. 4200-287/2012, 9. marec 2012 Davčna uprava RS je v letu 2011 uvedla Projekt vzpostavitve davčnega inšpekcijskega nadzora odvetnikov, notarjev in pravnih svetovalcev, v okviru katerega je že začela z nadzorom pravilnosti in pravočasnosti plačevanja davčnih obveznosti
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Nošenje priponk z imenom in priimkom zdravstvenih delavcev v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Varuh je prejel pobudo obsojenca, ki je na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Pritožba pobudnika je med drugim vsebovala navedbe, da naj medicinske sestre v Zavodu ne bi nosile priponk s svojim imenom in priimkom, zato ni znal pojasniti, zoper katero sestro se pritožuje, ampak jih je opisal glede na zunanji videz.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Sodniško pripravništvo

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 11.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu se zavrne. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 37/2010 z dne 19. maja 2010 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 599/2009 z dne 14. januarja 2010 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 422/2007 z dne 17. februarja 2009 se ne sprejme.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Izvajanje 59. člena Zakona o davčnem postopku - obveznost plačnika davka

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-184/2010-4, 16. januar 2012 V členih od 57 do 60 Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je določen način izpolnitve davčne obveznosti, kadar je v skladu z 49. členom ZDavP-2 obveznost za izračun davka prenesena na plačnika davka. V
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

DDV in zakaj je dobro, da je Slovenija članica EU

dr. Jernej Podlipnik, 22.3.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine, PRORAČUN

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 11/2012Ministrstvo za finance je 6. marca 2012 v javno razpravo dalo predlog Vlade za spremembe in dopolnitve treh davčnih zakonov in enega pravilnika. Med njimi je tudi predlog za črtanje pred samo letom dni uvedenega 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in z njim povezane prekrškovne določbe po skrajšanem postopku. Kot pojasni predlagatelj, je razlog za predvideno spremembo opomin Evropske komisije. Glede na kritike, ki ga je doživel 66.a člen ZDDV-1, lahko zapišem, da zainteresirana (strokovna) javnost ta predlog pozdravlja, kajti že vse od sprejema s(m)o trdili, da nasprotuje sistemu davka na dodano vrednost. "Eksperiment" prejšnje vlade pa v času izvajanja tudi ni prinesel odmevnejših rezultatov v smislu povečanja plačilne discipline.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Vračilo sodne takse

Murgel Jasna, Weber Nana, 22.3.2012

Sodni registri in sodne takse

dr. Jasna Murgel, mag. Nana Weber, Pravna praksa, 11/2012Prejšnji Zakon o sodnih taksah (ZST) je v 12. členu določal, da so stranke oproščene plačila sodne takse (med drugim) za poravnavo. V novem Zakonu o sodnih taksah (ZST-1), ki velja od 1. oktobra 2008, pa te določbe ni več. Sodišča so na podlagi drugega odstavka 32.a člena ZST, če sta stranki pred izdajo odločbe sklenili sodno poravnavo, vračala polovico takse, plačane v skladu z ZST (na primer takse za tožbo). Taksna tarifa, uveljavljena na podlagi novega ZST-1, je jasno določila, da se dve tretjini plačane sodne takse vrne, kadar je pred sodiščem prve stopnje sklenjena poravnava, ena tretjina pa, če je poravnava sklenjena pred pritožbenim sodiščem. Prav tako pa je v praksi dodatna težava v višini sodne takse (če do vračila ne pride, še toliko bolj): takse, ki jih mora plačati tisti, ki je predlagal uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja, so namreč naravnost ogromne; pri gospodarskem sporu, v katerem je vrednost predmeta štiri milijone evrov, mora stranka vnaprej založiti kar 26.925 evrov. Ker pa je vprašanj v praksi še precej, bova predstavili nekaj primerjav in najinih pogledov na veljavno ureditev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva Komisije 2012/7/EU z dne 2. marca 2012 o spremembi dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z varnostjo igrač zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L 64) - vel
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Vsebina PP št.11/2012

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012stran 3 UVODNIK mag. Nina Betetto Sapienti sat stran 6 SODSTVO dr. Jasna Murgel in mag. Nana Weber Vračilo sodne takse stran 8 JAVNA NAROČILA Tanja Bratina Oblikovanje sklopov v pos
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Oblikovanje sklopov v postopkih javnega naročanja skozi prakso

Tanja Bratina, 22.3.2012

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 11/2012Pri ugotavljanju svojih potreb in sprejemanju odločitev o izvedbi postopka javnega naročanja naročniki vse premalo pozornosti dajejo pomembnemu vprašanju oddaje javnega naročila po sklopih. Pri gradnjah, blagu ali storitvah, po katerih naročnik povprašuje, se lahko s pripravo razpisne dokumentacije tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih, zagotovi večji krog potencialnih ponudnikov in s tem boljša poraba javnih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Vlada rs

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 6. seji (15. marec 2012): - osnutek predloga zakona o fiskalnem pravilu; - časovnica priprave Nacionalnega reformnega programa 2012-2013; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah; - predlog zakona o spremembah
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Slovenija pred ESČP

dr. Ciril Ribičič, 22.3.2012

Varstvo človekovih pravic

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 11/2012Konec leta 2000 je Slovenija z obsodbo v zadevi Rehbock izgubila nedolžnost pred ESČP. Večina Slovencev je takrat prvič slišala za ESČP, vsi pa smo bili zaprepadeni nad grobostjo, s katero je slovenska policija poškodovala nemškega državljana, osumljenega, da tihotapi tablete ekstazija. O načinu delovanja ESČP nekaj pove podatek, da se je na primer Rehbock do danes sklicevalo več kot 140-krat v sodbah zoper druge kršiteljice. Enkrat tudi zoper Slovenijo, v primeru Matko, v katerem je bil pritožnik kot Rehbock poškodovan, ko so imeli nad njim številni policisti absolutno oblast.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Sapienti sat

mag. Nina Betetto, 22.3.2012

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 11/2012V petek, 16. marca, je bila opravljena deložacija v zadevi Vaskrsić. Menim, da se je v pregretem ozračju, ki so ga povzročile razprave o tem primeru v javnosti, pametno držati dejstev. Zoper dolžnika se je začel postopek izvršbe zaradi izterjave glavnice 124,38 evra, in sicer na njegovo premično premoženje. Ker je bil postopek izvršbe na premičnine ustavljen s sklepom sodišča, je upnik eno leto po začetku izvršilnega postopka predlagal nadaljevanje izvršbe na nepremičnino dolžnika. Ta je bila pol leta pozneje prodana na drugi javni dražbi za polovico tržne cene. Upnik, ki je sicer med prvo in drugo javno dražbo predlagal izvršbo na dolžnikova sredstva pri banki in rubež njegove plače, izvršbe nikoli ni omejil na posamezna sredstva izvršbe. Tega tudi ni storil dolžnik, čeprav mu to pravico daje splošno in posebno pravilo iz drugega odstavka 34. člena oziroma 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). To možnost je imel, saj so mu bili vsi sklepi izvršilnega sodišča (ne samo s fikcijo!) po ugotovitvah višjega sodišča pravilno vročeni in je bil torej o postopku (večkrat) obveščen. Terjatev je poravnal šele po razglasitvi in pisni izdaji sklepa o domiku nepremičnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Pravni napovednik

Irena Vovk, 22.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Novela ZVPSBNO-B

Irena Vovk, 22.3.2012

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2012S predlogom novele Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-B), ki ga je na seji 15. marca sprejela Vlada, se izvršuje odločba Ustavnega sodišča (U-I-207/08 z dne 10. marca 2010), s katero je to ugotovilo, da je 25. člen ZVPSBNO v neskladju s prvim odstavkom 23. člena Ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

ne preslišite

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Rsl 1, 28. marec 2012, 17.05 Zaposljivost visokošolskih diplomantov "V štirih mesecih po koncu šolanja bi morali mladi dobiti kvalitetno ponudbo zaposlitve, nadaljevanja šolanja, pripravništva ali prakse," je letos v štiristranskem dokumentu zapisal evropski svet. A eno je reči in drugo ure
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Razpisi

Avtor ni naveden, 22.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2012Ur. l. RS, št. 14/12 1. Vodja Posebnega oddelka (na podlagi prvega odstavka 221. člena Zakona o državnem tožilstvu) - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo; rok je 25. marec. Ur. l. RS, št. 16/12 2. Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2012(45)
> Marec(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H IJK L M NOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov