O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

V iskanju optimalnega modela slabe banke

mag. Peter Merc, 21.3.2013

Banke, zavodi

mag. Peter Merc, Pravna praksa, 11/2013Mehanizem slabe banke kot ukrep, namenjen stabilizaciji finančnega sistema, ni novost niti v svetovnem niti v evropskem merilu. Ukrep so leta 1989 uporabili v ZDA. Z ustanovitvijo družbe Resolution Trust Corporation - državne slabe banke - je vlada ZDA uspešno omejila posledice nepremičninske krize iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. S krizo na nepremičninskem trgu se je v začetku devetdesetih let srečala tudi Švedska. Švedska vlada je kot odgovor nanjo ustanovila dve slabi banki - Securum in Retriva. Nanju je prenesla večji del slabe aktive bank in banke hkrati dokapitalizirala, s čimer je prišlo do delne nacionalizacije bančnega sistema. Slaba banka ni novost niti za slovenski finančni prostor. Leta 1991 je Republika Slovenija ustanovila slabo banko v obliki Agencije za sanacijo bank in hranilnic (ASHB). Ta je dve leti pozneje v postopku sanacije zamenjala slabo aktivo bank za t. i. sanacijske obveznice, katerih izdajateljica je bila ASHB. Tako kot švedski model se je tudi slovenski takrat izkazal kot zelo uspešen z vidika sanacije celotnega bančnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Izračun akontacije dohodnine pri izplačilu materialnih stroškov nepoklicnim funkcionarjem

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št.: DT 4210-630/2013-2 01-610-05, 24. januar 2013 Pojasnilo se nanaša na pravilno uporabo osnove, od katere se izračuna akontacija dohodnina pri izplačevanju materialnih stroškov (na primer kilometrin, dnevnic, parkirnin), kadar jih občine izplačujejo nepoklicnim funkcionarj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Dohodnina - vzdrževani družinski člani

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št.: 4210-11353/2012-3 01-610-02, 28. januar 2013 * Otrok, ki ima status študenta, je s sošolci ustanovil podjetje in je v njem solastnik. Ali ga zavezanec lahko uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana? Otroka, ki ima status študenta in je solastnik podjetja se
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št. 4251-340/2013-3 01-610-00, 13. februar 2013 V skladu z določbo štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)i so zavarovanci iz 15. člena ZPIZ-2 oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer: - v prvih 1
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporablja se od 22. februarja 2013)

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007-15 01-650-02, 22. februar 2013 Vprašanje se nanaša na izračunavanje akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji. Gre namreč za primere zaposlitev in opravljanja dela znotraj p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Novo omejevanje procesnih jamstev obdolženega: tokrat pravice do zasliševanja prič

Nika Skvarča, 21.3.2013

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 11/2013Pritožnik Leci Gani, ki trenutno prestaja 27-letno zaporno kazen v barcelonskem zaporu, je na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) vložil pritožbo zaradi kršitve 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). V njej je zatrjeval, da mu je bila kršena pravica do poštenega sojenja, ker mu ni bilo omogočeno neposredno zaslišanje edine obremenilne priče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter obveznosti popravka odbitka DDV v teh primerih

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-731442/2012-7, 21. februar 2013 Zaradi številnih vprašanj glede popravka zneska obračunanega in neplačanega davka na dodano vrednost (DDV) v skladu z 39. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) s strani upnika in obveznos
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Pravne ovire mednarodnega policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

Matjaž Šaloven, 21.3.2013

Kazenski postopek, Uprava

Matjaž Šaloven, Pravna praksa, 11/2013V Sloveniji že dlje časa prevladuje precejšnje nezaupanje javnosti do (ne)učinkovitosti sodstva, ki se je ob razglasitvi sodbe prvostopenjskega sodišča v zadevi Balkanski bojevnik še okrepilo. Poudariti je treba, da so v skoraj vseh pomembnejših in odmevnejših kazenskih postopkih prisotni mednarodni elementi zbiranja, pridobivanja in izmenjave dokazov, saj imajo kriminalne združbe obsežne mednarodne razsežnosti in zanje državne meje že dolgo niso več ovira. Namen tega prispevka ni ocenjevati omenjenega primera, ki sicer še ni pravnomočno končan, ampak opozoriti na nekatere pravne vidike, probleme in dileme, ki se prepletajo skozi predkazenske in kazenske postopke z mednarodnim elementom in ki lahko bistveno vplivajo na (ne)uspešnost teh postopkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Odgovornost države zaradi škode zaradi poplav - opustitev kot protipravno ravnanje

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Sodba in sklep III Ips 43/2010, 12. februar 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 236/2009) ZV - 4. in 55. člen Temeljni zakon o vodah - 22. člen Dokazno breme je v primeru odškodninske odgovornosti zaradi opustitve na strani odgovorne osebe, vendar pa se je tožena stranka svoje
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Usklajevanje pokojnin po ZPIZ-2

mag. Nataša Belopavlovič, 21.3.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2013V sredstvih javnega obveščanja sem zasledil, da se bodo pokojnine letos povišale za 0,1 odstotka. • Kako je urejeno usklajevanje pokojnin po ZPIZ-2 in kako je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prišel do tega odstotka?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Novi Zakon o delovnih razmerjih z grenkim priokusom

dr. Barbara Kresal, 21.3.2013

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 11/2013V začetku marca sprejeti novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) štejejo predlagatelj, politika in socialni partnerji za pomemben del reforme trga dela v okviru strukturnih reform. Te Slovenija kljub sicer zelo zaostrenim odnosom med političnimi strankami v parlamentu sprejema skorajda soglasno - tudi zaradi pritiskov stališč in bolj ali manj natančno opredeljenih zahtev nekaterih neoliberalno usmerjenih mednarodnih institucij, zlasti Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), evropske politike, podprte s stalnimi grožnjami prihoda "trojke", in domnevno pričakovanih odzivov bonitetnih agencij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Sosed o lastniški posesti soseda v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine

Maja Knez, 21.3.2013

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Maja Knez, Pravna praksa, 11/2013Praksa sodišč v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine odpira številna vprašanja o različnih razlagah zakonskega besedila, na primer kdo šteje za lastnika sosednje nepremičnine. Je to sosed, ki neposredno meji na nepremičnino, ali morda tudi tisti, ki ima nepremičnino v istem apartmajskem naselju ali pa dve nadstropji nižje v večstanovanjski stavbi? Odpira se tudi vprašanje (ne)pravilnosti stališča sodišča glede izjave soseda o lastniški posesti predlagatelja. Sodišče namreč izjave, v kateri sosed ne navede pravnega naslova, na podlagi katerega predlagatelj izvršuje posest, in iz katere ni razvidno, v kolikšnem deležu je predlagatelj pridobil zadevno nepremičnino na podlagi nekega pravnega naslova, sploh ne šteje za izjavo o lastniški posesti, na katero zakon veže pravne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Na poti k enotnemu patentnemu varstvu

Petra Weingerl, 21.3.2013

Intelektualna lastnina

Petra Weingerl, Pravna praksa, 11/2013Slovenija je skupaj s triindvajsetimi drugimi državami članicami EU 19. februarja 2013 podpisala Sporazum o enotnem patentnem sodišču, ki je zadnji delček mozaika pri vzpostavljanju enotnega patentnega sistema v Evropi v okviru okrepljenega sodelovanja na področju enotnega patentnega varstva. Že decembra 2012 sta bila sprejeta preostala dva akta, ki skupaj s Sporazumom sestavljata nov patentni sveženj, tj. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva in Uredba Sveta v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Odsotnost zaradi začasne nezmožnosti za delo in razveljavitev pogodbe o zaposlitvi

Aleš Kaluža, 21.3.2013

Delovna razmerja

Aleš Kaluža, Pravna praksa, 11/2013Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) v X. poglavju uzakonja možnost razveljavitve nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Eden od razlogov za razveljavitev je okoliščina, da javni uslužbenec v času sklepanja pogodbe ni izpolnjeval pogojev za zasedbo delovnega mesta (74. člen ZJU). Ta razlog je vsebinsko podoben razlogu za prenehanje pogodbe o zaposlitvi po 1. točki prvega odstavka 154. člena in 162. člena ZJU, vsi trije skupaj pa vzroku za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po prvem odstavku 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) oziroma po prvem odstavku 89. člena novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti in so zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ob izteku odpovednega roka odsotni z dela, so deležni posebnega varstva po tretjem odstavku 116. člena ZDR oziroma ZDR-1 - delovno razmerje jim preneha šele z dnevom vrnitve na delo, vendar ne pozneje kot po poteku šestih mesecev od izteka odpovednega roka. Postavlja se vprašanje, ali so podobnega varstva deležni tudi javni uslužbenci, ki so v času razveljavitve pogodbe o zaposlitvi zaradi neizpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta bolniško odsotni. Ker so določbe ZJU v delu razveljavitve pogodbe zelo skope, je še toliko pomembnejša vloga sodne prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Sankcije EU proti tretjim državam kot izziv za spoštovanje človekovih pravic znotraj nje

Špela Kunej, 21.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Špela Kunej, Pravna praksa, 11/2013V ponedeljek, 11. marca 2013, je Svet Evropske unije sprejel Sklep 2013/124/SZVP o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu, s katerim je nekatere sankcije EU proti Iranu obnovil za nadaljnje leto do 13. aprila 2014, hkrati pa jih je razširil na dodatne osebe. Tudi glede na gospodarske stike, ki jih imajo nekatere slovenske družbe z iranskimi partnerji, je nujno poznati vsebino sankcij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Znižanje pokojnin različnim skupinam uživalcev pokojnin

Avtor ni naveden, 21.3.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ se razveljavijo. Drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ so bili v delih, ki so se nanašali na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. marca 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, v neskladju z Ustavo. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mora vsem uživalcem pokojnin, ki jim je bila pokojnina odmerjena na podlagi predpisov iz 1. in 2. točke izreka te odločbe, brez odlašanja izdati nove odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

dogodki - izjave

Irena Vovk, 21.3.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2013od 12. do 18. marca Torek, 12. 3. Lekarniška dejavnost. Predlog novega zakona o lekarniški dejavnosti, ki bo v javni razpravi do 8. aprila, je pomemben korak v smeri sistemskega povečevanja skrbi za bolnika in varno ter racionalno uporabo kakovostnih zdravil, so prepričani na Fakulteti za
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

razpisi

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013Ur. l. RS, št. 16/13 1. Direktor - LTO Rogla - Zreče, GIZ; rok je 23. marec. 2. Vodja Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju - Ministrstvo za notranje zadeve; rok je 23. marec. 3. Javni poziv državnim tožilcem k vložitvi prijav za imenovanje za nacionalnega predstavnika v Ura
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 21.3.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 11/201325. marec 1807 - Prepoved trgovanja s sužnji V Veliki Britaniji je bilo z zakonom prepovedano trgovanje s sužnji. 1957 - Evropska gospodarska skupnost Belgija, Nemčija, Italija, Francija, Luksemburg in Nizozemska so v Rimu podpisali sporazum o ustanovitvi Evropske gospodarske skupn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Za spoštovanje temeljnih socialnih pravic

dr. Barbara Kresal, 21.3.2013

Pravoznanstvo

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 11/2013"Pravniki s področja delovnega in socialnega prava iz vse Evrope pozivamo Evropsko unijo, naj spoštuje in podpira temeljne socialne pravice, še zlasti pri vseh ukrepih, povezanih s krizo." Več kot 440 profesorjev delovnega in socialnega prava in drugih uglednih strokovnjakov s tega področja iz evropskih držav, med njimi tudi iz Slovenije, je podpisalo manifest, ki se zavzema za spoštovanje temeljnih socialnih pravic in trajnostno socialno Evropo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Pravni napovednik

Irena Vovk, 21.3.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

U-Multirank

Irena Vovk, 21.3.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2013(www.u-multirank.eu) Jezik: angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Twitterju, e-publikacije Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov No
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Evropa

Irena Vovk, 21.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2013Torek, 12. 3. Kozmetika. V skladu z evropsko zakonodajo iz leta 2003 je v EU preizkušanje kozmetičnih izdelkov na živalih prepovedano že od leta 2004, preizkušanje kozmetičnih sestavin in trženje kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo sestavine, preizkušene na živalih, pa od marca 2009. Vendar p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/201312. marec - zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona; - Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona. 14. marec - predlog zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije; - predlo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄11

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 21.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih - ZFDO-F (Ur. l. RS, št. 21/13) - veljati začne 28. marca, uporabljati pa se začne 1. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o za
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Marec(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJ K L M NOP QR S Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov