O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Razvoj in stanje prava industrijske lastnine v EU

dr. Marko Ilešič, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marko Ilešič, dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 11/2009Stanje pravnih virov, ki urejajo pravice intelektualne lastnine, je danes komaj še pregledno. Zgodovinski razvoj je privedel do situacije, da so pravila varstva, ki so bila v svojih zametkih omejena le na omejeno ozemlje, na katerem je vladar oziroma kakršnakoli oblast ustvarjalcem (zlasti avtorjem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Vpliv novejših sodb Sodišča ES na razlago določb ZDR

dr. Darja Senčur-Peček, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 11/2009Po tem ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, se za delovna razmerja v pri nas poleg slovenske zakonodaje uporabljajo tudi relevantne določbe prava Skupnosti, ki v domačem pravnem redu učinkujejo neposredno ali posredno. Za enotno razlago prava Skupnosti skrbi Sodišče ES prek post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Sedanjost in prihodnost evropskega obligacijskega prava

dr. Damjan Možina, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Damjan Možina, dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 11/2009Razmeroma dolgo se je zdelo, da se pravo ES skorajda ne dotika nacionalnih sistemov civilnega prava; ti so kot varni pristani kljubovali razburkanemu evropskemu morju. Navsezadnje Skupnost tudi nima neposredne in splošne pristojnosti za sprejem ukrepov s področja civilnega prava. V letu 1985 pa je s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Načelo solidarnosti kot splošno načelo prava EU

dr. Matej Accetto, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 11/2009Ob iskanju pomena solidarnosti nas verjetno ne preseneti, da se glede na kontekst zelo različno uporablja in razlaga. V pravu in v politični teoriji (ter praksi) se solidarnost navezuje na človekove pravice v mednarodnem pravu, delovno pravo, gibanja za pravice žensk, delovanje na trgu, obligacijsko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Obvezna upokojitev po pravnem redu Slovenije in odločitvah Sodišča ES

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2009Trg dela se v zadnjem desetletju pomembno spreminja. Prebivalstvo se stara, nataliteta pa je nizka. Po predvidevanjih naj bi bilo v večini držav Evropske unije leta 2030 približno 50 odstotkov delavcev starejših od 45 let.1 Zaradi pomanjkanja delavcev EU in njene članice iščejo ukrepe za spodbujanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pravice slovenskih državljanov kot evropskih državljanov v praksi

dr. Maja Brkan, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 11/2009Ali lahko državljanstvo EU opredelimo kot "peto svoboščino",1 ki obstaja poleg prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in svobode gibanja oseb, ali pa je preraslo že v ustavno kategorijo, ki je neke vrste krovni pojem za več temeljnih ustavnih pravic evropskih državljanov? Menim, da ima državljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Strokovno izpopolnjevanje

mag. Nataša Belopavlovič, 19.3.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2009V javnem socialnovarstvenem zavodu večkrat organiziramo seminarje za delavce zavoda tudi zunaj njihovega delovnega časa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Prepozna pobuda

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2009Sklep US RS, št. U-I-68/08, z dne 12. februar 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Potrošnik in prodajalec - koga bolj ščiti evropsko pravo?

dr. Verica Trstenjak, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Verica Trstenjak, dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 11/2009Področje varstva potrošnikov v EU je eno od področij, ki je pravno zelo obsežno urejeno, praksa nacionalnih sodišč in tudi Sodišča ES pa obsežna. To je tudi področje, kjer se odpirajo vedno nova vprašanja, povezana z novimi vrstami pogodb (npr. time sharing), z vedno novimi tehnologijami, npr. e-trg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Ponarejanje listin - zakonski znaki kaznivega dejanja

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2009Spravljanje listin v obtok oziroma njihova hramba z namenom uporabe predstavljata dve različni izvršitveni obliki kaznivega dejanja ponarejanja listin po tretjem odstavku 256. člena KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Nadzor v obveščevalnih in varnostnih službah

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2009Odločba US RS, št. U-I-45/08 z dne 8. januarja 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Dokazilo o po nalogu plačani sodni taksi

Maša Grgurevič-Alčin, 19.3.2009

Civilni sodni postopki

Maša Grgurevič-Alčin, Maša Grgurevič-Alčin, Pravna praksa, 11/2009• Ali je treba sodišču poslati dokazilo o plačilu sodne takse, če to plačamo po nalogu?*
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Retorika za pravnike

Marko Pavliha, 19.3.2009

Ostalo

Marko Pavliha, Bogdana Herman, Bogdana Herman, Pravna praksa, 11/2009Starodavni latinski pregovor pravi, da je razlika med izvrstnim in povprečnim govornikom v tem, da je slednji zlahka zadovoljen s primernimi besedami, odličnega pa take besede ne zadovoljijo, če so lahko še boljše: hoc distat summus orator a mediocribus, quod ceteri facile contenti sunt verbis bonis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove - medicinska napaka

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2009Tožena stranka na dejstvo, da je bila popkovnica ovita okoli vratu, sicer ni imela vpliva niti ni tega mogla ugotoviti z nobenim diagnostičnim postopkom. Vendar pa je tožeča z zadostno stopnjo verjetnosti dokazala, da je hitrost ukrepanja delavcev tožene stranke, katerega vzročno povezanost s škodni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Dileme ureditve revizije postopkov oddaje javnih naročil pri prenosu nove direktive

dr. Rajko Pirnat, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 11/2009V slovenski pravni red bo treba do 20. decembra 2009 prenesti Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil.1 Ta direktiva zelo obsežno spremin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom

dr. Nina Plavšak, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Nina Plavšak, dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 11/2009V najširšem pomenu je postopek zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom vsak postopek zaradi insolventnosti nad dolžnikom, katerega premoženje je (tudi) zunaj države, v kateri se postopek vodi, oz. ki je vstopal v pravna razmerja z upniki in drugimi osebami druge države. Urejanje postopkov zara...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Zaključek postopka javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika z vidika evropskega prava

Marko Žvipelj, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Žvipelj, Marko Žvipelj, Pravna praksa, 11/2009Namen javnega naročanja je pregledna (transparentna) izbira najugodnejše ponudbe po reguliranem postopku ter na podlagi meril in pogojev, določenih v objavi razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji. Vendar pa se vsak postopek javnega naročanja iz različnih razlogov ne konča nujno z izbiro najugodnej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva

dr. Aleksij Mužina, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleksij Mužina, dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 11/2009Bralcem tega prispevka verjetno ni treba natančneje pojasnjevati, da Sodišče ES odloča v dveh različnih tipih postopkov, in sicer na podlagi tožbe proti državi članici zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 226., 227. in 228. člena Pogodbe o ES in o predhodnih vprašanjih (predhodno odločanje n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Prenehanje pogodbenega razmerja - nova sankcija za težje kršitve

dr. Vesna Kranjc, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Kranjc, dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 11/2009Poglavitni cilj javnega naročanja je zagotoviti gospodarskim subjektom enakopravnost pri sklepanju poslov z javnim sektorjem. Enakopravnega položaja na trgu ne zagotavlja zgolj zakonsko načelo (7. in 9. člen ZJN-2,1 13. in 15. člen ZJNVETPS2), ampak vrsta institutov in pravnih pravil. Ravnanje naroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pravilo ali standard? Pravna varnost in jurisdikcija Sodišča ES

mag. Damjan Kukovec, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Damjan Kukovec, mag. Damjan Kukovec, Pravna praksa, 11/2009Javna naročila predstavljajo 16 odstotkov evropskega bruto družbenega proizvoda; tako je postopkov javnih naročil v Uniji zelo veliko, pogosto pa gre tudi za zelo visoke zneske. Med njimi je veliko naročil, ki jih evropski zakonodajalec bodisi ni uredil s sekundarno zakonodajo bodisi jih je iz upora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Implementacija procesnih uredb v slovenskem pravu in praksi slovenskih sodišč

mag. Nina Betetto, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 11/2009Evropska unija (EU) je od uveljavitve Amsterdamske pogodbe sprejela več uredb, ki so v zelo kratkem času močno posegle v pravno ureditev civilnega procesnega prava držav članic. Tako je na ravni EU zdaj že urejeno vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah;1 sodelovanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Prihodnost sodstva v EU

dr. Tomaž Keresteš, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Tomaž Keresteš, dr. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 11/2009V času, ko je neslavno propadla Pogodba o Ustavi za Evropo1 in ko usoda Lizbonske pogodbe2 še visi v zraku, je še bolj kot sicer vsako napovedovanje prihodnosti kaj tvegano opravilo. Enako velja tudi za vprašanje prihodnosti sodstva v EU, najsi s tem mislimo na prihodnost sodnih institucij same EU a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Boj proti terorizmu: evropski standardi varstva osebnih podatkov in vzpostavitev družbe nadzora

dr. Petra Bard, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Petra Bard, dr. Petra Bard, Pravna praksa, 11/2009Vse od strašnih samomorilskih napadov na Združene države Amerike 11. septembra 2001, ki so pretresli ves demokratični svet, lahko spremljamo odgovore držav na terorizem ter potencialne in zaznane grožnje ter razprave o njem. Odtlej se razmerje med svobodo in varnostjo pogosto dojema kot nujno antago...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2009 - resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB); - Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

IZ POROČEVALCA DRŽAVNEGA-ZBORA

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2009 Številka 27 (9. marec 2009): - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-G) - skrajšani postopek. Številka 28 (12. marec 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-B) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2009(68)
> Marec(68)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FG H I JK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov